Adriána Žáková

lingvistka

Kontaktné informácie

e-mail

adriana163 @ korpus.sk

e-mail

adriana163 @ korpus.juls.savba.sk

miestnosť

36

tel. číslo

+421 (2) 5441 0307

tel. číslo

+421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 174

Profil pracovníka

Titul

Mgr.

Štúdium

  • 2006 – 2011: Pedagogická fakulta UK, Bratislava; slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra → Mgr.

Pracoviská

  • 2011 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava
  • 2008 – 2011: Jazykový klub Interlingua 27, Bratislava (lektorka anglického jazyka a slovenčiny pre cudzincov)

Medzinárodné a domáce projekty

  • 2013 – 2015: www.slovake.eu - Extending the offer of the e-learning platform for the Slovak language vrátane projektu WordNet (spoluriešiteľka)
  • 2012 – 2014: lingvo.info (spoluriešiteľka)
  • 2011 – 2015: NETWORDS – The European Network on Word Structure (Cross-disciplinary approaches to understanding word structure in the languages of Europe) (spoluriešiteľka)
  • 2011 – 2013: CEntral and South-east europeAn Resources (META-NET) (spoluriešiteľka)

Oblasť výskumu

  • sémantické vzťahy
  • on-line vzdelávanie

Zameranie v SNK

  • anglický, slovenský, litovský WordNet (koordinátorka)

Záľuby

šport, knihy, cestovanie

Personálna bibliografia

Monografie, slovníky, zborníky, štúdie, články, recenzie, správy z oblasti počítačovej a korpusovej lingvistiky, terminológie a iných oblastí lingvistiky

2021

2020

2019

2018

GARABÍK, Radovan — KARČOVÁ, Agáta — ŽÁKOVÁ, Adriána: Kvantitatívna analýza polyfunkčného komponentu sa na báze Slovenského národného korpusu. In: Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 1, s. 23 – 34. ISSN 0037-6981. PDF

2017

ŽÁKOVÁ, Adriána: Európsky deň jazykov. In: Kultúra slova, 2017, roč. 51, č. 6, s. 356 – 357. ISSN 0023-5202. PDF

Jazykovedný časopis, roč. 68, č. 2. Ed. K. Gajdošová – A. Žáková. Slovak Academic Press 2017. 431 s. PDF

2016

GARABÍK, Radovan — KARČOVÁ, Agáta — ŠIMKOVÁ, Mária — BRÍDA, Radoslav — ŽÁKOVÁ, Adriána: Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi. Bratislava: Vydavateľstvo Mikula 2016. 656 s. ISBN 978-80-88814-91-7.

2015

Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2015. Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Lüdenscheid: RAM-Verlag 2015. 170 s. ISBN 978-3-942303-32-3. PDF

2014

KMEŤOVÁ, Beáta — ŽÁKOVÁ, Adriána: InterCorp: Možnosti porovnávania a štúdia viacerých jazykov. In: Slovenská reč, 2014, roč. 79, č. 1, s. 106 – 111. (recenzia). ISSN 0037-6981. PDF

ŽÁKOVÁ, Adriána: Jazykové zdroje slovenčiny v rámci projektu CESAR. In: Varia XXII. Zborník abstraktov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5. – 7. 12. 2012). Ed. Katarína Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre 2014, s. 106. PDF

Jazykovedné štúdie XXXI. Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Bratislava: VEDA 2014. 190 s. ISBN 978-80-224-1391-6.

2013

ŽÁKOVÁ, Adriána: Smerovanie vývoja jazykových nástrojov a technológií. In: Slovenská reč, 2013, roč. 78, č. 5, s. 291 – 295. (správa). ISSN 0037-6981. PDF

Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovko 2013. Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Lüdenscheid: RAM-Verlag 2013. 303 s. ISBN 978-3-942303-18-7. PDF

2012

2011

GAJDOŠOVÁ, Katarína — KMEŤOVÁ, Beáta — ŽÁKOVÁ, Adriána: Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, multilingválnosť. In: Jazykovedný časopis, 2011, roč. 62, č. 2, s. 167 – 172. (správa). PDF

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

↑ Hore na stránku