Katarína Gajdošová

lingvistka

Kontaktné informácie

e-mail

katarina.gajdosova @ korpus.sk

e-mail

katarina.gajdosova @ korpus.juls.savba.sk

miestnosť

39

tel. číslo

+421 (2) 5441 0307

tel. číslo

+421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 107

Profil pracovníka

Tituly

Mgr., Ph.D.

Štúdium

 • 2009 – 2017: Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Praha; slovanská filologie → Ph.D.
 • 2005 – 2008: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; slovenský jazyk a literatúra → Mgr.
 • 2002 – 2005: Filozofická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok; slovenský jazyk a literatúra – dejepis

Pracoviská

 • 2007 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Medzinárodné a domáce projekty

 • 2020 – 2024: Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu, APVV-19-0155 (spoluriešiteľka za SAV)
 • 2018 – 2020: Exolingválna komunikácia v korpusovom spracovaní, VEGA č. 1/0020/18 (zodpovedná riešiteľka za SAV)
 • 2017 – 2018: Premeny jazyka a jazykovedy očami slovenských jazykovedcov, VEGA č. 2/0118/15 (spoluriešiteľka)
 • 2015 – 2016: Valenčné potencie slovies v kontraste, VEGA č. 1/0084/14 (spoluriešiteľka)
 • 2015 – 2017: Computer-assisted approaches to lexicography for Slovak and Bulgarian dictionaries and reference sources (spoluriešiteľka)
 • 2013 – 2015: Contacts in Hungarian-Slovakian Linguistics (focused construction of a Hungarian-Slovak and Slovak-Hungarian parallel corpus) (spoluriešiteľka)
 • 2012 – 2016: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – III. etapa (spoluriešiteľka)
 • 2012 – 2014: Hľadanie pravdy (koordinátorka za JÚĽŠ SAV)
 • 2012 – 2014: Electronic Corpora – Contrastive Study with Focus on Design of Bulgarian-Slovak Digital Language Resources (spoluriešiteľka)
 • 2012 – 2014: lingvo.info (spoluriešiteľka)
 • 2011 – 2014: Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové vztahy a komunikační koexistence) (spoluriešiteľka)
 • 2010 – 2012: EuroMatrixPlus-X – Bringing Machine Translation for European Languages to the User – Enlarged European Union (spoluriešiteľka)
 • 2011 – 2012: Sila svedectva (koordinátorka za JÚĽŠ SAV)
 • 2010 – 2012: CESAR: CEntral and South-east europeAn Resources (spoluriešiteľka)
 • 2010 – 2011: Svedkovia z obdobia neslobody (koordinátorka za JÚĽŠ SAV)
 • 2009 – 2011: Slovak Online (spoluriešiteľka)
 • 2007 – 2011: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (druhá etapa) (spoluriešiteľka)

Členstvo vo ved. organizáciách

 • 2013 – súčasnosť: Výbor Slovenskej jazykovednej spoločnoti pri SAV (vedecká tajomníčka)
 • 2009 – súčasnosť: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV (členka)

Oblasť výskumu

 • korpusová lingvistika
 • porovnávacia lingvistika so zameraním na česko-slovenské a slovensko-české kontaktové vzťahy

Zameranie v SNK

 • akvizičný korpus ERRKORP (koordinátorka)
 • Slovenský hovorený korpus (koordinátorka)
 • Korpus nárečí SNK (koordinátorka)
 • anotácia pomenovaných entít
 • vedenie praktických seminárov na prácu so SNK
 • komunikácia s verejnosťou

Iné potešenia

spoločenské hry, vtipy o zvieratkách, kresťanský koučing, duchovné sprevádzanie

Personálna bibliografia

Monografie, slovníky, zborníky, štúdie, články, recenzie, správy z oblasti počítačovej a korpusovej lingvistiky, terminológie a iných oblastí lingvistiky

2021

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Čo možno nájsť v pilotnej verzii akvizičného korpusu errkorp? In: Varia XXX: Zborník abstraktov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov (3.-5.11.2021). Ed. Katarína Gajdošová — Natália Kolenčíková. Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2021. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína — RAUSOVÁ, Katarína: Prístupy k excerpcii náboženských výrazov. In: Varia XXX. Zborník abstraktov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov (3.-5.11.2021). Ed. Katarína Gajdošová — Natália Kolenčíková. Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2021. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Možnosti skúmania jazykových zmien v historických a nárečových zdrojoch slovenského národného korpusu. In: Jazyková zmena a pramene jej skúmania. Ed. Gabriela Múcsková — Katarína Muziková. Univerzita Komenského v Bratislave 2021.

Varia XXX. Zborník abstraktov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov (3.-5.11.2021). Ed. K. Gajdošová – N. Kolenčíková. Slovak Academic Press 2021. 54 s. PDF

2020

2019

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Sufixálne augmentatívne adjektíva v súčasnej slovenčine. In: Studia Academica Slovaca 48. Prednášky 55. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2019, s. 125 – 138.

