Monografie, slovníky, zborníky, štúdie, články, recenzie, správy z oblasti počítačovej a korpusovej lingvistiky, terminológie a iných oblastí lingvistiky

2021

BOBEKOVÁ, Kristína — GARABÍK, Radovan: Lematizácia, morfologická analýza a dezambiguácia slovenského textu – webové rozhranie. In: Slovenská reč, 2021, roč. 86, č. 1, s. 104 – 109. (správa). PDF

BOBEKOVÁ, Kristína: Korpusovolingvistická analýza kolokácií s adjektívami čierny a biely. In: Varia XXIX. Zborník abstraktov z XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava, 25. 11. – 27. 11. 2020). Ed. Juraj Hladký — Andrej Závodný. Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, pobočka pri Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 2021, s. 29 – 36. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Čo možno nájsť v pilotnej verzii akvizičného korpusu errkorp? In: Varia XXX: Zborník abstraktov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov (3.-5.11.2021). Ed. Katarína Gajdošová — Natália Kolenčíková. Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2021. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína — RAUSOVÁ, Katarína: Prístupy k excerpcii náboženských výrazov. In: Varia XXX. Zborník abstraktov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov (3.-5.11.2021). Ed. Katarína Gajdošová — Natália Kolenčíková. Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2021. PDF

KROLČÍKOVÁ, Romana: Anglicizmy vo sfére vlogov. In: Varia XXIX. Zborník abstraktov z XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov. Ed. Juraj Hladký — Juraj Závodný. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2021, s. 65 – 74. PDF

KROLČÍKOVÁ, Romana: fungovanie anglických výrazových prostriedkov v kontexte funkčno-štylistickej diferenciácie vlogov. In: Varia XXX. Zborník abstraktov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov (3.-5.11.2021). Ed. Katarína Gajdošová — Natália Kolenčíková. Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2021, s. 21 – 22. PDF

KROLČÍKOVÁ, Romana: 29. ročník Kolokvia mladých jazykovedcov sa uskutočnil dištančne. In: Kultúra slova, 2020, roč. 55, č. 1, s. 48 – 51. ISSN 0023-5202. PDF

LEVICKÁ, Jana: Usage and Empirical Productivity of International Adjectival Suffixes in Slovak Based on General and Specialised Corpora. In: Jazykovedný časopis, 2021, roč. 72, č. 2, s. 394 – 404. ISSN 0021-5597. PDF

LEVICKÁ, Jana: Usage and Empirical Productivity of International Adjectival Suffixes in Slovak Revisited. In: Terminologija, 2021, č. 28, s. 54 – 79. ISSN 1392-267X. PDF

PELECH, Ondrej — MICHALÍK, Jozef — AUBRECHT, Roman — FORDINÁL, Klement — HUDÁČKOVÁ, Natália — KOHÚT, Milan — KOVÁČOVÁ, Marianna — LEVICKÁ, Jana — LINTNEROVÁ, Otília — MAGLAY, Juraj — MORAVCOVÁ, Martina — ONDREJKA, Martin — POTFAJ, Michal — REHÁKOVÁ, Daniela — SABOL, Martin — SCHLÖGL, Ján — SLIVA, Ľubomír — SOTÁK, Jan — ŠARINOVÁ, Katarína — ŠUJAN, Michal — VANČOVÁ, Iveta — VOZÁROVÁ, Anna: Slovenská chronostratigrafická tabuľka. In: Mineralia Slovaca, 2021, roč. 53, č. 2, s. 103 – 114. ISSN 0369-2086. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Možnosti skúmania jazykových zmien v historických a nárečových zdrojoch slovenského národného korpusu. In: Jazyková zmena a pramene jej skúmania. Ed. Gabriela Múcsková — Katarína Muziková. Univerzita Komenského v Bratislave 2021.

ZUMRÍK, Miroslav: Lexical Bundles in the Corpus of Slovak Judicial Decisions. In: Jazykovedný časopis, 2021, roč. 72, č. 2, s. 705 – 718. ISSN 0021-5597. PDF

ZUMRÍK, Miroslav: Václav Cvrček - Zuzana Laubeová - David Lukeš - Petra Poukarová - Anna Řehořková - Adrian Jan Zasina: Registry v češtině. In: Slovo a slovesnost, 2018, roč. 82, č. 3, s. 249 – 254. (recenzia). ISSN 0037-7031.

ZUMRÍK, Miroslav: Foreword = Predhovor. In: Jazykovedný časopis, 2021, roč. 72, č. 2, s. 313 – 316. ISSN 0021-5597.

ZUMRÍK, Miroslav: ELRC Workshop Report for Slovakia: Deliverable D3.2.7. Task 3. PDF

Varia XXX. Zborník abstraktov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov (3.-5.11.2021). Ed. K. Gajdošová – N. Kolenčíková. Slovak Academic Press 2021. 54 s. PDF

Jazykovedný časopis, roč. 72, č. 2. Ed. K. Bobeková – Ľ. Gibľáková – J. Levická – M. Zumrík. Slovak Academic Press 2021. 413 s. PDF

2020

BOBEKOVÁ, Kristína: Online workshop: sémantická podobnosť slov – používanie portálu. In: Slovenská reč, 2020, roč. 85, č. 3, s. 357 – 377. (správa). PDF

KROLČÍKOVÁ, Romana: Aký bol Deň otvorených dverí v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v roku 2019? In: Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 55 – 56. PDF

KROLČÍKOVÁ, Romana: Anglicizmy vo sfére vlogov. In: Zborník abstraktov z XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis 2020, s. 25 – 26.

LEVICKÁ, Jana — ZUMRÍK, Miroslav: Odborný jazyk a výskum jeho lexiky = Language for special purposes and the research of its vocabulary. In: Jazykovedný časopis, 2020, roč. 70, č. 3, s. 573 –590. ISSN 0021-5597. PDF

ZUMRÍK, Miroslav: Thomas Oliver Beebee (ed.): German Literature as World Literature. In: World Literature Studies, 2020, roč. 12, č. 2, s. 134 – 137. (recenzia). ISSN 1337-9690.

ZUMRÍK, Miroslav: CATMA - Digitálny nástroj na anotáciu, analýzu a vizualizáciu literárnych textov = CATMA – a Digital Tool Used to Annote, Analyze and Visualize Literary Texts. In: Slovenslá literatúra - revue pre literárnu vedu, 2020, roč. 67, č. 6, s. 614 – 629. ISSN 0037-6973. PDF

2019

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Sufixálne augmentatívne adjektíva v súčasnej slovenčine. In: Studia Academica Slovaca 48. Prednášky 55. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2019, s. 125 – 138.

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Skratky v Slovenskom hovorenom korpuse. In: Veda bez bariér. Ed. I. Bónová — I. Hajdučeková — L. Jasinská. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress 2019, s. 18 – 20. PDF

MOŠAŤOVÁ, Michaela — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Annotation in the Corpus of Texts of Students Learning Slovak as a Foreign Language. In: Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 2, s. 345 – 357. ISSN 0021-5597. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Vzťahy medzi vybranými augmentatívnymi adjektívami. In: Zborník abstraktov z XXVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2019, s. 23 – 24. PDF

GARABÍK, Radovan: Historický korpus slovenčiny. In: Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 3, s. 306 – 316. ISSN 0037-6981.

GARABÍK, Radovan — KARČOVÁ, Agáta: Frekvencia lexikálnych jednotiek cudzieho pôvodu v slovenčine. In: Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 1, s. 26 – 46. ISSN 0037-6981.

KARČOVÁ, Agáta: Archív nárečí Slovenského národného korpusu. Východiská jeho tvorby, súčasný stav a perspektívy. In: Variety jazyka a jazykovedy. Východoslovenské nárečia v minulosti a dnes (na počesť doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.). Ed. P. Karpinský — V. Perovská. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2019. 131 – 148 s. ISBN 978-80-555-2381-1. PDF

KLIMOVÁ, Laura: Krížom-krážom. In: Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 5, s. 296 – 302. PDF

KLIMOVÁ, Laura: Príčastia ako hapax legomenon vo vybraných zdrojoch Slovenského národného korpusu. In: Zborník abstraktov z XXVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2019, s. 34. PDF

KLIMOVÁ, Laura — KMEŤOVÁ, Beáta — KROLČÍKOVÁ, Romana: SLOVKO 2019. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, jazyková dynamika a zmeny. In: Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 3, s. 344 – 353. ISSN 0037-6981. PDF

KROLČÍKOVÁ, Romana: Fungovanie adjektív vo vybraných dielach. Dušana Mitanu (Analýza na báze Slovenského národného korpusu. In: Zborník abstraktov z XXVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2019, s. 40. PDF

LEVICKÁ, Jana: Terminologické aktivity na Slovensku na prelome tisícročí. In: Slavic Terminology of the end of the 20th century and the beginning of the 21st century. Ed. V. Ivashchenko. Kyiv: Zhnets 2019. 116 – 132 s. ISBN 978-80-555-2381-1.

LEVICKÁ, Jana: Slovenská terminológia v kontexte jazykovo-spoločenskej situácie 60. rokov 20. storočia/Slovak Terminology in the Sociolinguistic Context of hte 1960s. In: Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého/Man and His Language 4. Selected Terminological Papers of J. Horecký. Ed. Jana Levická — Miroslav Zumrík. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 2019. 23 – 43/23 – 46 s. ISBN 978-80-224-1740-2.

LEVICKÁ, Jana — ZUMRÍK, Miroslav: Profesor Ján Horecký – terminológ/Ján Horecký – Terminologist. In: Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého/Man and His Language 4. Selected Terminological Papers of J. Horecký. Ed. Jana Levická — Miroslav Zumrík. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 2019. 13 – 17/13 – 17 s. ISBN 978-80-224-1740-2.

LEVICKÁ, Jana: Terminologický portál a databáza terminologických prác J. Horeckého/Terminology Portal and Database of Ján Horecký‘s Terminological Works. In: Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého/Man and His Language 4. Selected Terminological Papers of J. Horecký. Ed. Jana Levická — Miroslav Zumrík. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 2019. 18 – 23/18 – 23 s. ISBN 978-80-224-1740-2.

ŠIMKOVÁ, Mária: Deminutívne adjektíva v súčasnej slovenčine (na báze Slovenského národného korpusu). In: Studia Academica Slovaca 48. Prednášky 55. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2019, s. 231 – 250.

ŠIMKOVÁ, Mária: The synchronic dynamics of words ending in -ita/-osť. In: Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 2, s. 170 – 179.

ŠIMKOVÁ, Mária: Pomenovania osôb ženského rodu a ich dynamika v súčasnej slovenčine. In: Veda bez bariér. Ed. I. Bónová — I. Hajdučeková — L. Jasinská. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress 2019, s. 63 – 65. PDF

ZUMRÍK, Miroslav — LEVICKÁ, Jana: ELRC Workshop Report for Slovakia : European Language Resource Coordination 28. 4. 2016. PDF

ZUMRÍK, Miroslav: Danish Literature as World Literature. In: World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, roč. 11, č. 3, s. 125 – 127. (recenzia). ISSN 1337-9690.

ZUMRÍK, Miroslav — KONTUROVÁ, Lucia — SCHNUR, Eileen: Country Profile – Slovakia. In: ELRC White Paper: Sustainable Language Data Sharing to Support Language Equality in Multilingual Europe. Saarbrücken: 2019, s. 142 – 145.

Jazykovedný časopis, roč. 70, č. 2. Ed. Jana Levická – Miroslav Zumrík. Slovak Academic Press 2019. 372 s. PDF

Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého/Man and His Language 4. Selected Terminological Papers of J. Horecký. Ed. Jana Levická — Miroslav Zumrík. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 2019. 400 s. ISBN 978-80-224-1740-2.

