Krátke správy


2020-09-14 Terminologický portál a Slovenská terminologická databáza sú opäť prístupné a funkčné. Ďakujeme za trpezlivosť počas prác na technickej infraštruktúre.


2020-09-07 V najbližších dňoch počnúc pondelkom 7. 9. 2020 bude verejnosti naďalej neprístupný Terminologický portál a Slovenská terminologická databáza. Dôvodom nedostupnosti služieb je pokračovanie prác plánovanej aktualizácie technickej infraštruktúry našich projektov. Za vzniknuté nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.


2020-08-26 Počas víkendových dní 5. – 6. 9. 2020 nebudú dostupné korpusy SNK, webstránky SNK, Terminologický portál ani Slovenská terminologická databáza. Dôvodom nedostupnosti služieb je plánovaná aktualizácia technickej infraštruktúry našich projektov. Za vzniknuté nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.


2019-07-31: Vývin jazyka, jazykové zmeny, dynamika v jazyku – otázky, ktorých skúmanie má tiež svoj vlastný vývin, svoju dynamiku v súvislosti s konkrétnym stavom v (jazykovom) spoločenstve, v teórii, metódach, v dostupnosti materiálu. Autori najnovšej publikácie z dielne SNK prinášajú svoje úvahy o týchto otázkach, ako aj viaceré korpusovolingvistické analýzy z oblasti adaptácie cudzích slov, terminológie, eseje. Hoci to nie je ľahké detektívne čítanie na leto, nájdete v tejto knihe mnoho zaujímavostí o súčasnej slovenčine, o jej výskume, o možnostiach korpusovej lingvistiky a digital humanities.


2019-07-17: 17. 7. sme sprístupnili 77 textových dokumentov v novom paralelnom korpuse SNK. Očakávaný slovensko-španielsky korpus začína slúžiť svojim záujemcom. Ak sa v ňom nenachádzajú všetky texty, ktoré boli preložené medzi slovenčinou a španielčinou, radi ho rozšírime o texty, ktoré nám môžete poskytnúť.


2019-02-01: Prázdniny-neprázdniny, s jazykom v písomnej či ústnej forme pracujeme stále. V bežnom kontakte, v oblasti umeleckej tvorby a odborného vyjadrovania, v médiách. Trochu mimo hlavných zameraní rôznych výskumov jazyka a komunikácie ostávajú administratívne texty. Prípadným záujemcom o ich výskum sme sprístupnili špecializovaný korpus textov štátnej správy. A k dvom predchádzajúcim menším korpusom textov z právnej oblasti sme doplnili rozsiahly korpus textov súdnych rozhodnutí z projektu OpenData.


2019-01-28: Utešene sa nám rozrastá Archív nárečí SNK, do ktorého najnovšie pribudli nahrávky z Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Ďakujeme! Nám sa v priebehu roka 2018 podarilo spracovať informácie o dávnejšie poskytnutých nárečových nahrávkach z Filozofickej fakulty PU v Prešove, a tak 3. verzia sprístupnenej časti databázy obsahuje informácie o "okrúhlych" 333 nahrávkach. Ta naj še ľubi :-)


2018-12-19: Chlapi a vareška, Jedna druhej riekla, keď koláče piekla... a ďalšie aktuálne i nadčasové témy (napr. Odveké múdrosti šarišského ľudu) môžete nájsť v novej verzii Korpusu nárečí SNK, ktorý sme v týchto dňoch sprístupnili našim používateľom. Téma Vianoc, vianočných zvykov a pokrmov rezonuje vo viacerých záznamoch autentických nárečových prehovorov z rôznych regiónov a období života našich predkov. Korpus nárečí tak predstavuje materiál nielen na nárečový, ale aj na etnologický, historický či literárny výskum.


2018-12-13: Počet paralelných korpusov v súbore Slovenského národného korpusu sa zaokrúhlil na 10! Naši používatelia sa často pýtali, prečo v SNK nie je slovensko-poľský paralelný korpus – tak už je. Korpus v tejto verzii obsahuje prevažne vzájomné preklady umeleckých textov.


2018-12-13: Nádielky nových kníh nie sú len na knižných pultoch, ale pribúdajú aj do našich korpusov. Aktuálne sme sprístupnili nové verzie dvoch korpusov: slovensko-latinského paralelného korpusu a beletristickej časti slovensko-českého paralelného korpusu. Nech sa páči: hľadajte, analyzujte, tešte sa z výsledkov :-)


2018-11-21: Druhým z edície frekvenčných slovníkov z Oddelenia Slovenského národného korpusu je Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny na báze Slovenského hovoreného korpusu. V slovníku nájde čitateľ takmer 10 000 najfrekventovanejších slov usporiadaných podľa absolútnej frekvencie, podľa priemernej redukovanej frekvencie a podľa abecedy s rozšírenými frekvenčnými údajmi, ale aj dvoj-, troj- a štvorslovné spojenia slov, frekvenčné zoznamy slov použitých v osobitných komunikačných situáciách, skratiek a značiek, frekvenčné zoznamy grafém, slovných druhov a štruktúrnych značiek používaných v Slovenskom hovorenom korpuse. Publikáciu je možné zakúpiť si aj vo Vydavateľstve VEDA.


2018-10-10: Do Slovenského národného korpusu už prispieva aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Vážime si, že sme získali novú spoluprácu a ďalší hodnotný zdroj textov do našej databázy, ktorá slúži aj ako materiál na výskum reálnej podoby jazyka. TASR vyhľadáva, zhromažďuje, sprostredkuje, sprístupňuje, ale aj uchováva informácie. Máme niečo spoločné. :-) Bližšie sa o TASR dočítate webovej stránke agentúry.


SNK-TAV.jpg 2018-07-26: Priletelo nám uprostred leta. Knižná produkcia nášho oddelenia sa rozrástla o dlhšie očakávanú syntetickú prácu o Slovenskom národnom korpuse, v ktorej je súborne opísaná tvorba, štruktúra a možnosti využitia korpusových a jazykových zdrojov. V knihe sa okrem iného nachádza prehľad korpusov, podkorpusov a jazykových zdrojov Slovenského národného korpusu, podrobný opis dvoch základných anotácií (morfologickej a štýlovo-žánrovej), ako aj praktické ukážky (návody) postupov pri vyhľadávaní jazykových javov v rôznych korpusoch. Publikácia je určená lingvistom, učiteľom slovenského jazyka a cudzích jazykov na všetkých stupňoch škôl, prekladateľom, študentom a všetkým záujemcom o korpusové a jazykové databázy. Možno si ju zakúpiť aj priamo vo Vydavateľstve Mikula.


Insignia_Pedagogickej_fakulty_PU.jpg 2018-04-11: Od roku 2005 spolupracujeme aj s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove. Katedra komunikačnej a literárnej výchovy už niekoľko rokov vydáva aj vedecký recenzovaný časopis O dieťati, jazyku, literatúre, ktorého texty sa oddnes stávajú súčasťou Slovenského národného korpusu. Novinkou v našej databáze je rovnako vedecký recenzovaný časopis Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education, ktorý od roku 2012 vychádza na Katedre špeciálnej pedagogiky. Sme radi, že vzájomná spolupráca sa pozitívne rozvíja a do Slovenského národného korpusu pribúdajú ďalšie vzácne texty!


inaque.jpg 2018-02-14: Nováčikom v Slovenskom národnom korpuse je oddnes vydavateľstvo INAQUE. V roku 2012 ho založila prekladateľka, publicistka a vydavateľka Aňa Ostrihoňová. Na náš trh s knihami prináša pútavé a hodnotné prekladové tituly a nadväzuje na internetový časopis, ktorý sleduje kultúru v zahraničí. Nové knihy z vydavateľstva nájdete na www.inaque.sk. A my sa tešíme na spoluprácu! (foto zdroj: inaque.sk)


2018-01-31: Pred niekoľkými dňami sme našim používateľom sprístupnili novú verziu hlavného korpusu prim-8.0. Rozsah korpusu, ktorý obsahuje umelecké, odborné a publicistické texty, sa zväčšil na takmer 1,5 mld. jednotiek. Skvalitnili sme lematizáciu a morfologickú anotáciu, na ktorých sa pracovalo aj v súvislosti s prípravou publikácií o skloňovaní podstatných mien a o frekvencii slov.


2018-01-30: Študenti z Gymnázia v Topoľčanoch navštívili 30. januára 2018 Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. 46 študentov a 2 vyučujúce sa v rámci dvoch prednášok dozvedeli o histórii pracoviska aj budovy, v ktorej sa nachádza, o súčasnej štruktúre a najdôležitejších projektoch JÚĽŠ SAV a osobitne Slovenského národného korpusu. M. Šimková prezentovala možnosti vyhľadávania v rôznych korpusových databázach, J. Levická a M. Zumrík sa zamerali na prezentáciu paralelných korpusov a Terminologického portálu.


2017-12-20: Koncom roka 2017 bola v rámci projektu Slovenskej terminologickej databázy rozšírená terminologická zbierka z oblasti astronómie o viac ako tisíc termínov, ktoré schválila Terminologická komisia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. Verejnosť má tak v súčasnosti k dispozícii až 1886 terminologických záznamov v tejto oblasti. Po rozšírení sa práve astronómia stala najpočetnejšou terminologickou zbierkou v STD.


2017-12-18: Od 18. decembra 2017 je prístupná 2. rozšírená verzia interaktívnej databázy, ktorá obsahuje informácie o vybraných nahrávkach Archívu nárečí SNK. Ponúka informácie o 280 jedinečných nárečových nahrávkach. Ich autormi sú 126 bádatelia, ktorí zachytili nárečové prehovory 277 nositeľov nárečia pochádzajúcich z rôznych regiónov Slovenska. Ďakujeme všetkým doterajším poskytovateľom nahrávok do AN SNK: 11 jednotlivcom a 7 slovenským univerzitám za ich ochotnú spoluprácu. Veríme, že spracované zvukové zdroje aj ďalšie súvisiace materiály využijú nielen dialektológovia, ale všetci, ktorí sa zaujímajú o slovenské nárečia, históriu a kultúru.