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Skratky v Slovenskom hovorenom korpuse. In: Veda bez bariér. Ed. I. Bónová — I. Hajdučeková — L. Jasinská. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress 2019, s. 18 – 20. PDF

MOŠAŤOVÁ, Michaela — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Annotation in the Corpus of Texts of Students Learning Slovak as a Foreign Language. In: Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 2, s. 345 – 357. ISSN 0021-5597. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Vzťahy medzi vybranými augmentatívnymi adjektívami. In: Zborník abstraktov z XXVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2019, s. 23 – 24. PDF

2018

GAJDOŠOVÁ, Katarína — ŠIMKOVÁ, Mária a kol.: Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny na báze Slovenského hovoreného korpusu. Bratislava: Veda 2018. 416 s. ISBN 978-80-224-1678-8.

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Metahodnotenie bohemizmus/čechizmus v slovensko-českých kontaktoch (na báze textových korpusov). In: Studia Academica Slovaca 47. Prednášky 54. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2018, s. 208 – 233. PDF

2017

ŠIMKOVÁ, Mária — GAJDOŠOVÁ, Katarína — KMEŤOVÁ, Beáta — DEBNÁR, Marek: Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Vydavateľstvo Mikula 2017. 168 s. ISBN 978-80-88814-98-6.

GAJDOŠOVÁ, Katarína: České a slovenské kontaktové lexikálne javy v ich metajazykovej reflexii (na báze textových korpusov). Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 2017. 209 s. Dizertačná práca. PDF

LELÁKOVÁ, Eva — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Present day language picture of the noun nádej and its ethical dimension on the basis of lexico-semantic and corpus analyses. In: Scientific book of abstracts : from the international scientific conference within the series: physics, technology, ethics. Global and local challenges of the interaction of natural and human sciences. University of Žilina in Žilina, September 21-23, 2017. Žilina: University of Žilina 2017, s. 25 – 26.

Jazykovedný časopis, roč. 68, č. 2. Ed. K. Gajdošová – A. Žáková. Slovak Academic Press 2017. 431 s. PDF

Varia XXV. Zborník abstraktov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-papiernička 23. - 25.11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2017. 439 s. PDF

2016

2015

GAJDOŠOVÁ, Katarína: „Ako hovoria Česi, jak říkají Slováci“ ‒ metajazykové komentáre pri kontaktových javoch. In: Jazykovedné štúdie, 2015, roč. 32, s. 592.

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Odraz kontaktu češtiny a slovenčiny v biografických rozprávaniach politických väzňov. In: Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015, s. 355 – 367.

GAJDOŠOVÁ, Katarína — GARABÍK, Radovan — ŠIMKOVÁ, Mária: Corpus of Dialects of the Slovak National Corpus. In: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2015. Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Lüdenscheid: RAM-Verlag 2015, s. 26 – 35. PDF

STOYKOVA, Velislava — ŠIMKOVÁ, Mária — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Detecting Time Expressions for Bulgarian and Slovak Language from Electronic Text Corpora. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences. The Proceedings of 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. Ed. Cigdem Hursen. Elsevier Ltd 2015, s. 257 – 260. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815024386

Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2015. Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Lüdenscheid: RAM-Verlag 2015. 170 s. ISBN 978-3-942303-32-3. PDF

2014

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Slovensko-česká a česko-slovenská dvojjazyčná lexikografia. Vývinový prehľad od 19. storočia po súčasnosť I. In: Slovenská reč, 2014, roč. 79, č. 5 – 6, s. 274 – 303. ISSN 0037-6981. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Týždeň vedy a techniky v Slovenskom národnom korpuse. In: Slovenská reč, 2014, roč. 79, č. 5 – 6, s. 330 – 332. (správa). ISSN 0037-6981. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína — ĽOS IVORÍKOVÁ, Helena: Slovenský národný korpus a možnosti jeho využitia v školskej praxi. In: Slovenčinár. Časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2014, roč. 1, č. 1, s. 44 – 60. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína — ŠIMKOVÁ, Mária: Slovenský hovorený korpus (2008 – 2012). In: Jazykovedné štúdie XXXI. Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Bratislava: VEDA 2014, s. 65 – 84.

Jazykovedné štúdie XXXI. Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Bratislava: VEDA 2014. 190 s. ISBN 978-80-224-1391-6.

2013

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Blahoželáme jubilantke Márii Šimkovej. In: Slovenská reč. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2013, roč. 78, č. 5, s. 305 – 308. (medailón). ISSN 0037-6981. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Cyklus prezentácií a praktických seminárov Vyhľadávanie v Slovenskom národnom korpuse. In: Slovenská reč, 2013, roč. 78, č. 3 – 4, s. 209 – 211. (správa). ISSN 0037-6981. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Kurzy na využívanie databáz Slovenského národného korpusu. In: Kultúra slova, 2013, roč. 47, č. 4, s. 227 – 229. (správa). ISSN 0023-5202. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Spojenie počítačových technológií a jazyka. In: Učiteľské noviny, 2013, roč. LX, č. 32, s. 15. (správa). PDF

Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2013. Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Lüdenscheid: RAM-Verlag 2013. 303 s. ISBN 978-3-942303-18-7. PDF