2018

BENKO, Vladimír — GARABÍK, Radovan: Ensemble Tagging Slovak Web Data. In: SlaviCorp 2018: Book of Abstracts. Univerzita Karlova 2018, s. 26 – 28. PDF

GARABÍK, Radovan — KMEŤOVÁ, Beáta — KARČOVÁ, Agáta — BOBEKOVÁ, Kristína — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — CHLPÍKOVÁ, Katarína: Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu. Ed. R. Garabík. Bratislava: Veda 2018. 848 s. ISBN 978-80-224-1699-3.

KIRK, John — ČERMÁKOVÁ, Anna — EBELING, Signe Oksefjell — EBELING, Jarle — KŘEN, Michal — BENKO, Vladimír — GARABÍK, Radovan — ŠIMKOVÁ, Mária: Introducing the International Comparable Corpus. In: CECL Papers 1. Book of Abstracts. Using Corpora in Contrastive and Translation Studies Conference (5th edition). Université catholique de Louvain 2018, s. 96 – 97.

GAJDOŠOVÁ, Katarína — ŠIMKOVÁ, Mária a kol.: Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny na báze Slovenského hovoreného korpusu. Bratislava: Veda 2018. 416 s. ISBN 978-80-224-1678-8.

ŠIMKOVÁ, Mária — LEVICKÁ, Jana — DEBNÁR, Marek: Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume. Bratislava: Veda 2018. 196 s. ISBN 978-80-224-1679-5.

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Metahodnotenie bohemizmus/čechizmus v slovensko-českých kontaktoch (na báze textových korpusov). In: Studia Academica Slovaca 47. Prednášky 54. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2018, s. 208 – 233. PDF

GARABÍK, Radovan — KARČOVÁ, Agáta — ŽÁKOVÁ, Adriána: Kvantitatívna analýza polyfunkčného komponentu sa na báze Slovenského národného korpusu. In: Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 1, s. 23 – 34. ISSN 0037-6981. PDF

WACHTARCZYKOVÁ, Jana — GARABÍK, Radovan: Poznámky k používaniu výrazov laudatio – laudácio – laudácia v slovenčine. In: Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 2, s. 178 – 185. ISSN 0037-6981.

KARČOVÁ, Agáta: Cenný prameň aj praktická príručka. In: Kultúra slova, 2018, roč. 52, č. 4, s. 237 – 241. (recenzia). ISSN 0023-5202. PDF

KARČOVÁ, Agáta — ZUMRÍK, Miroslav: Slovko 2017. Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Terminology, e-Terminology. In: Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 1, s. 91 – 99. (správa). ISSN 0037-6981. PDF

KROLČÍKOVÁ, Romana: Využitie zdrojov Slovenského národného korpusu pri výučbe slovenského jazyka (Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť). Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 2018. 43 s. rukopis. PDF

LEVICKÁ, Jana: Terminologický portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. In: Kultúra slova, 2018, roč. 52, č. 3, s. 129 – 140.

ŠIMKOVÁ, Mária: Možnosti vyučovania slovenského jazyka v kontexte súčasných informačno-komunikačných technológií. In: Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku. Bratislava: 2018, s. 73 – 80. PDF

ZUMRÍK, Miroslav: O láske, globálnych klimatických zmenách, atď. (Josef Pánek: Láska v době globálních klimatických změn). In: Kapitál. mesačník, 2018, roč. 2, č. 11, s. 31. (recenzia). ISSN 2585-7851.

ZUMRÍK, Miroslav: Faltýnek, Dan: Co je nového v lingvistice. In: Jazykovedný časopis, 2018, roč. 69, č. 2, s. 265 – 268. (recenzia). ISSN 0021-5597.

2017

GARABÍK, Radovan: Korpusa analizo de dinamika evoluo de la slovaka lingvo. In: Avantaĝoj kaj obstakloj de moderna komunikado : zborník príspevkov prednesených na konferencii Aplikácia esperanta vo vede a technike (KAEST) v Modre od 17. - 20. 11. 2016. Partizánske: Espero 2017, s. 149 – 163.

ŠIMKOVÁ, Mária — GAJDOŠOVÁ, Katarína — KMEŤOVÁ, Beáta — DEBNÁR, Marek: Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Vydavateľstvo Mikula 2017. 168 s. ISBN 978-80-88814-98-6.

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — CHLPÍKOVÁ, Katarína — BOBEKOVÁ, Kristína: Slovník kolokácií prídavných mien v slovenčine. Bratislava: Veda 2017. 344 s. ISBN 978-80-224-1633-7.

ĎURČO, Peter — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela a kol.: Slovník slovných spojení. Podstatné mená. 2. vyd. Bratislava: Veda 2017. 394 s. ISBN 978-80-224-1612-2.

GAJDOŠOVÁ, Katarína: České a slovenské kontaktové lexikálne javy v ich metajazykovej reflexii (na báze textových korpusov). Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 2017. 209 s. Dizertačná práca. PDF

GARABÍK, Radovan — KMEŤOVÁ, Beáta — ŠIMKOVÁ, Mária — ZUMRÍK, Miroslav a kol.: Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu. Bratislava: Veda 2017. 562 s. ISBN 978-80-224-1630-6.

KOVÁČ, Richard — POP, Andreea-Nora: Building a Slovak-Romanian parallel corpus. In: Caietele Sextil Pușcariu. III. Cluj-Napoca: 2017, s. 231 – 239. PDF

LELÁKOVÁ, Eva — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Present day language picture of the noun nádej and its ethical dimension on the basis of lexico-semantic and corpus analyses. In: Scientific book of abstracts : from the international scientific conference within the series: physics, technology, ethics. Global and local challenges of the interaction of natural and human sciences. University of Žilina in Žilina, September 21-23, 2017. Žilina: University of Žilina 2017, s. 25 – 26.

LEVICKÁ, Jana: Počiatky slovenskej terminologickej databázy a jej súčasnosť a budúcnosť. In: Slavonic terminology today. Belehrad: 2017, s. 667 – 679.

LEVICKÁ, Jana — GALAMBOŠ, Michal — KRIVOSUDSKÝ, Lukáš: Specificities and origins of the Slovak nomenclature of inorganic chemistry. In: Chemical Papers. Springer International Publishing, 2017, roč. 71, č. 3, s. 699 – 705. ISSN 0366-6352. PDF

LEVICKÁ, Jana — GALAMBOŠ, Michal — KRIVOSUDSKÝ, Lukáš: Koncept formálneho oxidačného čísla IX a návrh valenčných prípon pre oxidačné čísla vyššie ako VIII. In: Chemické Listy, 2017, roč. 111, č. 8, s. 509 – 517. ISSN 0009-2770. PDF

LEVICKÁ, Jana — ZUMRÍK, Miroslav: Finding one‘s way: the case of Slovak terminology (general overview from 1844 onwards). In: Polskie i europejskie nurty terminologizne. Ed. Marta Małachowicz — Sambor Grucza. Varšava: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego 2017. 180 – 197 s. ISBN 978-83-64020-57-5. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Jozef Mlacek alebo o jednom dobrom duchu slovenskej lingvistiky. In: Kultúra slova, 2017, roč. 51, č. 4, s. 242 – 244. ISSN 0023-5202. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Sporné otázky slovenskej morfológie: malé pripomenutie po 60 rokoch. In: Slovenská reč, 2017, roč. 82, č. 1, s. 65 – 77. ISSN 0037-6981. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — LEVICKÁ, Jana — STOYKOVA, Velislava: Slovak Terminology Database. In: Proceedings of the International Jubilee Conference of the Institute for Bulgarian Language. Bulgarian Academy of Sciences: 2017, s. 125 – 134. PDF

ZUMRÍK, Miroslav: Ján Horecký‘s Approach to Language and Thinking. In: Jazykovedný časopis, 2017, roč. 68, č. 2, s. 426 – 431. ISSN 0021-5597. PDF

ŽÁKOVÁ, Adriána: Európsky deň jazykov. In: Kultúra slova, 2017, roč. 51, č. 6, s. 356 – 357. ISSN 0023-5202. PDF

Jazykovedný časopis, roč. 68, č. 2. Ed. K. Gajdošová – A. Žáková. Slovak Academic Press 2017. 431 s. PDF

Varia XXV. Zborník abstraktov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-papiernička 23. - 25.11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2017. 439 s. PDF

2016

GAJDOŠ, Ľuboš — GARABÍK, Radovan — BENICKÁ, Jana: The New Chinese Webcorpus Hanku – Origin, Parameters, Usage. In: Studia Orientalia Slovaca, 2016, roč. 15, č. 1, s. 21 – 34. ISSN 1336-3786.

GALAMBOŠ, Michal — KRIVOSUDSKÝ, Lukáš — TATIERSKY, Jozef — ROSSKOPFOVÁ, Oľga — LEVICKÁ, Jana: Názvoslovie anorganických látok. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2016. 176 s. ISBN 978-80-223-3962-9.

GARABÍK, Radovan — KARČOVÁ, Agáta — ŠIMKOVÁ, Mária — BRÍDA, Radoslav — ŽÁKOVÁ, Adriána: Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi. Bratislava: Vydavateľstvo Mikula 2016. 656 s. ISBN 978-80-88814-91-7.

CHLPÍKOVÁ, Katarína — KMEŤOVÁ, Beáta: Slovko 2015. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, lexikografia. In: Jazykovedný časopis, 2016, roč. 67, č. 1, s. 100 – 104. ISSN 0021-5597.

OZDÍN, Daniel — LEVICKÁ, Jana: Slovenské názvy prvkov Mendelejevovej tabuľky prvkov. In: Esemestník - Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti. KVANT spol. s r.o., 2016, roč. 5, č. 2, s. 21 – 24. ISSN 1338-6425. PDF

SZABÓ, Erik — DRÁBIK, Milan — GALAMBOŠ, Michal — LEVICKÁ, Jana: Systematizácia zdomácňovania názvov nových chemických prvkov. In: ChemZi. Slovenská chemická spoločnosť, 2016, roč. 12, č. 2, s. 8 – 10. ISSN 1336-7242. PDF

LEVICKÁ, Jana — GALAMBOŠ, Michal: Slovenské názvoslovie anorganickej chémie: história a jazyková charakteristika. In: Chemické Listy, 2016, roč. 110, č. 10, s. 678 – 683. ISSN 0009-2770.

LEVICKÁ, Jana — ZUMRÍK, Miroslav: Aktuálne otázky a metódy terminologickej práce. In: Jazykovedný časopis, 2016, roč. 67, č. 1, s. 93 – 99. ISSN 0021-5597. PDF

MAJERČÍKOVÁ, Michaela: Priezviská Kaduk, Kadúk, Kaduc, Kadúc a ich pôvod. In: Kultúra slova, 2016, roč. 50, č. 5, s. 283. ISSN 0023-5202. PDF

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Lexicographical treatment of Slovak adjective-noun collocations. In: Lexicography at the Beginning of 21st Century. Sofia: Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences 2016, s. 159 – 166.

OLOŠTIAK, Martin — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Výskum viacslovných pomenovaní v slovakistike. Časť II. . In: Slovenská reč, 2016, roč. 81, č. 5 – 6, s. 268 – 281. ISSN 0037-6981. PDF

REHM, Georg — USZKOREIT, Hans — ANANIADOU, Sophia — BEL, Núria — BIELEVIČIENĖ, Audronė — BORIN, Lars — BRANCO, António — BUDIN, Gerhard — CALZOLARI, Nicoletta — DAELEMANS, Walter — GARABÍK, Radovan — GROBELNIK, Marko — GARCÍA-MATEO, Carmen — VAN GENABITH, Josef — HAJIČ, Jan — HERNÁEZ, Inma — JUDGE, John — KOEVA, Svetla — KREK, Simon — KRSTEV, Cvetana — LINDÉN, Krister — MAGNINI, Bernardo — MARIANI, Joseph — MCNAUGHT, John — MELERO, Maite — MONACHINI, Monica — MORENO, Asunción — ODIJK, Jan — OGRODNICZUK, Maciej — PĘZIK, Piotr — PIPERIDIS, Stelios — PRZEPIÓRKOWSKI, Adam — , Eiríkur Rögnvaldsson — ROSNER, Mike — PEDERSEN, Bolette Sandford — SKADIŅA, Inguna — DE SMEDT, Koenraad — TADIĆ, Marko — THOMPSON, Paul — TUFIȘ, Dan — VÁRADI, Tamás — VASIĻJEVS, Andrejs — VIDER, Kadri — ZABARSKAITĖ, Jolanta: The strategic impact of META-NET on the regional, national and international level. In: Language Resources and Evaluation. Springer Netherlands, 2016, s. 1 – 24. ISSN 1574-020X. http://dx.doi.org/10.1007/s10579-015-9333-4

STOYKOVA, Velislava — ŠIMKOVÁ, Mária — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Extracting Ecological Terms for Bulgarian and Slovak Language Using Parallel Text Corpora. In: 13th National Conference with International Participation Elektronika. Sofia: 2016, s. 82 – 85.