2017-11-30: Naši používatelia majú oddnes k dispozícii novú verziu Slovenského hovoreného korpusu s-hovor-6.0 aj s dvomi podkorpusmi a vylepšeným zobrazovaním štruktúrnych značiek. Rozsah 593 tisíc textových jednotiek predstavuje prepis viac ako 714 hodín zvukových záznamov. Používateľom želáme veľa zaujímavých zistení o reálnom fungovaní jazykových prostriedkov v živej reči.


2017-08-24: Štyri roky trvajúce práce priniesli toto leto svoje plody v podobe Archívu nárečí SNK, ktorý obsahuje množstvo vzácnych zvukových i písomných dokumentov nárečových prehovorov z celého Slovenska. O časti z nich sprístupňujeme informácie v podobe prvej verzie interaktívnej databázy. Ďakujeme všetkým doterajším poskytovateľom nahrávok do AN SNK a tešíme sa, že v najbližšom období pribudnú ďalšie zdroje, ktoré poslúžia na dialektologický či iný výskum a na lepšie poznávanie histórie a súčasnosti našich nárečí.


2017-08-24: Rumunsko, to nie sú len čiernomorské pláže a príjemné letné kúpanie či tajomný príbeh o Draculovi, ale zaujímavý je aj rumunský jazyk. V septembri bude v Cluj-Napoca medzinárodná konferencia, na ktorej odznie o. i. príspevok o slovensko-rumunskom paralelnom korpuse. Ide o malý, experimentálny korpus, ktorý sme sprístupnili všetkým záujemcom o rumunčinu.


2017-04-19: V piatok 21. 4. 2017 približne od 8.00 do 15.30 hod. bude v budove JÚĽŠ SAV "odstávka elektriny" z dôvodu údržby zariadení prevádzkovaných spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s. Keďže v budove budú vypnuté všetky elektrické zariadenia, nebude v tom čase možné pracovať on-line s korpusovými ani slovníkovými zdrojmi. Prístup k nim sa budeme snažiť obnoviť hneď, ako to bude možné. Ďakujeme za porozumenie.


2016-12-14: "Od Lucije do Božieho naroďeňa̋ treba každí ďeň zahriznúď do jabľka a na Božuo naroďeňa̋ vínsť na priedoma̋ a jäbľko zesť." Takéto odporúčania aj mnoho iného zaujímavého nárečového materiálu nájdete v novučičkej práve sprístupnenej 3. verzii nárečového korpusu dialekt-3.0, ktorá je bohatšia o viac ako 165 tisíc textových jednotiek. Nech sa páči!


2016-12-07: Mikulášske popoludnie v Slovenskom národnom korpuse sa začalo otázkou, či je podstatné meno Mikuláš životné alebo neživotné. Prezentovali sme nedávno vydané Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi, účasť bola hojná, diskusia prevládala prajná a plodná. Ďakujeme aj touto cestou ešte raz všetkým spolupracovníkom, oponentkám, vydavateľovi a všetkým prítomným. V diskusii sa pripomenulo aj 50. výročie vyjdenia akademickej Morfológie slovenského jazyka (1966), ktorá je jedným z doteraz neprekonaných významných syntetických diel slovenskej lingvistiky.

2016-11-30: Musiss bedliwje dat pozor, či muožess nowu formu užiwat! Pretože aj Historický korpus slovenčiny sa rozrástol, napríklad o Žilinskú právnu knihu, a jeho nová verzia je prístupná všetkým registrovaným používateľom našich korpusových zdrojov.


2016-11-30: Attention! Attention! Vo vyhľadávači NoSketch Engine pribudla nová verzia slovensko-francúzskeho paralelného korpusu, v ktorej sa podkorpus beletrie zväčšil viac ako štvornásobne v porovnaní s predchádzajúcou verziou. Plodný autor klasickej francúzskej sci-fi Jules Verne a preklady jeho textov do slovenčiny rozšírili tento korpus o 24 titulov v každom jazyku.


2016-11-08: Obraz slovenského jazyka v textoch spracovaných v Slovenskom národnom korpuse je pestrý a neraz aj prekvapujúci. Ak ste si mysleli, že všetky podstatné mená sa skloňujú presne tak ako chlap, hrdina, dub, stroj, žena, ulica, kosť, dlaň, mesto, srdce, vysvedčenie a dievča, prípadne idea, gazdiná a kuli, tak vedzte, že to nie je celkom tak. Už v škole sa učíme, že podstatné mená sa skloňujú len "podľa" týchto vzorov, ale môžu sa od nich odlišovať v jednom tvare alebo aj vo viacerých tvaroch. Aký je rozsah týchto odlišností a ako sa naozaj tvarujú podstatné mená v slovenských textoch, ukazuje najnovšia publikácia z našej korpusovej dielne.


2016-10-26: Špecializované výskumy jazyka v konkrétnych vedných odboroch sa najlepšie uskutočňujú na materiáli textov z danej oblasti. Najnovším v ponuke špecializovaných korpusov je korpus hum obsahujúci texty z humanitných vedných odborov (z histórie, psychológie, filozofie, etnológie a pod.).


2016-10-11: Nová verzia Slovenskej terminologickej databázy na platforme SemanticMediaWiki s takmer 6000 zverejnenými terminologickými záznamami je k dispozícii všetkým používateľom a záujemcom o terminológiu. Aj vy sa môžete zapojiť do procesu zjednocovania slovenskej terminológie prostredníctvom diskusného fóra pri každom termíne alebo návrhom slovenských ekvivalentov pre cudzojazyčné terminologické prevzatia.


2016-10-03: Prvý pohľad na Noc výskumníkov 2016


2016-09-27: Jeseň je v európskom priestore charakteristická zberom plodov práce z predchádzajúcich mesiacov, a to nielen na poliach a v lesoch, ale už tradične aj vo vedeckom živote. Okrem viacerých konferencií a iných úzko zameraných vedeckých a odborných podujatí sa konajú aj vedecké festivaly a prezentácie výsledkov vedy pre širokú verejnosť. Najbližším veľkým podujatím tohto typu bude 10. ročník Noci výskumníkov. Pracovníci Slovenského národného korpusu Vás pozývajú do stánku Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ktorého témou bude tento rok Živá slovenčina.


2016-09-23: Už najbližší pondelok 26. 9. 2016 sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave uskutoční tohtoročný Európsky deň jazykov. Bohatý program, viacjazyčnosť na jednom mieste... a bude tam aj Slovenský národný korpus. Príďte medzi nás oslaviť deň jazykov! Veď s jazykmi dokážeš viac! ;)


2016-06-08: Popoludní 2. 6. 2016 sa na pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove konala prednáška M. Šimkovej Frekvencia výskytov a spoluvýskytov slov v textoch Slovenského národného korpusu pre vyučujúcich a študentov Inštitútu germanistiky.2016-06-08: Dopoludnia 2. 6. 2016 sa na pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove konala prednáška K. Gajdošovej Využitie Slovenského národného korpusu v prekladateľskej praxi a teórii. Účastníci z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií si so záujmom vypočuli nové informácie o všeobecnom korpuse a paralelných korpusoch SNK.2016-05-25: Množstvo textov, ktoré sa dostávajú do našich korpusových databáz, narastá. Skúste sa pozrieť do najnovšej verzie slovensko-českého paralelného korpusu, do akej miery sú naše jazyky podobné a v čom sú odlišné.2016-05-25: Rozdiely v systéme a štruktúre typologicky odlišných jazykov sú na prvý pohľad viditeľné napr. v rozsahoch jednotlivých častí paralelného korpusu, ktorý obsahuje rovnaké texty (vzájomné preklady alebo preklady z tretieho jazyka). V najnovšej verzii slovensko-francúzskeho paralelného korpusu, ktorý presiahol 440 mil. tokenov, sa vo francúzskej časti nachádza o 15 mil. tokenov viac ako v slovenskej časti.2016-05-25: Slovensko-nemecký paralelný korpus sa svojou druhou, aktuálne sprístupnenou verziou zaradil do trojice paralelných korpusov SNK s rozsahom vyše 400 mil. tokenov. Podobne veľký rozsah majú aj slovensko-český a slovensko-francúzsky paralelný korpus. Rozsahom najväčší je spomedzi paralelných korpusov SNK stále slovensko-anglický korpus (556 mil. tokenov).2016-03-18: Študenti 1., 2. a 3. ročníka Gymnázia Jána Adama Raymana z Prešova si v rámci návštevy Bratislavy vyhradili jedno popoludnie aj na Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. 45 študentov a 4 vyučujúce si so záujmom vypočuli prezentáciu Slovenského národného korpusu, ktorého elektronické databázy plánujú perspektívne využívať najmä v oblasti prípravy na prekladateľskú činnosť. Ďakujeme za veľmi príjemnú návštevu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!


AUXT.jpg

2016-01-27: Zostala Vám ešte detská duša? To je vynikajúúúúúúúce! :-) Skúste si (alebo Vašim deťom) prečítať debut spisovateľky Ivany Auxtovej Záhady Raketovej ulice (ne)vyriešené. Aj tento text obohatil Slovenský národný korpus, tešíme sa na ďalšie :-) Foto:http://www.martinus.sk
2015-12-17: Komplex Slovenského národného korpusu sa stále rozrastá a hoci má každý korpus svoju vlastnú podstránku, na lepšiu orientáciu v dostupných korpusoch SNK sme pripravili tabuľkový prehľad existujúcich typov korpusov s informáciami o ich rozsahu, roku sprístupnenia a krátkou charakteristikou.


2015-12-16: Vo vianočnej atmosfére blížiacich sa sviatočných dní a v pomyselnej cieľovej rovinke konca tohto roka sme pripravili sebe aj všetkým používateľom veľký balík nových písmenok, slov a viet z textov spracovaných v novej verzii hlavného korpusu Slovenského národného korpusu prim-7.0. Nech sa páči, používajte v zdraví a pracovnej pohode počas celého ďalšieho roka!


2015-12-07: Mikulášske nádielky neobišli ani Slovenský národný korpus a jeho používateľov. Pre záujemcov o slovensko-anglický paralelný korpus pribudla jeho nová, rozšírená verzia, ktorá už presiahla pol miliardy tokenov (textových jednotiek).


