Marek Debnár

spolupracovník

Kontaktné informácie

e-mail

marek.debnar @ korpus.sk

e-mail

marek.debnar @ korpus.juls.savba.sk

miestnosť

50

tel. číslo

+421 (2) 5441 0307

tel. číslo

+421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 137

Profil pracovníka

Tituly

Mgr., PhD.

Štúdium

 • 2005 – 2011: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislave; systematická filozofia → PhD.
 • 1999 – 2004: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; filozofia → Mgr.
 • 1997 – 1999: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; slovenský jazyk a literatúra – filozofia

Pracoviská

 • 2013 – súčasnosť: Vysoká škola múzických umení, Bratislava; externý pedagóg
 • 2011 – 2013: Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava; externý pedagóg
 • 2005 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Medzinárodné a domáce projekty

 • 2009 – 2011: Filozofická analýza sociálno-kultúrnych predpokladov účinkov komunikácie v súčasnosti. Grant VEGA V-08-045 (spoluriešiteľ)
 • 2008 – 2009: Grantový projekt rektora Univerzity Komenského pre mladých vedeckých pracovníkov; Problém autora v myslení 20. storočia

Členstvo vo ved. organizáciách

 • 2005 – súčasnosť: Slovenské filozofické združenie pri SAV

Významné ocenenia

 • prémia za pôvodnú tvorbu (poézia) v súťaži BÁSNE 2009

Oblasť výskumu

 • filozofia
 • literatúra
 • lingvistika
 • semiotika

Zameranie v SNK

 • štýlovo-žánrová a bibliografická anotácia
 • spracovanie textov

Záľuby

svetová literatúra, európsky film, turistika, plávanie

Personálna bibliografia

Monografie, slovníky, zborníky, štúdie, články, recenzie, správy z oblasti počítačovej a korpusovej lingvistiky, terminológie a iných oblastí lingvistiky

2021

2020

2019

2018

ŠIMKOVÁ, Mária — LEVICKÁ, Jana — DEBNÁR, Marek: Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume. Bratislava: Veda 2018. 196 s. ISBN 978-80-224-1679-5.

2017

ŠIMKOVÁ, Mária — GAJDOŠOVÁ, Katarína — KMEŤOVÁ, Beáta — DEBNÁR, Marek: Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Vydavateľstvo Mikula 2017. 168 s. ISBN 978-80-88814-98-6.

2016

2015

2014

2013

DEBNÁR, Marek: Autobiografia a sebapísanie. In: Možnosti autobiografickosti. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Ústave slovenskej literatúry SAV 11. a 12. októbra 2011. Ed. Pavel Janoušek — René Bílik. Bratislava: SAV 2013, s. 33 – 44.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Profily pracovníka na iných stránkach

↑ Hore na stránku