→English

Ako citovať korpus

Pri použití citácie z korpusových databáz alebo výsledkov hľadania z jednotlivých zdrojov SNK sa odkazuje na konkrétnu verziu a/alebo podkorpus SNK (prim-8.0-public-sane, s-hovor-6.0, r-mak-6.0, par-sken-all-4.0 a pod.). Všetky dostupné zdroje sú uvedené v časti Korpusy a databázy SNK, v ponuke korpusov vo vyhľadávacom programe NoSketchEngine, ako aj v osobitnom zozname verejne dostupných korpusov SNK.

Používanie a citovanie korpusových zdrojov má byť v súlade s ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon). Presné informácie o použitých korpusoch a podkorpusoch sú nevyhnutné aj preto, aby bolo vždy zrejmé, z akého druhu textov a z akého rozsahu dát pochádzajú získané údaje.

V bibliografii sa citácia výsledkov z celého korpusu

uvádza takto, napr.:

Verzia prim-8.0 a jej podkorpusy

Slovenský národný korpus – prim-8.0-public-sane. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2018. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský národný korpus – prim-8.0-public-vyv. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2018. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Verzia prim-6.1 a jej podkorpusy

Slovenský národný korpus – prim-6.1-public-sane. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský národný korpus – prim-6.1-public-prf. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Zápisy odkazov na ďalšie podkorpusy príslušných verzií

sa dajú analogicky odvodiť.

Príklady odkazov na staršie verzie a podkorpusy hlavného korpusu: cite-old.

Ručne morfologicky anotovaný korpus r-mak-6.0

Slovenský národný korpus – r-mak-6.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2017. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Webové, paralelné a špecializované korpusy

Slovenský národný korpus – web-4.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2018. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský národný korpus – par-skcs-3.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2014. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský národný korpus – ecn-2.0-public. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2016. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Slovenský hovorený korpus

Slovenský hovorený korpus – s-hovor-6.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2017. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Korpus nárečí SNK

Korpus nárečí SNK – dialekt-3.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2016. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Pri citácii konkrétneho diela

použite Zoznam bibliografií všetkých textov spracovaných v SNK, ktorý sa nachádza v časti Štatistiky korpusu na podstránke každej verzie. Za bibliografiou citovaného diela uveďte odkaz na príslušnú verziu a podkorpus Slovenského národného korpusu podľa uvedeného návodu.

Príklad na odborný článok v časopise z verzie prim-7.0:

Kultúra slova. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1995. In: Slovenský národný korpus – prim-7.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Príklad na preklad z verzie prim-6.1:

Achmatovová, Anna: Vrcholiaca luna. Bratislava: Tatran 1989. 311 s. Preklad: Marta Zamborová. In: Slovenský národný korpus – prim-6.1-public-sane. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2013. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

Príklad na publicistický zdroj z verzie prim-5.0:

Literárny týždenník, jún 1998. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku Slovenských spisovateľov 1998. In: Slovenský národný korpus – prim-5.0-public-inf. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2011. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.