Beáta Kmeťová

lingvistka

Kontaktné informácie

e-mail

beatak @ korpus.sk

e-mail

beatak @ korpus.juls.savba.sk

miestnosť

38

tel. číslo

+421 (2) 5441 0307

tel. číslo

+421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 107

Profil pracovníka

Titul

Mgr.

Štúdium

  • 2004 – 2009: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; slovenský jazyk a literatúra → Mgr.

Pracoviská

  • 2011 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Medzinárodné a domáce projekty

  • 2015 – 2017: Analýza terminologickej práce Jána Horeckého ako inšpirácia pre terminologický manažment 21. storočia na Slovensku (spoluriešiteľka)
  • 2012 – 2016: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – III. etapa (spoluriešiteľka)
  • 2011 – 2011: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (druhá etapa) (spoluriešiteľka)

Oblasť výskumu

  • výskum v oblasti jazyka a štýlu vybraných textov a autorov

Zameranie v SNK

  • správa archívu a banky textov SNK
  • lingvistické spracúvanie textových dát v Slovenskom národnom korpuse: bibliografická a štýlovo-žánrová anotácia textov, riešenie čiastkových lingvistických problémov pri anotácii textov
  • spolupráca pri oslovovaní poskytovateľov a získavaní textov do SNK

Záľuby

knihy, cestovanie

Personálna bibliografia

Monografie, slovníky, zborníky, štúdie, články, recenzie, správy z oblasti počítačovej a korpusovej lingvistiky, terminológie a iných oblastí lingvistiky

2021

2020

2019

KLIMOVÁ, Laura — KMEŤOVÁ, Beáta — KROLČÍKOVÁ, Romana: SLOVKO 2019. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, jazyková dynamika a zmeny. In: Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 3, s. 344 – 353. ISSN 0037-6981. PDF

2018

GARABÍK, Radovan — KMEŤOVÁ, Beáta — KARČOVÁ, Agáta — BOBEKOVÁ, Kristína — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — CHLPÍKOVÁ, Katarína: Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu. Ed. R. Garabík. Bratislava: Veda 2018. 848 s. ISBN 978-80-224-1699-3.

2017

ŠIMKOVÁ, Mária — GAJDOŠOVÁ, Katarína — KMEŤOVÁ, Beáta — DEBNÁR, Marek: Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Vydavateľstvo Mikula 2017. 168 s. ISBN 978-80-88814-98-6.

GARABÍK, Radovan — KMEŤOVÁ, Beáta — ŠIMKOVÁ, Mária — ZUMRÍK, Miroslav a kol.: Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu. Bratislava: Veda 2017. 562 s. ISBN 978-80-224-1630-6.

2016

CHLPÍKOVÁ, Katarína — KMEŤOVÁ, Beáta: Slovko 2015. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, lexikografia. In: Jazykovedný časopis, 2016, roč. 67, č. 1, s. 100 – 104. ISSN 0021-5597.

2015

2014

KARČOVÁ, Agáta — KMEŤOVÁ, Beáta: Slovko 2013. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, e-learning. In: Jazykovedný časopis, 2014, roč. 65, č. 1, s. 91 – 98. ISSN 1337-6853.

KMEŤOVÁ, Beáta — ŽÁKOVÁ, Adriána: InterCorp: Možnosti porovnávania a štúdia viacerých jazykov. In: Slovenská reč, 2014, roč. 79, č. 1, s. 106 – 111. (recenzia). ISSN 0037-6981. PDF

2013

2012

2011

GAJDOŠOVÁ, Katarína — KMEŤOVÁ, Beáta — ŽÁKOVÁ, Adriána: Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, multilingválnosť. In: Jazykovedný časopis, 2011, roč. 62, č. 2, s. 167 – 172. (správa). PDF

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Profily pracovníka na iných stránkach

↑ Hore na stránku