Textové zdroje korpusu DIALEKT

Štruktúra v korpuse

Bibliografický údaj

Počet tokenov

Percentuálny podiel v korpuse

HABOVŠTIAK, Anton: Oravci o svojej minulosti. Reč a slovesnosť oravského ľudu. Martin: Osveta 1983, s. 23 – 358.

habovstiak2

159 343

16,25 %

SMATANA, Miloslav – BALLEKOVÁ, Katarína – HLÔŠKOVÁ, Hana – HOLEC, Roman: Rozpamätávanie. Prvá svetová vojna jazykom prastarých otcov a materí. Ed. Miloslav Smatana – Katarína Balleková – Martina Kopecká – Dagmar Šimunová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015, s.66 – 204, 210 – 236, 244 – 248.

kol1

86 265

8,80 %

BALLEKOVÁ, Katarína: Nárečová terminológia spracovania priadnych vláken v Zliechove a okolí. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 2009, s. 106 – 157. (dizertačná práca)

ballekova1

42 914

4,38 %

Víprafki: rozprávania z Priepasného zozbierané Alžbetou Krásnou. Zostavovateľ a editor L. Grznárová. Myjava: Centrum tradičnej kultúry v Myjave 2017. 192 s.

vipravki

40 544

4,13 %

Za horama, za vodú… Ľudové rozprávanie z obce Závod. Zost. T. Bužeková. Senica: Ústav etnológie SAV 2007, s. 23 – 97.

zavod

38 099

3,89 %

MÚCSKOVÁ, Gabriela – MUZIKOVÁ, Katarína – WAMBACH, Viera: Praktická dialektológia. Vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu. Wien: Facultas Verlags- & Buchhandels AG Wien 2012.

gmkmvw1

33 512

3,42 %

HABOVŠTIAK, Anton: Oravské nárečia. Bratislava: Slovenská akadémia vied 1965. s. 355 - 396.

habovstiak1

30 244

3,08 %

ORLOVSKÝ, Jozef: Stredogemerské nárečia. Martin: Osveta 1975. 266 s.

orlovsky2

27 708

2,83 %

BUFFA, Ferdinand: Šarišské nárečia. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1995, s. 318 – 373.

buffa2

25 306

2,58 %

JÓNA, Eugen: Novohradské nárečia. Ed. P. Žigo. Bratislava: Veda 2009, s. 19 – 21, 85 – 130.

jona1

22 980

2,34 %

FEDÁK, Ján: Nárečové texty zo Zemplína. In: Sborník Matice Slovenskej, 1940, roč. XVIII, s. 111 – 120.
FENDRICHOVÁ, Ľudmila: Nárečové texty z Párnice. In: Sborník Matice Slovenskej, 1940, roč. XVIII, s. 144 – 151.
ORLOVSKÝ, Jozef: Nárečové texty z Gemera. In: Sborník Matice Slovenskej, 1940, roč. XVIII, s. 138 – 143.
ŠIMONOVIČ, Ladislav: Nárečové texty z oblasti nár. Terchovského. In: Sborník Matice Slovenskej, 1940, roč. XVIII, s. 152 – 160.
ŠTOLC, Jozef: Nárečové texty zo Spiša. In: Sborník Matice Slovenskej, 1940, roč. XVIII, s. 123 – 137.

sborms40

21 123

2,15 %

HORÁK Gejza: Nárečie Pohorelej. 1. vyd. Bratislava, Slovenská akadémia vied 1955, s. 187 – 234.

horak2

20 801

2,12 %

ANT DO JÚĽŠ 19/12 – Dolný Hričov. Archív nárečových textov dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.
ANT DO JÚĽŠ 50/28 – Ábelová. Archív nárečových textov dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.
ANT DO JÚĽŠ 52/42 – Klenovec. Archív nárečových textov dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.
ANT DO JÚĽŠ 72/13 – Čemerné. Archív nárečových textov dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.

ant

15 308

1,56 %

KERTÉS, Vincent: Zemplínsky slovník. Bratislava: Jozef Rovňák — Excel 2010, s. 187 — 259.