2012

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Frekvenčná analýza hovorenej češtiny. In: Slovenská reč, 2012, roč. 77, č. 5 – 6, s. 331 – 336. (recenzia). ISSN 0037-6981. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Rozvoj jazykových technológií na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). In: Kultúra slova, 2012, roč. 43, č. 3, s. 167 – 171. (správa). ISSN 0023-5202. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — GARABÍK, Radovan — GAJDOŠOVÁ, Katarína — LACLAVÍK, Michal — ONDREJOVIČ, Slavomír — JUHÁR, Jozef — GENČI, Ján — FURDÍK, Karol — IVORÍKOVÁ, Helena — IVANECKÝ, Jozef: Slovenský jazyk v digitálnom veku – The Slovak Language in the Digital Age. Berlin – New York: Springer 2012. 85 s. ISBN 978-3-642-30370-8.

2011

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Ako sme vyprevadili do života druhý zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka H – L. In: World Literature Studies, 2011, roč. 3, s. 136. ISSN 1337-9275. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Druhý zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka H – L vykročil k používateľom. In: Kultúra slova, 2011, roč. 45, č. 3, s. 185 – 189. (správa). ISSN 0023-5202. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína — KMEŤOVÁ, Beáta — ŽÁKOVÁ, Adriána: Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, multilingválnosť. In: Jazykovedný časopis, 2011, roč. 62, č. 2, s. 167 – 172. (správa). PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Edícia Štúdie z korpusovej lingvistiky a jej prvý zväzok. In: Slovenská reč, 2011, roč. 76, č. 1 – 2, s. 76 – 84. (recenzia). ISSN 0037-6981. PDF

2010

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Cudzojazyčné výrazy v Slovenskom hovorenom korpuse. In: Slovo o slove. 16. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Ed. Ľ. Liptáková — M. Andričíková — M. Klimovič. Prešov: Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2010, s. 190 – 197. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Konferencia Človek a jeho jazyk 2010. In: Kultúra slova, 2010, roč. 44, č. 2, s. 106 – 115. (správa). ISSN 0023-5202. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Lingvistická analýza automatizovanej anotácie datívu adjektíva v heterogénnych menných skupinách v Slovenskom národnom korpuse. In: Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV -– Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2010, s. 309 – 330. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Metadáta v Slovenskom hovorenom korpuse. In: Varia XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007). Ed. Viera Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV v Bratislave 2010, s. 115 – 120. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Projekt paralelného korpusu prekladov Svätého písma. Prezentácia prednesená na vedeckej konferencii Problematika prekladov bohoslužobných textov do živého jazyka organizovanej Centrom spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach v dňoch 21. – 22. 5. 2010. 2010. Nepublikované. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína — KARČOVÁ, Agáta — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: SLOVKO 2009. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. In: Jazykovedný časopis, 2010, roč. 61, č. 1, s. 90 – 97. (správa). PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína — ŠIMKOVÁ, Mária: Človek a jeho jazyk. In: Korpus – Gramatika – Axiologie, 2010, roč. 1, č. 2, s. 88 – 97. (správa). PDF

2009

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Syntaktická anotácia vybraných textov Slovenského národného korpusu. In: Varia XVI. Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006). Ed. Gabriela Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 140 – 148. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Využitie a výslovnosť skratiek v Slovenskom hovorenom korpuse. Príspevok prednesený na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovakistika vo všeobecnolingvistickej perspektíve organizovanej FF UPJŠ v Košiciach v dňoch 28. – 29. 5. 2009. 2009. Nepublikované. PDF

2008

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Lingvistická analýza výrazu to v pracovnej verzii hovoreného korpusu slovenčiny. Bratislava: Filozofická fakulta 2008, s. 63. Nepublikované. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Slovenský závislostný korpus. In: Grammar & Corpora. Gramatika a korpus 2007. Ed. František Štícha. Praha: Academia 2008, s. 135 – 141. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — GARABÍK, Radovan — KARČOVÁ, Agáta — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Hovorený korpus slovenčiny. In: Čeština v mluveném korpusu. Ed. Marie Kopřivová — Martina Waclawičová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny – Ústav českého národního korpusu 2008, s. 227 – 233. PDF

2007

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Obrátiť sa o pomoc? In: Kultúra slova, 2007, roč. 41, č. 2, s. 107 – 108. ISSN 0023-5202. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Slovníky z kuchyne najvýznamnejších lexikografických pracovísk Slovenska. In: Kultúra slova, 2007, roč. 41, č. 3, s. 168 – 171. ISSN 0023-5202. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína: Slovníky v múzeu. In: Knižná revue, 2007, roč. XVII, č. 11, s. 2. ISSN 1210-1982. PDF

GAJDOŠOVÁ, Katarína — ŠIMKOVÁ, Mária: 40. Chalupkovo Brezno 2007. In: Kultúra slova, 2007, roč. 41, č. 5, s. 300 – 303. (správa). ISSN 0023-5202. PDF

2006

Varia XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Ed. Mária Šimková — Katarína Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2006. 294 s. ISBN 80-89037-04-6. PDF

2005

2004

2003

2002

Profily pracovníka na iných stránkach

↑ Hore na stránku