Daniela Majchráková

lingvistka

Kontaktné informácie

e-mail

daniela.majchrakova @ korpus.juls.savba.sk

Jabber

danam @ jabber.hu

miestnosť

39

tel. číslo

+421 (2) 5441 0307

tel. číslo

+421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 107

Profil pracovníka

Titul

Mgr., PhD.

Štúdium

 • 2007 – 2015: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; slovenský jazyk a literatúra → PhD.
 • 1999 – 2005: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; slovenský jazyk a literatúra – filozofia → Mgr.

Pracoviská

 • 2005 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Medzinárodné a domáce projekty

 • 2013 – 2015: Contacts in Hungarian–Slovakian Linguistics (focused construction of a Hungarian-Slovak and Slovak-Hungarian parallel corpus) (spoluriešiteľka)
 • 2012 – 2016: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – III. etapa (spoluriešiteľka)
 • 2012 – 2014: Počítačová podpora lexikografie pri tvorbe slovenských a bulharských slovníkov a referenčné zdroje (spoluriešiteľka)
 • 2011 – 2013: Sémantická a distribučná analýza adjektív v nemčine a slovenčine. VEGA projekt 1/0947/11 (spoluriešiteľka)
 • 2008 – 2010: Slovník slovných spojení slovenčiny. VEGA v rámci úlohy 1/0006/2008 (spoluriešiteľka)
 • 2007 – 2011: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – II. etapa; spoluriešiteľka)
 • 2005 – 2006: Morfosyntaktická analýza Slovenského národného korpusu (spoluriešiteľka)
 • 2005 – 2006: Komplexné spracovanie slovenského jazyka a jeho elektronizácia na účely jazykovedného výskumu (prvá etapa) (spoluriešiteľka)

Členstvo vo ved. organizáciách

 • 2013 – 2017: ICT Cost Action IC1207 Parsing and multi-word expressions. Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing (PARSEME) (členka)
 • 2013 – súčasnosť: Výbor Slovenskej jazykovednej spoločnoti pri SAV (hospodárka) 2009 – 2013: Výbor Slovenskej jazykovednej spoločnoti pri SAV (tajomníčka)
 • 2009 – súčasnosť: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV (členka)

Oblasť výskumu

 • kolokácie
 • kolokačná lexikografia
 • korpusová lingvistika

Zameranie v SNK

 • Slovník slovných spojení slovenčiny. Prídavné mená (koordinátorka)
 • Slovník slovných spojení slovenčiny. Podstatné mená (koordinátorka)
 • morfologicky anotovaný korpus (koordinátorka)

Personálna bibliografia

Monografie, slovníky, zborníky, štúdie, články, recenzie, správy z oblasti počítačovej a korpusovej lingvistiky, terminológie a iných oblastí lingvistiky

2021

2020

2019

2018

GARABÍK, Radovan — KMEŤOVÁ, Beáta — KARČOVÁ, Agáta — BOBEKOVÁ, Kristína — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — CHLPÍKOVÁ, Katarína: Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu. Ed. R. Garabík. Bratislava: Veda 2018. 848 s. ISBN 978-80-224-1699-3.

2017

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — CHLPÍKOVÁ, Katarína — BOBEKOVÁ, Kristína: Slovník kolokácií prídavných mien v slovenčine. Bratislava: Veda 2017. 344 s. ISBN 978-80-224-1633-7.

ĎURČO, Peter — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela a kol.: Slovník slovných spojení. Podstatné mená. 2. vyd. Bratislava: Veda 2017. 394 s. ISBN 978-80-224-1612-2.

2016

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Lexicographical treatment of Slovak adjective-noun collocations. In: Lexicography at the Beginning of 21st Century. Sofia: Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences 2016, s. 159 – 166.

OLOŠTIAK, Martin — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Výskum viacslovných pomenovaní v slovakistike. Časť II. . In: Slovenská reč, 2016, roč. 81, č. 5 – 6, s. 268 – 281. ISSN 0037-6981. PDF

STOYKOVA, Velislava — ŠIMKOVÁ, Mária — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Extracting Ecological Terms for Bulgarian and Slovak Language Using Parallel Text Corpora. In: 13th National Conference with International Participation Elektronika. Sofia: 2016, s. 82 – 85.

2015

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Adjektívno-substantívne kolokácie v Slovníku slovných spojení. Prídavné mená. In: Letná škola prekladu. Minulosť a budúcnosť prekladu. Od Ľudovíta Štúra po strojový preklad. Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, 2015, s. 150 – 157.

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Kolokácie adjektívno-substantívneho typu v slovenčine. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2015. 124 s. Dizertačná práca.

OLOŠTIAK, Martin — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — BLAHO, Martin: Výskum viacslovných pomenovaní v slovanských jazykoch (slovenčina, ruština). In: Viacslovné pomenovania v slovenčine. Ed. Martin Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2015. 54 s. ISBN 978-80-555-1410-9.