kertes1

12 446

1,27 %

KOVÁČOVÁ, Viera: Sotácke nárečia na západoslovansko-východoslovanskom jazykovom pomedzí. Bratislava: Slovenská akadémia vied v Bratislave. Slavistický ústav Jána Stanislava 2005, s. 123 – 144.

kovacova1

11 976

1,22 %

RIPKA, Ivor: Dolnotrenčianske nárečia. Bratislava: Veda 1975, s. 216 – 246.

ripka1

11 671

1,19 %

MICHÁLEK, Ján a kol.: Ľud hornádskej doliny. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1989, s. 313 – 319, 496 – 505.

michalekakol2

11 664

1,19 %

Transkribované zvukové záznamy priložené na CD k publikácii KOVÁČOVÁ, Viera: Sotácke nárečia severovýchodného Zemplína z aspektu petrifikácie a nivelizácie. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku 2010.

kovacova3

11 202

1,14 %

ŠTOLC, Jozef: Nárečové texty zo Spiša. In: Sborník Matice slovenskej, 1936, roč. XIV, č. 1, s. 193 - 208.
SZABÓ, Jozef: Ukážky z gemerských nárečí. In: Sborník Matice slovenskej, 1936, roč. XIV, č. 1, s. 209 - 213.
KELLNER, Adolf: Nářeční ukázky texty z litovsko-spišského pomezí. In: Sborník Matice slovenskej, 1936, roč. XIV, s. 201 – 207.

sborms36

11 183

1,14 %

BALÁK, Štefan: Krátky slovník nárečia lokčianskeho podľa Štefana Baláka. Bratislava: Print-servis 1997, s. 186 – 261.

balak1

10 699

1,09 %

HORÁK, Gejza: Dve dialektologické exkurzie. In: Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 209 – 211 (1. správa o dialektologickej exkurzii do Handlovej a okolia v dňoch 25. - 27. 10. 1949. – 2. správa o exkurzii do okolia Mlynian v dňoch 15. – 17. 5. 1950).

horak1

10 379

1,06 %

BUFFA, Ferdinand: Odveké múdrosti šarišského ľudu. Prešov: Vydavateľstvo Imricha Vaška 2007, s. 11 – 76.

buffa4

10 306

1,05 %

BÁNIK, Tomáš: Breznianske nárečia a spisovný jazyk. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2015, s. 212 – 243.

banik1

9 849

1,00 %

LEŠKOVÁ, Adriana: Z vecného slovníka obce Vavrišovo. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 1993/1994, s. 69 – 92.

leskova1

9 632

0,98 %

MAJTÁN, Milan: Hontiansko-novohradské nárečie. Bratislava: Ústav slovenského jazyka SAV 1965, s. 178 – 211. (Dizertačná práca)

majtan1

9 541

0,97 %

Dolná Súča. Vlastivedná monografia. Ed. J. Podolák. Dolná Súča: Reklamný Sevis, s. r. o 2011, s. 307 – 314.

dolnasuca

9 139

0,93 %

RIPKA, Ivor – LIPTÁK, Štefan: Charakteristika nárečia zátopovej oblasti v Liptove. In: Liptov. 1. Vlastivedný zborník. Red. E. Kufčák et al. Martin, Osveta 1970, s. 185 – 216.

iršl1

8 398

0,86 %

ORLOVSKÝ, Jozef: Nárečové texty z Gemera. In: Linguistica Slovaca, IV – VI, 1946 – 1948, s. 332 – 346.

