Archív krátkych správ


2014-12-18: Predvianočná atmosféra, balenie darčekov, ozdobovanie stromčeka... A do balíčka zdrojov SNK pribudol nový špecializovaný korpus – otvárame balíček a sprístupňujeme korpus náboženských textov, pripravený pre potreby výskumov v oblasti náboženskej terminológie.


2014-12-15: Viacerí používatelia našich korpusových zdrojov prejavovali záujem o slovensko-nemecký paralelný korpus. Počas prezentácií a diskusií sme v posledných mesiacoch sľubovali, že do konca tohto roka bude k dispozícii. Sľub je splnený: par-skde-1.0 už môžete nájsť medzi paralelnými korpusmi na stránke SNK i v nástroji NoSketchEngine. Svojím rozsahom takmer 263 miliónov tokenov sa stal druhým najväčším paralelným korpusom v SNK.


2014-12-15: Naším 777. poskytovateľom je všestranný slovenský spisovateľ Miroslav Pius. Tento autor poézie (Vášne a smútky, Srdce mi horí v ohni), literatúry pre deti (Dobrodružstvá obra zubra, Chlapec na bielom koni), beletrie (Tri ženy, Záznam o vnútornom exile, Zvonovina), literatúry faktu (Kronika znovuobjaveného času, Bohovia nesmú zomrieť, Vstupovanie do času) i náučnej literatúry (Ján Francisci Rimavský, Poslední svätci romantizmu, Od mýtov k rozprávkam) sa rád pridal medzi poskytovateľov textov do Slovenského národného korpusu. Tešíme sa na spoluprácu!

alt

Miroslav Pius (*16. február 1942) študoval na Pedagogickej škole v Leviciach a neskôr na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V Nežnej revolúcii sa aktívne zapojil do hnutia VPN. Pracoval na MŠ SR, MK SR, ako generálny riaditeľ NOC v Bratislave a ako riaditeľ Domu Matice slovenskej v Bratislave. Je nositeľom Veľkej medaily sv. Gorazda MŠ SR, medaily Daniela Licharda MK SR, predseda vlády SR mu udelil pamätný list a obec Nemčiňany medailu za kultúrny rozvoj obce. Ďalšie informácie o tvorbe tohto spisovateľa nájdete tu. Foto: http://slovenski-spisovatelia.blog.cz/1407/miroslav-pius


2014-12-15: Viete, vďaka komu môžu slovenské deti čítať čarovné rozprávkové príbehy Hansa Christiana Andersena? Vďaka prekladateľovi zo severských jazykov a literárnemu vedcovi PhDr. Milanovi Žitnému, CSc., ktorý rozšíril rady našich poskytovateľov. Tento germanista a nordista pôsobiaci v Ústave svetovej literatúry SAV sprístupnil slovenským čitateľom okrem diel spomínaného dánskeho rozprávkara i slávne knihy Sørena Kierkegaarda Zvodcov denník, Buď – alebo, Ingmara Bergmana Nedeliatko či Josteina Gaardera Vianočné mystérium. Náš pripravovaný slovensko-nemecký paralelný korpus už horí nedočkavosťou po jeho nových prekladoch, napr. Franza Kafku Poviedky, Listy Milene. Ďakujeme za spoluprácu!

alt

PhDr. Milan Žitný, CSc., (*11. január 1948) vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, absolvoval študijné pobyty vo Švédsku, Fínsku a Nórsku a v rokoch 1998 – 2003 pôsobil v Ústave slavistiky Univerzity v Kolíne. V súčasnosti je vedeckým pracovníkom Ústavu svetovej literatúry SAV, kde je súčasťou národného projektu Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru a medzinárodného projektu Dohoda o medzinárodnej vedeckej spolupráci medzi ÚSvL SAV a Ústavom slavistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Kolíne nad Rýnom. Jeho najdôležitejšími literárnovednými publikáciami sú diela Nemeckí romantici, Severské literatúry po roku 1945, Nemecká próza po roku 1945, Severské literatúry v slovenskej kultúre. Je nositeľom Ceny Zory Jesenskej a Ceny Mateja Bela za rok 2007, ocenenia Literárneho fondu za vedecký preklad diela Sörena Kierkegaarda: Buď – alebo. Viac o vedcovi a prekladateľovi v jednej osobe čítajte tu. Foto: http://www.razus.sk
2014-12-11: Hoci Vianoce sa blížia pomaly, my sme už darček dostali. A nie hocijaký! Do korpusu pribudne nádielka kompletnej publikačnej činnosti Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Vďaka vzájomnej spolupráci poslúžia všetkým na vedecký výskum učebné texty (Sviatosť pomazania chorých – Historicko-teologický pohľad, Cirkev vo svetle sociálnych vzťahov, Teológia duchovného života. Uvedenie do mystiky...), Teologický časopis, Studia Aloisiana a iné texty. Ďakujeme za podporu!

alt

So vznikom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity súvisí 5. október 1941. V tento deň oficiálne začal svoju činnosť Teologický inštitút svätého Alojza v Banskej Bystrici. Študovali na ňom bohoslovci jezuiti i misionári verbisti. Vonkajšie povojnové udalosti a pomery spôsobili, že Inštitút sa musel presťahovať najprv do Ružomberka a v roku 1949 do Trnavy. Keďže od roku 1950 nebola možná príprava odborníkov a pedagógov v zahraničí, Inštitút si musel sám vychovať mladých prednášajúcich a starať sa o ich odborný rast. V roku 50. výročia založenia inštitútu, 30. septembra 1991, Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku obnovil svoju verejnú činnosť. Popri riadnom chode Teologického inštitútu intenzívne pokračovali prípravy na zriadenie Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Dňa 23. 10. 1997 sa tieto plány naplnili transformáciou Teologického inštitútu sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej pri Trnavskej univerzite na Teologickú fakultu. V súčasnosti je Teologická fakulta Trnavskej univerzity dynamickou vzdelávacou inštitúciou, ktorá získala 1. miesto v hodnotení ARRA za rok 2013. Viac informácií o fakulte sa dozviete na webstránke TFTU. Foto: http://www.tftu.sk/
2014-12-08: Pondelkové ráno nám rozjasnila nová poskytovateľka Katarína Eliášová (rod. Minarechová). Preklad bestselleru New York Times s názvom Vezmi ma na mesiac o výlete plnom mojít počas každého medzipristátia, nepríjemných pasažieroch na každom sedadle a príťažlivých mladých mužoch na každom letisku sa už čoskoro objaví aj v korpuse. Ďakujeme za spoluprácu! Foto: martinus.sk

alt

2014-12-03: Možno aj Vy práve starostlivo balíte Ježiškovu zásielku pre Vašich najmenších – knihu s názvom Ema a ružová veľryba, ktorú nedávno uviedla na trh spisovateľka Mária Lazárová, známa svojou láskou k deťom. Táto nová členka "korpusovej rodiny" sa okrem literatúry pre deti (O medvedíkovi bez mena), venuje i láske, nevere či rozvodu (Ako sa (NE)rozviesť, Nauč ma povedať zbohom). Ďakujeme za priazeň a tešíme sa na spoluprácu!

