→English

Korpus nárečí Slovenského národného korpusu

Korpus nárečí Slovenského národného korpusu (KN-SNK) sa začal pripravovať v oddelení SNK v roku 2013. Cieľom tohto čiastkového projektu SNK je zhromaždiť existujúce, predovšetkým už publikované textové prepisy nárečových zvukových alebo transkribovaných záznamov, jednotne ich spracovať korpusovou metodikou a nástrojmi a sprístupniť záujemcom o nárečový výskum.

Aktuálna verzia korpusu dialekt-5.0 bola sprístupnená 25. 3. 2022 v rozsahu 980 643 tokenov. Do novej verzie pribudlo 53 nových korpusovo spracovaných textových zdrojov. Zoznam spracovaných zdrojov v korpuse dialekt-5.0 je dostupný aj s plnými bibliografickými údajmi v časti textové zdroje.

Korpus nárečí nie je lematizovaný ani morfologicky anotovaný, vyhľadáva sa v ňom na základe konkrétneho slova (word) a pomocou zástupných (meta)znakov. Pri prepisoch sú uvedené sociolingvistické údaje o informátoroch a explorátoroch, ako aj informácie o pôvode a obsahu nahrávky. V korpuse sa dá vyhľadávať prostredníctvom NoSketch Engine po registrácii.

V nástroji NoSketch Engine je od 2. verzie korpusu k dispozícii klávesnica SNK-DIALEKT so špecifickými znakmi používanými v textoch Nárečového korpusu SNK. Od verzie dialekt-2.0 je korpus obohatený aj o špecifické štruktúrne značky.Mapa nárečí na území SR

STREDOSLOVENSKÉ NÁREČIA

Severná skupina

Južná skupina

ZÁPADOSLOVENSKÉ NÁREČIA

Severná skupina

Juhovýchodná skupina

Juhozápadná skupina

VÝCHODOSLOVENSKÉ NÁREČIA

Juhozápadná skupina

Stredná skupina

Východná skupina

SPOLOČNÉ SKUPINY