orlovsky4

8 299

0,85 %

HORECKÝ, Ján: Ďalšia správa o nárečí dolného Záhoria. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 77 – 78.
CHOCHOL, Martin: Na čarnej źemi śe (bili) chľib rodzi. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 91 – 95.
SMATANA, Miloslav: Názvy ovocných plodov a ich odrôd v nárečiach. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 136.
SMATANA, Miloslav: Názvy ovocných plodov a ich odrôd v nárečiach. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 137.
CHOCHOL, Martin: Zo zemplínskej kuchyne. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 210, 212.
DVORNICKÁ, Ľubica: Chlapi a vareška. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 218 – 219.
DVORNICKÁ, Ľubica: Chlapi a vareška. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 219.
DVORNICKÁ, Ľubica: Chlapi a vareška. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 220, 222.
DVORNICKÁ, Ľubica: Chlapi a vareška. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 221.
DVORNICKÁ, Ľubica: Chlapi a vareška. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 222.
DVORNICKÁ, Ľubica: Chlapi a vareška. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 223.
DVORNICKÁ, Ľubica: Chlapi a vareška. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 223 – 224.
DVORNICKÁ, Ľubica: Chlapi a vareška. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 224 – 225.
FELIXOVÁ, Iveta: Jedna druhej riekla, keď koláče piekla. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 227.
FELIXOVÁ, Iveta: Jedna druhej riekla, keď koláče piekla. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 234.
FELIXOVÁ, Iveta: Jedna druhej riekla, keď koláče piekla. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 235.
FELIXOVÁ, Iveta: Jedna druhej riekla, keď koláče piekla. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 236.
DVORNICKÁ, Ľubica: Recepty z Budmeríc alebo ťaško je to jesci, čo ňesce do hubi lésci. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 242 – 244.
DODEKOVÁ, Eva: Turzovská zakáľačka. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 248.
HOVANČÍK, Miroslav: Ja som bača veľmi starý. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 283 – 285.
HOVANČÍK, Miroslav: Ja som bača veľmi starý. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 283 – 284.
HOVANČÍK, Miroslav: Ja som bača veľmi starý. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 283 – 286.
CHOCHOL, Martin: Konope a výroba plátna podľa Zemplínčanov. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 288 – 291.
LOMENČÍK, Július: Priadky a páračky v Málinci. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 293, 294, 296 – 298.
SMATANA, Miloslav: Názvy hudobných nástrojov v nárečiach. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 325.
SMATANA, Miloslav: Názvy hudobných nástrojov v nárečiach. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 327.
FELIXOVÁ, Iveta: Past pod hlavu, brucho vella seba a riťú sa zakrije. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 334, 336.
FELIXOVÁ, Iveta: Past pod hlavu, brucho vella seba a riťú sa zakrije. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 334.
FELIXOVÁ, Iveta: Past pod hlavu, brucho vella seba a riťú sa zakrije. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 338 – 339.
FELIXOVÁ, Iveta: Past pod hlavu, brucho vella seba a riťú sa zakrije. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 339.
FELIXOVÁ, Iveta: Past pod hlavu, brucho vella seba a riťú sa zakrije. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 340.
FELIXOVÁ, Iveta: Past pod hlavu, brucho vella seba a riťú sa zakrije. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 345.
ŠIMUNOVÁ, Dagmar: Trhan, šklban, iba z misy! In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 355.
SMATANA, Miloslav: Ktože to tu straší, čože to tu máta? In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 368, 371, 376, 378.
SMATANA, Miloslav: Ktože to tu straší, čože to tu máta? In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 370, 381.
SMATANA, Miloslav: Ktože to tu straší, čože to tu máta? In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 378.
DVORNICKÁ, Ľubica: Kde bolo, tam bolo. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 393.
BALLEKOVÁ, Katarína: Takto sa pradie zlatko. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 394.
BALLEKOVÁ, Katarína: Takto sa pradie zlatko. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 398.

studnica2

8 295

0,85 %

Vajnory. Vlastivedná monografia. Zost. J. Podolák. Bratislava: Obzor 1978, s. 333 – 341.

vajnory

8 155

0,83 %

ONDREJKA, Kliment: Krátky slovník nárečia slovenského liptovskosliačskeho podľa Klimenta Ondrejku s redakciou Štefana Cifru. Bratislava: Print-servis 1998, s. 580 – 583.

ondrejka1

8 050

0,82 %

Výber z ľudového rozprávania. In: Rača. Vlastivedná monografia. Ed. J. Podolák. Bratislava: 1989, s. 211 – 219.

raca

7 641

0,78 %

HUSKA, Anton Miroslav: Medzislovanské paralely lenorského cyklu. (Komparatívna látkovedná štúdia). In: Národopisný sborník, 1943, č. 4, s. 243 – 258.

