→English

NovinkySlovenský národný korpus (SNK) je elektronická databáza primárne obsahujúca slovenské texty od r. 1955 z rôznych štýlov, žánrov, vecných oblastí, regiónov a pod. v rozsahu poskytnutom autormi a majiteľmi autorských a/alebo distribučných práv na základe licenčnej zmluvy. Texty a slová v korpuse sú obohatené o jazykové informácie a predstavujú referenčný materiálový zdroj poznatkov o slovenčine a jej reálnom používaní, ktoré sa z korpusu získavajú pomocou špecializovaných vyhľadávacích nástrojov. Korpus nie je elektronická knižnica, ani nenahrádza kodifikačné príručky.

V korpusových dátach sa dajú vyhľadávať jazykové informácie na výskumné, učebné a iné výlučne nekomerčné ciele. Plný prístup do hlavného korpusu, podkorpusov a ďalších databáz sa získava bezplatne po zaregistrovaní, vyhľadávanie v niekoľkých základných korpusoch je možné bez registrácie prostredníctvom WWW rozhrania.

Slovenský národný korpus je zároveň vedecko-výskumný projekt tvorby celého komplexu slovenských elektronických jazykových zdrojov (paralelné korpusy, hovorený korpus, nárečový korpus, historický korpus, slovníkové databázy) a digitalizácie jazykovedného výskumu, ktorý sa realizuje v oddelení Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave s podporou Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.