→English

Korpus humanitných textov

Špecializovaný korpus textov z tematickej oblasti humanitné vedy hum-1.0-public bol sprístupnený 26. 10. 2016 v rozsahu 38 616 514 tokenov. Korpus obsahuje texty z oblasti histórie, filozofie, sociológie, lingvistiky, psychológie, pedagogiky, sociálnej práce, etnológie, politológie, kulturológie, knihovníctva.

Korpus bol vytvorený v SNK pre potreby porovnávacích analýz textov z konkrétnych domén.

Korpus je lematizovaný a morfologicky anotovaný, pri textoch je uvedená podrobná bibliografická a štýlovo-žánrová anotácia.