huska1

7 484

0,76 %

MÚCSKOVA, Gabriela: Nárečie a spisovný jazyk v bežnej hovorenej komunikácii obyvateľov Gelnice. Dizertačná práca. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2006, s. 92 - 100.

mucskova1

7 403

0,75 %

STANISLAV, Ján: Liptovské nárečia. Turčiansky Sv. Martin: Vydanie Matice slovenskej 1932, s. 489 – 505.

stanislav1

7 248

0,74 %

Stará Turá. Štúdie o histórii, ľudovej kultúre a nárečí. Bratislava: Obzor 1983, s. 183 – 189.

staratura

7 242

0,74 %

MATEJČÍK: K charakteristike hornoipeľského nárečia. In: Sborník Pedagogického inštitútu v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1962, s. 60 – 71.

matejcik1

7 193

0,73 %

DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ, Júlia: Goralské nárečia: Odraz slovensko-poľských jazykových kontaktov na fonologickej rovine. Bratislava: Veda 1993, s. 117 – 228.

dudasova1

6 995

0,71 %

FERENČÍKOVÁ, Adriana: Sprievodný text ku gramofónovej platni SLOVENSKÉ NÁREČIA. Praha: Učebné pomôcky 1967, s. 7 – 27.

ferencikova1

6 653

0,68 %

ZEMKO, Ján a kol: Detva. Martin: Osveta 1988, s. 263 – 273.

detva

6 602

0,67 %

Čičmany. Zost. Eva Munková. Žilina: Považské múzeum 1992, s. 203 – 210.

cicmany

6 448

0,66 %

MARCIK, Milan: Malý slovník hornoipeľského nárečia. Dom Matice slovenskej Lučenec 2009. s. 1, 109 – 126, 129 – 130.

marcik1

6 396

0,65 %

FERIANCOVÁ, Viera: Slivovica a jej miesto v živote starích Mijafcov. 2. vyd. Myjava: Centrum tradičnej kultúry Myjava 2017. 239 s.

feriancova1

6 250

0,64 %

WÁGNEROVÁ, Františka: Klenovské nárečie. Vlastivedné pohľady z okresu Rimavská Sobota V. Rimavská Sobota 1965, s. 19 – 32.

wagnerova1

6 090

0,62 %

NIŽNANSKÝ, Jozef: O stravovaní na pútnických cestách v minulosti. In: Tradícia v slove, slovo v tradícii. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2007, s. 262 – 264.
NIŽNANSKÝ, Jozef: Vianoce na Záhorí. In: Tradícia v slove, slovo v tradícii. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2007, s. 273.
NIŽNANSKÝ, Jozef: O pečení kalkíša. In: Tradícia v slove, slovo v tradícii. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2007, s. 273 – 274.
NIŽNANSKÝ, Jozef: Ani všetky ženy nevedeli variť. In: Tradícia v slove, slovo v tradícii. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2007, s. 275 – 276.
NIŽNANSKÝ, Jozef: Mak v kuchyni. In: Tradícia v slove, slovo v tradícii. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2007, s. 276.
NIŽNANSKÝ, Jozef: Štedrý večer v Bučanoch. In: Tradícia v slove, slovo v tradícii. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2007, s. 276 – 278.
NIŽNANSKÝ, Jozef: Sýto a veselo – ako na fašiangy. In: Tradícia v slove, slovo v tradícii. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2007, s. 278 – 279.

tradicia

5 819

0,59 %

BUFFA, Ferdinand: Nárečie Dlhej Lúky v Bardejovskom okrese. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1953, s. 116 – 128.

buffa1

5 612

0,57 %

ORLOVSKÝ, Jozef: Nárečové texty z Nitrianskej. In: Jazykovedný sborník, roč. 1-2, č. 3-4, 1946-1947, s. 228 – 239.

orlovsky3

5 594

0,57 %

ŠIMKOVIČ, Oto: Najzápadnejšie na Slovensku. Slovníček uhranského nárečia s čítaním o histórii a živote ľudí Záhorskej (Uhorskej) Vsi. Bratislava: VEDA 2002. 111 s.