2015-12-07: Druhým príspevkom z mikulášskych vriec je dnes sprístupnená nová verzia slovensko-maďarského paralelného korpusu, do ktorej pribudli o. i. voľne dostupné texty prekladov z digitálneho korpusu Európskeho parlamentu.


Kraetsch2.jpg 2015-11-27: ...a ešte niečo prínosné na koniec týždňa! Narodil sa v roku 1971 v Drážďanoch. Vyštudoval bohemistiku a kultúrne vedy na Humboldtovej univerzite v Berlíne a na Karlovej univerzite v Prahe. Mirko Kraetsch - nemecký prekladateľ. Venuje sa prekladaniu poézie, prózy aj spoločenskovedných textov zo slovenčiny aj z češtiny do nemčiny. Zo slovenských autorov preložil zatiaľ Michala Hvoreckého, Dušana Tarageľa / Petra Pišťanka, Dušana Dušeka, Alberta Marenčina, Jozefa Urbana, Petra Karpinského. Tvrdí, že tvorba slovenských spisovateľov má jedného spoločného menovateľa - "aj na malých literatúrach je krásna ich mnohorakosť". Viac o Mirkovi Kraetschovi nájdete aj tu. Korpusu priniesol ďalšie vzácne texty, za čo mu veľmi pekne ďakujeme! Foto:http://www.transcript-review.org

2015-11-19: V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku bola M. Šimková, vedúca Oddelenia Slovenského národného korpusu, pozvaná na Fakultu masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V piatok 13. 11. 2015 prednášala vyše stovke študentov o kompetencii používateľov jazyka a možnostiach jej rozvíjania aj pomocou jazykových a textových zdrojov Slovenského národného korpusu. Fotogalériu nájdete na našej FB stránke.


2015-11-10: Zdroje Slovenského národného korpusu a možnosti ich využitia v prekladateľskej praxi pravidelne prezentujeme aj na Letnej škole prekladu, kde sa stretávame s prekladateľmi nielen ako s používateľmi, ale aj ako poskytovateľmi textov, za čo im opakovane vyjadrujeme veľké poďakovanie. Tento rok sme okrem noviniek, ktoré medzičasom rozšírili naše korpusové zdroje, bližšie predstavili možnosti vyhľadávania kolokácií a termínov potrebných pri každodennej prekladateľskej práci. Fotogalériu z prezentácie nájdete na našej FB stránke.


chovan2.jpg 2015-11-04: Dnes trochu romantiky do jesenných dní. :-) Správnym liekom na dušu by počas tmavých večerov mohla byť Terapia láskou. Rovnomenný román preložil z anglického originálu Andrej Chovan a je aj súčasťou Slovenského národného korpusu. Vďaka spolupráci s ním je náš korpus obohatený aj o iné jeho preklady diel. Možno ste niektoré z nich čítali: Pohodoví rodičia, Inkarceron (Väzenie z ktorého niet úniku), Hlbšie ako mŕtvi, Nostradamové proroctvá a iné. Ďakujeme. Foto: https://sk.linkedin.com/
2015-11-04: Korpus sa teší z ďalšieho prírastku! Spolupracuje s nami už aj Ing. Vladimír Kovár, PhD. Stojí za zrodom mesačníka Numizmatické správičky, určeného pre členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV, a mesačníka Odborárske oko. Vážime si jeho ochotu spolupracovať s nami a ďakujeme!


kalinova.jpg 2015-10-29: Novinárka a predkladateľka Agneša Kalinová (rod. Farkašová) (* 1924, Košice – † 2014, Mníchov) patrila v polovici minulého storočia k popredným osobnostiam našej filmovej kritiky. Jej preklad Dejín filmu slúži dodnes. Po neskoršom zákaze publikovať sa vysťahovala do Nemecka a až do polovice 90. rokov bola hlasom Slobodnej Európy. V roku 2014 ju prezident Andrej Kiska ocenil in memoriam Medailou bojovníkom za slobodu a demokraciu. Jej texty sú vďaka jej dcére Julii Sherwood súčasťou Slovenského národného korpusu. Srdečne ďakujeme! Foto: http://www.webnoviny.sk2015-10-27: Do skupiny paralelných korpusov SNK pribudla nová verzia slovensko-francúzskeho paralelného korpusu, ktorého pilotná verzia bola v poradí naším druhým paralelným korpusom a dnes je s rozsahom takmer 350 mil. tokenov druhým najväčším paralelným korpusom SNK.


2015-10-27: Špecializované korpusy SNK sa rozrástli o nový korpus súdnych rozhodnutí, v ktorom sa dajú osobitne sledovať právne termíny a právny jazyk v rozhodnutiach a uzneseniach Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.


slovko2015.png 2015-10-27: Všetkým záujemcom o novinky zo sveta počítačového spracovania jazyka, korpusovej lingvistiky a e-lexikografie je oddnes na našich stránkach k dispozícii zborník SLOVKO 2015 z 8. bienálnej konferencie Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. SLOVKO 2015. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, lexikografia, ktorú nedávno organizovalo oddelenie SNK. Nech sa páči, čítajte v sekcii Knižných publikácií SNK!


odyseus3.jpg

2015-10-09: Občianske združenie ODYSEUS prispelo do SNK ďalšou brožúrkou Pomáhaj a chráň všetkých. Vydalo ju v rámci projektu Koniec násilia a je určená pre príslušníkov a príslušníčky policajného zboru. Ako združenie pracuje, čo je jeho poslaním a aké sú jeho hodnoty sa dočítajte na jeho webstránke. Občianske združenie spolupracuje so Slovenským národným korpusom už od roku 2012, vážime si takúto obohacujúcu kontinuitu a ďakujeme za nové texty!

Rimová2.jpg

2015-10-09: Andrea Rimová - mladá, krásna a úspešná. Má na konte doteraz 6 románov a onedlho jej vychádza ďalší. 28-ročná rodáčka z Medzilaboriec vyštudovala odbor masmediálne štúdiá na Prešovskej univerzite v Prešove. Ako čašníčka strávila veľa času na Cypre, na Slovensku si vraj nemohla nájsť zamestnanie. Z ostrova sa už vrátila ako úspešná spisovateľka. Najlepšie sa jej tvorí, keď má v hlave jasnú predstavu, o čom chce písať, a život bez písania si už nevie predstaviť. Viac sa o nej dočítate tu. Jej diela Amnestia na zradu, Dáždnik pre Tamaru, Kámasútra našich klamstiev, Lavína, Nech prší, keď plačem, či Za dverami mojich snov sú oddnes súčasťou Slovenského národného korpusu. Ďakujeme! Foto: http://www.citaj.to c


2015-10-06: Noc výskumníkov trvá v Slovenskom národnom korpuse spravidla dlhšie ako ostatným prezentujúcim, pretože po jej oficiálnom ukončení ešte vyhodnocujeme kvízy, ktoré návštevníci vyplnili pri našom stánku. Tento rok sme mali stánok s názvom Slovenčina včera, dnes a zajtra, kvíz bol v roku Ľ. Štúra ladený naozaj trochu vývinovo a vyplnil ho rekordný počet záujemcov: 161. Keďže veľa kvízov bolo aj výborne (bezchybne) alebo veľmi dobre vyplnených (1 – 3 chyby), zvýšili sme počet ocenených na 10. Všetkým vyžrebovaným blahoželáme a tešíme sa na podobne hojnú účasť na budúci rok.
Dialog3.jpg

2015-09-23: Začiatok jesene prináša korpusu bohatú úrodu. Pridalo sa k nám vydavateľstvo Media Svatava. Námety z každodenného života kresťanského spoločenstva, ale aj mnohé témy dialógov so sekulárnym svetom mapuje v diskusnom mesačníku DIALÓG. Viac o samotnom časopise čítajte tu. Ďakujeme za spoluprácu!
upv.jpeg

2015-09-23: Vedeli ste, že rozhodovanie o poskytnutí ochrany na vynálezy, dizajny, úžitkové vzory či ochranné známky a označenia pôvodu výrobkov u nás má na starosti Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky? Bližšie informácie o jeho histórii a fungovaní nájdete na jeho stránkach. Okrem mnohých činností, ktoré mu na základe zákona prislúchajú, vydáva aj časopis Duševné vlastníctvo. Je to jediné slovenské periodikum, ktoré sa zameriava na priemyselné a autorské práva. Je nám cťou, že Slovenský národný korpus bude obohatený o takýto vzácny zdroj!
Bubnasova2.jpg

2015-09-23: Do korpusu sa dostanú ďalšie recenzie kníh, ale aj odborné texty. Ich autorkou je Mgr. Eva Bubnášová, PhD., mladá autorka, recenzentka a prekladateľka. Pracuje v Ústave svetovej literatúry SAV. Ďakujeme za spoluprácu! Foto: http://www.razus.sk.
gondova2.jpeg

2015-09-23: A je tu jeseň... Aj keby sa mohlo zdať, že synonymom tohto ročného obdobia je pochmúrna nálada, nám v korpuse svieti slnko. :-) Tešíme sa, že sa k nám pridala aj PaedDr. Danica Gondová, PhD., autorka odborných textov venovaných predovšetkým výučbe angličtiny, prekladateľka a v súčasnosti odborná asistentka na Katedre anglického jazyka a literatúry na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Foto: http://www.fhv.uniza.sk.


Kalina.jpeg

2015-09-21: Ján Ladislav Kalina, pôvodným menom Ladislav Schwartz, (* 1913, Košice – † 1981, Mníchov) bol slovenský spisovateľ - humorista, scenárista, prekladateľ a publicista. Venoval sa divadelnej, rozhlasovej a televíznej tvorbe, pracoval aj pre film a písal do mnohých časopisov. Jeho dielo odľahčene a humorne odzrkadľovalo spoločenské a politické problémy. V roku 1969 mu vyšla kniha Tisíc a jeden vtip, ktorá sa stala vrcholom jeho tvorby. Obsahovala protitotalitné vtipy, karikatúry a politickú satiru. Vďaka jeho dcére Julii Sherwood, rod. Kalinovej, sa aj jeho diela stali súčasťou Slovenského národného korpusu. Je nám potešením. Foto: http://www.gagy.eu.

