→English

Korpus nárečí Slovenského národného korpusu

Korpus nárečí Slovenského národného korpusu (KN-SNK) sa začal pripravovať v oddelení SNK v roku 2013. Cieľom tohto čiastkového projektu SNK je zhromaždiť existujúce, predovšetkým už publikované textové prepisy nárečových zvukových alebo transkribovaných záznamov, jednotne ich spracovať korpusovou metodikou a nástrojmi a sprístupniť záujemcom o nárečový výskum.

Aktuálna verzia korpusu dialekt-5.0 bola sprístupnená 25. 3. 2022 v rozsahu 980 643 tokenov. Do novej verzie pribudlo 53 nových korpusovo spracovaných textových zdrojov. Zoznam spracovaných zdrojov v korpuse dialekt-5.0 je dostupný aj s plnými bibliografickými údajmi v časti textové zdroje.

Korpus nárečí nie je lematizovaný ani morfologicky anotovaný, vyhľadáva sa v ňom na základe konkrétneho slova (word) a pomocou zástupných (meta)znakov. Pri prepisoch sú uvedené sociolingvistické údaje o informátoroch a explorátoroch, ako aj informácie o pôvode a obsahu nahrávky. V korpuse sa dá vyhľadávať prostredníctvom NoSketch Engine po registrácii.

V nástroji NoSketch Engine je od 2. verzie korpusu k dispozícii klávesnica SNK-DIALEKT so špecifickými znakmi používanými v textoch Nárečového korpusu SNK. Od verzie dialekt-2.0 je korpus obohatený aj o špecifické štruktúrne značky.Mapa nárečí na území SR

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 1991 boli Rusíni oficiálne uznaní ako národnostná menšina na Slovensku a v roku 1995 bol kodifikovaný rusínsky jazyk, je v porovnaní s pôvodnou legendou mapy upravený údaj v bode 31 na oblasť ukrajinských a rusínskych nárečí.

STREDOSLOVENSKÉ NÁREČIA

Severná skupina

Južná skupina

ZÁPADOSLOVENSKÉ NÁREČIA

Severná skupina

Juhovýchodná skupina

Juhozápadná skupina

VÝCHODOSLOVENSKÉ NÁREČIA

Juhozápadná skupina

Stredná skupina

Východná skupina

SPOLOČNÉ SKUPINY