simkovic1

5 352

0,55 %

ZEMKO, Ján: Poniky 700-ročné. Martin: Osveta 1982, s. 282 – 291.

poniky

5 215

0,53 %

PAULINY, Eugen: Nárečie zátopových osád na hornej Orave. Spisy Jazykovedného odboru Matice slovenskej. Séria B. Zväzok 3. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1947, s. 99 – 115.

pauliny1

5 006

0,51 %

FERENČÍKOVÁ, Adriana: Hrmelo, pršalo a peruňi biľi. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 25 – 26.
FERENČÍKOVÁ, Adriana: Hrmelo, pršalo a peruňi biľi. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 26.
FERENČÍKOVÁ, Adriana: Hrmelo, pršalo a peruňi biľi. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 26 – 27.
FERENČÍKOVÁ, Adriana: Agáty, Doroty – zavieva ploty. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 35.
FELIXOVÁ, Iveta: Ou̯ce moje, ou̯ce, prťami ňechoťe! In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 51.
FELIXOVÁ, Iveta: Ou̯ce moje, ou̯ce, prťami ňechoťe! In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 53.
SMATANA, Miloslav: I zrodila mať v poli syna. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 61.
SMATANA, Miloslav: I zrodila mať v poli syna. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 64.
SMATANA, Miloslav: I zrodila mať v poli syna. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 65.
SMATANA, Miloslav: I zrodila mať v poli syna. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 66.
SMATANA, Miloslav: I zrodila mať v poli syna. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 67.
SMATANA, Miloslav: I zrodila mať v poli syna. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 70.
SMATANA, Miloslav: I zrodila mať v poli syna. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 70 – 71.
SMATANA, Miloslav: I zrodila mať v poli syna. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 72.
BALLEKOVÁ, Katarína: Stracila som partu, zelení venec. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 76.
VALENTOVÁ, Iveta: Zbohom ostávajte, mamičkine prahy. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 85.
VALENTOVÁ, Iveta: Zbohom ostávajte, mamičkine prahy. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 87.
VALENTOVÁ, Iveta: Zbohom ostávajte, mamičkine prahy. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 89.
LOMENČÍK, Július: Málinská svadba. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 91 – 95.
KOVÁČOVÁ, Mária: O slove špitál. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 110.
KOVÁČOVÁ, Mária: O slove špitál. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 110 – 111.
DVORNICKÁ, Ľubica: Oči, oči, čierne oči, čo mám s vami robiť. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 154 – 155.
DVORNICKÁ, Ľubica: Oči, oči, čierne oči, čo mám s vami robiť. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 157.
FELIXOVÁ, Iveta: Dajže, Bože, daždia, že sa naspi gazda. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 162.
SMATANA, Miloslav: Karty – čertove obrázky. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 180.
FELIXOVÁ, Iveta: Z pltníckej lexiky. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 191.
FELIXOVÁ, Iveta: Z pltníckej lexiky. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 192.
FERENČÍKOVÁ, Adriana: Konopa, konopa, zelená konopa. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 204.
FERENČÍKOVÁ, Adriana: Konopa, konopa, zelená konopa. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 204 – 205.
FERENČÍKOVÁ, Adriana: Konopa, konopa, zelená konopa. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 205.
FERENČÍKOVÁ, Adriana: Konopa, konopa, zelená konopa. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 206.
FELIXOVÁ, Iveta: Podošva – ako ju poznáme i nepoznáme. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 224.
FELIXOVÁ, Iveta: Podošva – ako ju poznáme i nepoznáme. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 226.
FELIXOVÁ, Iveta: Podošva – ako ju poznáme i nepoznáme. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 227 – 228.
FERENČÍKOVÁ, Adriana: Pekná reč zvoní ako zvon. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 248.
FERENČÍKOVÁ, Adriana: Pekná reč zvoní ako zvon. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 249.
ŠLABJAROVÁ, Iveta: Zhorela Očová, len krčma ostala. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 284.
ŠLABJAROVÁ, Iveta: Zhorela Očová, len krčma ostala. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 285.
FELIXOVÁ, Iveta: Šuhaj, šuhaj, naže jabko, akô ti je ono sladkô. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 289.
FELIXOVÁ, Iveta: Šuhaj, šuhaj, naže jabko, akô ti je ono sladkô. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 289 – 293.
SMATANA, Miloslav: Horí ohník, horí. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 312.