2015-09-16: September je už v plnom prúde – konferencie, semináre, prednášky. Ústav cudzích jazykov a Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov (CASAJC) pod záštitou rektora Technickej univerzity vo Zvolene organizovali 10. 9. 2015 vedeckú konferenciu pod názvom Aplikované jazyky a elektronická podpora vzdelávania. M. Šimková na nej predniesla plenárnu prednášku Možnosti využitia elektronických jazykových zdrojov Slovenského národného korpusu vo výskume a výučbe prirodzených jazykov.petrasko.jpg

2015-09-11: Slovenský národný korpus sa ani na konci pracovného týždňa nezastaví. Ruch je to však pozitívny. Vo veľkej rodine poskytovateľov s úctou vítame slovenského germanistu, spisovateľa, žurnalistu a prekladateľa - doc. PhDr. Ľudovíta Petrašku, PhD., rodáka z Prešova a autora próz V tomto meste v tejto chvíli, Náhodní okoloidúci, románu Lanské snehy a knihy povestí zo Šariša, Abova a Zemplína - Strážca jazera. Učí nemeckú literatúru na Inštitúte germanistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Viac sa o ňom dozviete aj tu Foto: http://www.povecernik.sk. Ďakujeme!Vallo.jpg

2015-08-12: Osobnosťou dnešného dňa je veľvyslanec SR v Taliansku, v San Maríne a na Malte, zástupca veľvyslanca SR pri Svätej stolici, generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a člen rádu Maltézskych rytierov Stanislav Vallo. Významný prekladateľ talianskej literatúry s nami oddnes spolupracuje a my sa nevieme dočkať jeho prekladov Umberta Eca (Foucaultovo kyvadlo, Tajuplný plameň kráľovnej Loany, Pražský cintorín), Alberta Bevilacqua (Tajomná cesta), Boccaccia (Filocolo) a mnohých ďalších. Tešíme sa! Foto: http://www.litcentrum.sk


sherwood.jpg

2015-08-11: Paralelný slovensko-anglický korpus plesá - dnes doň pribudla tvorba dvojice prekladateľov Julie a Petra Sherwoodovcov, ktorí nám poskytli množstvo prekladov: Žila som s Hviezdoslavom, Dom hluchého, Samko Tále, Uspávanka pre obesenca, Penzión spomienok a i. Manželia žijú v Londýne, ale vďaka Júlii, rodenej Kalinovej, sa u nich slovenčina zachováva a pestuje. Viac o tomto zaujímavom páre sa dočítate tu. Ďakujeme za spoluprácu!teplicka.jpg 2015-08-10: Pokračujeme ešte veselšie! Obec Teplička nad Váhom sa k nám pridáva tiež a svoje rovnomenné obecné noviny poskytne na vedecký výskum do nášho korpusu. Viac o obci známej vďaka textilke grófa Windischgrätza, ktorá patrila medzi najvýznamnejšie novozaložené podniky v Uhorsku v 2. polovici 18. storočia, sa dozviete na obecnej webovej stránke. Ďakujeme!

maliti.jpg 2015-08-10: Týždeň začíname zvesela! Prozaička, dramatička, prekladateľka a literárna historička v jednom – Mgr. Eva Maliti, CSc., – prispeje do korpusu. A to je dôvod na radosť! Pôsobí v Ústave svetovej literatúry SAV, kde sa venuje výskumu ruskej literatúry s osobitným zreteľom na problematiku symbolizmu a dejinám umeleckého prekladu na Slovensku. Z jej dielne spomenieme aspoň drámy Krcheň Nesmrteľný, Jaskynná panna, preklady Peterburg, Kuchyňa a odborné publikácie Symbolizmus ako princíp videnia, Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská. Ďalšie zaujímavé informácie o našej novej poskytovateľke sa dočítate tu. Ďakujeme za spoluprácu! Foto: http://www.theatre.sk.

2015-08-03: Ak sa počas prázdninových či dovolenkových potuliek po našom krásnom Slovensku stretnete u domácich obyvateľov so zaujímavými nárečovými slovami, môžete si ich používanie overiť aj v novej verzii nárečového korpusu, do ktorého sme spracovali prepisy sotáckych, šarišských, gelnických, trenčianskych, oravských a iných nárečí od viacerých renomovaných slovenských dialektológov.

fdu.jpg 2015-07-17: Je piatok, preto to nebudeme dramatizovať: Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa k nám pridala! Vďaka časopisu Acta teatralia neosoliensis - revue pre teóriu a dejiny divadla - sa v korpuse rozšíri sféra odborných textov o divadle. My ďakujeme, vy klikajte a dozviete sa viac.

LA.jpg 2015-07-15: Peru. Nie je to najtypickejšia dovolenková destinácia, a možno práve preto prináša neopakovateľné zážitky hodné knižného spracovania. Takéto výnimočné dielo s príznačným názvom Misia Peru, ktoré zachytáva ročné dobrovoľnícke skúsenosti z krajiny Inkov, nám poskytla Lenka Adamčíková Kostolanská - povolaním učiteľka, zároveň však i zanietená fotografka a zberateľka životných skúseností. Čítajte viac len po jedinom kliknutí. Ďakujeme!

2015-07-10: Najviac stavieb sa asi uskutoční v letných mesiacoch, ale developeri sa musia obracať celý rok. Dúfame, že náš nový nástroj developer, pomenovaný podľa významového ekvivalentu "vývoj", bude plynulo pracovať vždy, keď sa budeme potrebovať dozvedieť, ako sa slovné jednotky alebo ich tvary používali v konkrétnych časových obdobiach v písaných textoch spracovaných v Slovenskom národnom korpuse.

bzoch.jpg 2015-07-02: Kto by nepoznal Denník Anny Frankovej? Viete však, kto sa skrýva za prekladom tohto výnimočného diela? My sme dnes mali šťastie stretnúť sa s ním osobne - navštívil nás prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc, riaditeľ Ústavu svetovej literatúry SAV. Diela tohto literárneho vedca a germanistu spestria nielen náš primárny korpus odbornými publikáciami, ale i paralelný slovensko-nemecký korpus, nehovoriac o zriedkavých prekladoch z holandčiny. Sigmund Freud, Karl May, Walter Benjamin, Philipp Vandenberg a mnohí iní vďačia za slovenskú podobu svojich diel práve A. Bžochovi, preto sme mu aj my vďační dvojnásobne! Foto: http://kultura.pravda.sk

odz.jpg 2015-06-30: Už vyše dve desaťročia sa združenie Občan, demokracia a zodpovednosť aktívne zasadzuje za to, aby sa ľudské práva dostali do života a neostávali iba abstraktne vyjadrené v ústave, zákonoch a medzinárodných dokumentoch. A už vyše dve desiatky minút patrí táto organizácia aj do radov našich štedrých poskytovateľov. Články, blogy a knižné publikácie s problematikou ľudských práv tematicky výrazne obohatia náš korpus. Ďakujeme! Kliknite sem a dozviete sa viac o činnosti ODZ.

dk.jpg 2015-06-29: Neobyčajné horské zážitky si môžete vychutnať aj v pohodlí divánu, županu a papúč. Kniha Slovenské himalájske dobrodružstvo - mimochodom nový korpusový prírastok - obsahuje predstavenie všetkých 159 slovenských účastníkov osemtisícovky zo 66 expedícií, nechýbajú ani všetky existujúce vrcholové zábery Slovákov na najvyšších končiaroch sveta a dosiaľ vydané expedičné pohľadnice, odznaky a vlajky. Všetky zaujímavosti o tomto neobyčajnom diele sa dočítate na Martinuse. Za spoluprácu ďakujeme občianskemu združeniu Devínske Karpaty!

uach.jpg 2015-06-29: Vedci vedia spolupracovať! Odborné publikácie poskytne do nášho korpusu Ústav anorganickej chémie SAV. Predmetom výskumu ústavu sú najmä vzťahy medzi zložením, vlastnosťami a štruktúrou anorganických látok, predovšetkým progresívnych keramických materiálov, taveninových sústav a hydrosilikátov, termodynamika viaczložkových sústav, javy a chemické reakcie v anorganických sústavách vrátane fázových rozhraní, vývoj a aplikácia teoretických a experimentálnych metód pre určovanie štruktúry a vlastností látok. Ústav anorganickej chémie SAV má aj vlastnú webstránku so všetkými podrobnými informáciami o svojej činnosti.

extraplus.jpg 2015-06-29: Celoslovenský politicko-spoločenský mesačník Extra plus je na mediálnom trhu od roku 2000, oddnes ho budeme mať už aj v našom korpuse. Periodikum vydavateľstva Mayer media, s. r. o. kladie dôraz na politické, spoločenské, ekonomické i kultúrne dianie na Slovensku, jeho súčasťou sú exkluzívne rozhovory, články o dianí v zahraničí, náučné články a oddychové rubriky. Viac sa dočítate na webstránke časopisu.

navsteva-v-upn.jpg 2015-06-23: V Ústave pamäti národa dnes pamätali aj na nás, a tak sa uskutočnilo dávnejšie dohodnuté stretnutie v ich nových priestoroch. S riaditeľom PaedDr. ThDr. Ondrejom Krajňákom, PhD., a ďalšími vedúcimi predstaviteľmi ÚPN sme rekapitulovali doterajšiu spoluprácu pri prepisoch nahrávok z projektu Oral History a pri súvisiacich projektoch. Zástupcovia ÚPN vyjadrili poďakovanie všetkým pracovníkom a spolupracovníkom SNK, ktorí sa podieľali na prepisoch a spracúvaní nahrávok z projektu Oral History a pripravili tak pre rôznych bádateľov dôležitý materiál na historický výskum. Rokovali sme aj o možnostiach spolupráce v nasledujúcich rokoch v rámci domácich i zahraničných projektov. Keďže nám z ÚPN zároveň poskytujú aj publikované texty do písaného korpusu, pripravili pre nás nádielku nových textov.

bodacz.jpg

2015-06-16: Poslednú radôstku tohto dňa si jednoducho nemôžeme odpustiť. Pridal sa k nám i Bohuš Bodacz - slovenský spisovateľ, literárny kritik a publicista, tvoriaci aj pod pseudonymami Hron či Bohumil Machytka. Používatelia korpusu sa môžu tešiť na korpus obohatený o jeho diela Nuda v krematóriu, Ticho Ťa milujem, Každá žena je anjel, Opitá polnoc či Dokonalý súmrak. Na stránkach Literárneho centra sa o autorovi dozviete viac.

navratil.jpg

2015-06-16: Francis Scott Fitzgerald, Albert Camus, Oscar Wilde, Graham Swift či Tennessee Williams. Osobnosti francúzskej, anglickej, americkej a írskej literatúry, ktorých diela budú vďaka renomovanému prekladateľovi Igorovi Navrátilovi zdobiť už čoskoro primárny i paralelný korpus. Toľko dobrých správ hádam ani neunesieme!