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenská lingvist(i)ka v Čechách. In: Kultúra slova, 2016, roč. 50, č. 2, s. 110 – 113. ISSN 0023-5202. PDF

WACHTARCZYKOVÁ, Jana — GARABÍK, Radovan: Interlingválne faktory pri prechyľovaní cudzojazyčných ženských priezvisk v slovenčine. Časť I. In: Slovenská reč, 2016, roč. 81, č. 3 – 4, s. 174 – 189. ISSN 0037-6981. PDF

WACHTARCZYKOVÁ, Jana — GARABÍK, Radovan: Interlingválne faktory pri prechyľovaní cudzojazyčných ženských priezvisk v slovenčine. Časť II. In: Slovenská reč, 2016, roč. 81, č. 5 – 6, s. 335 – 347. ISSN 0037-6981. PDF

2015

BOBEKOVÁ, Kristína: Ako odpovedali návštevníci podujatia Noc výskumníkov 2015 na otázky v kvíze Slovenčina včera, dnes a zajtra. 2015.7 s. PDF

ČECH, Radek — GARABÍK, Radovan — ALTMANN, Gabriel: Testing the thematic concentration of text. In: Journal of Quantitative Linguistics. Routledge, 2015, roč. 22, č. 3, s. 215 – 232. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: „Ako hovoria Česi, jak říkají Slováci“ ‒ metajazykové komentáre pri kontaktových javoch. In: Jazykovedné štúdie, 2015, roč. 32, s. 592.

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Odraz kontaktu češtiny a slovenčiny v biografických rozprávaniach politických väzňov. In: Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015, s. 355 – 367.

GAJDOŠOVÁ, Katarína — GARABÍK, Radovan — ŠIMKOVÁ, Mária: Corpus of Dialects of the Slovak National Corpus. In: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2015. Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Lüdenscheid: RAM-Verlag 2015, s. 26 – 35. PDF

GARABÍK, Radovan — KAJANOVÁ, Michaela: Digitalizácia a anotácia Prameňov k dejinám slovenčiny. In: Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Ed. Katarína Balleková — Gabriela Múcsková — Ľubor Králik. Bratislava: Veda 2015, s. 577 – 583.

CHLPÍKOVÁ, Katarína — ŠIMKOVÁ, Mária: Jazykové a textové zdroje Slovenského národného korpusu a ich využitie vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Slovenčina ako cudzí jazyk. Bratislava: Univerzita Komenského 2015, s. 131 – 145. PDF

GARABÍK, Radovan: Analýza a vizualizácia odborných textov z hľadiska prítomnosti terminologických lexikálnych prostriedkov. In: Terminologické fórum V. Ed. Ingrid Cíbiková. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta 2015, s. 49 – 58.

GARABÍK, Radovan: Slovak-English Parallel Corpus. In: Semantyka a konfrontacja językova. Ed. Danuta Roszko — Joanna Satoła-Staśkowiak. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Instytutu Slawistyki PAN 2015. 117–123 s. ISBN 978-83-64031-25-0.

GARABÍK, Radovan — BRÍDA, Radoslav: Extraction and Analysis of Proper Nouns in Slovak Texts. In: NetWordS 2015 — Word Knowledge and Word Usage: Representations and Processes in the Mental Lexicon. Ed. Vito Pirrelli — Claudia Marzi — Marcello Ferro. Pisa: Vito Pirrelli, Claudia Marzi, Marcello Ferro 2015, s. 140 – 143. PDF

GARABÍK, Radovan — DIMITROVA, Ludmila: Extraction and Presentation of Bilingual Correspondences from Slovak-Bulgarian Parallel Corpus. In: Études cognitives. SOW Publishing House, 2015, č. 15, s. 327 – 334. PDF

KARČOVÁ, Agáta — LEVICKÁ, Jana: Aktuálne otázky terminológie marketingu. In: Kultúra slova, 2015, roč. 49, č. 1, s. 48 – 53. ISSN 0023-5202.

LEVICKÁ, Jana: Korpus ako zdroj terminologických informácií relevantných pre preklad. In: Letná škola prekladu 2014. Bratislava: SSPUL 2015, s. 86 – 95.

LEVICKÁ, Jana: Synonymá v terminológii marketingu — Sú anglicizmy preferovanejšie? In: Terminologické fórum V. Úklady terminológie. Ed. Ingrid Cíbiková. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta 2015, s. 92 – 107.

LEVICKÁ, Jana: Horeckého terminológia vo svetle súčasnej terminologickej teórie a praxe. In: Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Horeckého. Ed. Mária Šimková. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2015, s. 572 – 583.

LEVICKÁ, Jana: Lexikón marketingu a neologizmy v súčasnej marketingovej terminológii. In: Jazyková kultúra a terminológia. Zborník štúdií venovaný Matejovi Považajovi. Ed. Sibyla Mislovičová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2015 2015, s. 153 – 159.

LEVICKÁ, Jana — GALAMBOŠ, Michal: Názvoslovný systém izotopovo modifikovaných zlúčenín v anorganickej chémii. In: Bezpečnost jaderné energie = Bezpečnosť jadrovej energie. Státní úřad pro jadernou bezpečnost v Praze a Úrad jadrového dozoru SR v Bratislave, 2015, roč. 23, č. 9 – 10, s. 295–299.

MAGDOLEN, Mária — BOBEKOVÁ, Kristína: Štúr mal v Bratislave žúr. In: Slovenská reč, 2015, roč. 80, č. 3 – 4, s. 245 – 247. (správa). ISSN 0037-6981. PDF

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Adjektívno-substantívne kolokácie v Slovníku slovných spojení. Prídavné mená. In: Letná škola prekladu. Minulosť a budúcnosť prekladu. Od Ľudovíta Štúra po strojový preklad. Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, 2015, s. 150 – 157.

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Kolokácie adjektívno-substantívneho typu v slovenčine. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2015. 124 s. Dizertačná práca.

OLOŠTIAK, Martin — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — BLAHO, Martin: Výskum viacslovných pomenovaní v slovanských jazykoch (slovenčina, ruština). In: Viacslovné pomenovania v slovenčine. Ed. Martin Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2015. 54 s. ISBN 978-80-555-1410-9.

STOYKOVA, Velislava — ŠIMKOVÁ, Mária — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Detecting Time Expressions for Bulgarian and Slovak Language from Electronic Text Corpora. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences. The Proceedings of 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. Ed. Cigdem Hursen. Elsevier Ltd 2015, s. 257 – 260. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815024386

ŠIMKOVÁ, Mária: Častice v slovenčine a v češtine. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2015. 342 s. Dizertačná práca.

Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Horeckého. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda 2015. 436 s. ISBN 978-80-224-1181-3.

Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2015. Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Lüdenscheid: RAM-Verlag 2015. 170 s. ISBN 978-3-942303-32-3. PDF

2014

BOBEKOVÁ, Kristína: Polytextia kompozít. In: Varia XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5. – 7. 12. 2012). Ed. Katarína Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre 2014, s. 31 – 37. PDF

BOBEKOVÁ, Kristína: Polytextia kompozít. In: VARIA XXII. Zborník abstraktov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5. – 7. 12. 2012). Ed. Katarína Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre 2014, s. 9. PDF

DIMITROVA, Ludmila — GARABÍK, Radovan: Translation equivalence of demonstrative pronouns in Bulgarian-Slovak parallel texts. In: Études cognitives. SOW Publishing House, 2014, č. 14, s. 65 – 74. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Slovensko-česká a česko-slovenská dvojjazyčná lexikografia. Vývinový prehľad od 19. storočia po súčasnosť I. In: Slovenská reč, 2014, roč. 79, č. 5 – 6, s. 274 – 303. ISSN 0037-6981. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Týždeň vedy a techniky v Slovenskom národnom korpuse. In: Slovenská reč, 2014, roč. 79, č. 5 – 6, s. 330 – 332. (správa). ISSN 0037-6981. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína — ĽOS IVORÍKOVÁ, Helena: Slovenský národný korpus a možnosti jeho využitia v školskej praxi. In: Slovenčinár. Časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2014, roč. 1, č. 1, s. 44 – 60. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína — ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský hovorený korpus (2008 – 2012). In: Jazykovedné štúdie XXXI. Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Bratislava: VEDA 2014, s. 65 – 84.

CHLPÍKOVÁ, Katarína: Tvrdé vs. mäkké zakončenie maskulín a neutier v českom jazyku (Šimandl, Jozef: Dnešní skloňování substantív typů kámen, břímě). In: Slovenská reč, 2014, roč. 79, č. 5 – 6, s. 344 – 349. ISSN 0037-6981.

KARČOVÁ, Agáta: Frekventované bohemizmy v slovenčine – substantíva s formantom -tko. In: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája II. (2nd Conference for Young Slavists in Budapest). Ed. Aleksander Urkom. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem 2014, s. 80 – 90. PDF

KARČOVÁ, Agáta: Jazykový obraz sveta – fenomén videnia a zraku a ich axiologický rozmer. In: Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara. Ed. Slavomír Ondrejovič — Lucia Satinská — Júlia Vrábľová. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2014, s. 224 – 248. PDF

KARČOVÁ, Agáta — KMEŤOVÁ, Beáta: Slovko 2013. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, e-learning. In: Jazykovedný časopis, 2014, roč. 65, č. 1, s. 91 – 98. ISSN 1337-6853.

KMEŤOVÁ, Beáta — ŽÁKOVÁ, Adriána: InterCorp: Možnosti porovnávania a štúdia viacerých jazykov. In: Slovenská reč, 2014, roč. 79, č. 1, s. 106 – 111. (recenzia). ISSN 0037-6981. PDF

КУБЕДИНОВА, Ленара Шакировна — ГАРАБИК, Радован: Лингвистический корпус крымскотатарского языка: перспективы развития. In: Труды Казанской школы по компьютерной и когнитивной лингвистике, TEL-2014, 2014, roč. 16, č. 1, s. 124 – 127. 6–9 февраля 2014 г.