studnica1

4 818

0,49 %

ŠTOLC, Jozef: Slovenská dialektológia. Bratislava: VEDA 1994, s. 179 s. + 37 s. (mapy)

stolc2

4 447

0,45 %

JÓNA, Eugen: Ukážky z ipeľského nárečia v Novohrade. In: Jazykovedný sborník, 1946 – 1947, č. 1 – 2, s. 107 – 115, 473 – 476.

jona2

4 319

0,44 %

KRAJČOVIČ, Rudolf: Vývin nárečí na juhozápadnom Slovensku (II.). Nárečové texty. In: Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica, 1963, roč. XV, s. 81 – 87.

krajcovic1

4 266

0,44 %

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Nárečie Lupoče. O dialekte stredného Novohradu. 2. prepracované a rozšírené vydanie. Krná: Miloš Hric 2017, s. 49 – 90.

bohusova1

4 234

0,43 %

PALKOVIČ, Konštantín: Z nárečia starej Modry. Ľudová keramická terminológia. Modra: Múzeum Ľudovíta Štúra 1993, s. 44 – 54.

palkovic1

4 150

0,42 %

HABOVŠTIAK, Anton: Oravské nárečie vo vzťahu k dejinám Oravy. Nárečové ukážky. In: Zborník Oravského múzea. 1. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo 1968, s. 134 – 141.

habovstiak4

4 048

0,41 %

BALÁK, Štefan: Krátky slovník nárečia slovenského račianskeho podľa Štefana Baláka. Bratislava: Print-servis 1997, s. 31 – 63.

balak2

3 985

0,41 %

MICHÁLEK, Ján a kol.: Liptovská Teplička. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach 1973, s. 219 – 225.

michalekakol1

3 935

0,40 %

Záhorská Bratislava. Vlastivedná monografia Devínskej Novej Vsi, Dúbravky, Lamača a Záhorskej Bystrice. Zost. J. Podolák. Bratislava: Obzor 1986, s. 185 – 189.

zahorskabratislava

3 813

0,39 %

SABRŠÚL, Ján: Nárečové texty z Podjavorinského nárečia. In: Sborník Matice slovenskej. r. XIII, 1935, č. 1-2. s. 128 - 135.

sborms35

3 706

0,38 %

BILČÍKOVÁ, Júlia: Krátky slovník nárečia slovenského zemplínskeho z Budkoviec podľa Júlie Bilčíkovej. Bratislava: Print-servis 1998, s. 44 – 67.

bilcikova1

3 612

0,37 %

LOKŠA, Martin (2007). Nárečie. In: LOKŠA, Martin – HRONČEK, Pavel (eds.). Monografia obce Nemecká. Banská Bystrica: Obecný úrad Nemecká – Ústav vedy a výskumu UMB 2007.
LOKŠA, Martin: Zašla hviezda na kraj sveta. Nemecká: Čierťaž Nemecká, o. z. 2013.
LOKŠA, Martin (2009). Tradičná ľudová kultúra. In: HRONČEK, Pavel – LOKŠA, Martin – MALINIAK, Pavol (eds.). Predajná. Banská Bystrica: Obec Predajná – Ústav vedy a výskumu UMB 2009.

loksa1

3 510

0,36 %

FEDÁK, Ján: Nárečové texty zo Zemplína. In: Sborník Matice Slovenskej XVI/XVII., r. 1938/39. s. 135 – 144.

fedak1

3 336

0,34 %

PALKOVIČ, Konštantín: Záhorácky slovník. HEVI 1997, s. 265 – 273.