alt

Mária Lazárová vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK, avšak celý život "upísala" písaniu. Desať rokov bola externou redaktorkou časopisu Moderná žena, písala tiež pre časopis Markíza a neskôr začala publikovať články, poviedky a básne na sme.sk. Momentálne redakčne zastrešuje niekoľko internetových portálov a popri tom sa venuje písaniu kníh. Autorka má aj vlastnú webstránku plnú rozprávok, kníh a postrehov. Foto: http://www.marialazarova.sk/
2014-12-02: Hoci sa dnes v kalendári vyníma Oldrich, my v korpuse oslavujeme Vojtecha! Spolok sv. Vojtecha nám totiž láskavo poskytol do korpusu všetku svoju doterajšiu i budúcu produkciu kresťanských textov. Knižnica Spolku svätého Vojtecha je budovaná od vzniku SSV v roku 1870. Obsahuje unikátne tlače, ktoré sú vzácnym dedičstvom našich predkov. V zbierkach knižnice sa nachádzajú testamentárne odkázané časti vlastných knižníc národných buditeľov, kňazov a bývalých pracovníkov a členov SSV. Medzi najvýznamnejších patria: Andrej Radlinský, Andrej Kmeť, Andrej Kubina, František V. Sasinek, Ferdinand Juriga, Ján Juriga, Juraj Slotta, Ján Palárik, Štefan Moyzes, František R. Osvald, Ján Pöstényi a iní. Sme poctení a ďakujeme!

alt

Spolok sv. Vojtecha je kultúrny a vydavateľský rímskokatolícky spolok, v ktorom sa každý podľa svojich schopností stará o Cirkev, slovenský národ a jeho kultúru a nábožnosť. Založili ho roku 1870 z iniciatívy Andreja Radlinského ako pôvodne vydavateľský spolok na šírenie slovenskej rímskokatolíckej literatúry. Vydával učebnice, Katolícke noviny, Literárne listy, kalendáre a inú náboženskú literatúru. Mal tisícky členov. V roku 1913 – 1926 jeho členovia preložili celú Bibliu do modernej slovenčiny. V roku 1937 vydal Jednotný katolícky spevník. Spolok sídli v Trnave a okrem vydávania duchovnej literatúry prevádzkuje SSV predajne s kresťanskou literatúrou, kresťanskou hudbou a duchovnými predmetmi. Kompletné informácie hľadajte a nájdete na oficiálnej webstránke SSV. Foto: http://www.ssv.sk


2014-12-02: Kým na snehové vločky zatiaľ v Bratislave čakáme márne, na pestrú škálu tvorby básnika, dramatika, prozaika, aforistu, publicistu a prekladateľa Mgr. art. Pavla Janíka, PhD., už čakať nemusíme. Autor totiž poctil korpus svojím kompletným repertoárom básní (Buď vôňa tvoja, Kmitočet tvojich bokov, Zašifrovaná jeseň a i.), aforizmov (Satanovisko, Pes hore bez, Špinavé čistky a i.), odborných diel (Špionážny slovník, Hovorca samého seba, Rozhovory (o štátnosti) a i.), hier (Bez motívu, Nežná klauniáda, Škrupinový zámok a i.) a prekladov (Nové základy experimentálnej psychológie, Veľká vrecková láska a i.). Vďaka za spoluprácu!

alt

Mgr. art. Pavol Janík, PhD., (*15. október 1956) študoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave a už počas štúdia bol režisérom Slovesnej umeleckej realizácie Československého rozhlasu v Bratislave. Neskôr pôsobil ako copywriter a kreatívny riaditeľ medzinárodnej reklamnej agentúry GGK i v reklamnej agentúre Donar. V rokoch 2003 – 2007 bol predsedom Spolku slovenských spisovateľov, tri roky bol šéfredaktorom časopisu SSS Literárny týždenník. V súčasnosti tvorí ako spisovateľ v slobodnom povolaní. Najviac informácií o autorovi, jeho dielach i aktuálnej činnosti nájdete na jedinom mieste – oficiálnej webstránke Pavla Janíka. Foto: http://pavoljanik.sk
2014-11-25: Ostávame v rodine! Doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD., sa podľa vzoru manželky tiež rozhodol prispieť do korpusu svojou rozsiahlou publikačnou činnosťou. Jeho básnické (Pálenie včiel, Každým ránom si, Besa), literárnovedné (Ján Buzássy) diela i preklady (Cesta, Pes vo vesmíre, Táto krajina nie je pre starých, Stratená vec a mnohé ďalšie v spolupráci s M. Gavurovou) sú pre nás neoceniteľným výskumným materiálom. Ďakujeme!

alt

Doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD., (*30. december 1975) je docentom v odbore teória literatúry a dejín konkrétnych národných literatúr na Prešovskej univerzite. Vo svojom vedeckom výskume sa zameriava na slovenskú a svetovú (najmä anglofónnu) poéziu a literatúru 20. storočia. Najväčšiu pozornosť venuje teórii a poetike básnického textu, interpretácii básnických textov a umeleckému prekladu. Je šéfredaktorom časopisu Vertigo – časopis o poézii a básnikoch a zástupcom šéfredaktora časopisu Enter. Ďalšie informácie o autorovi nájdete na stránke jeho pracoviska. Foto: http://www.unipo.sk
2014-11-25: Dnes prinášame niečo zo "súdka" translatológie. Našou novou poskytovateľkou je odborníčka na skratky a preklad PhDr. Miroslava Gavurová, PhD., ktorá korpus doplní nielen o svoje monografie Lingvokultúrny aspekt v preklade eseje a Skratka ako lexéma, ale i o množstvo umeleckých prekladov poézie Melónové dievča, Bulímia, detskej literatúry séria Kvak a Čľup, Pán Sova, Myšacia polievka či prózy Principiálny román, Malá kniha írskych mýtov a mnohé iné. Ďakujeme za spoluprácu!

alt

PhDr. Miroslava Gavurová, PhD., (*16. júl 1976) je odbornou asistentkou v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo na Prešovskej univerzite. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na dve základné oblasti; prvou z nich je translatologická problematika lingvokultúrnej špecifickosti východiskového textu a spôsob jej prekladovej transformácie do cieľového textu. Druhou oblasťou jej vedeckého záujmu je abreviatológia ako disciplína zaoberajúca sa jazykovou a komunikačnou charakteristikou skratiek. V spolupráci s J. Gavurom sa venuje prekladu anglických umeleckých textov, ktoré vychádzajú knižne a časopisecky. Viac sa o autorke dočítate tu. Foto: http://www.unipo.sk
2014-11-24: Máme právo mať v korpuse aj právo! Preto nám do našej databázy pribudla kniha Medzinárodné európske mechanizmy ochrany ľudských práv. Vďaka jej autorovi doc. JUDr. Jurajovi Jankuvovi, PhD., sa súčasťou korpusu stáva ďalšia publikácia ocenená Literárnym fondom, za čo sme vďační.

alt

Doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. je členom Slovenskej spoločnosti medzinárodného práva a v súčasnosti pôsobí na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje medzinárodné právo verejné.
2014-11-20: V uplynulých dňoch sme navštívili viacero bližších aj vzdialenejších miest mimo Slovenska. M. Šimková a R. Garabík vycestovali na pozvaný seminár do Luxemburgu, ktorý 17. 11. 2014 zorganizovalo prekladateľské oddelenie Európskeho parlamentu v Luxemburgu. M. Šimková na ňom vystúpila s prednáškou Slovak National Corpus and its computational resources for Slovak language, R. Garabík predniesol prednášku A practical application of machine translation tools, resources and derived data for Slovak translations. K. Gajdošová navštívila na pozvanie Výskumného ústavu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku krajanov v Békešskej Čabe. 18. 11. 2014 predniesla na pôde Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe prednášku o Slovenskom národnom korpuse a jeho databázach, ktorej sa zúčastnili nielen vedeckí pracovníci z výskumného ústavu, učitelia zo slovenského gymnázia, kultúrni pracovníci mesta Békešská Čaba, ale aj generálny konzul SR v Békešskej Čabe p. Štefan Daňo. V dňoch 18. a 19. 11. 2014 viedla K. Gajdošová v Békešskej Čabe dva praktické semináre zamerané na používanie Slovenského národného korpusu.


