Ako odpovedali návštevníci festivalu Noc výskumníkov 2014 na otázky v kvíze Poklady jazyka

Mária Šimková

Kvíz vyplnilo a odovzdalo 73 záujemcov, 9 z nich však neuviedli adresu, na ktorú by sme im v prípade výhry mohli poslať cenu.

Všetky odpovede sme si so záujmom pozreli a vyhodnotili, aké slová súťažiaci považovali za najčastejšie používané v slovenčine, ako poznajú slová z nárečí či zo staršej lexiky, ako si uvedomujú pôvod slov.

Posledná otázka bola pre súťažiacich výzvou na zamyslenie, čo by u/robili, keby pracovali v Jazykovednom ústave. Pre nás, ktorí v JÚĽŠ SAV pracujeme, môžu byť ich odpovede takisto výzvou na zamyslenie a inšpiráciou do ďalšej práce.

1. Ktoré slová v slovenčine sú najfrekventovanejšie – najčastejšie používané?

V odpovediach bolo zapísaných celkovo 404 slov - lexém a slovných tvarov. Viacerí súťažiaci uviedli rovnaké slová, takže po zjednotení odpovedí sme z tejto množiny dostali 130 jednotlivých slov a tvarov.

Mnohí účastníci kvízu považovali za najčastejšie slová také, ktoré sa naozaj nachádzajú na popredných miestach vo frekvenčných zoznamoch vytvorených zo slovenských textov v Slovenskom národnom korpuse: byť, a, v, na, sa, s, z, k, by, do ..., hoci sa niektorí pýtali, či aj toto sú slová. Z ďalších, plnovýznamových slov, ktoré súťažiaci vo svojich odpovediach uvádzali, mnohé tvoria jadro našej slovnej zásoby od dávnych čias: jesť, dať, môcť, ja, ten, prosiť ... (pri vypĺňaní kvízu sme zachytili poznámky, že Slováci sú predsa slušný národ a slovo prosiť sa určite používa veľmi často).

130 slov a tvarov, ktoré sa nachádzali vo vyplnených kvízoch, sme zoradili podľa abecedy a uviedli k nim nasledujúce informácie:

Vychádzali sme zo zoznamu tisíc najfrekventovanejších lem (= základných tvarov slov). Ak súťažiaci napísali iný tvar (napr. ďakujem), neuviedli sme k nemu žiadne poradie ani výskyt. Tieto údaje sa dajú zistiť v zozname najčastejších tvarov, ale v našom súbore sme sa chceli vyhnúť zmiešavaniu rôznych údajov.

V odpovediach sa najviac vyskytovali slová áno (28 x), a, nie (zhodne 26 x). Sloveso prosiť sa v korpuse písaných textov v prvej tisícke nenachádza, rovnako ani slová chlieb, jedlo, internet, mobil, oné, ok, slivovica a ďalšie, pri ktorých takisto neuvádzame údaje o ich výskyte v korpuse.

a

26

4.

18 629 223

ahoj

13

-

aj

2

17.

4 745 276

ako

1

22.

3 985 258

akože

1

-

ale

9

32.

2 316 514

alebo

9

60.

1 179 666

ani

1

68.

1 047 286

áno

28

596.

143 190

asi

1

202.

362 387

auto

1

374.

220 507

banka

1

251.

300 661

bože

1

-

by

2

29.

2 410 091

byť

14

3.

19 868 918

celý

1

95.

729 056

často

1

301.

260 759

čau

2

-

či

1

69.

1 036 269

čo

8

34.

2 240 171

daj

1

-

ďakujem

5

-

dať

1

107.

624 092

deň

2

82.

860 968

deti

2

-

dieťa

1

111.

603 046

do

1

19.

4 251 755

dobre

6

157.

458 022

dobré

3

-

dobrý

4

85.

832 114

dobrý deň

3

-

doma

1

573.

147 775

domov

2

549.

151 352

dovidenia

2

-

drahé

1

-

dýchať

1

-

euro

1

268.

286 642

fajn

1

-

hej

4

-

hladný

1

-

chcieť

1

80.

895 847

chlieb

2

-

i

1

58.

1 196 748

internet

2

-

ísť

2

84.

843 758

ja

13

36.

1 966 766

ja som

1

-

je

3

-

jedlo

2

-

jesť

5

696.

127 750

Ježiš

2

688.

128 697

k

2

31.

2 336 849

každý

1

96.

724 953

keby

1

317.

254 725

kedy

1

683.

129 444

kokos

1

-

koľko

1

979.

91 998

kraj

1

692.

128 274

ktoré

1

-

ktorý

2

11.

6 406 966

láska

3

377.

217 460

lebo

6

166.

431 733

mama

18

-

mať

5

23.

3 955 894

matka

1

592.

144 015

mobil

2

-

možno

5

162.

445 327

môcť

2

39.

1 796 232

musieť

2

77.

931 231

my

1

52.

1 388 669

myslieť

1

211.

349 477

na

2

7.