palkovic5

3 310

0,34 %

HABOVŠTIAK, Anton: O terminológii hornooravských plátenníkov. In: Zborník Oravského múzea (2). Martin: Stredoslovenské vydavateľstvo 1971, s. 92 – 99.

habovstiak3

3 259

0,33 %

DODEKOVÁ, Eva: Charakteristika nárečovej terminológie Turzovky. Rigorózna práca. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2002, s. 124 – 130.

dodekova1

2 687

0,27 %

PAULINY, Eugen: Ukážky z detvianskeho nárečia. In: Sborník Matice slovenskej, 1937, roč. XV, č. 180 – 182.
MIHÁL, Ján: Nárečové ukážky zo zvolenského Horehronia. In: Sborník Matice slovenskej, 1937, roč. XV, s. 183 – 185.

sborms37

2 674

0,27 %

Cífer. Vlastivedná monografia. Zost. L. Bernadič. Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, 1991. s. 251-253.

cifer

2 430

0,25 %

ČOMAJOVÁ, Marta: Krátky slovník nárečia slovenského gemersko-malohontského z Klenovca podľa Marty Čomajovej. Bratislava: Print-servis 1998, s. 153 – 171.

comajova1

2 422

0,25 %

FRANKO, Michal: Kapitoly zo štúdia sotáckeho nárečia. In: Almanach Zemplína. Red. J. Pirč. Michalovce, Okresný výbor KSS 1958, s. 159 – 186.

franko1

2 396

0,24 %

TÓTHOVÁ, Vlastimila: Porekadlá a príslovia v Nitrianskych Sučanoch. In: Horná Nitra. XI. Vlastivedný zborník. Martin: Osveta 1984, s. 204 – 216.

tothova1

2 288

0,23 %

Dejiny Trnavy. Zost. J. Šimončič – J. Watzka. Bratislava: Obzor 1989, s. 429 – 431.

dejinytrnavy

2 076

0,21 %

JAKUBÍKOVÁ-KROPILÁKOVÁ, Kornélia: Zápisy svadobných piesní z dolnej Oravy. In: Zborník Oravského múzea. 2. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo 1971, s. 163 – 177.

jakubikova-kropilakova1

2 068

0,21 %

MITAĽOVÁ, Zora: Spoločenský a rodinný život. Zvykoslovie. In: Brezová pod Bradlom. Bratislava: Obzor 1970, s. 212 – 217.
MITAĽOVÁ, Zora: Spoločenský a rodinný život. In: Brezová pod Bradlom. Bratislava: Obzor 1970, 179 – 217.

mitalova1

2 018

0,21 %

ROMAN, Ján: Kokavské nárečie. Martin: Osveta 1976, s. 43 – 48.

roman1

2 011

0,21 %

JESENSKÝ, Imrich: Potulky košickou kotlinou alebo Abov špiva i hutori. Seňa: Obecný úrad v Čani 2007, s. 272 – 277.

jesensky1

1 901

0,19 %

ČEREŠŇÁK, Milan: Slovník špačinského nárečia. Vydavateľstvo Ivan Klescht 2011, s. 70 – 75.

ceresnak1

1 893

0,19 %

BARTKO, Ladislav: Abovské nárečia. Kandidátska práca. Prešov: 1981, s. 135 – 141.

bartko1

1 843

0,19 %

TKÁČ, Marián: Krátky slovník nárečia slovenského zemplínskeho z Čičavy podľa Mariána Tkáča. Bratislava: Print-servis 1997, s. 141 – 153.

tkac1

1 820

0,19 %

Myjava. Zost. M. Dugáček – J. Gálik. Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, 1985. s. 464 – 465.

myjava

1 724

0,18 %

PALKOVIČ, Konštantín: Nárečie Senice a okolia. In Senica. Vlastivedný zborník. Zost. D. Žák. Bratislava: Obzor 1974, s. 196 – 200.

palkovic4

1 676

0,17 %

KOCÁK, Štefan: Slovník slovenského nárečia hornozemplínskeho z Vranova nad Topľou a okolia. Vranov nad Topľou 2005, s. 314 – 324.