2014-11-11: Aj keď pre vás momentálne usilovne organizujeme a pripravujeme prednášky a workshopy počas aktuálne prebiehajúceho Týždňa vedy a techniky v Slovenskom národnom korpuse, nezaháľajú ani naši poskytovatelia. Vďaka doc. RNDr. Ferdinandovi Chovancovi, CSc., sa môžeme pochváliť ďalšou odbornou vedeckou monografiou ocenenou Literárnym fondom SR, ktorá nám do korpusu pribudla tentoraz z oblasti matematiky – Diferenčné posety a ich grafická reprezentácia. Dielo je podľa slov odborníkov obohatením slovenskej matematickej literatúry v teórii kvantových štruktúr. Ďakujeme za spoluprácu!

alt

doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc., pôsobí ako pedagóg na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši i v rámci Matematického ústavu SAV. V rámci Slovenskej akadémie vied je súčasťou 3 národných projektov Fuzzy štruktúry s usporiadaním a diferenciou, Matematické modely kvantových štruktúr a neurčitosti a UNCERT – Neurčitosť z pohľadu pravdepodobnosti, algebry, samoadjungovaných operátorov a kvantových štruktúr, s čím súvisí i autorova bohatá publikačná činnosť prevažne v anglickom jazyku. Viac informácií o ocenenej publikácii nájdete tu.
2014-11-11: Knihy pre deti môžu byť strašidelne zábavné a príšerne roztomilé zároveň. Svoje o tom vie prekladateľka Elena Guričanová, ktorej učarovala séria štyroch kníh Monster High: Stredná strašidelná natoľko, že sa ju rozhodla sprístupniť i slovenským deťom. Rovnako slovenská verzia knihy 50 Cent – Ihrisko – jedného z najznámejších raperov súčasnosti či bestselleru Psie poslanie o viere, že pes sa môže narodiť viackrát za sebou, aby dostal šancu zdokonaľovať sa v rozličných zručnostiach a v chápaní ľudského správania, pochádzajú z pera tejto mladej prekladateľky, našej novej poskytovateľky.

alt

Elena Guričanová (*1987) je mladou slovenskou prekladateľkou, ktorá produkuje pestré slovenské preklady rôznorodých tém a žánrov. Od románov z mrazivo realistického postapokalyptického sveta (Divergencia, Rezistencia, Experiment) cez detské knihy (série Denník odvážneho bojka a Exoti) až po katalóg historických chýb v publikácii Dejiny plné omylov (Najhoršie rozhodnutia a tí, čo ich majú na svedomí). Zoznam najlepších prekladov Eleny Guričanovej aj s čitateľskými recenziami nájdete na najväčšom svetovom portáli pre čitateľov. Foto: Obálka knihy Monster High 4. http://www.martinus.sk
2014-11-04: Všestrannosť korpusu nemá hraníc – tému povojnového románu strieda oblasť translatológie. Mgr. Ivana Hostová, PhD., rozšírila korpus o viaceré aktuálne odborné publikácie, napríklad Zrkadlá translatológie I, Haugovej Plathová, Plathovej Haugová. O prekladoch poézie Sylvie Plathovej či Medzi entropiou a víziou. Kritické interpretačné sondy do súčasnej slovenskej poézie. Autorka je odbornou asistentkou v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde sa venuje reflexii prekladovej i domácej poézie. Ďakujeme za spoluprácu!

alt

Mgr. Ivana Hostová, PhD. (*17. október 1983) je autorkou bilančných hodnotení ročnej produkcie slovenskej poézie pre Knižnú revue a rozhlasových relácií o súčasnej slovenskej poézii. Súčasne je členkou redakčného kruhu časopisu Rak a translatologickej spoločnosti European Society for Translation Studies. Podieľala sa na preklade piesňových textov v rámci projektu Rockové verše. Ak vás téma translatológie zaujala, kliknite na profil a ďalšiu publikačnú činnosť autorky tu. Foto: http://www.unipo.sk


2014-11-04: Do korpusu mieri ďalšia horúca novinka knižných pultov – román ...a nezabudni na labute!, ktorý je na trhu ešte len od októbra 2014, láskavo poskytol korpusovému vedeckému tímu autor Peter Juščák. Tento povojnový príbeh o fatálnej nespravodlivosti a nikdy neumierajúcej nádeji napísal autor po dlhšej odmlke tvorby prozaických (Komu ujde vlak, V očiach soľ), esejistických (Michal Kováč a jeho bremeno, Návod na použitie zvyšnej časti života) i odborných (Odvlečení) diel. Ďakujeme za podporu vedy!

alt

Peter Juščák (*20. október 1953) je slovenský žurnalista, spisovateľ a autor rozhlasových hier. Pracoval ako žurnalista v Československom rozhlase v Košiciach, po roku 1990 bol reportérom Literárneho týždenníka, víkendovej prílohy denníka Smena, neskôr pôsobil v redakcii Sme. V rokoch 2000 – 2003 pôsobil v literárnej redakcii Slovenského rozhlasu v Košiciach. V súčasnosti prebiehajú v rámci Slovenska viaceré prezentácie a čítania jeho nového románu, viac sa dozviete na internetovej stránke autora. Foto: http://www.juscak.com/
2014-11-03: Do rodiny našich poskytovateľov pribudol ďalší slovenský vedec, historik PhDr. Stanislav Sikora, CSc. Pracovník Historického ústavu SAV je riešiteľom medzinárodného projektu Edícia dokumentov Prameny k dejinám československé kríze v letech 1967-1970 a viacerých národných projektov, napríklad Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948 – 1989 či Slovensko po r. 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. Dielo Po jari krutá zima. Politický vývoj na Slovensku v rokoch 1968-1971, za ktoré tento autor získal nedávno prémiu Literárneho fondu, dnes pribudlo do korpusu a my máme z tejto kolegiality mimoriadnu radosť! Foto: http://hn.hnonline.sk.

alt


2014-11-03: V korpuse sme nemohli odštartovať tento týždeň lepšie – na stole leží dlhoočakávaná spolupráca s časopisom .týždeň! Tento politicko-spoločenský týždenník bol založený v decembri roku 2004 a na jeho čele stojí šéfredaktor Štefan Hríb. .týždeň s "iným pohľadom na spoločnosť" sa venuje kritike domácej i zahraničnej politiky, a tiež kultúre. Ďakujeme za množstvo výskumného materiálu!

alt

Webová verzia časopisu .týždeň – iný pohľad na spoločnosť ponúka články, videá, blogy, fotografie a mnohé iné zaujímavosti. Viac čítajte na webstránke .týždňa. Foto: tyzden.sk
2014-10-30: Literárny fond nedávno ocenil prémiou za vedeckú a odbornú literatúru v roku 2013 doc. Mgr. Ivonu Kollárovú, PhD., za dielo Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ: Typografické médium v jozefínskej dobe. My oceňujeme, že toto dielo, ale i ďalšie monografie tejto členky rodiny SAV, napr. Cenzúra kníh v tereziánskej epoche či Vydavatelia v 18. storočí: trilógia k dejinám typografického média sú oddnes súčasťou korpusu. Ďakujeme za spoluprácu!