LEVICKÁ, Jana: Korpusová lingvistika v službách terminologickej práce - analýza termínu marketing. In: Aktuálne otázky terminológie marketingu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ed. Jana Levická — Kristína Viestová. Bratislava: Slovenský národný korpus 2014, s. 77 – 94. PDF

MAGDOLEN, Mária: Problematika neologizmov v online marketingu. In: Aktuálne otázky terminológie marketingu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ed. Jana Levická — Kristína Viestová. Bratislava: Slovenský národný korpus 2014, s. 95 – 112. PDF

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — BRÍDA, Radoslav: Parsovanie a viacslovné výrazy. Úvodné pracovné stretnutie partnerov COST, akcia IC1207 PARSEME. In: Slovenská reč, 2014, roč. 79, č. 1 – 2, s. 75 – 77. (správa). ISSN 0037-6981. PDF

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — DUŠEK, Ondřej — HAJIČ, Jan — KARČOVÁ, Agáta — GARABÍK, Radovan: Semi-automatic detection of Multiword Expressions in the Slovak Dependency Treebank. In: Computational Linguistics in Bulgaria. Ed. Svetlozara Leseva — Tsvetana Dimitrova — Ivelina Stoyanova — Ekaterina Tarpomanova — Rositsa Dekova. Sofia: The Institute for Bulgarian Language Prof. Lyubomir Andreychin – Bulgarian Academy of Sciences 2014, s. 32 – 38. PDF

MAJIROŠOVÁ, Mária: Viktimizácia, gatekeeping, voyeurstvo – rozumieme cudzím výrazom z mediálnej praxe? In: Varia XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5. – 7. 12. 2012). Ed. Katarína Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre 2014, s. 266 – 273. PDF

MAJIROŠOVÁ, Mária: Viktimizácia, gatekeeping, voyeurstvo – rozumieme cudzím výrazom z mediálnej praxe? In: Varia XXII. Zborník abstraktov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5. – 7. 12. 2012). Ed. Katarína Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre 2014, s. 53. PDF

REHM, Georg — USZKOREIT, Hans — ANANIADOU, Sophia — BEL, Núria — BIELEVIČIENĖ, Audronė — BORIN, Lars — BRANCO, António — BUDIN, Gerhard — CALZOLARI, Nicoletta — DAELEMANS, Walter — GARABÍK, Radovan — GROBELNIK, Marko — GARCÍA-MATEO, Carmen — VAN GENABITH, Josef — HAJIČ, Jan — HERNAEZ, Inma — JUDGE, John — KOEVA, Svetla — KREK, Simon — KRSTEV, Cvetana — LINDÉN, Krister — MAGNINI, Bernardo — MARIANI, Joseph — MCNAUGHT, John — MELERO, Maite — MONACHINI, Monica — MORENO, Asunción — ODIJK, Jan — OGRODNICZUK, Maciej — PĘZIK, Piotr — PIPERIDIS, Stelios — PRZEPIÓRKOWSKI, Adam — , Eiríkur Rögnvaldsson — ROSNER, Michael — PEDERSEN, Bolette — SKADIŅA, Inguna — DE SMEDT, Koenraad — TADIĆ, Marko — THOMPSON, Paul — TUFIȘ, Dan — VÁRADI, Tamás — VASIĻJEVS, Andrejs — VIDER, Kadri — ZABARSKAITĖ, Jolanta: The Strategic Impact of META-NET on the Regional, National and International Level. In: Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Ed. Nicoletta Calzolari (Conference Chair) — Khalid Choukri — Thierry Declerck — Hrafn Loftsson — Bente Maegaard — Joseph Mariani — Asunción Moreno — Jan Odijk — Stelios Piperidis. Reykjavík, Iceland: European Language Resources Association (ELRA) 2014. PDF

STOYKOVA, Velislava — ŠIMKOVÁ, Mária: Evaluating Word Semantic Properties Using Sketch Engine. 2014. in print.

ŠIMKOVÁ, Mária — GARABÍK, Radovan: Slovenský národný korpus (2002 – 2012): východiská, ciele a výsledky pre výskum a prax. In: Jazykovedné štúdie XXXI. Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Bratislava: VEDA 2014, s. 35 – 64.

ŠIMKOVÁ, Mária: Čas a priestor v jazyku (na báze zdrojov Slovenského národného korpusu). In: Čas a priestor v prekladateľskej praxi – Od osvietenstva k temnu. Letná škola prekladu. 13. Ed. Dáša Zvončeková. Bratislava: AnaPress 2014, s. 72 – 85.

ŠIMKOVÁ, Mária: Náboženské texty a terminológia v Slovenskom národnom korpuse. In: Stručný katolícky teologický slovník rozšírený o byzantskoslovanské pojmy. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 12. 11. 2014 v Bratislave. Ed. Ján Ďurica. Trnava: Dobrá kniha 2014, s. 58 – 77. Dostupné na DVD. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Predložky s časovým významom v slovenčine a v češtine. In: Korpusová lingvistika 2014. 20 let mapování češtiny. Abstrakty. Praha: Ústav Českého národného korpusu Filozofickej fakulty UK 2014, s. 193 – 194. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Od prednášok k praktickým jazykovým zručnostiam. Týždeň vedy a techniky v Slovenskom národnom korpuse JÚĽŠ SAV. In: Správy SAV, 2014, roč. 50, č. 12, s. 13.

ŠIMKOVÁ, Mária: Ako odpovedali návštevníci festivalu Noc výskumníkov 2014 na otázky v kvíze Poklady jazyka. 2014.7 s. Výsledky

ŽÁKOVÁ, Adriána: Jazykové zdroje slovenčiny v rámci projektu CESAR. In: Varia XXII. Zborník abstraktov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5. – 7. 12. 2012). Ed. Katarína Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre 2014, s. 106. PDF

Aktuálne otázky terminológie marketingu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ed. Jana Levická — Kristína Viestová. Bratislava: Slovenský národný korpus 2014. 207 s. ISBN 978-80-971690-1-5. PDF

Jazykovedné štúdie XXXI. Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Bratislava: VEDA 2014. 190 s. ISBN 978-80-224-1391-6.

2013

DEBNÁR, Marek: Autobiografia a sebapísanie. In: Možnosti autobiografickosti. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Ústave slovenskej literatúry SAV 11. a 12. októbra 2011. Ed. Pavel Janoušek — René Bílik. Bratislava: SAV 2013, s. 33 – 44.

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Blahoželáme jubilantke Márii Šimkovej. In: Slovenská reč. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2013, roč. 78, č. 5, s. 305 – 308. (medailón). ISSN 0037-6981. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Cyklus prezentácií a praktických seminárov Vyhľadávanie v Slovenskom národnom korpuse. In: Slovenská reč, 2013, roč. 78, č. 3 – 4, s. 209 – 211. (správa). ISSN 0037-6981. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Kurzy na využívanie databáz Slovenského národného korpusu. In: Kultúra slova, 2013, roč. 47, č. 4, s. 227 – 229. (správa). ISSN 0023-5202. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Spojenie počítačových technológií a jazyka. In: Učiteľské noviny, 2013, roč. LX, č. 32, s. 15. (správa). PDF

GARABÍK, Radovan — PILECKYTĖ, Indrė: From Multilingual Dictionary to Lithuanian WordNet. In: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-Learning. Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Lüdenscheid: RAM-Verlag 2013, s. 74 – 80. PDF

KARČOVÁ, Agáta: Jazykový obraz sveta – predstavy o zrakovom vnímaní zakódované v slovenskom jazyku. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013. 104 s. Dizertačná práca.

KARČOVÁ, Agáta: Delimitation of Participles in the Manual Morphological Annotation. In: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-Learning. Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Lüdenscheid: RAM-Verlag 2013, s. 108 – 117. PDF

KARČOVÁ, Agáta: Hovorené korpusy a korpusové výskumy reči. In: Slovenská reč, 2013, roč. 78, č. 1 – 2, s. 105 – 113. (recenzia). ISSN 0037-6981. PDF

KARČOVÁ, Agáta: Okrúhle jubileum Márie Šimkovej. In: Kultúra slova, 2013, roč. 47, č. 5, s. 307 – 309. (medailón). ISSN 0023-5202. PDF

KARČOVÁ, Agáta: Postpozícia nerozvitého zhodného atribútu (výskum na báze Slovenského národného korpusu a českého korpusu ORWELL). In: Gramatika a korpus 2012 – Grammar and Corpora 2012. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové 2013, s. 1 – 13. PDF

MAGDOLEN, Mária: Vybrané problémy terminológie masmediálnej komunikácie v kontexte mediálnej výchovy. In: Dotyk zla: mediálna výchova a výchova médií – Megatrendy a médiá 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2013, s. 109 – 124.

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: K niektorým koncepčným otázkam Slovníka slovných spojení slovenčiny. Prídavné mená. In: 70 години българска академична лексикография. София: Академично издателство "Проф. Maрин Дринов" 2013, s. 225 – 230.

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Kolokácie v lexikografickom spracovaní. In: Словакистични изследвания. Втора словакистична студентска конференсия. 13 май 2013 София. София: Херон Прес ООД 2013, s. 7 – 24.

MAJIROŠOVÁ, Mária: Kolokvium mladých jazykovedcov. In: Správy SAV, 2013, roč. 49, č. 11, s. 16.

ŠIMKOVÁ, Mária: Foreword/Úvod. In: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning. Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Lüdenscheid: RAM-Verlag 2013, s. 7 – 8. (angl., prel. A. Žáková). PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Jazyk – korpus – slovar. In: 70 години българска академична лексикография. София: Академично издателство "Проф. Maрин Дринов" 2013, s. 39 – 47.

ŠIMKOVÁ, Mária: Prekladová literatúra v databázach Slovenského národného korpusu. In: Letná škola prekladu. 12. Odkaz Antona Popoviča, zakladateľa slovenskej prekladovej školy – pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia. Zborník prednášok. 35. ročník, hotel Park, Piešťany 18. – 20. októbra 2013. Ed. Dáša Zvončeková. Bratislava: Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry 2013, s. 209 – 217.

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský národný korpus a korpusová lingvistika na Slovensku po roku 2002. In: Slovenská reč, 2013, roč. 78, č. 6, s. 354 – 367. ISSN 0037-6981. PDF

ŽÁKOVÁ, Adriána: Smerovanie vývoja jazykových nástrojov a technológií. In: Slovenská reč, 2013, roč. 78, č. 5, s. 291 – 295. (správa). ISSN 0037-6981. PDF

Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2013. Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Lüdenscheid: RAM-Verlag 2013. 303 s. ISBN 978-3-942303-18-7. PDF

2012

DIMITROVA, Ludmila — GARABÍK, Radovan: Bilingual Corpus – Digital Repository for Preservation of Language Heritage. In: Proceedings of the International Conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage DiPP 2012. Veliko Tărnovo: 2012, s. 132 – 141. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Frekvenčná analýza hovorenej češtiny. In: Slovenská reč, 2012, roč. 77, č. 5 – 6, s. 331 – 336. (recenzia). ISSN 0037-6981. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Rozvoj jazykových technológií na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). In: Kultúra slova, 2012, roč. 43, č. 3, s. 167 – 171. (správa). ISSN 0023-5202. PDF

GARABÍK, Radovan — KAJANOVÁ, Michaela: Problémy a výsledky počítačového spracovania diela «Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum». In: Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika). Ed. Klára Buzássyová — Bronislava Chocholová — Nicol Janočková. Bratislava: VEDA 2012, s. 294 – 300. PDF

GARABÍK, Radovan — ŠIMKOVÁ, Mária: Slovak Morphosyntactic Tagset. In: Journal of Language Modelling. Institute of Computer Science PAS, 2012, roč. 0, č. 1, s. 41 – 63. PDF

GARABÍK, Radovan — ŠIMKOVÁ, Mária: The Slovak National Corpus and its Corpus Linguistic Resources. In: Prace filologiczne tom LXIII. Wydział polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 109 – 119. PDF

LEVICKÁ, Jana: Dynamické tendencie v súčasnom terminologickom myslení a praxi. In: Dynamika foriem významu v románskych jazykoch. Ed. Ján Taraba — Bohdan Ulašin. Bratislava: Univerzita Komenského 2012, s. 128 – 172.

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: K počítačovému spracovaniu adjektívnej a substantívnej valencie. In: Slovenská reč, 2012, roč. 77, č. 1 – 2, s. 98 – 107. (recenzia). ISSN 0037-6981. PDF

OGRODNICZUK, Maciej — GARABÍK, Radovan — KOEVA, Svetla — KRSTEV, Cvetana — PĘZIK, Piotr — PINTÉR, Tibor — PRZEPIÓRKOWSKI, Adam — SZASZÁK, György — TADIĆ, Marko — VÁRADI, Tamás — VITAS, Duško: Central and South-European language resources in META-SHARE. In: INFOtheca, 2012, roč. 13, č. 1, s. 3 – 26.