13 530 914

načo

1

-

nákup

1

-

národnosť

1

-

nedá sa

1

-

nejaký

1

311.

256 696

neviem

5

-

nie

26

50.

1 447 202

no

4

126.

568 360

obed

1

-

obchod

1

665.

132 929

ok

3

-

okej

1

-

on

1

21.

4 195 940

oné

4

-

ono

1

378.

217 460

otec

9

290.

268 567

pekný

1

640.

136 059

peniaze

3

735.

121 590

počasie

1

-

pohoda

1

-

povedať

1

67.

1 048 387

práca

3

118.

585 382

prečo

2

318.

253 885

pretože

1

199.

363 820

prosím

3

-

prosím si

1

-

(prosiť

-)

-

proste

1

-

raňajky

1

-

ráno

1

722.

123 242

robiť

1

200.

363 474

s

4

12.

6 108 614

sa

13

6.

14 082 879

SAV

1

-

si

1

24.

3 239 839

slivovica

1

-

som

3

-

spať

2

-

spokojný

1

-

super

1

-

škola

1

170.

424 085

tak

1

44.

1 528 395

takže

1

443.

182 486

ten

1

63.

1 096 760

to

3

10.

6 639 835

toho

1

-

ty

2

154.

462 335

u

1

163.

439 999

v

3

5.

18 511 349

veda

1

900.

100 700

voda

3

266.

287 722

všetko

1

-

z

2

13.

5 981 043

zajtra

1

-

zastávka

1

-

zdravie

1

-

že

10

14.

5 723 682

žiak

1

706.

126 697

život

1

100.

675 479

2. Čo znamenajú slová

Nik zo súťažiacich nevedel, že cuchtiť znamená expr. biť, mlátiť – pripomínalo im to skôr varenie (kuchtenie), ani že diergať sa znamená expr. liezť, loziť – pripomínalo im to skôr teriganie, teperenie, trmácanie, pomalú chôdzu. Podobne cukovať (1. naliehať na niekoho, súriť, poháňať; 2. expr. rázne nútiť odísť, hnať) považovali za cukrovanie = bozkávanie alebo cukanie = mykanie, trhanie, pätenie sa. V dvoch odpovediach sa nachádzalo ísť, ťahať, čo by sa dalo považovať za blízke významu, ktorý uvádza Slovník slovenských nárečí.

Najviac správnych odpovedí bolo pri slovách himber (1. ker so sladkými a voňavými plodmi, bot. ostružina malinová; 2. malinová šťava) – 24 x, koťuha (1. expr. ničomník, šibal, huncút (i nadávka); 2. expr. pažravý, pahltný človek; 3. (veľká) noha; 4. expr. neprimerane veľká obuv) – 59 x a parobok (mládenec) – 38 x.

Pri neutrálnom pomenovaní himber uvádzali súťažiaci v princípe jednoznačné odpovede (odpoveď ovocie sme nepovažovali za správnu), no pri slovách koťuha a parobok sa ukázalo, že sú živé aj v súčasnosti a "žijú si svojím životom":

3. Čo znamenajú slová

Z ďalšej skupiny slov bol neznámy výraz maršuta, o ktorom ani jeden zo súťažiacich nenapísal, že ide o nariadenie, príkaz, rozkaz, ale pripomínalo im to skôr vojenský pochod či koláč, maškrtu. Málo známym sa ukázalo aj pomenovanie dežma (1. desiatok; 2. vyberanie desiatku), ktoré zas pripomínalo džbán, nádobu, demižón. V siedmich kvízoch sme však našli správne odpovede, medzi nimi aj opisy ako cirkevná daň, poplatok, desatina, daň, stredoveký periodický poplatok.

Ďalšie slová už boli známejšie: že čerkať znamená štrngať, vedelo 15 odpovedajúcich (uznávali sme aj odpovede "hrkať, hrkotať, cengať, zvoniť") a 13 celkom dobre určili význam slova opálka: 1. oválna plytká nádoba na čistenie sypaním, opálaním; 2. široká drevená lopata na čistenie obilia od pliev prehadzovaním proti vetru; 3. oválny plytký kôš z prútia na prenášanie zemiakov, sena ap., pravda, iba v rozsahu významov 1. a 3.

Aj v tejto skupine boli najznámejšie významy dvoch slov:

4. Z akého jazyka pochádzajú slová

5. Keby ste pracovali v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, čo by ste urobili?

Predpoklad, že najviac odpovedí bude smerovať k zrušeniu tvrdého y, bol správny, ale našli sa aj viaceré originálne vyjadrenia. Z niektorých kvízov rezonovalo, že pisatelia prácu v JÚĽŠ poznajú, resp. že im na slovenskom jazyku a jeho správnom používaní záleží.

Ak sa rovnaké alebo podobné myšlienky v odpovediach aspoň trochu modifikujú, uvádzame ich samostatne.

V záujme lepšej prehľadnosti a neutrálnosti sme odpovede preformulovali tak, aby sa (ak je to možné) začínali neurčitým tvarom slovesa: