Jana Levická

vedúca oddelenia

Kontaktné informácie

e-mail

janal @ korpus.sk

e-mail

janal @ korpus.juls.savba.sk

miestnosť

41

tel. číslo

+421 (2) 5441 0307

tel. číslo

+421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 133

Profil pracovníka

Tituly

Mgr., PhD.

Štúdium

 • 2000 – 2004: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; francúzsky jazyk a lingvistika → PhD.
 • 1995 – 2000: Filozofická fakulta, Palackého univerzita, Olomouc/Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; anglická a francúzska filológia → Mgr.

Pracoviská

 • 2004 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava
 • 2000 – 2005: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (odborná asistentka)
 • 1999 – 2003: externá redaktorka medzinárodnej redakcie TASR

Medzinárodné a domáce projekty

 • 2015 – 2017: Analýza terminologickej práce Jána Horeckého ako inšpirácia pre terminologický manažment 21. storočia na Slovensku (spoluriešiteľka)
 • 2014 – 2016: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – III. etapa (spoluriešiteľka)
 • 2009 – 2011: Spracovanie obchodnovednej terminológie pre potreby Slovenskej terminologickej databázy s dôrazom na analýzu terminologických neologizmov (projekt VEGA)
 • 2008 – 2009: MONDILEX – Conceptual Modelling of Networking of Centres for High-Quality Research in Slavic Lexicography and Their Digital Resources (FP7 Capacities – Research Infrastructure)
 • 2007 – 2011: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (druhá etapa) (spoluriešiteľka)
 • 2004 – 2006: Komplexné spracovanie slovenského jazyka a jeho elektronizácia na účely jazykovedného výskumu (spoluriešiteľka)

Významné ocenenia

 • 2007: Cena Mateja Bela za preklad knihy Pamäť – encyklopédia. Lepšie spoznať, chrániť, účinnejšie využívať
 • 2005: Cena Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu (členka oceneného kolektívu)

Oblasť výskumu

 • lingvistika
 • terminológia
 • preklad

Zameranie v SNK

 • Slovenská terminologická databáza (koordinátorka)

Záľuby

literatúra, história, umenie

Personálna bibliografia

Monografie, slovníky, zborníky, štúdie, články, recenzie, správy z oblasti počítačovej a korpusovej lingvistiky, terminológie a iných oblastí lingvistiky

2021

LEVICKÁ, Jana: Usage and Empirical Productivity of International Adjectival Suffixes in Slovak Based on General and Specialised Corpora. In: Jazykovedný časopis, 2021, roč. 72, č. 2, s. 394 – 404. ISSN 0021-5597. PDF

LEVICKÁ, Jana: Usage and Empirical Productivity of International Adjectival Suffixes in Slovak Revisited. In: Terminologija, 2021, č. 28, s. 54 – 79. ISSN 1392-267X. PDF

PELECH, Ondrej — MICHALÍK, Jozef — AUBRECHT, Roman — FORDINÁL, Klement — HUDÁČKOVÁ, Natália — KOHÚT, Milan — KOVÁČOVÁ, Marianna — LEVICKÁ, Jana — LINTNEROVÁ, Otília — MAGLAY, Juraj — MORAVCOVÁ, Martina — ONDREJKA, Martin — POTFAJ, Michal — REHÁKOVÁ, Daniela — SABOL, Martin — SCHLÖGL, Ján — SLIVA, Ľubomír — SOTÁK, Jan — ŠARINOVÁ, Katarína — ŠUJAN, Michal — VANČOVÁ, Iveta — VOZÁROVÁ, Anna: Slovenská chronostratigrafická tabuľka. In: Mineralia Slovaca, 2021, roč. 53, č. 2, s. 103 – 114. ISSN 0369-2086. PDF

Jazykovedný časopis, roč. 72, č. 2. Ed. K. Bobeková – Ľ. Gibľáková – J. Levická – M. Zumrík. Slovak Academic Press 2021. 413 s. PDF

2020

LEVICKÁ, Jana — ZUMRÍK, Miroslav: Odborný jazyk a výskum jeho lexiky = Language for special purposes and the research of its vocabulary. In: Jazykovedný časopis, 2020, roč. 70, č. 3, s. 573 –590. ISSN 0021-5597. PDF

2019

LEVICKÁ, Jana: Terminologické aktivity na Slovensku na prelome tisícročí. In: Slavic Terminology of the end of the 20th century and the beginning of the 21st century. Ed. V. Ivashchenko. Kyiv: Zhnets 2019. 116 – 132 s. ISBN 978-80-555-2381-1.

LEVICKÁ, Jana: Slovenská terminológia v kontexte jazykovo-spoločenskej situácie 60. rokov 20. storočia/Slovak Terminology in the Sociolinguistic Context of hte 1960s. In: Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého/Man and His Language 4. Selected Terminological Papers of J. Horecký. Ed. Jana Levická — Miroslav Zumrík. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 2019. 23 – 43/23 – 46 s. ISBN 978-80-224-1740-2.

LEVICKÁ, Jana — ZUMRÍK, Miroslav: Profesor Ján Horecký – terminológ/Ján Horecký – Terminologist. In: Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého/Man and His Language 4. Selected Terminological Papers of J. Horecký. Ed. Jana Levická — Miroslav Zumrík. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 2019. 13 – 17/13 – 17 s. ISBN 978-80-224-1740-2.

LEVICKÁ, Jana: Terminologický portál a databáza terminologických prác J. Horeckého/Terminology Portal and Database of Ján Horecký‘s Terminological Works. In: Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého/Man and His Language 4. Selected Terminological Papers of J. Horecký. Ed. Jana Levická — Miroslav Zumrík. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 2019. 18 – 23/18 – 23 s. ISBN 978-80-224-1740-2.

ZUMRÍK, Miroslav — LEVICKÁ, Jana: ELRC Workshop Report for Slovakia : European Language Resource Coordination 28. 4. 2016. PDF

Jazykovedný časopis, roč. 70, č. 2. Ed. Jana Levická – Miroslav Zumrík. Slovak Academic Press 2019. 372 s. PDF

Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého/Man and His Language 4. Selected Terminological Papers of J. Horecký. Ed. Jana Levická — Miroslav Zumrík. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 2019. 400 s. ISBN 978-80-224-1740-2.

2018

ŠIMKOVÁ, Mária — LEVICKÁ, Jana — DEBNÁR, Marek: Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume. Bratislava: Veda 2018. 196 s. ISBN 978-80-224-1679-5.

LEVICKÁ, Jana: Terminologický portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. In: Kultúra slova, 2018, roč. 52, č. 3, s. 129 – 140.

2017

LEVICKÁ, Jana: Počiatky slovenskej terminologickej databázy a jej súčasnosť a budúcnosť. In: Slavonic terminology today. Belehrad: 2017, s. 667 – 679.

LEVICKÁ, Jana — GALAMBOŠ, Michal — KRIVOSUDSKÝ, Lukáš: Specificities and origins of the Slovak nomenclature of inorganic chemistry. In: Chemical Papers. Springer International Publishing, 2017, roč. 71, č. 3, s. 699 – 705. ISSN 0366-6352. PDF

LEVICKÁ, Jana — GALAMBOŠ, Michal — KRIVOSUDSKÝ, Lukáš: Koncept formálneho oxidačného čísla IX a návrh valenčných prípon pre oxidačné čísla vyššie ako VIII. In: Chemické Listy, 2017, roč. 111, č. 8, s. 509 – 517. ISSN 0009-2770. PDF

LEVICKÁ, Jana — ZUMRÍK, Miroslav: Finding one‘s way: the case of Slovak terminology (general overview from 1844 onwards). In: Polskie i europejskie nurty terminologizne. Ed. Marta Małachowicz — Sambor Grucza. Varšava: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego 2017. 180 – 197 s. ISBN 978-83-64020-57-5. PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — LEVICKÁ, Jana — STOYKOVA, Velislava: Slovak Terminology Database. In: Proceedings of the International Jubilee Conference of the Institute for Bulgarian Language. Bulgarian Academy of Sciences: 2017, s. 125 – 134. PDF

2016

GALAMBOŠ, Michal — KRIVOSUDSKÝ, Lukáš — TATIERSKY, Jozef — ROSSKOPFOVÁ, Oľga — LEVICKÁ, Jana: Názvoslovie anorganických látok. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2016. 176 s. ISBN 978-80-223-3962-9.

OZDÍN, Daniel — LEVICKÁ, Jana: Slovenské názvy prvkov Mendelejevovej tabuľky prvkov. In: Esemestník - Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti. KVANT spol. s r.o., 2016, roč. 5, č. 2, s. 21 – 24. ISSN 1338-6425. PDF

SZABÓ, Erik — DRÁBIK, Milan — GALAMBOŠ, Michal — LEVICKÁ, Jana: Systematizácia zdomácňovania názvov nových chemických prvkov. In: ChemZi. Slovenská chemická spoločnosť, 2016, roč. 12, č. 2, s. 8 – 10. ISSN 1336-7242. PDF

LEVICKÁ, Jana — GALAMBOŠ, Michal: Slovenské názvoslovie anorganickej chémie: história a jazyková charakteristika. In: Chemické Listy, 2016, roč. 110, č. 10, s. 678 – 683. ISSN 0009-2770.

LEVICKÁ, Jana — ZUMRÍK, Miroslav: Aktuálne otázky a metódy terminologickej práce. In: Jazykovedný časopis, 2016, roč. 67, č. 1, s. 93 – 99. ISSN 0021-5597. PDF

2015

KARČOVÁ, Agáta — LEVICKÁ, Jana: Aktuálne otázky terminológie marketingu. In: Kultúra slova, 2015, roč. 49, č. 1, s. 48 – 53. ISSN 0023-5202.

LEVICKÁ, Jana: Korpus ako zdroj terminologických informácií relevantných pre preklad. In: Letná škola prekladu 2014. Bratislava: SSPUL 2015, s. 86 – 95.

LEVICKÁ, Jana: Synonymá v terminológii marketingu — Sú anglicizmy preferovanejšie? In: Terminologické fórum V. Úklady terminológie. Ed. Ingrid Cíbiková. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta 2015, s. 92 – 107.

LEVICKÁ, Jana: Horeckého terminológia vo svetle súčasnej terminologickej teórie a praxe. In: Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Horeckého. Ed. Mária Šimková. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2015, s. 572 – 583.

LEVICKÁ, Jana: Lexikón marketingu a neologizmy v súčasnej marketingovej terminológii. In: Jazyková kultúra a terminológia. Zborník štúdií venovaný Matejovi Považajovi. Ed. Sibyla Mislovičová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2015 2015, s. 153 – 159.

LEVICKÁ, Jana — GALAMBOŠ, Michal: Názvoslovný systém izotopovo modifikovaných zlúčenín v anorganickej chémii. In: Bezpečnost jaderné energie = Bezpečnosť jadrovej energie. Státní úřad pro jadernou bezpečnost v Praze a Úrad jadrového dozoru SR v Bratislave, 2015, roč. 23, č. 9 – 10, s. 295–299.

2014

LEVICKÁ, Jana: Korpusová lingvistika v službách terminologickej práce - analýza termínu marketing. In: Aktuálne otázky terminológie marketingu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ed. Jana Levická — Kristína Viestová. Bratislava: Slovenský národný korpus 2014, s. 77 – 94. PDF

Aktuálne otázky terminológie marketingu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ed. Jana Levická — Kristína Viestová. Bratislava: Slovenský národný korpus 2014. 207 s. ISBN 978-80-971690-1-5. PDF

2013

2012

LEVICKÁ, Jana: Dynamické tendencie v súčasnom terminologickom myslení a praxi. In: Dynamika foriem významu v románskych jazykoch. Ed. Ján Taraba — Bohdan Ulašin. Bratislava: Univerzita Komenského 2012, s. 128 – 172.

2011

2010

LEVICKÁ, Jana: Dánske sympózium o odbornom jazyku a komunikácii. In: Kultúra slova, 2010, roč. 44, č. 1, s. 41 – 44. (správa). ISSN 0023-5202. PDF

LEVICKÁ, Jana: Neologizmy a terminologické plánovanie. In: Neologizmy v terminológii marketingu. Vedecký seminár o problematikou neologizmov v obchodnovedných disciplínach. Ed. Jana Levická — Kristína Viestová. Bratislava: Slovenský národný korpus – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2010, s. 70 – 80. PDF

LEVICKÁ, Jana: Neologizmy v terminológii marketingu. Seminár a zborník. In: Jazykovedný časopis, 2010, roč. 61, č. 1, s. 98 – 99. (správa). PDF

Neologizmy v terminológii marketingu. Ed. Jana Levická — Kristína Viestová. Bratislava: Slovenský národný korpus 2010. 137 s. ISBN 978-80-7399-944-5. PDF

2009

LEVICKÁ, Jana: Analysis of „Classical“' and Legislative Definitions for the Term Records of the Slovak Terminology Database. In: Comparative Linguistics, 2009, roč. 1, s. 107 – 123.