2015-06-16: Dlho sme pátrali, až sme vypátrali spoluprácu s veľkým S. Diela Alfonza Bednára, najznámejšieho slovenského prekladateľa Arthura C. Doyla, Ernesta Hemingwaya, Jacka Londona a mnohých iných už netrpezlivo čakajú na chvíľu, keď oživia našu databázu svojimi dobrodružnými príbehmi. Alfonz Bednár napísal množstvo próz: Sklený vrch, Role, Za hrsť drobných, Cuzdí a pod., najväčšmi sa však preslávil prekladmi svetovo uznávanej beletrie: Sherlock Holmes, Tom Sawyer a jeho dobrodružstvá, Zbohom zbraniam, Pes baskervillský či Komu zvonia do hrobu, a tieto všetky sa ocitnú v korpuse vďaka majstrovým dcéram doc. PhDr. Kataríne Bednárovej, CSc., a PhDr. Elene Letkovej, ktoré nám ich láskavo poskytli. Čerešničkou na torte tejto spolupráce je vlastná odborná i prekladová tvorba Kataríny Bednárovej. Foto: http://www.neporadza.sk, https://fphil.uniba.sk

bednar.jpg bednarova.jpg


novabana.jpeg

2015-06-16: Viete, kde sa prvýkrát použila hnacia sila pary na európskom kontinente v roku 1722? V slovenskom mestečku Nová Baňa! Presne tam vznikajú Novobanské noviny, ktoré v korpuse rozšíria rady lokálnych periodík. Prečítajte si viac na webstránke mesta. Ďakujeme!

2015-06-09: Zdolali sme ďalšiu stovku! Našou v poradí 800. poskytovateľkou je odborníčka na španielsku terminológiu a kultúru a civilizáciu hispanofónnych krajín PhDr. Mária Medveczká, PhD. Našej "jubilejnej" spolupracovníčke z vďaky odovzdáme balík oranžovo-korpusových darčekov a už teraz sa tešíme na ďalšie výzvy s nulami na konci!

Mária Medveczká pôsobí na Katedre románskych jazykov a literatúr Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Táto učiteľka angličtiny prispela do korpusu 3 dielami: Stručná charakteristika španielskych pomenovaní v oblasti informačných a komunikačných technológií, Španielska terminológia informačných a komunikačných technológií, Štruktúra formálnych neologizmov v španielskej terminológii informačných technológií. Ďakujeme za spoluprácu! Viac o autorkinej tvorbe čítajte tu.


2015-05-27: Stret záujmov nemusíme riešiť "ručne-stručne" či súdnymi cestičkami. Svoje o tom vedia mediátori, ktorí presadzujú finančne i časovo najefektívnejšie urovnávanie sporov mimosúdne, a to už v priebehu niekoľkých hodín či dní. Špecialisti na túto problematiku tvoria Asociáciu mediátorov Slovenska a stali sa našimi novými spolubudovateľmi korpusu. Ďakujeme!

ams.png

Asociácia mediátorov Slovenska (AMS) vznikla na základe skúseností s alternatívnym riešením sporov v organizáciách Občianske združenie PDCS a ARK, prvá mediačná spoločnosť, s. r. o. AMS presadzuje alternatívne riešenie sporov, predovšetkým vo forme mediácie, a uprednostňuje dobrovoľné, kontrolované, neutrálne riešenie konfliktov treťou stranou pred inými spôsobmi, akými je rozhodnutie autority, používanie násilia alebo pasívny postoj ku konfliktom. AMS sa hlási k myšlienke všemožne hľadať riešenia, ktoré môžu viesť k výslednému stavu výhra – výhra. Ďalšie informácie nájdete priamo na webstránke AMS. Foto: http://www.amssk.sk


2015-05-27: Na výpočet pôsobností nášho nového poskytovateľa potrebujeme až 11 pomenovaní! Je to slovenský spisovateľ, básnik, prozaik, literárny kritik, bibliograf, zostavovateľ antológií, editor, knižný redaktor a redaktor časopisu, publicista, popredný spisovateľ slovenskej menšiny v bývalej Juhoslávii a dnešnej Srbskej republike. Víťazoslav Hronec nám svojou rozsiahlou tvorbou od roku 1956 doplní korpus o množstvo vzácnych básní, próz, antológií, kritík, ale aj srbských prekladov. Srdečná vďaka za spoluprácu!

hronec.jpg

Víťazoslav Hronec (*7. 8. 1944) študoval na Lekárskej fakulte Belehradskej univerzity. Pracoval vo vydavateľstve Obzor a Obzor-Tvorba, ako novinár v týždenníku Hlas ľudu, šéfredaktor mesačníka Nový život a šéfredaktor knižných vydaní v Slovenskom vydavateľskom centre. Už jeho básnické prvotiny (Hviezdy, pobrežie a Soľ, ale piesok) boli dôležitým prínosom do slovenskej menšinovej literatúry v Juhoslávii. Vydal trilógiu zbierok poviedok Prievan, Pán vzduchu a kráľov syn a Plný ponor. Zostavil sedem antológií a urobil štyri bibliofílie. Je držiteľom mnohých ocenení, obzvlášť Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky, Striebornej plakety Ministerstva zahraničných vecí Slovenska, Ceny za najlepší knižný preklad Spolku vojvodinských spisovateľov a šesťnásobným držiteľom Ceny časopisu Nový život. Viac sa o našom novom poskytovateľovi dozviete na webstránke Spolku slovenských spisovateľov. Foto: http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/


2015-05-18: Napísali ste knihu, ktorú nie je možné zaradiť medzi mainstream, a preto vás vydavateľstvá odmietajú? Práve pre tieto prípady je tu náš nový poskytovateľ – Umelecko-duchovné združenie Fénix, ktoré pomáha meniť rukopisy na skutočné knihy. Ďakujeme za spoluprácu a prajeme veľa úspechov pri plnení spisovateľských snov!

fenix.png

Spolupracovníci a členovia Umelecko-duchovného združenia Fénix pôsobia na knižnom trhu (slovenskom, českom, ukrajinskom, ruskom a i.) už viac ako desať rokov. Hlavným cieľom tohto občianskeho združenia je podpora a budovanie mravných hodnôt v umení a v živote. Viac sa dozviete na stránke Fénixu.


2015-05-14: Častú otázku: koľko slov má slovenčina? môžeme rozšíriť aj na iné jazyky. Keď sa pozrieme napríklad do novej verzie slovensko-maďarského paralelného korpusu, ktorú sme dnes sprístupnili našim používateľom, zistíme, že na rovnaké texty bolo v slovenčine potrebných 128 491 viet, čo je 2 044 494 slov, a v maďarčine 124 304 viet, čo je 1 917 485 slov.


2015-04-29: Hovor, hovor, 5-krát hovor! Naši používatelia majú oddnes k dispozícii novú verziu Slovenského hovoreného korpusu s-hovor-5.0 aj s dvomi podkorpusmi. Rozsah 5,72 miliónov slovných jednotiek prekročil naše očakávania, za čo ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na jeho tvorbe od nahrávania, technického spracúvania cez prepisy, anotácie, viaceré kontroly, opravy až po finálnu podobu. Používateľom želáme veľa zaujímavých zistení o reálnom fungovaní jazykových prostriedkov v živej reči.


2015-04-29: Spektrum tém, ktoré možno nájsť v našom korpuse, je naozaj široké! Najnovšie nám pribudol dvojmesačník Územná samospráva, ktorý pripravuje MUNICIPALIA, a.s. Periodikum ponúka informácie o obciach a vyšších územných celkoch a zároveň poskytuje priestor profesijným združeniam a asociáciám pracovníkov samospráv na postrehy, podnety a návrhy riešení problémov z ich pohľadu. Ďakujeme za spoluprácu!

municipalia.jpg

MUNICIPALIA, a.s., ktorá koncom roka 2008 prevzala vydávanie časopisu Územná samospráva od spoločnosti euroedu, pokračuje v poskytovaní informácií z oblasti samosprávy. Časopis sa distribuuje všetkým mestám, obciam, mestským častiam i samosprávnym krajom bezplatne a zároveň je týmto subjektom umožnený prístup k jeho elektronickej podobe. Kompletný archív časopisu a ďalšie informácie nájdete na webstránke MUNICIPALIA, a.s. Foto: http://www.municipalia.sk