ОГРОДНИЧУК, Маћеј — ГАРАБÍК, Радован — КОЕВА, Светла — КРСТЕВ, Цветана — ПЕЗИК, Пјотр — ПИНТЕР, Тибор — ПЖЕПЈОРКОВСКИ, Адам — САСАК, Ђерђ — ТАДИЋ, Марко — ВАРАДИ, Тамаш — ВИТАС, Душко: Језички ресурси Централне и Јужне Европе у оквиру платворме МЕТА-РАЗМЕНА. In: ИНФОтека, 2012, roč. 13, č. 1, s. 3 – 28. Превод с енгелског Јелена Бајић.

PINTÉR, Tibor — OGRODNICZUK, Maciej — NÉMETH, Géza — GARABÍK, Radovan — KOEVA, Svetla — PĘZIK, Piotr — VRANEŠ, Sanja — PRZEPIÓRKOWSKI, Adam — TADIĆ, Marko — VÁRADI, Tamás — VITAS, Duško: CESAR - Central and South-East European Resources. In: Proceedings of the 16th Annual Conference of the European Association for Machine Translation. Ed. Mauro Cettolo — Marcello Federico — Lucia Specia — Andy Way. Trento: 2012, s. 84.

ŠIMKOVÁ, Mária: Bádania a smerovania Miroslava Grepla [Grepl, M.: Jak dál v syntaxi. Brno: Host 2011. ISBN 978-80-7294-511-5]. In: Jazykovedný časopis, 2012, roč. 63, č. 1, s. 83 – 87. (recenzia). ISSN 1337-6853. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Čerstvý sedemdesiatnik Juraj Dolník a človečenské univerzum konštituované jazykom. In: Kultúra slova, 2012, roč. 45, č. 5, s. 302 – 305. (medailón). ISSN 0023-5202. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Desať rokov národného korpusu. In: Správy SAV, 2012, roč. 48, č. 9, s. 12 – 14. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Do roku 1989 sme slovo banka poznali len z hodín chémie. In: Pravda, magazín, 16. 2. 2012, 2012, č. 7, s. 10 – 11. Otázky kládla Helena Dvořáková.

ŠIMKOVÁ, Mária: Jazyk a štýl pamätí Vavra Šrobára. In: Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník. Ed. Miroslav Pekník. Bratislava: Ústav politických vied SAV -- Veda, Vydavateľstvo SAV 2012, s. 760 – 774.

ŠIMKOVÁ, Mária — GARABÍK, Radovan — GAJDOŠOVÁ, Katarína — LACLAVÍK, Michal — ONDREJOVIČ, Slavomír — JUHÁR, Jozef — GENČI, Ján — FURDÍK, Karol — IVORÍKOVÁ, Helena — IVANECKÝ, Jozef: Slovenský jazyk v digitálnom veku – The Slovak Language in the Digital Age. Berlin – New York: Springer 2012. 85 s. ISBN 978-3-642-30370-8.

Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete. 10 rokov Slovenského národného korpusu. Zborník abstraktov. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Slovenský národný korpus 2012. 28 s.

2011

DIMITROVA, Ludmila — GARABÍK, Radovan: Bulgarian–Slovak Parallel Corpus. In: Natural Language Processing, Multilinguality. Proceedings of the 6th International Conference SLOVKO 2011. Ed. Daniela Majchráková — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2011, s. 44 – 50. PDF

DZURJUV, Ondrej — GENČI, Ján — GARABÍK, Radovan: Generating Sets of Synonyms between Languages. In: Natural Language Processing, Multilinguality. Proceedings of the 6th International Conference SLOVKO 2011. Ed. Daniela Majchráková — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2011, s. 56 – 64. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Ako sme vyprevadili do života druhý zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka H – L. In: World Literature Studies, 2011, roč. 3, s. 136. ISSN 1337-9275. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Druhý zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka H – L vykročil k používateľom. In: Kultúra slova, 2011, roč. 45, č. 3, s. 185 – 189. (správa). ISSN 0023-5202. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína — KMEŤOVÁ, Beáta — ŽÁKOVÁ, Adriána: Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, multilingválnosť. In: Jazykovedný časopis, 2011, roč. 62, č. 2, s. 167 – 172. (správa). PDF

GARABÍK, Radovan: Slovak MULTEXT-East morphology tagset. In: Jazykovedný časopis, 2011, roč. 62, č. 1, s. 19 – 39. ISSN 1337-6853. PDF

GARABÍK, Radovan — KOEVA, Svetla — OGRODNICZUK, Maciej — TADIĆ, Marko — VÁRADI, Tamás — VITAS, Duško: Detecting Gaps in Language Resources and Tools in the Project CESAR. In: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, 2011, s. 37 – 41.

GARABÍK, Radovan — ŠIMKOVÁ, Mária: Slovak language in computer processing. In: CLARIN Newsletter, 2011, č. 11 – 12, s. 19. PDF

KARČOVÁ, Agáta: Výslovnostné realizácie dvojhlásky ô v súčasných hovorených prejavoch na báze Slovenského hovoreného korpusu. In: Korpusová lingvistika Praha 2011. 2. Výzkum a výstavba korpusů. Ed. František Čermák — Karel Kučera — Vladimír Petkevič. Praha: Ústav Českého národního korpusu – Nakladatelství Lidové noviny 2011, s. 240 – 251. PDF

KOSESKA-TOSZEWA, Violetta — GARABÍK, Radovan — DIMITROVA, Ludmila: Web presentation of Bilingual Corpora. In: Études cognitives. Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, 2011, č. 11.

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Korpusový pohľad na spájateľnosť slov. Corpus View on Collocability. In: Slovenská reč, 2011, roč. 76, č. 1 – 2, s. 84 – 90. (recenzia). ISSN 0037-6981. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Foreword/Úvod. In: Natural Language Processing, Multilinguality. Ed. Daniela Majchráková — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2011, s. 7 – 8. (angl., prel. A. Žáková). PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Frekvencia slov a tvarov v súčasnej slovenčine. In: Slovenská reč, 2011, roč. 76, č. 5 – 6, s. 322 – 333. ISSN 0037-6981. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Jazykovedec, teoretik, praktik, popularizátor i manažér. In: Kultúra slova, 2011, roč. 45, č. 2, s. 119 – 122. ([k nedožitým deväťdesiatinám prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc.]). ISSN 0023-5202. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský národný korpus – zdroj informácií o slovenskom jazyku, Slovensku, o vzťahoch s inými jazykmi a krajinami. In: Slovenské dotyky. Magazín Slovákov v ČR (príloha Dotyky so slovenčinou), 2011, roč. XVI, č. 9, s. I – IV.

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský národný korpus – zdroj informácií o slovenskom jazyku, Slovensku, o vzťahoch s inými jazykmi a krajinami. 2. časť. In: Slovenské dotyky. Magazín Slovákov v ČR (príloha Dotyky so slovenčinou), 2011, roč. XVI, č. 10 – 11, s. I – IV.

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovník súčasného slovenského jazyka H – L. In: Romboid, 2011, roč. 46, č. 6, s. 105 – 106. (správa). PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Vianoce a čo s nimi súvisí v našom jazykovom obraze sveta. In: Romboid, 2011, roč. 46, č. 9 – 10, s. 130 – 132. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Z kuchyne Slovenského národného korpusu. In: Romboid, 2011, roč. 46, č. 5, s. 91 – 93. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Edícia Štúdie z korpusovej lingvistiky a jej prvý zväzok. In: Slovenská reč, 2011, roč. 76, č. 1 – 2, s. 76 – 84. (recenzia). ISSN 0037-6981. PDF

Natural Language Processing, Multilinguality. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2011. Ed. Daniela Majchráková — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2011. 180 s. ISBN 978-80-263-0049-6. PDF

2010

DIMITROVA, Ludmila — KOSESKA, Violetta — GARABÍK, Radovan — ERJAVEC, Tomaž — IOMDIN, Leonid — SHYROKOV, Volodymyr: MONDILEX — Towards the Research Infrastructure for Digital Resources in Slavic Lexicography. In: Études cognitives 10. Warsaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences 2010, s. 147 – 162.

DIMITROVA, Ludmila — KOSESKA, Violetta — GARABÍK, Radovan — ERJAVEC, Tomaž — IOMDIN, Leonid — SHYROKOV, Volodymyr: Conceptual Scheme for a Research Infrastructure Supporting Digital Resources in Slavic Lexicography. Sofia: Demetra Publ. House 2010. 131 s. ISBN 978-954-8986-33-5.

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Cudzojazyčné výrazy v Slovenskom hovorenom korpuse. In: Slovo o slove. 16. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ed. Ľ. Liptáková — M. Andričíková — M. Klimovič. Prešov: Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2010, s. 190 – 197. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Konferencia Človek a jeho jazyk 2010. In: Kultúra slova, 2010, roč. 44, č. 2, s. 106 – 115. (správa). ISSN 0023-5202. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Lingvistická analýza automatizovanej anotácie datívu adjektíva v heterogénnych menných skupinách v Slovenskom národnom korpuse. In: Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV -– Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2010, s. 309 – 330. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Metadáta v Slovenskom hovorenom korpuse. In: Varia XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007). Ed. Viera Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV v Bratislave 2010, s. 115 – 120. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Projekt paralelného korpusu prekladov Svätého písma. Prezentácia prednesená na vedeckej konferencii Problematika prekladov bohoslužobných textov do živého jazyka organizovanej Centrom spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach v dňoch 21. – 22. 5. 2010. 2010. Nepublikované. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína — KARČOVÁ, Agáta — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: SLOVKO 2009. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. In: Jazykovedný časopis, 2010, roč. 61, č. 1, s. 90 – 97. (správa). PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína — ŠIMKOVÁ, Mária: Človek a jeho jazyk. In: Korpus – Gramatika – Axiologie, 2010, roč. 1, č. 2, s. 88 – 97. (správa). PDF

GARABÍK, Radovan: Slovak National Corpus tools and resources. In: Proceedings of the 5th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies (WIKT 2010). Ed. M. Laclavík — L. Hluchý. Bratislava: 2010, s. 2 – 7. PDF

GARABÍK, Radovan — JAVORŠEK, Jan J. — ERJAVEC, Tomaž: Some Ideas on Using Grid Infrastructure for Natural Language Processing. In: 6th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems. GCCP 2010 Proceedings. Bratislava: 2010, s. 115 – 123.

KARČOVÁ, Agáta: Adaptácia vybraných akronymov do systému slovenčiny. In: Varia XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007). Ed. Viera Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV v Bratislave 2010, s. 207 – 212. PDF

KARČOVÁ, Agáta: Analýza jazykového prejavu v televíznej relácii (na báze Slovenského hovoreného korpusu). In: Varia 19. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava - Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009). Ed. Juraj Hladký — Ľubomír Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 139 – 146. PDF

KARČOVÁ, Agáta: Jazyková kultúra na začiatku 3. tisícročia. Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 9. – 10. septembra 2004 v Bratislave. In: Slovenská reč, 2010, roč. 75, č. 3, s. 185 – 191. (recenzia). ISSN 0037-6981. PDF

LEVICKÁ, Jana: Dánske sympózium o odbornom jazyku a komunikácii. In: Kultúra slova, 2010, roč. 44, č. 1, s. 41 – 44. (správa). ISSN 0023-5202. PDF

LEVICKÁ, Jana: Neologizmy a terminologické plánovanie. In: Neologizmy v terminológii marketingu. Vedecký seminár o problematikou neologizmov v obchodnovedných disciplínach. Ed. Jana Levická — Kristína Viestová. Bratislava: Slovenský národný korpus – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2010, s. 70 – 80. PDF

LEVICKÁ, Jana: Neologizmy v terminológii marketingu. Seminár a zborník. In: Jazykovedný časopis, 2010, roč. 61, č. 1, s. 98 – 99. (správa). PDF

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Štatistické metódy vyhľadávania verbo-nominálnych kolokácií v korpuse a analýza kolokačných mier. In: Varia XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007). Ed. Viera Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV v Bratislave 2010, s. 313 – 321. PDF

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — ĎURČO, Peter: Compiling the First Electronic Dictionary of Slovak Collocations. In: LEXICOGRAPHICA. Feste Wortverbindungen und Lexikographie. Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung. Ed. Peter Ďurčo. Berlin: De Gruyter 2010, s. 105 – 114.