alt

doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD., (*4. apríl 1971) je historičkou, vysokoškolskou pedagogičkou, súdnou znalkyňou v odbore Starožitnosti v odvetví Historické písomnosti. Pôsobí v referáte správy a ochrany historických knižničných fondov – Lyceálna knižnica v rámci Ústrednej knižnice SAV. Viac informácií o autorke si môžete prečítať tu. Foto: knizna-kultura.webnode.sk


2014-10-30: Slovné spojenia sú niekedy ustálené viac, niekedy menej. Niektoré sú fixné (cica mica), pri niektorých môže byť druhé slovo rozvíjané inými atribútmi (dať pozor; ale aj dať veľký pozor, dať dobrý pozor, dať veľmi dobrý pozor), niekedy druhý člen "musí" byť rozvinutý («veľvyslanec kráľovstva» sa prakticky nevyskytuje; vždy je to veľvyslanec Spojeného kráľovstva, veľvyslanec Španielskeho kráľovstva, veľvyslanec Belgického kráľovstva...).

obrátiť pozornosť Nástroj slúži na vizualizáciu vzdialenosti komponentov v (dvoj)slovných spojeniach. Ľahko v ňom rozpoznáme, či je slovné spojenie „tesné“ alebo „voľné“, koľko slov sa medzi komponentami nachádza a s akou početnosťou. Vizualizácia kolokácií je dostupná na stránke korpusu.


2014-10-27: Na úvod týždňa potešíme všetkých priaznivcov opery i bádateľov v jazyku tejto špecifickej umeleckej oblasti – prvý a jediný portál OperaSlovakia.sk, ktorý od roku 2011 mapuje slovenskú opernú kultúru, ochotne poskytol svoje texty do korpusu. Tento unikátny portál prináša rozhovory so špičkovými opernými hviezdami, aktuality, komentáre, recenzie, študentské publikácie i kalendárium s množstvom podujatí, výročí a iných udalostí významných pre svet opery. Srdečná vďaka!

alt

Operný portál OperaSlovakia.sk vznikol 1. augusta 2011 vďaka myšlienke zhromažďovať informácie o opere - pre priaznivcov a divákov opery aj pre umelcov, rôzne inštitúcie, študentov a mnohých iných. Inšpirujte sa a spoznávajte svet slovenskej opery tu. Foto: OperaSlovakia.sk

2014-10-20: Sprístupnili sme novú verziu Historického korpusu slovenčiny hist-2.0 v rozsahu 551 973 tokenov. K textom z troch publikácií Prameňov k dejinám slovenčiny, ktoré boli korpusovo spracované v prvej verzii, pribudli texty z publikácií Hugolín Gavlovič: Valaská škola mravúv stodola, Jozef Ignác Bajza: Weselé Učinki, a Rečeňj a niekoľko ďalších menších historických textov.

2014-10-15: Radi Vás privítame na prednáške s názvom Korpus slovenských nárečí, ktorá sa bude konať 21. 10. 2014 od 15.30 hod. v zasadacej miestnosti SNK. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu zasadacej miestnosti SNK prosíme záujemcov, aby svoju účasť potvrdili prostredníctvom kontaktov uvedených v pozvánke.

alt

Korpus slovenských nárečí vznikol v rámci projektov Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV s cieľom spracovať a sprístupniť v elektronickej podobe nárečové texty – prepisy starších nahrávok nárečových prehovorov. V prvej fáze sa v korpuse zhromažďujú už publikované prepisy, v ďalšej fáze sa bude korpus rozširovať o prepisy nárečových textov z postupových prác všetkých stupňov a o prepisy novších zvukových záznamov. Registrovaní používatelia môžu v Korpuse slovenských nárečí bezplatne vyhľadávať nárečové javy rovnakým spôsobom, ako sa pracuje s ostatnými korpusmi SNK.


2014-10-03: Viete si predstaviť inšpiratívnejšie prostredie na písanie sci-fi literatúry, než je planetárium? To sotva! Mladá spisovateľka a potenciálna prvá dáma slovenskej sci-fi Jana Plauchová má to závideniahodné šťastie pracovať vo hvezdárni a popritom tvoriť vedecko-fantastické príbehy. Výsledkom sú zatiaľ dve publikácie Nula kelvinov a Večnosť omylov (mimochodom pokrstená prachom z meteoritov), ktoré dnes pribudli do korpusu. Ďakujeme za hviezdnu spoluprácu!

alt

Jana Plauchová (* 8. september 1987) je rodáčkou z Banskej Bystrice, ktorá vyštudovala odbor molekulárna biológia. Písaniu vedeckej fantastiky sa začala venovať už v 16. rokoch z dôvodu vlastnej nespokojnosti, absencie rovnováhy medzi technikou, vedou a psychológiou postáv. Autorka sa plánuje venovať i iným žánrom, napríklad psychologickému trileru či fantasy. Viac o spisovateľke hľadajte na jej osobnej webstránke. Foto: adhara.sk2014-09-30: Na obzore je ďalšie zaujímavé korpusové podujatie, tentoraz z prostredia terminológie. Radi Vás privítame na prednáške s názvom Slovenská terminologická databáza, ktorá sa bude konať 7. 10. 2014 od 14.00 hod. v zasadacej miestnosti SNK. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu zasadacej miestnosti SNK prosíme záujemcov, aby svoju účasť potvrdili prostredníctvom kontaktov uvedených v pozvánke.

alt

Slovenská terminologická databáza vznikla s cieľom nielen zhromažďovať terminológie z rôznych odborov, ale najmä uľahčiť zjednocovanie a deskripciu týchto terminologických sústav. Jej potenciál spočíva v rýchlejšom šírení nových termínov a pojmov, čo v konečnom dôsledku predstavuje úsporu času, financií a predovšetkým lepšie porozumenie odbornej komunikácii. Táto multiodborová terminologická databáza zameraná na výklad pojmov/termínov v slovenčine je bezplatne prístupná širokej verejnosti prostredníctvom internetu.2014-09-24: Napriek množstvu pripravovaných podujatí SNK stíhame aj nadväzovať nové spolupráce. Dôkazom je prílev nových textov Matúša Labanca z oblasti marketingu realizovaného v prostredí predvádzania dramatických diel. Tento mladý producent a špecialista na marketing a PR brnianskeho HaDivadla nazval jednu zo svojich prác Kreatívne rána. Nech je aj to dnešné pre Vás kreatívne!

alt

Matúš Labanc (*28. marec 1988) absolvoval Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne a dnes pôsobí v oblasti divadelnej produkcie, marketingu a PR. Foto: hadivadlo.cz2014-09-18: V nasledujúcich týždňoch je v Slovenskom národnom korpuse pripravených viacero prednášok, prezentácií a workshopov, v rámci ktorých by sme radi odpovedali na záujem našich poskytovateľov a používateľov o podrobnejšie informácie, predstavili vybrané výsledky našej práce, diskutovali o možnostiach rozšírenia či zlepšenia jednotlivých korpusov a databáz. Termíny všetkých podujatí nájdete na stránke Kalendár podujatí SNK.

alt Srdečne pozývame najmä poskytovateľov textov na prvú prednášku s názvom Autori, texty a jazyky v Slovenskom národnom korpuse, ktorá sa bude konať 30. 9. 2014 od 14.00 hod. Keďže zasadacia miestnosť SNK je kapacitne limitovaná, túto prednášku pre poskytovateľov textov budeme opakovať aj 10. 11. 2014 alebo 2. 12. 2014. Podrobnosti nájdete v pozvánke.2014-08-25: Napriek tomu, že väčšina našich potenciálnych poskytovateľov ešte dovolenkuje, dnes sme zaznamenali prvú lastovičku naznačujúcu blížiaci sa začiatok "pracovnej sezóny". Je ňou predstaviteľ katolíckej moderny Gabriel Németh, ktorý sa venuje písaniu duchovnej kresťanskej poézie, poviedok a mikropoviedok. Ďalším dôkazom, že tento autor 3 básnických zbierok Za súmraku, Slnko nad básňou a Rodinný album nezaháľa ani cez prázdniny, je fakt, že už čoskoro obohatí knižný trh svojou novinkou Srdce na kľúč. Autorovi želáme veľa úspechov a tešíme sa na spoluprácu!

alt

Gabriel Németh (*2. máj 1969) začal písať v 12 rokoch a spomínané tri básnické zbierky získali 1. miesto v regionálnej literárnej súťaži Poetický Trebišov. V súčasnosti pracuje ako knihovník a od roku 2006 je členom Spolku slovenských spisovateľov. Autor má aj vlastný blog, stačí kliknúť sem. Foto: http://gabonemeth.blog.sme.sk/.