2015-04-08: V korpuse sa bude čoskoro vynímať ďalšia užitočná publikácia – výsledkom včerajšej návštevy PaedDr. Dariny Halašovej na našom workshope nie sú len nadobudnuté zručnosti v používaní korpusu, ale tiež poskytnutie textu knihy Slovensko-anglický obchodný poradca do korpusu. Publikácia je jednou z radu úspešných publikácií autorského tímu manželov Dyndovcov. V abecedne usporiadaných heslách nájde užívateľ podrobne spracované jednotlivé náležitosti obchodného prípadu. Okrem nich sa pozornosť venuje aj niektorým makroekonomickým stránkam, ktoré obchodnú činnosť priamo alebo nepriamo ovplyvňujú. Publikácia ponúka základné vysvetlenia, slovnú zásobu, príslušnú užitočnú terminológiu, väzby a obraty. Ďakujeme! Foto: martinus.sk

halasova.jpg


2015-03-19: Stretnutia s našimi poskytovateľmi bývajú mimoriadne príjemné. Jedným z takých bola aj včerajšia návšteva vydavateľstva Buvik, pri príležitosti ktorej sme obnovili našu spoluprácu. Do korpusu tak pribudne takmer 10-ročná produkcia tohto vydavateľstva detských pôvodne slovenských kníh. Obdivuhodnou prácou iba dvojčlenného tímu vydavateľstva, zloženého z Márie Števkovej a Milice Matejkovej, sa do detských rúk dostávajú umelecky hodnotné diela pôvodnej literatúry klasických (Mária Rázusová-Martáková, Mária Ďuríčková, Milan Rúfus, Krista Bendová, Pavol Dobšinský, Božena Němcová, Miroslav Válek a i.) a súčasných (Daniel Hevier, Ľubomír Feldek a i.) spisovateľov, dokonca aj knihy zo zlatého fondu detskej literatúry, ktoré sú obohatené o ilustrácie vynikajúcich ilustrátorov. Ďakujeme za priazeň!

buvik.jpg

Vydavateľstvo Buvik bolo založené 1. septembra 1991 s ambíciami stať sa špecializovaným vydavateľstvom pre najmenšie deti a začínajúcich čitateľov. Vydáva veľa kníh poézie pre deti na rozvíjanie fantázie a celého bohatstva materinskej reči, klasické i autorské rozprávky, príbehy a rozprávky zo života detí, rozprávky o zvieratkách, bájky, povesti a báje, životopisy slávnych osobností. V roku 1994 pripravilo vydavateľstvo jedinečný projekt pre deti s poruchami sluchu, obrázkovú čítanku Päť prštekov na ruke. Slovenská televízia podľa nej nakrútila 100-minútovú videokazetu. Vydavateľstvo Buvik v spolupráci s PSS vydalo plagát s medzinárodnou prstovou abecedou na vzájomnú komunikáciu zdravých a nepočujúcich detí. V roku 2002 iniciovalo vydavateľstvo založenie neziskovej organizácie OSMIJANKO, celoslovenského čitateľského klubu. Knihy z produkcie vydavateľstva získavajú vysoké ocenenia v medzinárodných i domácich súťažiach. Ak sa chcete dozvedieť o tomto unikátnom vydavateľstve pre deti, nemusíte hľadať – stačí jediné kliknutie na webstránku Buvik-u. Foto: http://www.buvik.sk/


2015-03-17: (Ne)bezpečie sociálnych sietí je nielen celospoločenský problém, ale aj názov titulu, ktorý dnes pribudol do korpusu. Jeho autormi sú RNDr. JUDr. Pavol Sokol a JUDr. Ľubomír Lukič, ktorí sú členmi European Information Society Institute, o. z. Ide o mimovládnu organizáciu, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi slúži ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva a popri tom aktívne bojuje za ochranu práv a slobôd internetových užívateľov, spotrebiteľov a poskytovateľov služieb. Ďakujeme za spoluprácu!

Eisi.jpg

Cieľom združenia European Information Society Institute je najmä asistovať pri tvorbe vyváženej regulácie informačnej spoločnosti, vykonávať právny výskum, ochraňovať spotrebiteľa, zvyšovať informovanosť laickej aj odbornej verejnosti a v neposlednom rade aktívne intervenovať za vynútiteľnosť práv v nej. Viac sa dozviete na webstránke EISi.


2015-03-12: Všetkým záujemcom o korpusy sú na našej webovej stránke k dispozícii pozvánky a registračné formuláre na praktické korpusové trojdnie v termíne 7. – 9. apríla 2015, počas ktorého sa môžete naučiť pracovať s vyhľadávacím nástrojom NoSketch Engine, vyhľadávať v korpusoch aj pomocou regulárnych výrazov a pracovať s paralelnými korpusmi SNK.


2015-03-10: Lasica môže narobiť neplechu kdekoľvek, ale v korpuse narobil len veľa radosti! Milan Lasica je naším ďalším pomocníkom pri budovaní databázy tých najrozmanitejších textov na výskum slovenčiny. Srdečná vďaka za podporu!

lasica.jpg

Milan Lasica (*3. feb. 1940) je známy slovenský herec, dramatik, prozaik, textár, režisér, humorista a moderátor. Narodil sa vo Zvolene a vyštudoval VŠMÚ v Bratislave. Už počas štúdia začal vystupovať s J. Satinským v autorských dialógoch v bratislavskej Tatre. Dlhší čas účinkovali v spevohre Novej scény, potom v činohre. V roku 1982 sa stal neoddeliteľnou súčasťou novozaloženého Štúdia S, ktoré v súčasnosti vedie. Jeho tvorba siaha od piesňových textov (Bolo nás jedenásť, Piesne o ničom) cez publicistiku (Lenže ja som iba komik..., Listy Emilovi) k dráme (Nečakanie na Godota, Tri hry, L&S 1, 2) a i. Je nositeľom Ceny Dominika Tatarku za knihu Bodka (r. 2000) a medaily Za zásluhy (r. 2003). O tomto všestrannom umelcovi sa viac dočítate na stránkach LIC. Foto: http://www.theatre.sk/


2015-03-09: O tom, že autorkou najkrajších básní pre deti v slovenských dejinách bola Mária Rázusová-Martáková, nemožno pochybovať. Novinkou je, že oddnes nebudú básničky, preklady a dramatické diela tejto unikátnej slovenskej autorky ani v korpuse chybovať! Tento úspech si zaslúži rým, čo poviete?

martakova.jpg

Mária Rázusová-Martáková (*28. jún 1905 – † 5. august 1964) sa narodila vo Vrbici a študovala na učiteľskom ústave v Prešove. Po štúdiách pôsobila r. 1923 – 1931 ako učiteľka v Dolnom Srní, 1931 – 1933 v Bratislave, 1933 – 1939 v Martine, 1939 – 1945 bola redaktorkou knižnej edície pre deti a mládež Dobré slovo, 1946 – 1948 redaktorkou časopisu Slniečko v Martine, potom sa venovala literárnej tvorbe a prekladateľskej práci. Okrem detských časopisov publikovala v periodikách Politika, Národné noviny, Cirkevné listy, Slovensko, Živena, Matičné čítanie, Kultúrny život, Slovenské pohľady a v mnohých ďalších. Vo svojej rozsiahlej publikačnej činnosti vytvorila neuveriteľných 60 titulov poézie a prózy pre deti a vyše 25 prekladov dramatických diel. M. Rázusová-Martáková, ktorá tvorila aj pod pseudonymami Ivo Medin, Moro a Teta Mariena, bola sestrou básnika a politika Martina Rázusa, manželkou Jána Martáka. Za spoluprácu srdečne ďakujeme dedičovi Jánovi Martákovi. O autorke sa dozviete viac tu. Foto: http://www.buvik.sk


2015-03-09: Všetko, čo v posledných mesiacoch pribudlo medzi slovenské texty na webe, vo Wikipédii a Necyklopédii, sa už dostalo aj do korpusových zdrojov SNK. A našim registrovaným používateľom pribudli v ponuke nové verzie webových korpusov: web-3.0 a wiki-2015-02.


2015-03-04: Odtieňov nemusí byť päťdesiat. U nás máme Sedem odtieňov po slovensky, čo je podtitul knihy Moniky Vajdovej-Pálušovej s názvom Návod na nepoužitie. Autorka odštartovala svoju spisovateľskú kariéru knižkou Fakbuk.com (Dá sa nájsť láska na nete?) a pokračuje aktuálnou horúcou novinkou V sieti. Nechajte sa chytiť!

palusova.jpg

Monika Vajdová-Pálušová (*1. január 1978) sa narodila v Považskej Bystrici a vyrastala v Papravne a Ilave. Vyštudovala Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity v odbore slovenský jazyk a estetika. Za svojich literárnych idolov hrdo vyhlasuje Stanislava Rakúsa, Vieru Žemberovú, Karola Horáka a Jána Gbúra. V súčasnosti žije v Púchove, kde pracuje v lokálnej televízii a novinách. Mnoho ďalších zaujímavostí o autorke sa dočítate na na blogu spisovateľov. Foto: http://slovenski-spisovatelia.blog.cz


2015-02-20: Najlepší "úlovok" na koniec týždňa, priatelia! Martinus.sk, s. r. o., sa s nami podelí o všetky recenzie svojich kníh, ktoré pribúdajú neuveriteľným tempom, denne v stovkách, a celkovo sú ich už desaťtisíce. Príjemnejší záver týždňa sme si ani nemohli želať!

martinus.jpg

História značky Martinus sa začala písať už v roku 1990. Vtedy v Martine založili bratia Miroslav a Jozef Santusovci jedno z prvých súkromných kníhkupectiev na Slovensku. Kníhkupectvo začínalo v maličkých priestoroch, sotva pár metrov štvorcových. Knihy si vozili sami – najmä z Bratislavy a Čiech. Neskôr sa MARTINUS presťahoval do budovy Divadla Slovenského národného povstania, kde kníhkupectvo pôsobilo dlhé roky. Odtiaľ sa v roku 2004 pre rekonštrukciu divadla presunulo o niekoľko sto metrov ďalej na martinskú pešiu zónu do nových priestorov, kde ho nájdete aj dnes. MARTINUS sa medzi domácimi stal rýchlo synonymom kníhkupectva a stále sa teší veľkej obľube nielen u Martinčanov. Dnes je Martinus.sk najväčším internetovým kníhkupectvom na Slovensku a zároveň najväčším internetovým obchodom celkovo (podľa počtu obslúžených zákazníkov). Viackrát získal v nezávislých prieskumoch ocenenie "najlepší" aj "najobľúbenejší" internetový obchod na Slovensku. Všetci milovníci kníh, hor sa na Martinus.sk!