ŠIMKOVÁ, Mária: Človek a jeho jazyk. Naši i zahraniční lingvisti si pripomenuli nedožitú deväťdesiatku prof. Jána Horeckého. In: Správy SAV, 2010, roč. 46, č. 2, s. 10 – 11. (správa).

ŠIMKOVÁ, Mária: Digitalizácia slovenských textov a ich využitie v Slovenskom národnom korpuse. In: ITLib, informačné technológie a knižnice, 2010, roč. 14, č. 2, s. 57 – 58.

ŠIMKOVÁ, Mária: Ekvivalencia konštitutívnych častíc a/alebo ich významov v textoch česko-slovenského a slovensko-českého paralelného korpusu. In: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Studie z korpusové lingvistiky. Sv. 12. Ed. F. Čermák — J. Kocek. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK 2010, s. 171 – 179.

ŠIMKOVÁ, Mária: Pán jazykovedec Ján Horecký. In: Kultúra slova, 2010, roč. 44, č. 2, s. 100 – 103. (medailón). ISSN 0023-5202. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Pätnásť ročníkov súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy. In: Kultúra slova, 2010, roč. 44, č. 3, s. 169 – 170. (správa). ISSN 0023-5202. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Príspevok Eugena Jónu k teórii slovných druhov v kontexte slovenskej jazykovedy 20. storočia. In: Slovenská reč, 2010, roč. 75, č. 2, s. 128 – 142. ISSN 0037-6981. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Produktívne a neproduktívne formanty pri tvorení názvov vlastností v slovenčine a češtine (korpusovolingvistická analýza). In: Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV -– Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2010, s. 492 – 504.

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenčina v číslach. In: Slovo o slove. 16. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ed. Ľ. Liptáková — M. Andričíková — M. Klimovič. Prešov: Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2010, s. 182 – 189. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: 5. ročník bienálnej medzinárodnej konferencie Slovko. In: Korpus – Gramatika – Axiologie, 2010, roč. 1, č. 2, s. 98 – 102. (správa).

„Opakované prevzatia“ ako výsledok historických kultúrnych kontaktov. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda 2010. 442 – 451 s. ISBN 978-80-224-1107-3.

Neologizmy v terminológii marketingu. Ed. Jana Levická — Kristína Viestová. Bratislava: Slovenský národný korpus 2010. 137 s. ISBN 978-80-7399-944-5. PDF

Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2010. 527 s. ISBN 978-80-224-1107.

2009

ĎURČO, Peter — GARABÍK, Radovan — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — ĎURČO, Matej: Contrastive Dictionary of German and Slovak Collocations. In: Études cognitives 9. Warsaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences 2009, s. 101 – 115.

ĎURČO, Peter — GARABÍK, Radovan — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — ĎURČO, Matej: Dictionary of Slovak Collocations. In: Representing Semantics in Digital Lexicography. Innovative Solutions for Lexical Entry Content in Slavic Lexicography. Warsaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences 2009, s. 128 – 137.

ĎURČO, Peter — GARABÍK, Radovan: Slovak paremiography database. In: Research Infrastructure for Digital Lexicography. Ljubljana: Jožef Stefan Institute 2009, s. 20 – 26.

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Syntaktická anotácia vybraných textov Slovenského národného korpusu. In: Varia XVI. Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006). Ed. Gabriela Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 140 – 148. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Využitie a výslovnosť skratiek v Slovenskom hovorenom korpuse. Príspevok prednesený na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovakistika vo všeobecnolingvistickej perspektíve organizovanej FF UPJŠ v Košiciach v dňoch 28. – 29. 5. 2009. 2009. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan: O jednej skratke. In: Varia. 16. Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006). Ed. Gabriela Múcsková. Bratislava: Bratislava 2009, s. 152 – 158. PDF

GARABÍK, Radovan — JAVORŠEK, Jan J. — ERJAVEC, Tomaž: Evaluating Grid Infrastructure for Natural Language Processing. In: NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Research. Tribun 2009, s. 93 – 105. PDF

GARABÍK, Radovan — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — DIMITROVA, Ludmila: Comparing Bulgarian and Slovak Multext-East morphology tagset. In: Organization and Development of Digital Lexical Resources. Kyiv: Dovira Publishing House 2009, s. 38 – 46. PDF

GARABÍK, Radovan — ŠPIRUDOVÁ, Jana: Design of a New Slovak-Czech Lexical Database. In: Metalanguage and Encoding Scheme Design for Digital Lexicography. Bratislava: Tribun EU 2009, s. 71 – 76.

KARČOVÁ, Agáta: Produktívnosť vzoru vysvedčenie, jeho vplyv na skloňovanie substantív stredného rodu a nové lexikálne jednotky prináležiace tomuto vzoru. In: Varia XVI. Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006). Ed. Gabriela Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 257 – 268. PDF

KARČOVÁ, Agáta: SABOL, Ján – BÓNOVÁ, Iveta – SOKOLOVÁ, Miloslava: Kultúra hovoreného prejavu. In: Slovenská reč, 2009, roč. 74, č. 2, s. 111 – 112. (recenzia). ISSN 0037-6981. PDF

LEVICKÁ, Jana: Analysis of „Classical“' and Legislative Definitions for the Term Records of the Slovak Terminology Database. In: Comparative Linguistics, 2009, roč. 1, s. 107 – 123.

LEVICKÁ, Jana: Terminologické teórie vo frankofónnych krajinách. In: Terminologické fórum. 2. Trenčín: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2009, s. 4 – 11. PDF

LEVICKÁ, Jana — BALCAROVÁ, Dorota: Slovak Terminology Database. Poster. 2009. (poster).

CÍBIKOVÁ, Ingrid — LEVICKÁ, Jana: Quo vadis, terminológia? In: Preklad a tlmočenie v interdisciplinárnej praxi. Preklad a tlmočenie. 8. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie dňa 15. mája 2008 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela 2009, s. 121 – 128. PDF

LEVICKÁ, Jana — ŠIMKOVÁ, Mária: Možnosti využitia projektov Oddelenia Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v prekladateľskej praxi. In: Letná škola prekladu. 7. Bratislava: AnaPress 2009, s. 149 – 169.

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Distribúcia koncoviek -a, -u v genitíve substantív vzoru dub. In: Varia XVI. Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006). Ed. Gabriela Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 321 – 332. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Aktuálne pohľady na jazykovo-historické fakty a jazykovedné osobnosti. In: Kultúra slova, 2009, roč. 43, č. 6, s. 357 – 360. ISSN 0023-5202. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Gramatik a dialektológ, vedec a pedagóg Pavel Ondrus. In: Slovenská reč, 2009, roč. 74, č. 6, s. 378 – 380. (medailón). ISSN 0037-6981. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Spracovanie malých slovných druhov v Slovníku súčasného slovenského jazyka. In: Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe. Ed. M. Košková — M. Čoroleeva. Bratislava – Veliko Tărnovo: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Ústav bulharského jazyka prof. Ľubomíra Andrejčina BAV 2009, s. 198 – 208.

ŠIMKOVÁ, Mária: Možnosti využitia Slovenského národného korpusu v oblasti náboženskej terminológie a jej spracovanie v slovenských slovníkoch. In: Z problematiky náboženských výrazov v spisovnej slovenčine. Ed. Elena Krasnovská. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2009, s. 187 – 204.

ŠIMKOVÁ, Mária: Ekvivalencia konštitutívnych častíc a/alebo ich významov v textoch česko-slovenského a slovensko-českého paralelného korpusu. In: Konferencia projektu InterCorp. Abstrakty. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK 2009, s. 48.

ŠIMKOVÁ, Mária: Najčastejšie a najmenej časté slová v slovenčine. In: Kultúra slova, 2009, roč. 43, č. 3, s. 144 – 149. ISSN 0023-5202. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovko (2001 – 2009). Päť ročníkov medzinárodného podujatia. In: Slovko 2009. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2009, s. 15 – 18. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Ekvivalencia konštitutívnych častíc a/alebo ich významov v textoch česko-slovenského a slovensko-českého paralelného korpusu. In: Konferencia projektu InterCorp. Abstrakty. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK 2009, s. 48. abstrakt.

ŠIMKOVÁ, Mária: Nezvyčajné spolužitie v príbehu na pokračovanie. In: Slovenská reč, 2009, roč. 74, č. 5, s. 305 – 307. ISSN 0037-6981. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — GARABÍK, Radovan — DIMITROVA, Ludmila: Design of a multilingual terminology database prototype. In: Representing Semantics in Digital Lexicography. Innovative Solutions for Lexical Entry Content in Slavic Lexicography. Warsaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences 2009, s. 123 – 127. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — LEVICKÁ, Jana: Five editions of the international conference. In: Slovko 2009. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2009, s. 11 – 14. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — ĽOS, Miroslav: Frequency of words and forms in contemporary slovak (based on the slovak national corpus). In: Slovko 2009. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2009, s. 340 – 348. PDF

VASILIŠINOVÁ, Dorota — GARABÍK, Radovan: Francúzsko-slovenský paralelný korpus. In: Varia XVI. Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006). Ed. Gabriela Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 526 – 530. PDF

NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2009. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2009. 401 s. ISBN 978-80-7399-875-2. PDF

Metalanguage and Encoding Scheme Design for Digital Lexicography. Ed. Radovan Garabík. Brno: Tribune EU 2009. 194 s. ISBN 978-80-7399-745-8. PDF

2008

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Lingvistická analýza výrazu to v pracovnej verzii hovoreného korpusu slovenčiny. Bratislava: Filozofická fakulta 2008, s. 63. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan: A simple Russian-Slovak machine translation system. In: Tруды международной конференции Корпусная лингвистика. Санкт-Петербург: Издательство С.-Петербургского университета 2008, s. 135 – 142.

GARABÍK, Radovan: Storing Morphology Information in a Wiki. In: Lexicographic Tools and Techniques. Moscow: IITP RAS 2008, s. 55 – 59.

KARČOVÁ, Agáta: Príprava a uskutočňovanie projektu morfologického analyzátora. In: Varia XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Ed. Anna Gálisová — Alexandra Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 286 – 292. PDF

LEVICKÁ, Jana: Skúšobná prevádzka Slovenskej terminologickej databázy. In: Odborný preklad. 3. Materiály zo seminára Aspekty redakčnej práce. Ed. Edita Gromová — Jaroslav Šoltys. Bratislava: AnaPress 2008, s. 27 – 38.

LEVICKÁ, Jana: Slovenská terminologická databáza. In: Kultúra slova, 2008, roč. 42, č. 3, s. 139 – 157. ISSN 0023-5202. PDF

LEVICKÁ, Jana: Terminology Variation: On the Concept of Synonymy in the Light of an Interlingual Analysis of a Terminology Field. In: Terminológia v odbornom preklade. Košice: Tlmočnícky ústav FF UPJŠ Košice 2008, s. 29 – 49. PDF

LEVICKÁ, Jana: Zakladajúca konferencia Slovenskej terminologickej siete. In: Kultúra slova, 2008, roč. 42, č. 1, s. 53 – 55. (správa). ISSN 0023-5202. PDF

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — KARČOVÁ, Agáta — VASILIŠINOVÁ, Dorota: EGG 2007. 14th Central European Summer School in Generative Grammar. In: Jazykovedný časopis, 2008, roč. 59, č. 1 – 2, s. 181 – 185. (správa). ISSN 0021-5597. ODT PDF

ORAVCOVÁ, Adriana — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Slovko 2007. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, počítačová lexikografia a terminológia. In: Jazykovedný časopis, 2008, roč. 58, č. 1 – 2, s. 173 – 180. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Jazykové prostriedky vo vybraných dielach Martina Rázusa (analýza na báze textov Slovenského národného korpusu). In: Martin Rázus – politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ. Ed. Miroslav Pekník. Bratislava: Veda 2008, s. 238 – 249.

