Romana Krolčíková

lingvistka

Kontaktné informácie

e-mail

romana.krolcikova @ korpus.juls.savba.sk

miestnosť

38

tel. číslo

+421 (2) 5441 0307

tel. číslo

+421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 107

Profil pracovníka

Titul

Mgr.

Štúdium

2014 - 2019: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, učiteľstvo slovenský jazyk a literatúra – občianska výchova → Mgr.

Pracoviská

2019 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Oblasť výskumu

jazyk a štýl vybraných textov a autorov

Zameranie v SNK

bibliografická a štýlovo-žánrová anotácia textov

Záľuby

cestovanie, knihy, šport, divadlo

Personálna bibliografia

Monografie, slovníky, zborníky, štúdie, články, recenzie, správy z oblasti počítačovej a korpusovej lingvistiky, terminológie a iných oblastí lingvistiky

2021

KROLČÍKOVÁ, Romana: Anglicizmy vo sfére vlogov. In: Varia XXIX. Zborník abstraktov z XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov. Ed. Juraj Hladký — Juraj Závodný. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2021, s. 65 – 74. PDF

KROLČÍKOVÁ, Romana: fungovanie anglických výrazových prostriedkov v kontexte funkčno-štylistickej diferenciácie vlogov. In: Varia XXX. Zborník abstraktov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov (3.-5.11.2021). Ed. Katarína Gajdošová — Natália Kolenčíková. Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2021, s. 21 – 22. PDF

KROLČÍKOVÁ, Romana: 29. ročník Kolokvia mladých jazykovedcov sa uskutočnil dištančne. In: Kultúra slova, 2020, roč. 55, č. 1, s. 48 – 51. ISSN 0023-5202. PDF

2020

KROLČÍKOVÁ, Romana: Aký bol Deň otvorených dverí v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v roku 2019? In: Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 55 – 56. PDF

KROLČÍKOVÁ, Romana: Anglicizmy vo sfére vlogov. In: Zborník abstraktov z XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis 2020, s. 25 – 26.

2019

KLIMOVÁ, Laura — KMEŤOVÁ, Beáta — KROLČÍKOVÁ, Romana: SLOVKO 2019. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, jazyková dynamika a zmeny. In: Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 3, s. 344 – 353. ISSN 0037-6981. PDF

KROLČÍKOVÁ, Romana: Fungovanie adjektív vo vybraných dielach. Dušana Mitanu (Analýza na báze Slovenského národného korpusu. In: Zborník abstraktov z XXVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2019, s. 40. PDF

2018

KROLČÍKOVÁ, Romana: Využitie zdrojov Slovenského národného korpusu pri výučbe slovenského jazyka (Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť). Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 2018. 43 s. rukopis. PDF

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

↑ Hore na stránku