kocak1

1 589

0,16 %

KILIÁNOVÁ, Gabriela: Ukážka z repertoáru Alojza Kováča. In: Národopisné informácie. Bulletin Národopisného ústavu SAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV, Bratislava, roč. 1981, č. 2, s. 220 – 224.

narodopisinfo81

1 463

0,15 %

ŠTOLC, Jozef: Zapisovanie nárečových prejavov. Príručka pre terénny výskum národopisných pracovníkov. Bratislava: Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV v Bratislave 1961, s. 53 – 59.

stolc1

1 342

0,14 %

Pukanec. Pamätnica k 30. výročiu oslobodenia. Osveta 1975, s. 326 – 330.

pukanec

1 295

0,13 %

PALKOVIČ, Konštantín: Krátky slovník nárečia slovenského záhoráckeho senického podľa Konštantína Palkoviča. Bratislava: Print-Servis 1996, s. 15 – 24.

palkovic6

1 236

0,13 %

KOVÁČOVÁ, Viera: Sotácke nárečia severovýchodného Zemplína z aspektu petrifikácie a nivelizácie. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku 2010, s. 130 – 136.

kovacova2

1 166

0,12 %

JÓNA, Eugen: Ukážky z nárečových textov. In: Slovenská reč, 1934 – 1935, roč. III, č. 1, s. 30 – 31.

jona3

1 136

0,12 %

FERKO, Milan: Krátky slovník nárečia slovenského veľkorovnianskeho podľa Milana Ferka. Bratislava: PRINT-SERVIS 1997, s. 121 — 132.

ferko1

1 104

0,11 %

GREGORČOK IGOVÄN, Andrej: Podkonice. Historicko-národopisná monografia. Osveta 1977, s. 322 – 323.

gregorcok1

910

0,09 %

BRUSNIČAN, Milan: Juhovýchodná rečová a nárečová hranica stredného Gemera. Nárečové texty. In: Vlastivedné štúdie Gemera. 5. Martin: Osveta 1987, s. 274 – 275.

brusnican1

903

0,09 %

DINAJ, Martin: Sirkovské nárečie. In: Vlastivedné štúdie Gemera. 6. Martin: Osveta 1988, s. 223 – 224.

dinaj1

821

0,08 %

MELICHER, Jozef: Krátky slovník nárečia slovenského tekovsko-čilejkárskeho podľa Dr. Jozefa Melichera. Bratislava: Print-servis 1996, s. 45 – 50.

melicher1

821

0,08 %

PALKOVIČ, Konštantín: Nárečie Brezovej. In: Brezová pod Bradlom. Bratislava: Obzor 1970, 247 – 248.

palkovic2

529

0,05 %

BARTKO, Ladislav: Abovské a spišské nárečia. In: Studia Academica Slovaca. 26. Prednášky XXXIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1997, s. 198 – 205.

bartko2

498

0,05 %

BUFFA, František: Východoslovenské nárečia. In: Vlastivedný časopis, 1982, roč. XI.

buffa3

441

0,04 %

PALKOVIČ, Konštantín: Nárečie Skalice. In: Skalica v minulosti a dnes. Bratislava: Obzor 1968, s. 244 – 245.

palkovic3

358

0,04 %

KURJAKOVÁ, Eva a kol.: Slovník obce Zubrohlava a okolitých plátenníckych obcí. Združenie Babia hora 2005, s. 284 – 286.

kurjakova1

333

0,03 %

Machala, Ivan: Krátky slovník nárečia slovenského zemiansko-podhradského podľa PhDr. Ivana Machalu. Bratislava: Print-servis 1995, s. 34 – 36.

machala1

272

0,03 %

HEVERY, Dušan: Krátky slovník nárečia slovenského veľkorevistianskeho podľa Dušana Heveryho. Bratislava: PRINT-SERVIS 1997, s. 41 — 44.

hevery1

241

0,02 %

MORAVČÍK, Štefan: Krátky slovník nárečia slovenského záhoráckeho jakubovského podľa Štefana Moravčíka. Bratislava: PRINT-SERVIS 1996, s. 20 — 22.

moravcik1

236

0,02 %

Textové zdroje v starších verziách korpusu