2014-08-18: V oddelení SNK sme počas leta pripravili aj nástroj na automatické dopĺňanie diakritiky. Rekonštrukcia diakritiky je založená na využití jazykového modelu postaveného na veľkom korpuse textov slovenského jazyka. Dostupných je niekoľko rôznych metód s rôznym pomerom chybovosť/rýchlosť. Chybovosť rekonštruovaného textu (t. j. pomer slov s nesprávne určenou diakritikou) sa pohybuje okolo 0.21 %, teda približne jedno slovo z päťsto bude zrekonštruované nesprávne. Čím je text podobnejší štandardnej slovenčine, tým je jeho rekonštrukcia úspešnejšia. Viac informácií o metódach rekonštrukcie nájdete na stránke SNK. Okrem dopĺňania diakritiky zvládne nástroj aj opačný proces - jej odstraňovanie - v slovenskom texte. Nástroj možno používať na stránke SNK.


2014-07-31: Pre zúfalých rodičov prázdninujúcich detí máme skvelý tip! Slovenský spisovateľ, scenárista a oddnes už aj poskytovateľ textov do Slovenského národného korpusu Peter Glocko má "na svedomí" vyše 20 kníh pre deti a mládež, napríklad Rozprávky zo Zamaguria, O klobúku, ktorý nechcel čarovať, Tomáš a lúpežní rytieri, Robinson a dedo Milionár, Zlatovlasý rytier alebo Kráľovič Neviemnič. Takže šup-šup do kníhkupectva potešiť svoje ratolesti zábavným čítaním (a tiež seba chvíľkou oddychu). Ďakujeme za krásny knižný prírastok!

alt

Peter Glocko (*2. jún 1946) absolvoval Strednú priemyselnú školu chemickú v Bratislave a po krátkej kariére chemika začal v roku 1966 pracovať ako redaktor vlastivednej literatúry a pôvodnej slovenskej prózy v Mladých letách, neskôr vo vydavateľstvách Osveta a Smena a vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. V súčasnosti je autorom v slobodnom povolaní. Medzi jeho najznámejšie diela patria Šťastný pán Cyprián, román s autobiografickými motívmi, Hĺbka ostrosti, Ide dravec tvrdo na vec, Kliatba čierneho anjela ale aj Diablov testament, Rozprávkar a rozprávnica (o Dobšinskom), Tri lásky Terézie Vansovej či scenáre Smutný lord, Putovanie do San Jaga, Plavčík a Vratko, Popolvár najväčší na svete, O Jankovi zlatom kľučiarovi a i. Viac o autorovi nájdete tu. Foto: in4.sk

2014-07-22: Ak si slovenskú meteorológiu spájate iba s aktuálnymi teplotnými rekordmi, radi Vám rozšírime obzory o jednu z jej výrazných osobností. Prof. RNDr. Dušan Podhorský, DrSc., z Geofyzikálneho ústavu SAV sa dnes pridal medzi našich poskytovateľov. Do korpusu tak pribudnú odborné diela Prenos exhalátov dopravných lietadiel do stratosféry, Trendy meteorológie, normalizácie a skúšobníctva na prahu milénia na Slovensku, Z histórie fyziky oblakov a zrážok na Slovensku a mnohé iné. Tento bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky pre Kazachstan a Kirgizstan a tiež riaditeľ SHMÚ na Malom Javorníku, kde vybudoval jedno z najvýznamnejších výpočtových stredísk v Československu sa zaslúžil o objav nízkotlakového dýzového prúdenia nad karpatsko-alpským regiónom. Ďakujeme za vzácny korpusový prírastok a autorovi želáme mnoho ďalších zaujímavých vedeckých objavov.

alt

Prof. RNDr. Dušan Podhorský, DrSc., (*5. jún 1941) začal prednášať meteorológiu a hydrológiu na Matematicko-fyzikálnej fakulte a Prírodevedeckej fakulte UK v Bratislave, externe aj na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Prahe. Šesť rokov po tom, čo sa stal spravodajcom Svetovej meteorologickej organizácie pre radovú meteorológiu, bol vymenovaný za riaditeľa Centra aktivity SMO pre nowcasting a pôsobil vo funkcii predsedu pracovnej skupiny SMO pre veľmi krátkodobé predpovede počasia. Okrem spomínaného objavu nízkotlakového dýzového prúdenia nad karpatsko-alpským regiónom obohatil slovenskú meteorológiu o koncepciu rozvoja československej rádiolokačnej meteorológie s následným vybudovaním radarového strediska s prijímacím systémom obrazových údajov z meteorologických družíc. Viac informácií o D. Podhorskom nájdete na tejto stránke. Foto: http://old.uib.kz

2014-07-21: Všetci Žilinčania, zbystrite pozornosť! Na obzore je nový nezávislý mesačník a denne aktualizovaný internetový magazín Priestor, ktorý monitoruje postrehy z diania vo vašom regióne. Ostatní "Nežilinčania" sa môžu radovať z toho, že tieto texty sú oddnes súčasťou Slovenského národného korpusu, tvoreného pre všetkých. Ďakujeme spoločnosti JMS Press, s. r. o., z kooperácie máme veľkú radosť!

alt

Časopis Priestor je informačným magazínom, ktorý bol na Ministerstve kultúry SR zaregistrovaný v roku 2013 pod názvom Žilinský priestor. Na svojich stránkach prináša aktuálne spravodajské informácie, pozvánky na kultúrne podujatia i správy o zaujímavostiach zo žilinského regiónu, ktorého obyvatelia si jeho výtlačok môžu nájsť každý mesiac bezplatne vo svojich poštových schránkach. Magazín v elektronickej podobe nájdete na jeho domovskej webstránke.