2015-02-20: Menej je viac. Zakaždým. Dôkazom je tvorba poetky Emílie Husárovej, ktorá vo svojom živote vydala "len" 3 unikátne básnické zbierky. O to viac si vážime, že tieto poklady budú zdobiť náš korpus. Emília Husárová vyštudovala Pedagogickú fakultu v Prešove a estetiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Publikovala v časopisoch a zborníku V krajine. V roku 1997 vydala svoju prvú básnickú zbierku Osamelosť kameňa a neskôr ďalšie dve Nielen deň a Znaky vetra. Ďakujeme!


2015-02-19: Skúste hádať, akú vzácnu návštevu sme mali včera v SNK?! Osobne nás prišiel pozdraviť PhDr. Milan Richter – slovenský básnik, dramatik, prekladateľ, esejista a riaditeľ vydavateľstva PhDr. Milan Richter – MILANIUM – a vzišla z toho krásna dvojnásobná spolupráca. Používatelia korpusu sa môžu čoskoro tešiť na jeho 9 zbierok poézie, 2 divadelné hry, preklady 60 kníh a 14 divadelných hier, a taktiež romány, básne, eseje a aforizmy laureátov Nobelovej ceny za literatúru B. Bjørnsona, E. Canettiho, H. Martinsona a T. Tranströmera, knihy dvoch z najvplyvnejších autorov 20. storočia – F. Kafku a R. M. Rilkeho a ďalších svetových spisovateľov H. Ch. Andersena, E. Dickinsonovej, E. Södergranovej, E. Frieda, T. Rübnera, R. Kunze, P. O. Enquista, T. Lindgrena, A. Appelfelda, K. Ødegårda či M. Matevskeho. Ďakujeme. Dvojnásobne.

richter.jpg

PhDr. Milan Richer (*25. júl 1948) vyštudoval germanistiku a anglistiku na Filozofickej fakulte UK a absolvoval aj časť štúdia nordistiky. Pracoval ako jazykový redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, ako odborný redaktor v redakcii beletrie Nakladateľstva Pravda a nasledujúcich 11 rokov sa venoval literatúre (najmä prekladaniu) profesionálne. Niekoľko mesiacov pôsobil ako Fulbright Research Scholar v USA na Kalifornskej univerzite v Los Angeles (UCLA) a od r. 1993 pôsobil ako chargé d´affaires a i. Slovenska v Nórsku, akreditovaný aj pre Island. Koncom r. 2000 si založil vydavateľstvo MilaniuM, ktoré sa zameralo na vydávanie kvalitnej svetovej a slovenskej literatúry. Približne dve tretiny kníh vydavateľstva tvoria preklady, niektoré z dielne popredných slovenských prekladateľov L. Šimona, J. Cihovej, J. Buzássyho, A. Marenčina, V. Prokešovej, P. Vilikovského a J. Zambora. Zakladateľ a majiteľ vydavateľstva M. Richter preložil väčšinu kníh severských autorov, ale aj F. Kafku, R. M. Rilkeho, E. Dickinsonovú či (v jazykovej spolupráci so Z. Krylovou) básne Yu Hsiho z Taiwanu. Tri knihy vydavateľstva boli odmenené cenami za umelecký preklad (T. Tranströmer: Medzi allegrom a lamentom Cenou Zory Jesenskej 2002, T. Steen: Ťavie oblaky Cenou Jána Hollého 2007 M. Eminescu: Krídla z vosku a Cenou Jána Hollého 2008), kým kniha Elégie a rekviem R. M. Rilkeho si odniesla prémie v oboch súťažiach a kniha španielskych elégií Slohy na otcovu smrť prémiu v súťaži o Cenu Jána Hollého 2010. Množstvo ďalších pozoruhodných informácií nájdete na webstránke vydavateľstva. Foto: http://www.milanium.sk.


2015-02-17: Všetci prekladatelia zbystrite pozornosť! Paralelný slovensko-anglický korpus sa nám rozrastá o preklady Heather Trebatickej. Táto výnimočná prekladateľka sprístupňuje tvorbu slovenských autorov všade tam, kde vládne angličtina, teda takmer po celom svete. Hevierova Krajina Agord, Sliackeho Altamira, Dobšinského Šípková Ruženka, Rúfusove Tri smutné modlitbičky, Jarunkovej Čierny slnovrat sú len zlomkom z bohatstva textov, ktoré nám boli poskytnuté. Z tejto spoluprácu máme veru radosť!

trebaticka.jpg

Heather Trebatická študovala anglický jazyk a literatúru na Manchester University v Manchestri. Okrem rozsiahlej prekladateľskej činnosti (od r. 1978) pôsobí aj ako pedagóg, momentálne vyučuje na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Viac informácií nájdete tu. Foto: archív autorky


2015-02-17: Detskej literatúry nie je v korpuse nikdy dosť! Práve preto sa veľmi tešíme, že sme sa rozrástli o diela vydavateľstva DAXE, spol. s r. o., ktoré sa zameriava najmä na publikovanie kníh pre najmenších. Antilopa z Antarktídy, Čáry-máry, zmizli čiary, Bum do pníka!, Maxík a kamaráti, V ZOO, Veveričky z (luna)parku a mnohé iné diela spestria našu databázu už čoskoro!

daxe.jpg

Vydavateľstvo DAXE vzniklo v roku 1999 a vo februári 2004 zmenilo právnu formu a sídlo. Vydáva knihy pre deti i dospelých a mesačníky Maxík, časopis do školy i na doma, a Zvonček, časopis pre škôlkarov a prvákov. Zaoberá sa aj výskumnou, poradenskou a konzultačnou činnosťou. Oficiálnu webstránku vydavateľstva s kompletnou ponukou titulov môžete navštíviť po kliknutí. Foto: http://www.daxe.sk/


2015-02-13: Na oslavu v piatok 13. máme skvelý dôvod! Slovenský národný korpus dnes oslavuje narodeniny, a nie hocijaké, ale trináste. Pomedzi fanfáry, balónový súboj a sfukovanie sviečok na našom tortovom korpuse ďakujeme za priazeň poskytovateľom, používateľom a všetkým, ktorí nám pomáhajú robiť korpus každý deň plnším a užitočnejším!


2015-02-10: Znova sme sa rozrástli o poskytovateľa s rozsiahlymi znalosťami z pamäti národa. Mgr. Peter Jašek, PhD., pôsobiaci v ÚPN zveril korpusu svoje štúdie Perzekúcie vojakov Rýchlej divízie proti sovietskym partizánom na Kaukaze v lete 1942, Sociálna starostlivosť o slovenských vojakov v rokoch 1939 - 1944, Posledný politický proces komunistického režimu, Vasil Biľak v období normalizácie, Nežnej revolúcie a po páde komunistického režimu, Nežná revolúcia v Trnave, Nemecko a slovenská armáda 1939 - 1944, Spoločenské postavenie dôstojníkov slovenskej armády v zázemí a snaha o zvýšenie ich prestíže v rokoch 1939 a ďalšie. Ďakujeme za prílev historickej tematiky!

jasek.jpg

Mgr. Peter Jašek, PhD., (*1983) vyštudoval históriu na Trnavskej univerzite v Trnave. Je vedecko-výskumným pracovníkom Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa v Bratislave, kde sa špecializuje na dejiny slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945 a obdobie normalizácie.


2015-02-05: Uplynuli viaceré dni a týždne tohto roka, uplynulo ich už nespočet, ale všetko ľudské bytie a prežívanie je zachytené v slovách a textoch aj časov minulých. Časť z nich sprístupňujeme v korpusoch textov napísaných a/alebo vydaných pred r. 1955 a z väčšej časti dostupných v elektronickej knižnici Zlatého fondu SME. Podľa pôvodného vydania sme naše dva nové korpusy zaradili medzi časovo vymedzené a nazvali sme ich r864az1843 a r1843az1954. Nachádzajú sa tu aj diela štúrovcov, ktorí sú pomenovaní podľa osobnosti tohto roka.


2015-02-05: Po novej spolupráci so SNK sa len-tak zaprášilo! Pravidelné rozširovanie našej databázy o povinné výtlačky obce Prašice je potvrdené. Prašické novinky, ktoré informujú o živote občanov, kultúre a zaujímavostiach obce s polročnou periodicitou, sú oddnes našou súčasťou. Ďakujeme!

prasice.jpg

O obci Prašice sa prvýkrát dozvedáme z písomnej zmienky z 12. júna 1245, ktorá hovorí o dovtedajšej povahe obce ako kráľovského majetku podliehajúceho Nitrianskemu hradu. Po spustošení Tatármi a následnom znovuosídlení sa obec dostala pod správu rodu Čákyovcov a v tom období sa začalo rozvíjať dedinské remeslo – najmä hrnčiarstvo. V súčasnosti sú Prašice obcou s množstvom vzácnych pamiatok (Rímsko-katolícky kostol sv. Jakuba, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kaštieľ), kultúrnych aktivít (od činnosti folklórneho súboru, divadelného ochotníckeho krúžku až po kynologický klub) a rozvitým cestovným ruchom vďaka blízkej rekreačnej oblasti Duchonka. Všetko dôležité sa dozviete na webstránke obce Prašice. Foto: www.prasice.sk


2015-02-05: Do Historického korpusu slovenčiny pribudli ďalšie pramenné materiály a jeho tretiu verziu dostávate práve k dispozícii.