LEVICKÁ, Jana: Terminologické teórie vo frankofónnych krajinách. In: Terminologické fórum. 2. Trenčín: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2009, s. 4 – 11. PDF

LEVICKÁ, Jana — BALCAROVÁ, Dorota: Slovak Terminology Database. Poster. 2009. (poster).

CÍBIKOVÁ, Ingrid — LEVICKÁ, Jana: Quo vadis, terminológia? In: Preklad a tlmočenie v interdisciplinárnej praxi. Preklad a tlmočenie. 8. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie dňa 15. mája 2008 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela 2009, s. 121 – 128. PDF

LEVICKÁ, Jana — ŠIMKOVÁ, Mária: Možnosti využitia projektov Oddelenia Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v prekladateľskej praxi. In: Letná škola prekladu. 7. Bratislava: AnaPress 2009, s. 149 – 169.

ŠIMKOVÁ, Mária — LEVICKÁ, Jana: Five editions of the international conference. In: Slovko 2009. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2009, s. 11 – 14. PDF

NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2009. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2009. 401 s. ISBN 978-80-7399-875-2. PDF

2008

LEVICKÁ, Jana: Skúšobná prevádzka Slovenskej terminologickej databázy. In: Odborný preklad. 3. Materiály zo seminára Aspekty redakčnej práce. Ed. Edita Gromová — Jaroslav Šoltys. Bratislava: AnaPress 2008, s. 27 – 38.

LEVICKÁ, Jana: Slovenská terminologická databáza. In: Kultúra slova, 2008, roč. 42, č. 3, s. 139 – 157. ISSN 0023-5202. PDF

LEVICKÁ, Jana: Terminology Variation: On the Concept of Synonymy in the Light of an Interlingual Analysis of a Terminology Field. In: Terminológia v odbornom preklade. Košice: Tlmočnícky ústav FF UPJŠ Košice 2008, s. 29 – 49. PDF

LEVICKÁ, Jana: Zakladajúca konferencia Slovenskej terminologickej siete. In: Kultúra slova, 2008, roč. 42, č. 1, s. 53 – 55. (správa). ISSN 0023-5202. PDF

2007

LEVICKÁ, Jana: Terminology and society. Správa z konferencie na Lessius University College 15. – 17. 11. 2006. In: Jazykovedný časopis, 2007, roč. 58, č. 2, s. 162 – 166. (správa). ISSN 0021-5597.

LEVICKÁ, Jana: Terminology and Terminological Activities in the Present-Day Slovakia. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2007. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2007, s. 139 – 151. PDF

Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2007. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2007. 318 s. ISBN 978-80-87139-05-9. PDF

2006

LEVICKÁ, Jana: Teoretické východiská budovania terminologickej databázy. In: Odborný preklad 2. Ed. J. Šoltýs. Bratislava: AnaPress/Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry 2006, s. 73 – 81. PDF

LEVICKÁ, Jana: Terminologické implikácie štruktúrnej a kontextovej analýzy francúzskej a slovenskej stavebnej lexiky. Bratislava: Univerzita Komenského 2006. Dizertačná práca. PDF

2005

LEVICKÁ, Jana: Proces ustaľovania terminologických sústav a prínos terminologických databáz. In: Vedecká rozprava k problémom terminológie obchodu, obchodných vied a marketingu obchodu. Ed. Kristína Viestová. Bratislava: Ekonomická univerzita 2005, s. 22 – 29. PDF

LEVICKÁ, Jana: Terminologická databáza v JÚĽŠ SAV. Možnosti, dôvody a prínos. 2005. Nepublikované. PDF

LEVICKÁ, Jana: Terminologická synonymia v oblasti stavebníctva vo francúzštine a problematika ekvivalentácie. In: Odborný preklad 1. Bratislava: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry 2005, s. 117 – 133. PDF

2004

LEVICKÁ, Jana: Terminologie et Informatique. In: Actes 8e Séminaire international d'études doctorales. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2004, s. 191 – 195. PDF

LEVICKÁ, Jana: 26. ročník Letnej školy v Budmericiach. In: Kultúra slova, 2004, roč. 38, č. 6, s. 356 – 362. (správa). ISSN 0023-5202. PDF

2003

2002

Profily pracovníka na iných stránkach

↑ Hore na stránku