2014-07-21: Korpusu sa opäť podarilo "uchmatnúť" z knižných pultov novinku: Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva, ktorej vydanie len pred pár mesiacmi avizovalo vydavateľstvo VEDA. A my už dnes pracujeme na tom, aby sa táto knižná novinka stala čoskoro súčasťou vedeckého výskumu slovenského jazyka, a to všetko vďaka ústretovosti autora JUDr. Mgr. Mariána Kropaja, PhD., z Ústavu štátu a práva SAV.

alt

JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., (*1983) absolvoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity a dnes pôsobí v Oddelení súkromného práva Ústavu štátu a práva SAV. Jeho špecializáciou je právo duševného vlastníctva, všeobecné (prierezové) otázky práva a právnej filozofie, interdisciplinárne otázky pozitívnoprávnych disciplín. Viac o autorovi nájdete na webstránke jeho pracoviska. Foto: usap.sav.sk2014-07-21: Viete, na akom mieste sa môže stretnúť Čarodejnica z Petrovíc, Dcéra riečnej panny a traja Rytieri a zbrojnoši? Na polici s knihami predsa! Veď ide o názvy historických románov a trilógie spisovateľky Zuzany Kuglerovej, ktorá osviežila korpus svojou bohatou tvorbou povestí (Turkova stupaj, Kliatba kožušníkovej vdovy), poézie (Madona v hmlách, Žena zo Samárie) i literatúry pre deti (Slnečný lúč Svetláčik, Rozprávky z blogu) a mnohých iných. Ďakujeme!

alt

Zuzana Kuglerová (*23. november 1955) pôsobila ako učiteľka v materskej škole v Bratislave, knihovníčka v Mestskej knižnici v Starej Turej, spoluzakladateľka a riaditeľka vydavateľstva Nádej, majiteľka a šéfredaktorka vydavateľstva Dúha v Bratislave, spolupracovníčka vydavateľstiev Tranoscius v Liptovskom Mikuláši a Knižné centrum v Žiline. Dnes je šéfredaktorkou regionálnych novín Priestor a spisovateľkou, ktorá má na svojom konte množstvo historických románov, zbierok povestí, kníh pre deti, dokonca i romancu. Viac informácií o autorke si prečítajte na autorkinom blogu. Foto: zuzana-kuglerova.blogspot.sk

2014-07-17: Dobrá kniha človeka poteší vždy. Vydavateľstvo Dobrá kniha však dokáže potešiť raz a poriadne - na stole nám totiž leží potvrdenie dlhoočakávanej spolupráce a korpus sa už nevie dočkať takmer 360-tich doposiaľ vydaných kníh a tiež všetkých ročníkov časopisov Viera a život a Posol. Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu!

alt

Vydavateľstvo Dobrá kniha je jedným z najvýznamnejších kresťanských vydavateľstiev na Slovensku. Vzniklo v roku 1970 v Kanade. Založili ho slovenskí jezuiti, ktorí boli v Kanade v nútenej emigrácii. Poslaním vydavateľstva bol tlačový apoštolát pre Slovákov po celom svete. Po zmene politického režimu v roku 1989 sa vydavateľstvo presťahovalo na Slovensko. Rozšírilo svoju publikačnú činnosť a dodnes vydalo viac ako 250 knižných titulov rôzneho zamerania. V súčasnosti sídli v Trnave a vydáva knihy s kresťanským zameraním, ktorých hlavným cieľom je podporiť duchovný rast a pomôcť rozšíriť obzor v kresťanskom svetonázore svojich čitateľov. Aktuálnu ponuku titulov vydavateľstva nájdete na oficiálnej webstránke vydavateľstva.
2014-07-02: Kdekoľvek sa počas leta ocitnete, spisovateľ Marek Vadas ušil knihu na mieru (takmer) každej z možností. V prípade, že sa rozhodnete vycestovať niekam k moru, vo vašej batožine nesmú chýbať Rozprávky z čiernej Afriky. Ak sú vašou tohtoročnou cieľovou destináciou kúpele, nezabudnite si k županu pribaliť knihu Liečiteľ. A pre tých nadšencov, ktorým učenia nestačilo a letné mesiace strávia na letných školách, odporúčame poviedkový román Univerzita. Ďakujeme autorovi za várku textov pôvodnej slovenskej beletrie! PS: Možnosti, kde by sa vám mohli zísť autorove ďalšie knihy Diabol pod čapicou alebo Prečo sa smrtka smeje radšej neuvádzame. :-)

alt

Marek Vadas (*28. máj 1971) je pôvodom z Košíc a štúdium estetiky a slovenského jazyka a literatúry absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je veľkým obdivovateľom Afriky, ktorú navštívil už deväťkrát a tá sa preňho stala inšpiráciou pre väčšinu jeho literárnych diel. Za svoj literárny debut Malý román získal Cenu Literárneho fondu za rok 1994, za Rozprávky z čiernej Afriky mu bola v roku 2004 udelená Cena Bibiany za najlepšiu detskú knihu roka a zbierka poviedok Liečiteľ sa stala absolútnym víťazom najlepšej knihy roka v súťaži Anasoft litera 2007. Podrobnejšie informácie o autorovi nájdete tu. Foto: artforum.sk

2014-07-02: Ak vaším výškovým maximom nie je len vylezenie na mostík pri skoku do bazéna, vyvezenie sa výťahom na mrakodrap či potulovanie sa po tatranských štítoch, ale trúfate si aj na výšiny, v ktorých už redne vzduch a oblaky máte takmer na dosah, inšpiráciou pre vás určite bude náš nový poskytovateľ František Kele. Tento slovenský horolezec, cestovateľ, pedagóg, publicista a geograf má za sebou vyše 550 výstupov v Tatrách, 50 prvovýstupov, pôsobenie vo výpravách Ahhagar, Hindúkuš, Kilimandžáro, Patagónia, vedenie expedície na Mount Everest a na Severný pól a výstupy na Mt. Blanc, Aconcaguu, Elbrus, Chimborazo, Popocatépetl a mnohé iné. Ak by náhodou niekomu dodnes v korpuse chýbala cestopisná a horolezecká literatúra, František Kele nás ňou zásobil na veľmi dlhý čas, a to napríklad textami kníh Madagaskarský denník, Čilské poludníky, Návraty do Polynézie po Štefánikových stopách, K trblietavým štítom Karakoramu, (Znovu)objavovanie Antarktídy, i tou najnovšou Everest - hora smrti. Ďakujeme, už sa nevieme dočkať zdolávania vrcholov jeho literárneho talentu!

alt

RNDr. František Kele ml., PhD. (*21. marec 1936) je najaktívnejším slovenským cestovateľom 20. a 21. storočia, navštívil všetky kontinenty vrátane Oceánie a Arktídy, absolvoval takmer 70 expedícií a vykonal tri cesty okolo sveta. Je držiteľom dvoch Cien SAV za popularizáciu vedy, medaily Mateja Bela, a tiež medaily prezidenta Francúzskej Polynézie Gastona Flossa, dvoch zlatých odznakov JAMES, ocenení Posol Slovenska ´96 - za zásluhy o Slovensko a jeho dobré meno vo svete a Zlatý podnikateľský biatec za rok 1996 - za vytrvalé šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí. V roku 2011 získal Krišťáľové krídlo za celoživotné dielo, ktoré zasvätil poznávaniu a výskumu našej planéty, pričom zviditeľňoval Slovensko na všetkých kontinentoch. Viac o doterajších i budúcich expedíciách a publikáciách nájdete na oficiálnej webstránke autora. Foto: kele.sk


2014-07-01: Unikátna. Cieľavedomá. Moderná. Taká je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá si kladie za cieľ v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva úspešne rozvíjať slovenskú kultúru, vedu a vzdelanosť. A práve vo svojom zámere podporiť vedu nezaháľa ani cez prázdniny: dôkazom toho je aj naša spolupráca. Vďaka UCM sa korpus rozrastá o texty zo sféry masmediálnej a marketingovej komunikácie, ekonómie, verejnej správy, sociálnej pedagogiky, žurnalistiky a mnohých iných. Nech je budúcnosť našej spolupráce minimálne aspoň ružová ako budúcnosť študentov tejto univerzity!

alt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola zriadená v roku 1997 a jej súčasťou sú Filozofická fakulta, Fakulta masmediálnej komunikácie, Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Aktuálne ponúka 64 študijných odborov, Univerzitu tretieho veku, vlastnú televíziu, rádio i časopisy a množstvo zaujímavých podujatí pre študentov, napríklad FMK After Easter Picnic , Študentská kvapka krvi UCM, Insomnia (filmové večery), Showshowicka (súťaž v improvizácii), Škola v prírode (bez školy), Fashion Delight (módna prehliadka) a mnohé iné. Viac sa dozviete na jej webstránke.