ŠIMKOVÁ, Mária: Korpusová lingvistika na Slovensku. In: Jazykovedný časopis, 2008, roč. 59, č. 1 – 2, s. 11 – 24. ISSN 0021-5597. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Morfologičeskaja razmetka častic reči v Slovackom nacionaľnom korpuse i vozmožnosti jejo ispoľzovanija v processe sozdanija tolkovogo slovaria. In: Trudy meždunarodnoj konferencii Korpusnaja lingvistika 2008. Sankt-Peterburg: Izdateľstvo Sankt-Peterburgskogo universiteta 2008, s. 387 – 395.

ŠIMKOVÁ, Mária: Prvý riaditeľ Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení – Jozef Orlovský. In: Slovenská reč, 2008, roč. 73, č. 6, s. 372 – 377. (medailón). ISSN 0037-6981.

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský národný korpus ako pomôcka pri výučbe slovenského jazyka. In: K problematike vyučovania materinského jazyka a literatúry II. Ed. Miloslav Vojtech. Bratislava: Univerzita Komenského 2008, s. 64 – 77. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Slovenský závislostný korpus. In: Grammar & Corpora. Gramatika a korpus 2007. Ed. František Štícha. Praha: Academia 2008, s. 135 – 141. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — GARABÍK, Radovan — KARČOVÁ, Agáta — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Hovorený korpus slovenčiny. In: Čeština v mluveném korpusu. Ed. Marie Kopřivová — Martina Waclawičová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny – Ústav českého národního korpusu 2008, s. 227 – 233. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Frazeológia v súvislostiach. [Frazeologické štúdie. 5. Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii. Ed. D. Baláková – P. Ďurčo. 1. vyd. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 2007. 425 s. ISBN 978-80-8084-204-8]. In: Jazykovedný časopis, 2008, roč. 59, č. 1 – 2, s. 110 – 115. (recenzia). ISSN 0021-5597. PDF

2007

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Obrátiť sa o pomoc? In: Kultúra slova, 2007, roč. 41, č. 2, s. 107 – 108. ISSN 0023-5202. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Slovníky z kuchyne najvýznamnejších lexikografických pracovísk Slovenska. In: Kultúra slova, 2007, roč. 41, č. 3, s. 168 – 171. ISSN 0023-5202. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Slovníky v múzeu. In: Knižná revue, 2007, roč. XVII, č. 11, s. 2. ISSN 1210-1982. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína — ŠIMKOVÁ, Mária: 40. Chalupkovo Brezno 2007. In: Kultúra slova, 2007, roč. 41, č. 5, s. 300 – 303. (správa). ISSN 0023-5202. PDF

GARABÍK, Radovan: Interoperabilita informačných systémov verejnej správy (anketa). In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, 2007, roč. 1.

GARABÍK, Radovan: Pene alebo cestoviny? In: Kultúra slova, 2007, roč. 41, č. 2, s. 109. ISSN 0023-5202. PDF

GARABÍK, Radovan — CARAVOLAS, Marketa — KESSLER, Brett — HÖFLEROVÁ, Eva — MASTERSON, Jackie — MIKULAJOVÁ, Marína — SZCZERBIŃSKI, Marcin — WIERZCHOŃ, Piotr: A Cross-linguistic Database of Children's Printed Words in Three Slavic Languages. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Proceedings of the conference Slovko 2007. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2007, s. 51 – 64. PDF

GARABÍK, Radovan — KARČOVÁ, Agáta: Návrhy na doplnenie a spresnenie pravidiel prepisu z ukrajinskej grafickej sústavy do slovenskej grafickej sústavy. In: Kultúra slova, 2007, roč. 41, č. 6, s. 329 – 332. ISSN 0023-5202. PDF

GARABÍK, Radovan — RUSKO, Milan: Corpus of Spoken Slovak Language. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Proceedings of the conference Slovko 2007. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2007, s. 222 – 236. PDF

IVANECKÝ, Jozef — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Precision of Statistical Syllable Segmentation as a Function of Training Data Quality. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Proceedings of the Conference Slovko 2007. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2007, s. 80 – 85. PDF

LEVICKÁ, Jana: Terminology and society. Správa z konferencie na Lessius University College 15. – 17. 11. 2006. In: Jazykovedný časopis, 2007, roč. 58, č. 2, s. 162 – 166. (správa). ISSN 0021-5597.

LEVICKÁ, Jana: Terminology and Terminological Activities in the Present-Day Slovakia. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2007. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2007, s. 139 – 151. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Aktuálny zdroj jazykovej informácie. Ďalšia fáza budovania Národného korpusu slovenského jazyka (1). In: Správy SAV, 2007, roč. 43, č. 9, s. 9 – 10. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. Slovenský národný korpus. In: Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu 2005 – 2007, 2007, s. 1 – 2.

ŠIMKOVÁ, Mária: Koľko slov má slovenčina... Ďalšia fáza budovania Národného korpusu slovenského jazyka (2). In: Správy SAV, 2007, roč. 43, č. 10, s. 11 – 12. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Na úžitok aj na parádu. Hovoríme s PhDr. Máriou Šimkovou, vedúcou oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV. In: Quark, 2007, roč. 13, č. 12, s. 8 – 9. (rozhovor). PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský národný korpus. In: Jazykovedný zápisník, bulletin Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, 2007, č. 2003 – 2005, s. 48 – 51.

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský národný korpus v druhej etape. In: Kultúra slova, 2013, roč. 41, č. 4, s. 202 – 211. ISSN 0023-5202. PDF

VASILIŠINOVÁ, Dorota — GARABÍK, Radovan: Parallel French-Slovak Corpus. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Proceedings of the Conference Slovko 2007. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2007, s. 261 – 266. PDF

Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2007. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2007. 318 s. ISBN 978-80-87139-05-9. PDF

2006

GARABÍK, Radovan: α Centauri v Pravidlách slovenského pravopisu. In: Kultúra slova, 2006, roč. 40, č. 3, s. 149 – 152. ISSN 0023-5202. PDF

GARABÍK, Radovan: Ako správne písať Sudoku. 2006. Nepublikované.

GARABÍK, Radovan: Computer(ized) linguistic resources at the Ľ. Štúr Institute of Linguistics. In: Лексикографічний бюлетень 13. Київ, Україна: Інститут української мови НАН України 2006, s. 56 – 59. PDF

GARABÍK, Radovan: O písmenách Ş a Ţ. In: Kultúra slova, 2006, roč. 40, č. 4, s. 211 – 215. ISSN 0023-5202. PDF

GARABÍK, Radovan: Slovak morphology analyzer based on Levenshtein edit operations. In: Proceedings of the WIKT'06 conference. Ed. M. Laclavík — I. Budinská — L. Hluchý. Bratislava: Institute of Informatics SAS 2006, s. 2 – 5. PDF

GARABÍK, Radovan — ЗАХАРОВ, Виктор П.: Параллельный русско-словацкий корпус. In: Tруды международной конференции Корпусная лингвистика. Санкт-Петербург: Издательство С.-Петербургского университета 2006, s. 81 – 87. PDF

GARABÍK, Radovan — КУБЕДИНОВА, Ленара Ш.: Корпус текстов крымскотатарского языка. In: Tруды международной конференции MegaLing'2006 – Горизонты прикладной лингвистики и лингвистических технологий. Партенит, Ukraine St: 2006.

GIANITSOVÁ, Lucia: Morphological Analysis of the Slovak National Corpus. In: Insight into Slovak and Czech Corpus Linguistics. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda 2006, s. 166 – 178. PDF

IVORÍKOVÁ, Helena: Využitie Slovenského národného korpusu (SNK) v školskej praxi (SNK ako pomôcka pri vyučovaní slovenského jazyka). 2006. Nepublikované. PDF

KARČOVÁ, Agáta — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Distribúcia prípon -mi, -ami v tvaroch maskulínnych substantív zakončených na konsonantické skupiny. In: Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Ed. Miloslava Sokolová — Martina Ivanová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2006, s. 155 – 175. PDF

KARČOVÁ, Agáta — ŠIMKOVÁ, Mária: Морфологічна анотація текстів словацького національного корпусу. In: Лексикографічний бюлетень 13. Київ: Інститут української мови Національної академії наук України 2006, s. 71 – 76. PDF

LEVICKÁ, Jana: Teoretické východiská budovania terminologickej databázy. In: Odborný preklad 2. Ed. J. Šoltýs. Bratislava: AnaPress/Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry 2006, s. 73 – 81. PDF

LEVICKÁ, Jana: Terminologické implikácie štruktúrnej a kontextovej analýzy francúzskej a slovenskej stavebnej lexiky. Bratislava: Univerzita Komenského 2006. Dizertačná práca. PDF

SOKOLOVÁ, Miloslava — ŠIMKOVÁ, Mária — IVANOVÁ, Martina: Možnosti a medze lingvistického výskumu v Slovenskom národnom korpuse. In: Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Ed. Miloslava Sokolová — Martina Ivanová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2006, s. 7 – 14. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Jazyk, veda o jazyku, Smolenice. In: Slovenská reč, 2006, roč. 71, č. 2, s. 99 – 103. (správa). ISSN 0037-6981. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Princípy a problémy spracovania neohybných slovných druhov v ručne anotovaných textoch Slovenského národného korpusu. In: Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Ed. Miloslava Sokolová — Martina Ivanová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2006, s. 120 – 131. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovak National Corpus – History and Current Situation. In: Insight into Slovak and Czech Corpus Linguistics. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda 2006, s. 152 – 159. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Výberový slovník termínov z počítačovej a korpusovej lingvistiky. In: Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Ed. Miloslava Sokolová — Martina Ivanová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2006, s. 187 – 193. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — GARABÍK, Radovan: Синтаксическая разметка в Словацком национальном корпусе. In: Tруды международной конференции Корпусная лингвистика – 2006. Sankt-Petersburg: St. Petersburg University Press 2006, s. 389 – 394. PDF

VASILIŠINOVÁ, Dorota: Sémantická interpretácia laudatív v starofrancúzskych hrdinských spevoch z 12. storočia. In: VARIA XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Tajov 7. 12. – 9. 12. 2005). Ed. Anna Gálisová — Alexandra Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2006, s. 642 – 646. PDF

VASILIŠINOVÁ, Dorota: Sémantická interpretácia laudatíva cortois v starofrancúzskych hrdinských spevoch z 12. storočia. In: Preklad a tlmočenie 7. Zborník z konferencie (Banská Bystrica 3. 5. 2006). Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB 2006.

VASILIŠINOVÁ, Dorota — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: SLOVKO 2005 – Medzinárodná konferencia o počítačovom spracovaní slovanských a východoeurópskych jazykov. In: Jazykovedný časopis, 2006, roč. 56, č. 1, s. 82 – 88. (správa). ISSN 0021-5597. PDF

Insight into the Slovak and Czech Corpus Linguistics. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda 2006.

