Spolupráca pri budovaní korpusu ERRKORP

Poskytovanie textových zdrojov

Dôležitými partnermi projektu sú lektori na lektorátoch slovenského jazyka a kultúry pôsobiaci na univerzitách v zahraničí, ktorí môžu spolupracovať pri vytváraní materiálovej bázy korpusu v podobe písaných textov študentov. Hlavná úloha lektorov spočíva v:

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2
811 02 Bratislava 1, Slovensko
.

Rovnako je tiež možné odovzdať zozbierané materiály osobne členom riešiteľského kolektívu.

V prípade akýchkoľvek technických otázok či problémov súvisiacich s poskytovaním textov prostredníctvom webového formulára neváhajte kontaktovať Katarínu Gajdošovú <katarina DOT gajdosova AT korpus.juls.savba DOT sk>.

Texty zaraďované do korpusu
Písané texty študentov sa môžu získavať v rôznej podobe – v elektronickej (formáty doc, docx, rtf, txt, odt, pdf) alebo v rukopisnej. V prípade rukopisov je potrebné texty odfotiť alebo oskenovať a odovzdať v príslušných formátoch (jpg, jpeg, png, tif, tiff, png). Pri odovzdávaní textov je potrebné nezabudnúť na vyplnenie formulárov o študentovi a o texte. Odovzdávať je možné texty:

Ručná anotácia textov

V prípade záujmu o spoluprácu pri ručnom značkovaní textov kontaktujte, prosím, Michaelu Mošaťovú <michaela DOT mosatova AT uniba DOT sk>.

Analýza materiálu

V prípade záujmu stať sa perspektívne súčasťou riešiteľského kolektívu v projekte zameranom na analýzu konkrétnych jazykových javov na báze korpusu ERRKORP kontaktujte, prosím, Michaelu Mošaťovú <michaela DOT mosatova AT uniba DOT sk>.