2014-06-27: Všetci sa tešíme zo slnečných lúčov, ale my z jedného špeciálne - Vydavateľstvo Lúč nás poctilo svojou spoluprácou, a to nám rozjasnilo deň! Slovenský národný korpus vďaka tomu oddnes ozvláštnia texty náboženských kníh i publikácií nenáboženského charakteru, napríklad S Abrahámom za stolom (Recepty z Biblie), O kázni a dáždnikoch, Biblia v detských ručných prácach či Dekódovaný Da Vinci. Ďakujeme a všetkým prajeme, nech na víkend odchádzate z práce minimálne s takým rozžiareným úsmevom ako my!

alt

Vydavateľstvo Lúč vzniklo v roku 1990 a zameriava sa na pôvodnú slovenskú tvorbu, literatúru pre deti a mládež najmä katolíckeho zamerania. Na svojom konte má viacero edícií: Libri historiae slovacie, Libri Europeae, Pramene, Knižnica viery, Viera – nádej - láska, Životné cesty, Mládeži, Deťom či Zrkadlenie. Viac sa dozviete na webstránke vydavateľstva.2014-06-23: Na svete je spolupráca s veľkým S! Slovenský národný korpus a Občianske združenie INFOBLIND sa spojili, aby vzájomne doplnili korpus i DigiBooks - knižnicu digitalizovaných kníh pre nevidiacich. Je nám cťou, že aj vďaka nám pribudne nevidiacim literatúra potrebná pre ďalšie vzdelávanie, rozvoj osobnosti, spestrenie voľného času a zábavu. Pre zaujímavosť - do dnešného dňa obsahuje knižnica 21 708 autorov, 77656 titulov a veľkosť jej databázy je 389071 MB.

alt

Občianske združenie INFOBLIND vzniklo v roku 2003 a knižnicu DigiBooks vytvorilo na základe medzinárodnej spolupráce ľudí, rovnakých potrieb a záujmov, ktorí sa rozhodli o výsledky svojej práce podeliť z ostatnými. Knihy z tejto knižnice sú sprístupnené výlučne registrovaným nevidiacim, ktorí majú možnosť si ich prečítať v elektronickej podobe. Infoblind sa venuje sprístupňovaniu informácií pre nevidiacich, propagácii práce s PC, OCR a internetom, technicko-poradenským servisu na vlastnej internetovej stránke, digitalizácii kníh a korektúre digitalizovaných textov, prevádzke knižnice digitálnych kníh pre nevidiacich na internete a zlepšovaniu informačných systémov tak, aby vyhovovali potrebám nevidiacich. Pre viac informácií kliknite sem. Foto: itnews.sk


2014-06-23: Viete, kto stojí za textom populárnej piesne Petra Cmorika Voľne si lietam? Básnik, textár a vysokoškolský učiteľ na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Peter Papšo. Jeho zbierky Keď odídeš, zhasni..., Pár slov a už spomínaná Voľne si lietam spestria korpus dávkou pôvodnej slovenskej poézie, a to je v pondelkové ráno mimoriadne pozitívna informácia, čo poviete?

alt

PhDr. Peter Papšo, PhD. (*3. január 1982) študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde žije a pôsobí doposiaľ. Literárne činný začal byť už na levickom gymnáziu, kde bol členom redakčnej rady školského časopisu Preklepy a publikoval v rôznych regionálnych novinách a časopisoch (Pohronie, Levický hlásnik, Nové Pohronie...). V roku 2003 sa stal členom literárneho klubu pri Štátnej vedeckej knižnici – Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici LITERA 2 a v roku 2007 sa začal venovať aj tvorbe piesňových textov, pričom spolupracoval napríklad s Petrom Cmorikom či banskobystrickou skupinou Ferwido. Od roku 2009 je členom Spolku slovenských spisovateľov. Viac o autorovi nájdete na jeho vlastnej webstránke. Foto: bystricoviny.sk


2014-06-20: Na slovenskom knižnom trhu sa už o pár dní objaví horúca novinka - románová sága Miluje-nemiluje, idem! a medzi našimi poskytovateľmi sa už dnes nachádza meno jej autorky. Martina Monošová charakterizuje svoju tvorbu ako príbehy z reálneho života, určené predovšetkým ženám. Majú im poskytnúť návod na harmonický, pravdivý a plnohodnotný život, aby vedeli nájsť svoje miesto v živote. Dúfa, že čitateľky v jej knihách nájdu inšpiratívne myšlienky dôležité pre vnútornú slobodu a životnú rovnováhu, aby napokon pochopili svoju vlastnú unikátnosť a hodnotu. Ďakujeme za tituly Lásky o piatej, Anglické prebúdzania, Klišé, Zlodeji bozkov, Sladké sny a Lekcie z nenávisti a prajeme veľa úspechov aj pri prezentáciách novej knihy!

alt

Ing. Martina Monošová (*26. apríl 1972) už v rámci Strednej priemyslnej školy prakticky sama písala školský časopis Kontakt, následne vyštudovala odbor priemyselný dizajn na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity. Koncom roku 1990 jej v časopise Dotyky vyšla prvá (a, žiaľ, na dlhý čas aj posledná) poviedka Tiene. Po dlhej odmlke, ktorá súvisela s orientáciou predovšetkým na výtvarné umenie, ukončením štúdia, cestovaním a životom v Anglicku a Belgicku napísala svoje tri knihy Lásky o piatej, Anglické prebúdzania a Klišé. Ďalšie zaujímavosti o autorke a jej tvorbe sa dozviete na oficiálnej webstránke autorky. Foto: Peter Frólo


2014-06-17: Dobšinský 20. a 21. storočia. Aj takto prenesene možno nazvať milovníka literatúry pre deti Ondreja Sliackeho, ktorý dnes poctil korpus svojou celoživotnou literárnou tvorbou. Rozprávky Krásna modrá mušľa, Ako šiel vlčko do sveta, O zakliatej žabe, Papraďový kvet, Pod klobúkom zlatý vtáčik, Šľachetný človek, Kohút a líška či Jezuliatko, ale aj literárnovedné diela Bibliografia slovenskej literatúry pre deti a mládež, Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež, Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960 a mnohé iné nám pomôžu pri budovaní Slovenského národného korpusu. Ďakujeme, túto spoluprácu si mimoriadne vážime!

alt

Prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc. (*30. júl 1941) vyštudoval slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako redaktor týždenníka Kultúrny život, od roku 1970 ako redaktor vo vydavateľstve Mladé letá (redaktor v Zlatom máji a v Slniečku), od roku 1990 ako šéfredaktor časopisu Slniečko, od roku 1993 aj ako šéfredaktor revue o umení pre deti a mládež Bibiana. Je profesorom na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Viac informácií o autorovi nájdete tu.
2014-06-13: Viete, čo majú spoločné buchty a Taškent? Obe sa nachádzajú v názvoch dvoch kníh mladej slovenskej autorky Zusky Kepplovej. Za svoju debutovú knihu Buchty švabachom získala nomináciu na Anasoft Litera 2012, prémiu Literárneho fondu, Cenu Jána Johanidesa pre mladých tvorcov a tiež Cenu Tatra Banky v kategórii mladých tvorcov. Téme expantov a novodobých nomádov neustále hľadajúcich domov zostala verná i v nedávnej knižnej novinke 57 km od Taškentu, ktorá na svoje ocenenia ešte len čaká. A my jej prajeme veľa úspechov!