2015-02-02: Štartujeme ďalšiu veľkú spoluprácu s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety! Korpus rozšírime o množstvo odborných textov z oblasti sociológie, misiológie, psychológie, sociálnej práce, tropického zdravotníctva, prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny a sociálnych vied.

alzbeta.jpg

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety je členom Európskej asociácie univerzít (EUA Brusel) od roku 2011 a signatárom Veľkej charty bolonskej univerzity 2007. Uskutočňuje 92 študijných programov, z ktorých tri sa v stredoeurópskom regióne študujú iba na VŠZaSP sv. Alžbety. Vysoká škola má druhý najvyšší podiel zahraničných študentov v rámci SR, študuje na nej 2 345 študentov z 18 krajín. Tím lekárov a sociálnych pracovníkov VŠZaSP sv. Alžbety s názvom Tropic team ročne ošetrí asi 50 000 pacientov, vykoná 5 500 chirurgických zákrokov a realizuje celodennú starostlivosť o 342 sirôt v piatich krajinách. Celkovo participuje na 72 rozvojových projektoch v 25 krajinách sveta na piatich kontinentoch. Pôsobí napríklad v Keni, Sudáne, Rwande, Burundi, Ugande, Etiópii, Kongu, Kambodži či Vietname. Všetko o aktivitách tejto vysokej školy a možnostiach štúdia na nej čítajte na oficiálnej webstránke VŠZaSP sv. Alžbety. Foto: http://www.vssvalzbety.sk


2015-01-27: Korpus budujeme aj pomocou staviteľského umenia Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity! Pribudnú nám texty vedeckého časopisu Architektonické listy Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (ALFA) a informačného bulletinu Informačné listy Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (ILFA). ALFA je vedeckým a odborným časopisom, zatiaľ čo ILFA prináša aktuálny súhrn informácií o dianí na fakulte. Faktograficky a ilustračne dokumentuje činnosť Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity, jej domáce a zahraničné prezentácie i aktivity v medzinárodnom kontexte.

stu.jpg

Pedagogická činnosť Fakulty architektúry STU spočíva v zabezpečení širokej odbornej prípravy študentov so zameraním na samostatnú tvorivú umeleckú, projektovú a dizajnérsku činnosť, ako i prípadnú vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania a dizajnu pri navrhovaní objektov bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych budov, objektov a ich súborov, pri prestavbe miest, obnove a ochrane pamiatok, pri navrhovaní interiérov, výstav a vo sfére dizajnu, pri plánovaní a projekčnej činnosti v oblasti tvorby krajiny a veľkých územných celkov, výstavby a prestavby sídiel a ich častí pre tvorbu humánneho životného prostredia. Všetky dôležité informácie sú dostupné na webstránke Fakulty architektúry STU. Foto: http://www.fa.stuba.sk


2015-01-27: Obezita je celospoločenským problémom, ktorému sa nevyhýba ani korpus. Vďaka odbornej lekárskej publikácii Klinická obezitológia, ktorej autormi sú doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc., a doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc., získa v našej databáze zastúpenie i táto téma.

obezitologia.jpg

Monografia Klinická obezitológia predstavuje odborné dielo, ktoré si kladie za cieľ nielen poukázať na dôležitosť medicínsky aj celospoločensky dôležitého problému, akým nepochybne obezita v súčasnosti je, ale tiež analyzovať jej príčiny, dôsledky a aj možnosti jej diagnostického i terapeutického manažmentu. Problematiku obezity rozoberá štyridsaťdva popredných slovenských odborníkov z pohľadu patofyziológie, molekulárno-genetických aspektov, vnútorného lekárstva, endokrinológie, diabetológie, lipidológie, výživy, fyziatrie, záťažovej medicíny, psychiatrie, psychológie, farmakológie, bariatrickej chirurgie, a i. Foto: http://www.medicinskaliteratura.sk


2015-01-21: Ďalšie vedecké "ingrediencie" pridal do nášho korpusu PhDr. Martin Lacko, PhD., opäť z Ústavu pamäti národa.

lacko.jpg

Autor je zostavovateľom konferenčných zborníkov Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov I., II., III., edícií historických prameňov Denníky a spomienky vojakov z východného frontu 1941 – 1944, Dotyky s boľševizmom, Žandár troch režimov a i., spoluautor vedeckých monografií Modrová 1157 – 2007, Sto rokov modrovskej dychovky (1909 – 2009) a autorom vedeckej monografie Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 – 1943 a popularizačných monografií Slovenské národné povstanie a Slovenská republika 1939 – 1945 a ďalších diel. Ďakujeme za hodnotný materiál na vedecký výskum! Foto: http://snn.sk


2015-01-20: Dnes pribudlo do korpusu trocha histórie – o svoje texty sa s nami podelil Mgr. Branislav Kinčok pôsobiaci v Ústave pamäti národa.

kincok.jpg

Mladý historik sa venuje spracovaniu dejín obcí, o čom svedčia jeho publikácie Monografia obce Starý Tekov, Devičany v rokoch 1939 – 1945 či Tlmače vo víre vojnových udalostí. Vo svojich článkoch Trestoprávne vyrovnanie sa s tzv. slovenskými buržoáznymi nacionalistami a Vyšetrovanec číslo 1940, Gustáv Husák vo vyšetrovacej väzbe štátnej bezpečnosti rozoberá i historicko-politické udalosti. Najväčší úspech však prinieslo spoluautorstvo na knižnej publikácii Slovenskí generáli 1939 – 1945, ktoré si vyslúžilo ocenenie Literárneho fondu. Ďakujeme za spoluprácu a prajeme veľa síl pri mapovaní pamäti nášho národa! Foto: http://snn.sk


2015-01-19: Nový týždeň začíname s novým poskytovateľom! Dnes sa k nám pridal špecialista na agrárnu kultúru, roľnícku rodinu, migráciu za prácou, Slovákov a Slovákov v zahraničí PhDr. Peter Slavkovský, DrSc. Bývalý pracovník Ústavu etnológie SAV obohatí korpus o svoje monografie a vysokoškolské učebnice Roľník a jeho práca. Tradície poľnohospodárskej výroby slovenského ľudu, Tradičná agrárna kultúra Slovenska. Pestovanie poľnohospodárskych plodín – regionálne a technologické aspekty, Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase, Literárnym fondom ocenenú publikáciu Slovenský roľník. Pramene k štúdiu spôsobu života a aktuálnu knižnú novinku, ktorá sa už čoskoro objaví na pultoch kníhkupectiev, S nošou za industrializáciou krajiny. Tradičné podoby dopravy na slovenskom vidieku. Ďakujeme za ďalší prejav vzájomnej podpory vedcov!

slavkovsky.jpg

PhDr. Peter Slavkovský, DrSc., (*10. február 1945) vyštudoval Filozofickú fakultu UK v odbore národopis a od r. 1970 pôsobil v Ústave etnológie SAV. V rokoch 1998 – 2001 vyučoval študijný predmet materiálna kultúra na Katedre etnológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Okrem vedeckej a pedagogickej činnosti sa podieľal na výstavách Slovenského národného múzea Slovensko a jeho kultúra a Svet na odchode (roľnícka civilizácia Slovenska na prelome 19. a 20. storočia). Viac o autorovi čítajte na webstránke Ústavu etnológie SAV. Foto: http://www.uet.sav.sk


2015-01-16: Podľa vlastných slov sa mu lepšie píše a spieva, než hovorí. Reč je o novom členovi korpusovej komunity, Vojtechovi Czoborovi, ktorý našu databázu obohatil o svoje diela. V svojich 3 knihách Potomkyňa, Hrdzavý kríž a Habánka pátra autor po neskreslenej histórii rímskokatolíckej cirkvi, po jej pochybeniach i zásluhách. Pre nás je záslužná jeho spolupráca, za ktorú ďakujeme!

czobor.jpg

Vojtech Czobor (*20. február 1943) pochádza z Nitry a štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave i na Pedagogickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ako učiteľ pôsobil na Považí, Pohroní, na Záhorí a vo Zvolene, kde viedol robotnícky spevokol i detský spevácky zbor. Deň pred Nežnou revolúciou emigroval s rodinou do Nemecka a tam sa uchytil v strojárenstve. Momentálne je na dôchodku a venuje sa písaniu. Ďalšie zaujímavosti nájdete na autorovej vlastnej webstránke. Foto: http://www.vojtech-czobor.eu


2015-01-15: Každý deň má niekto narodeniny – to je veru pravda a zároveň aj názov knižnej prvotiny spisovateľky Silvie Bystričanovej. Román, ktorý inšpiruje ľudí, aby nezabúdali na svoje sny, sa po roku dočkal aj svojho voľného pokračovania v podobe diela Šťastie prišlo v sobotu. Spisovateľke gratulujeme k nadšeniu a tvorivej aktivite a prajeme mnoho kreativity!

bystricanova.jpg

Silvia Bystričanová, rodáčka z Detvy, sa namiesto rodičmi plánovanej budúcnosti učiteľky venuje homeopatii a fytoterapii. Podľa vlastných slov 90 percent vecí vo svojom živote robí intuitívne. Učila nekonvenčne, lieči seba i iných alternatívne, pečie bez váženia, varí bez receptu, oblieka sa svojsky, miluje bezvýhradne, knihy číta bez predsudkov a priateľov si nevyberá. Ďalšie informácie o autorke nájdete na blogu spisovateľov. Foto: https://myzvolen.sme.sk/


2015-01-14: Korpus nemá núdzu o medicínsku tematiku! Prispieva k tomu aj naša nová poskytovateľka prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., ktorá nám umožnila zaradiť text publikácie Pľúcny surfaktant: z laboratória k pacientovi do Slovenského národného korpusu. Autorke, ktorá je vedúcou Ústavu fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, ďakujeme za spoluprácu!

attachment:calkovska.jpg

Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., pôsobila okrem Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, kde nadobudla vysokoškolské vzdelanie i vedecko-pedagogické hodnosti, aj na Karolinska Institutete v Štokholme a Univerzite v Uppsale. Profesorka Čalkovská je predsedníčkou Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS, členkou Svetovej únie fyziologických vied (IUPS) a členkou Európskej respirologickej spoločnosti (ERS). Témou jej vlastnej vedeckej práce sú biomedicínske vedy, fyziológia, experimentálna respirológia, experimentálna perinatológia a pľúcny surfaktant (in vitro a in vivo modelovanie, inhibícia, rezistencia, nové indikácie, nové preparáty). Foto: https://www.jfmed.uniba.sk


2015-01-13: Novoročná pošta je plná rôznorodých nových spoluprác a všeličoho iného.

gregusova.jpg

Úplne prvou tohtoročnou je kooperácia s Andreou Gregušovou. Autorka kníh pre deti nám do korpusu priniesla pár orechov i červíka, konkrétne diela Červík Ervín, Operácia orech a iné dedkoviny, a tiež poviedku Ako si Kubo obzeral svet. Spisovateľka nielen píše, ale pôsobí aj ako lektorka slovenčiny pre cudzincov. Foto: http://slovenski-spisovatelia.blog.cz


Archív krátkych správ SNK