Ako citovať dáta z Korpusu slovenských nárečí

V texte štúdie, monografie a pod. sa odkazuje na jednotlivé verzie Korpusu nárečí Slovenského národného korpusu, ako sú uvedené vo vyhľadávacom nástroji NoSketch Engine (napr. dialekt-1.0), aby vždy bolo zrejmé, z akého druhu korpusu a z akého rozsahu pochádzajú získané údaje.

Pri citácii textov z konkrétneho zdroja použite informácie z položky zdroj (source), číslo textu (textnumber) a názov lokality (location) spolu s kompletným bibliografickým odkazom na textový zdroj. Za bibliografiou citovaného diela uveďte odkaz na príslušnú verziu a podkorpus Slovenského národného korpusu.

Pri citácii textov z nepublikovaných textov dialektologického oddelenia JÚĽŠ SAV použite informácie z položky zdroj (source), kód textu (code) a názov lokality (location) spolu s kompletným bibliografickým odkazom na textový zdroj. Za bibliografiou citovaného diela uveďte odkaz na príslušnú verziu a podkorpus Slovenského národného korpusu.

Citácia výsledkov z celého korpusu v bibliografii

Verzia dialekt-x.0

Kompletné citácie podľa jednotlivých textových zdrojov

Kompletné citácie obsahujú zaradenie do tej verzie korpusu, v ktorej boli prvýkrát zverejenené. V prípade, že používate ďalšie verzie korpusu dialekt, je potrebné zmeniť v bibliografii príslušnú verziu, napr. zdroj z ANT DO JÚĽŠ 19/12 citovaný v korpuse dialekt-2.0.

Textový zdroj z príručky Praktická dialektológia. Vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu od autoriek G. Múcsková, K. Muziková, V. Wambach z verzie dialekt-1.0:

Textový zdroj z monografie Novohradské nárečia od autora E. Jónu z verzie dialekt-1.0:

Textový zdroj z nepublikovaných textov z Archívu nárečových textov dialektologického oddelenia JÚĽŠ SAV z verzie dialekt-1.0:

Textový zdroj z monografie Oravci o svojej minulosti. Reč a slovesnosť oravského ľudu od A. Habovštiaka z verzie dialekt-2.0:

Textový zdroj z monografie Oravské nárečia od A. Habovštiaka z verzie dialekt-2.0:

Textový zdroj z monografie Šarišské nárečia od F. Buffu z verzie dialekt-2.0:

Textový zdroj z monografie Nárečie Dlhej Lúky v Bardejovskom okrese od F. Buffu z verzie dialekt-2.0:

Textový zdroj z dizertačnej práce Sotácke nárečia na západoslovansko-východoslovanskom jazykovom pomedzí od V. Kováčovej z verzie dialekt-2.0:

Textový zdroj z monografie Dolnotrenčianske nárečia od I. Ripku z verzie dialekt-2.0:

Textový zdroj z dizertačnej práce Nárečie a spisovný jazyk v bežnej hovorenej komunikácii obyvateľov Gelnice od G. Múcskovej z verzie dialekt-2.0:

Textový zdroj z monografie Nárečie zátopových osád na hornej Orave od E. Paulinyho z verzie dialekt-2.0:

Textový zdroj z rigoróznej práce Charakteristika nárečovej terminológie Turzovky od E. Dodekovej z verzie dialekt-3.0

Textový zdroj z monografie Kokavské nárečia od J. Romana z verzie dialekt-3.0

Textový zdroj z monografie Liptovské nárečia od J. Stanislava z verzie dialekt-3.0

Textový zdroj zo štúdie Ukážka z repertoáru Alojza Kováča od G. Kiliánovej z verzie dialekt-3.0

Textový zdroj z monografie Rozpamätávanie. Prvá svetová vojna jazykom prastarých otcov a materí od kolektívu autorov z verzie dialekt-3.0