Varia XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Ed. Mária Šimková — Katarína Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2006. 294 s. ISBN 80-89037-04-6. PDF

2005

CIFROVÁ, Ivana: Valencia adjektív v počítačovom spracovaní prirodzeného jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského 2005. Nepublikované. PDF

FORRÓOVÁ, Martina — GARABÍK, Radovan — GIANITSOVÁ, Lucia — HORÁK, Alexander — ŠIMKOVÁ, Mária: Návrh morfologického tagsetu SNK. In: Slovanské jazyky v počítačovom spracovaní. In: Slovanské jazyky v počítačovom spracovaní. Slovko 2003. Zborník z medzinárodnej konferencie. Ed. Vladimír Benko. Bratislava: Veda 2005, s. 65 – 83. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan: Ako prechyľovať priezvisko Brontë. 2005. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan: Corpus construction tools. In: Tруды международной конференции MegaLing’2005. Прикладная лингвистика в поиске новых путей. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MegaLing'05. Ed. В. П. Захаров — С. С. Дикарева. Меганом, Крым, Украина: Издательство «Осипов» 2005, s. 26 – 32 . PDF

GARABÍK, Radovan: Ešte raz si dáme hranolky. 2005. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan: CH v Pravidlách slovenského pravopisu. 2005. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan: K prepisu kórejčiny v v Pravidlách slovenského pravopisu. 2005. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan: Levenshtein Edit Operations as a Base for a Morphology Analyzer. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Proceedings of the Conference Slovko 2005. Ed. Radovan Garabík. Bratislava: Veda 2005, s. 50 – 58. PDF

GARABÍK, Radovan: Návrh reformy slovenského pravopisu. 2005. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan: O prechyľovaní cudzích priezvisk. 2005. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan: Pavol Országh Hviezdoslav a Pravidlá slovenského pravopisu. 2005. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan: Poznámky k prechyľovaniu v Pravidlách slovenského pravopisu. 2005. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan: Processing XML Text with Python and ElementTree – a Practical Experience. In: Insight into Slovak and Czech Corpus Linguistics. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda 2005, s. 160 – 165. PDF

GARABÍK, Radovan: Užívateľ alebo používateľ? 2005. Nepublikované. PDF

GARABÍK, Radovan — GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, Lucia: Manual Morphological Annotation of the Slovak Translation of Orwell’s Novel 1984 – Methods and Findings. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Proceedings of the Conference Slovko 2005. Ed. Radovan Garabík. Bratislava: Veda 2005, s. 59 – 66. PDF

GIANITSOVÁ, Lucia: Zamyslenie nad výučbou zámen a čísloviek pri príprave morfologickej anotácie SNK. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník prací z mezinárodní konference konané 19. 3. 2004 na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Ed. M. Polák — K. Vodrážková. Olomouc: Univerzita Palackého 2005, s. 53 – 65. PDF

HORÁK, Alexander: Prehľad textových korpusov slovanských jazykov. In: Varia XII. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 20 – 28. PDF

JAROŠOVÁ, Alexandra: Terminologická práca v kontexte prekladu európskych dokumentov. 2005. Nepublikované. PDF

LEVICKÁ, Jana: Proces ustaľovania terminologických sústav a prínos terminologických databáz. In: Vedecká rozprava k problémom terminológie obchodu, obchodných vied a marketingu obchodu. Ed. Kristína Viestová. Bratislava: Ekonomická univerzita 2005, s. 22 – 29. PDF

LEVICKÁ, Jana: Terminologická databáza v JÚĽŠ SAV. Možnosti, dôvody a prínos. 2005. Nepublikované. PDF

LEVICKÁ, Jana: Terminologická synonymia v oblasti stavebníctva vo francúzštine a problematika ekvivalentácie. In: Odborný preklad 1. Bratislava: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry 2005, s. 117 – 133. PDF

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Vyčleňovanie lexikalizovaných spojení pomocou štatistických nástrojov. Bratislava: Univerzita Komenského 2005, s. 63. Nepublikované. PDF

NÁDVORNÍK, Róbert — SABO, Róbert: Zásady rekonštrukcie textov. Interný materiál. 2005. Nepublikované. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Репрезентативность корпуса как лингвистическая проблема. In: Tруды международной конференции MegaLing’2005. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MegaLing'05. Ed. V. P. Zacharov — S. S. Dikareva. St. Petersburg: Izdateľstvo Osipov 2005, s. 130 – 139. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Репрезентативность корпуса как лингвистическая проблема. In: MegaLing’2005. Prikladnaja lingvistika v poiske novych putej. Materialy meždunarodnoj konferencii. 27 ijuňa – 2 ijuľa 2005 Krym, Meganom. Ed. S. S. Dikareva — V. P. Zacharov. Simferopoľ: TNU im. V. I. Vernadskogo 2005, s. 55. (tezisy doklada).

Aktuálne otázky súčasnej syntaxe. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda 2005. 168 s. ISBN 80-224-0879-4.

Varia XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Ed. Mária Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005. 274 s. ISBN 80-89037-04-6. PDF

Niekoľko glos k aktuálnej situácii slovenskej syntaxe. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda 2005. ISBN 80-224-0879-4. PDF

Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2005. Ed. Radovan Garabík. Bratislava: Veda 2005. 246 s. ISBN 80-224-0895-6. PDF

2004

DOMIN, Pavol: Niektoré technické aspekty budovania a používania korpusov. In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Ed. Mária Imrichová. Prešov: Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied 2004, s. 159 – 163. PDF

FORRÓOVÁ, Martina — HORÁK, Alexander: Morfologická anotácia korpusu. In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Ed. Mária Imrichová. Prešov: Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied 2004, s. 174 – 186. PDF

GARABÍK, Radovan: Словацкий национальный корпус. In: Tруды международной конференции Корпусная лингвистика. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v Sankt-Petersburgu 11. – 14. októbra 2004. Ed. L. N. Beľajeva a kol. Sankt-Petersburg, Russia: St. Petersburg University Press 2004, s. 99 – 121. PDF

GARABÍK, Radovan: Parallel Corpus of Computer Terms. In: VARIA XIII - Proceedings of the conference. Modra-Piesok, Slovakia: Veda 2004. PDF

GARABÍK, Radovan: Štruktúra dát v Slovenskom národnom korpuse a ich vonkajšia anotácia. In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Ed. Mária Imrichová. Prešov: Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied 2004, s. 164 – 173. PDF

GARABÍK, Radovan — GIANITSOVÁ, Lucia — HORÁK, Alexander — ŠIMKOVÁ, Mária — ŠMOTLÁK, Martin: Slovak National Corpus. In: Proceedings of the conference TSD 2004. Brno, Czech Republic: Springer-Verlag 2004.

GARABÍK, Radovan — GIANITSOVÁ, Lucia — HORÁK, Alexander — ŠIMKOVÁ, Mária: Tokenizácia, lematizácia a morfologická anotácia Slovenského národného korpusu. Interný materiál – stále platný východiskový manuál na ručnú morfologickú anotáciu. 2004. Nepublikované. PDF

GIANITSOVÁ, Lucia: Možnosti využitia SNK v pedagogickej praxi. In: Zborník z konferencie Učebné materiály vo vyučovaní materinského jazyka, slohu a literatúry. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity M. Bela 2004, s. 99 – 121. PDF

GIANITSOVÁ, Lucia — HORÁK, Alexander: Korpusy neslovanských jazykov. 2004. Nepublikované. PDF

HORÁK, Alexander: Style-Genre Anotation of the Slovak National Corpus. 2004. Nepublikované. PDF

HORÁK, Alexander — GIANITSOVÁ, Lucia — ŠIMKOVÁ, Mária — ŠMOTLÁK, Martin — GARABÍK, Radovan: Slovak National Corpus. In: Text, Speech and Dialogue. 7th International Conference TSD 2004. Proceedings. Ed. P. Sojka — I. Kopeček — K. Pala. Berlin – Heidelberg: Springer – Verlag 2004, s. 89 – 94. PDF

HORÁK, Alexander — OLOŠTIAK, Martin — IVANOVÁ, Martina — GIANITSOVÁ, Lucia: Mathesiovské semináre (19). In: Jazykovedný časopis, 2004, roč. 55, č. 1, s. 73 – 78. (správa). ISSN 0021-5597. PDF

LEVICKÁ, Jana: Terminologie et Informatique. In: Actes 8e Séminaire international d'études doctorales. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2004, s. 191 – 195. PDF

LEVICKÁ, Jana: 26. ročník Letnej školy v Budmericiach. In: Kultúra slova, 2004, roč. 38, č. 6, s. 356 – 362. (správa). ISSN 0023-5202. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Čo je možné dozvedieť sa zo Slovenského národného korpusu. In: Čeština doma a ve světě, 2004, roč. 12, č. 3 – 4, s. 130 – 145. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Funkcie častíc v komunikácii. In: Jazyk v komunikácii. Medzinárodný zborník venovaný Jánovi Bosákovi. Ed. Sibyla Mislovičová. Bratislava: Veda 2004, s. 168 – 176.

ŠIMKOVÁ, Mária: Možnosti využitia Slovenského národného korpusu na štúdium slovenského jazyka. In: Studia Academica Slovaca 33. Prednášky z XL. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Ed. Jozef Mlacek — Miloslav Vojtech. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2004, s. 204 – 218. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský národný korpus – východiská a plány. In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Ed. Mária Imrichová. Prešov: Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied 2004, s. 150 – 158. HTML

ŠMOTLÁK, Martin — HLADÍK, Rudolf: Conversion of Microsoft Word and OpenOffice into XML-like documents. 2004. Nepublikované. PDF

Varia XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Ed. Mária Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2004. 282 s. ISBN 80-89037-04-6. PDF

2003

DOMIN, Pavol — FORRÓOVÁ, Martina — GARABÍK, Radovan: Mathesiovské semináre (18). In: Jazykovedný časopis, 2003, roč. 54, č. 1 – 2, s. 137 – 141. (správa). ISSN 0021-5597. PDF

FORRÓOVÁ, Martina — HORÁK, Alexander: 24. letná škola prekladu v Budmericiach. In: Kultúra slova, 2003, roč. 37, č. 2, s. 89 – 97. (správa). ISSN 0023-5202. PDF

HORÁK, Alexander: Mathesiovské semináre (17). In: Jazykovedný časopis, 2003, roč. 54, č. 1 – 2, s. 133 – 137. (správa). ISSN 0021-5597. PDF

HORÁK, Alexander: Slovenčina a čeština v počítačovom spracovaní. Zborník referátov zo seminára. Bratislava 26. – 27. októbra 2001. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV 2001. 194 s. In: Jazykovedný časopis, 2003, roč. 54, č. 1 – 2, s. 94 – 98. (recenzia). PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Navrávačky Dominika Tatarku: človek, rozprávanie, text. In: Varia X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Ed. Mira Nábělková — Mária Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť 2003, s. 223 – 232. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Pípam, teda som... In: Život, 2003, roč. 53, č. 29, s. 55. (rozhovor I. Jarunkovej s M. Šimkovou).

ŠIMKOVÁ, Mária: Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka a Slovenský národný korpus. In: Počítačová podpora prekladu. Zborník prednášok. Ed. Marián Smolík — Jaroslav Šoltys — František Tomášik. Bratislava: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry 2003, s. 15 – 19. HTML

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovak National Corpus Projekt. In: Slovak Studies Association Newsletter, 2003, roč. 26, č. 2, s. 21 – 22. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Tzv. gramatické slová v morfológii a v syntaxi. In: Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda 2003, s. 233 – 239. PDF

Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda 2003. 244 s. ISBN 80-224-0732-1. PDF

Varia X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24.11.2000). Ed. Mária Šimková — Mira Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2003. 262 s. ISBN 80-89037-04-6. PDF

Horecký, Ján: Onomaziologická štruktúra slovenčiny. Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti. 5. Ed. Slavomír Ondrejovič — Mária Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2003. 60 s. ISBN 80-967574-9-0.

2002

JAROŠOVÁ, Alexandra: Národný korpus slovenského jazyka a jeho dimenzie. In: Správy Slovenskej akadémie vied, 2002, roč. 38, č. 9, s. 2 – 4. HTML

ŠIMKOVÁ, Mária: Príslovky a častice celkom, úplne – vôbec. In: Varia IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. – 3. december 1999). Ed. Mira Nábělková — Mária Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť 2002, s. 325 – 328. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Ruch u slovackij leksyci u 90-rokach XX stolitťa. In: Slovjanskyj svit. 3. Kyjiv: Kyjivskyj slavistyčnyj universytet 2002, s. 154 – 173.

ŠIMKOVÁ, Mária: Slovnodruhová príslušnosť vetných prísloviek. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 4 – 5, s. 193 – 210. ISSN 0037-6981. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária: Šesťdesiatnik Ján Kopina. In: Slovenská reč, 2002, roč. 67, č. 4 – 5, s. 309 – 311. ISSN 0037-6981. PDF

Varia IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. – 3. december 1999). Ed. Mária Šimková — Mira Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2002. 328 s. ISBN 80-89037-04-6. PDF