alt

Zuska Kepplová (*1982) študovala filmové písanie a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. V roku 2005 zvíťazila s poviedkou Baladička o víkende v súťaži Poviedka. Svoje ďalšie diela publikovala v Romboide, Vlne a Pravde, eseje v OSi, Pravde, online magazíne Konstrukt a na blogu feministky.sk. Momentálne je lektorkou rodových a kulturálnych štúdií a pôsobí ako postdoktorandka na Masarykovej univerzite v Brne. Rozhovory, pozvánky a ďalšie informácie o autorkinej literárnej činnosti nájdete na jej fanúšikovskej stránke. Foto: tyzden.sk


2014-06-12: Zdá sa Vám, že v korpuse chýbajú texty z oblasti filozofie, etiky, morálnej filozofie a morálnej teológie? Práve dnes sme to napravili, pretože rady našich poskytovateľov rozšírila doc. Dr. theol. Alžbeta Dufferová, PhD. Študentom teológie prednáša o problematike dejín etiky, o globalizácii, o morálke Tomáša Akvinského, o analytickej etike, o slobode v biblickom kontexte, o Edite Steinovej ako osobnosti a jej epistemológii, o feminizme, o poznaní Boha a mnohých ďalších oblastiach.

alt

Doc. Dr. theol. Alžbeta Dufferová, PhD. pôsobí na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity na Katedre etiky a morálnej filozofie. Je autorkou publikácií Kniha života: Svätá Terézia od Ježiša, Základy sociológie a sociálna náuka Cirkvi, Európa - priestor práva a spravodlivosti a mnohých iných. Viac o autorke nájdete tu.


2014-06-10: Žiadne plány na Paríž, New York, Rio. Nás dnes v týchto horúčavách potešilo Trio! Vydavateľstvo Trio Publishing sa k nám pridalo, aby sme spoločne pomohli výskumu slovenského jazyka, a zaokrúhlilo počet našich poskytovateľov na krásnych 740. Za diela Daniela Heviera, Ondreja Kalamára, Kláry Jarunkovej a mnohých ďalších ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

alt

Vydavateľstvo Trio Publishing sa zameriava predovšetkým na vydávanie kníh pre deti, beletrie pre dospelých a literatúry faktu. Riaditeľkou vydavateľstva je PhDr. Magdaléna Fazekašová, ktorej edícia Analfabeta Negramotná/Čítame s porozumením, ktorú pripravuje so známou literárnou vedkyňou Timoteou Vráblovou, pomáha učiteľom, výchovným pracovníkom, rodičom, knihovníkom, ale predovšetkým deťom vnímať čítaný text s porozumením. Viac o vydavateľstve a jeho aktuálnej ponuke nájdete na vlastnej stránke.


2014-06-05: Viete si predstaviť slovenský literárny svet bez Jozefa "Dada" Nagya? Nie? Ani my! A ani korpus by bez jeho mena nebol tým pravým "orechovým". Tento znalec literatúry má na svojom konte dva tituly Slepačie polievky pre otr(h)lých a Rotu pomalého nasadenia (spoluautor Peter Krištúfek) a má to šťastie, že sa svojou vášňou pre knihy i živí - moderuje literárne podujatia, čítačky, krsty kníh a v Slovenskom rozhlase na okruhu Rádio Slovensko má svoju vlastnú reláciu LiterárBRna revue. Ďakujeme! alt

Jozef "Dado" Nagy (*1970) absolvoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave v odbore angličtina a ruština. Po skončení štúdií pracoval vo viacerých médiách, desať rokov sme poznali jeho hlas viac než tvár vďaka relácii Literárna revue, ktorú moderoval na rádiu Twist. Neskôr glosoval spoločenské udalosti v zábavnej relácii Sedem s. r. o. Autorsky aj moderátorsky sa podieľal na literárnych reláciách v STV (Litera, Silná káva, Literárne oko). O tomto skvelom literárnom mágovi sa dozviete viac v článku. Foto: uszz.sk


2014-06-05: Dnes nám pribudla poskytovateľka z rodiny SAV - historička JUDr. Katarína Zavacká, CSc., ktorá nedávno uviedla na trh svoju publikáciu Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939 - 1944. Vedecká pracovníčka Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied tak podporila aj náš vedecký výskum jazyka, za čo sme jej veľmi vďační!

alt

JUDr. Katarína Zavacká, CSc. (*1940) vyštudovala v roku 1964 Právnickú fakultu UK a od roku 1966 sa v rámci pôsobenia v SAV špecializuje na odbor Dejiny štátu a práva, venuje sa najmä právnym dejinám 20. storočia. Monografia Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939 – 1944 analyzuje prispôsobovanie sa tejto inštitúcie zmeneným politickým podmienkam pod vplyvom novej nedemokratickej vládnucej elity – ľudákov. Hlavným výskumným prameňom sú publikované rozsudky v prípadoch, ktoré boli podľa platných zákonov klasifikované ako „politické“ a stali sa rutinnou súčasťou konania pred trestnými súdmi. Súbežne však nový režim zaviedol i možnosť internovať a zaraďovať na nútené práce a to bez vyšetrovania a riadneho súdneho procesu. Týkalo sa to najmä osôb, ktoré boli označené ako „protištátne“. Podľa dostupných dát bolo v sledovanom období na Slovensku za politické trestné činy uväznených najmenej 3 595 osôb a minimálne ďalších 3 100 osôb prešlo táborom v Ilave. Viac o publikačnej činnosti JUDr. Kataríny Zavackej, CSc., historičky práva, si môžete prečítať tu. Foto: hlavnespravy.sk


2014-06-04: Na uhádnutie nášho (staro)nového poskytovateľa ponúkame hneď 3 indície: kapitán Stein, notár Barbarič a kaprál Jaroš. Milovníkom fantasy literatúry iste zaiskrilo v očiach - stvoriteľom týchto postáv, ktoré v horúcej knižnej novinke Krv prvorodených zaliali slovenské kníhkupectvá, je Juraj Červenák. Tento slovenský J. R. R. Tolkien nám do korpusu poskytol svoje ďalšie publikácie Mŕtvy na Pekelnom vrchu, Zlato Arkony, Diablova pevnosť, Vojna s besmi, Brána Irkally a Radhostov meč. Ďakujeme!

alt

Juraj Červenák (*16. jún 1974, Žiar nad Hronom) je slovenský spisovateľ píšuci aj pod pseudonymom Thorleif Larssen. Tento autor fantasy literatúry pôsobí tiež ako redaktor v časopise Pevnost (kde má pravidelnú rubriku filmových noviniek), prispieva na filmový web MovieZone a každodenne píše aktuality na ČSFD. S poviedkou Krvavý oheň, biely oheň z cyklu o Čiernom Roganovi v roku 1999 vyhral súťaž O najlepšiu fantasy, v roku 2003 získal cenu Istron za najlepšiu poviedku roka (Z posvätnej vody zrodená) a vyhral tiež v poviedkovej súťaži Cena Fantázie (Hrdlorez). Je dvojnásobným držiteľom Ceny Akadémie sci-fi, fantasy a hororu v kategórii Najlepšia česká a slovenská kniha (Černokňažník 3: Krvavý oheň, Bohatier 3: Biela veža). Rovnako dvakrát získal cenu Einsteinův mozek, ktorá je výsledkom hlasovania čitateľov časopisu Pevnost a ďalších médií (Bivoj a vládce stříbrného šípu, Bohatier 2: Dračia cárovná). Viac informácií o autorovi nájdete na jeho vlastnej stránke.