STOYKOVA, Velislava — ŠIMKOVÁ, Mária — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Detecting Time Expressions for Bulgarian and Slovak Language from Electronic Text Corpora. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences. The Proceedings of 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. Ed. Cigdem Hursen. Elsevier Ltd 2015, s. 257 – 260. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815024386

2014

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — BRÍDA, Radoslav: Parsovanie a viacslovné výrazy. Úvodné pracovné stretnutie partnerov COST, akcia IC1207 PARSEME. In: Slovenská reč, 2014, roč. 79, č. 1 – 2, s. 75 – 77. (správa). ISSN 0037-6981. PDF

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — DUŠEK, Ondřej — HAJIČ, Jan — KARČOVÁ, Agáta — GARABÍK, Radovan: Semi-automatic detection of Multiword Expressions in the Slovak Dependency Treebank. In: Computational Linguistics in Bulgaria. Ed. Svetlozara Leseva — Tsvetana Dimitrova — Ivelina Stoyanova — Ekaterina Tarpomanova — Rositsa Dekova. Sofia: The Institute for Bulgarian Language Prof. Lyubomir Andreychin – Bulgarian Academy of Sciences 2014, s. 32 – 38. PDF

2013

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: K niektorým koncepčným otázkam Slovníka slovných spojení slovenčiny. Prídavné mená. In: 70 години българска академична лексикография. София: Академично издателство "Проф. Maрин Дринов" 2013, s. 225 – 230.

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Kolokácie v lexikografickom spracovaní. In: Словакистични изследвания. Втора словакистична студентска конференсия. 13 май 2013 София. София: Херон Прес ООД 2013, s. 7 – 24.

2012

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: K počítačovému spracovaniu adjektívnej a substantívnej valencie. In: Slovenská reč, 2012, roč. 77, č. 1 – 2, s. 98 – 107. (recenzia). ISSN 0037-6981. PDF

2011

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Korpusový pohľad na spájateľnosť slov. Corpus View on Collocability. In: Slovenská reč, 2011, roč. 76, č. 1 – 2, s. 84 – 90. (recenzia). ISSN 0037-6981. PDF

Natural Language Processing, Multilinguality. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2011. Ed. Daniela Majchráková — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2011. 180 s. ISBN 978-80-263-0049-6. PDF

2010

GAJDOŠOVÁ, Katarína — KARČOVÁ, Agáta — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: SLOVKO 2009. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. In: Jazykovedný časopis, 2010, roč. 61, č. 1, s. 90 – 97. (správa). PDF

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Štatistické metódy vyhľadávania verbo-nominálnych kolokácií v korpuse a analýza kolokačných mier. In: Varia XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007). Ed. Viera Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV v Bratislave 2010, s. 313 – 321. PDF

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — ĎURČO, Peter: Compiling the First Electronic Dictionary of Slovak Collocations. In: LEXICOGRAPHICA. Feste Wortverbindungen und Lexikographie. Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung. Ed. Peter Ďurčo. Berlin: De Gruyter 2010, s. 105 – 114.

2009

ĎURČO, Peter — GARABÍK, Radovan — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — ĎURČO, Matej: Contrastive Dictionary of German and Slovak Collocations. In: Études cognitives 9. Warsaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences 2009, s. 101 – 115.

ĎURČO, Peter — GARABÍK, Radovan — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — ĎURČO, Matej: Dictionary of Slovak Collocations. In: Representing Semantics in Digital Lexicography. Innovative Solutions for Lexical Entry Content in Slavic Lexicography. Warsaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences 2009, s. 128 – 137.

GARABÍK, Radovan — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — DIMITROVA, Ludmila: Comparing Bulgarian and Slovak Multext-East morphology tagset. In: Organization and Development of Digital Lexical Resources. Kyiv: Dovira Publishing House 2009, s. 38 – 46. PDF

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Distribúcia koncoviek -a, -u v genitíve substantív vzoru dub. In: Varia XVI. Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006). Ed. Gabriela Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 321 – 332. PDF

2008

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — KARČOVÁ, Agáta — VASILIŠINOVÁ, Dorota: EGG 2007. 14th Central European Summer School in Generative Grammar. In: Jazykovedný časopis, 2008, roč. 59, č. 1 – 2, s. 181 – 185. (správa). ISSN 0021-5597. ODT PDF

ORAVCOVÁ, Adriana — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Slovko 2007. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, počítačová lexikografia a terminológia. In: Jazykovedný časopis, 2008, roč. 58, č. 1 – 2, s. 173 – 180. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Frazeológia v súvislostiach. [Frazeologické štúdie. 5. Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii. Ed. D. Baláková – P. Ďurčo. 1. vyd. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 2007. 425 s. ISBN 978-80-8084-204-8]. In: Jazykovedný časopis, 2008, roč. 59, č. 1 – 2, s. 110 – 115. (recenzia). ISSN 0021-5597. PDF

2007

IVANECKÝ, Jozef — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Precision of Statistical Syllable Segmentation as a Function of Training Data Quality. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Proceedings of the Conference Slovko 2007. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2007, s. 80 – 85. PDF

2006

KARČOVÁ, Agáta — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Distribúcia prípon -mi, -ami v tvaroch maskulínnych substantív zakončených na konsonantické skupiny. In: Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Ed. Miloslava Sokolová — Martina Ivanová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2006, s. 155 – 175. PDF

VASILIŠINOVÁ, Dorota — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: SLOVKO 2005 – Medzinárodná konferencia o počítačovom spracovaní slovanských a východoeurópskych jazykov. In: Jazykovedný časopis, 2006, roč. 56, č. 1, s. 82 – 88. (správa). ISSN 0021-5597. PDF

2005

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Vyčleňovanie lexikalizovaných spojení pomocou štatistických nástrojov. Bratislava: Univerzita Komenského 2005, s. 63. Nepublikované. PDF

2004

2003

2002

Profily pracovníka na iných stránkach

↑ Hore na stránku