Metainformácie o texte

source

skratka zdroja, odkiaľ je prepis nahrávky

napr. nepublikované texty Dialekt. oddelenia JÚĽŠ SAV (ANT), dialekt. príručka (PRIR), Novohradské nárečia (NOV)

code

kód nahrávky používaný v ANT DO JÚĽŠ

napr. 19/12-Tčn

name

názov nahrávky používaný v ANT DO JÚĽŠ

napr. O povodniach

textnumber

číslo textu používané v ANT DO JÚĽŠ

napr. 5

textpage

strany textu (len pri textoch z JÚĽŠ

1-3

district

názov okresu podľa zoznamu okresov a obcí

informácia zo zdrojového súboru

location

názov lokality podľa zoznamu okresov a obcí

informácia zo zdrojového súboru

location2013

názov lokality k 31. 12. 2013

podľa Zoznam obcí

dialect

nárečová skupina

napr. stredonitriansky

subdialect

nárečová podskupina

hlohovský

explorator

meno a priezvisko explorátora

napr. G. Múcsková

explordate

dátum nahrávania

napr. 2011-07-14

explorplace

miesto nahrávania

napr. Trnava

transcriber1

meno zapisovateľa

napr. Jožko Mrkvička

datetrans1:

dátum prepisu zo zvuk. záznamu

napr. 1965-05-14

transcriber2:

meno prepisovateľa textu do PC (len pri textoch z ANT DO JÚĽŠ)

napr. G. Múcsková

datetrans2:

dátum prepisu do PC (len pri textoch z ANT DO JÚĽŠ)

napr. 1998-00-00

correction:

meno korektora textu (len pri textoch z ANT DO JÚĽŠ)

napr. G. Múcsková

datecorr:

dátum korekcie textu v PC (len pri textoch z ANT DO JÚĽŠ)

napr. 2013-04-12

type:

typ textu

napr. dis (dizertačná práca)

bibl:

bibliografický údaj, z ktorého text pochádza

napr. Kováčová, Viera: Sotácke nárečia na západoslovansko-východoslovanskom jazykovom pomedzí. Bratislava: Slovenská akadémia vied v Bratislave, Slavistický ústav Jána Stanislava 2005, s. 123 – 144.

comment:

komentár k textu/prepisu/nahrávke/hovoriacemu

napr. Zvukový záznam bol nahratý v rokoch 1999 – 2003; prepisy záznamu boli urobené v rovnakom čase.

Ukážka zápisu metainformácií o texte

source

gmkmvw1

code

name

textnumber

textpage

district

Malacky

location

Lozorno

location2013

Lozorno

dialect

záhorský

subdialect

vlastný záhorský

explorator

Elena Tomajková

explordate

1977-09-30

explorplace

Bratislava

transcriber1

datetrans1

transcriber2

G. Múcsková, V. Wambach

datetrans2

2011-00-00

correction

datecorr

type:

hnd

bibl:

Múcsková, Gabriela – Muziková, Katarína – Wambach, Viera: Praktická dialektológia. Vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu. Wien: Facultas Verlags- & Buchhandels AG Wien 2012. 138 s.

comment: