Agáta Karčová

lingvistka

Kontaktné informácie

e-mail

agatak @ korpus.sk

e-mail

agatak @ korpus.juls.savba.sk

miestnosť

36

tel. číslo

+421 (2) 5441 0307

tel. číslo

+421 (2) 5443 176 {1,2}, klapka 174

Profil pracovníka

Tituly

Mgr., PhD.

Štúdium

 • 2007 – 2013: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; slovenský jazyk a literatúra → PhD.
 • 2000 – 2005: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove; slovenský jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra → Mgr.

Pracoviská

 • 2005 – súčasnosť: Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Medzinárodné a domáce projekty

 • 2012 – 2016: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku – III. etapa (spoluriešiteľka)
 • 2012 – 2014: lingvo.info (spoluriešiteľka)
 • 2011 – 2013: CESAR: CEntral and South-east europeAn Resources (spoluriešiteľka)
 • 2009 – 2011: Slovak Online (spoluriešiteľka)
 • 2009 – 2011: Slovenčina ako kultúrny jav a médium kultúry (spoluriešiteľka)
 • 2007 – 2011: Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (druhá etapa) (spoluriešiteľka)
 • október 2005 – 2006: Komplexné spracovanie slovenského jazyka a jeho elektronizácia na účely jazykovedného výskumu (prvá etapa) (spoluriešiteľka)
 • október 2005 – 2006: Morfosyntaktická analýza Slovenského národného korpusu (spoluriešiteľka)

Oblasť výskumu

 • korpusová lingvistika
 • synchrónna gramatika
 • on-line vzdelávanie

Zameranie v SNK

 • morfologická databáza
 • Slovenský hovorený korpus
 • Korpus slovenských nárečí
 • Nárečový archív (koordinátorka)

Záľuby

šport, hudba

Personálna bibliografia

Monografie, slovníky, zborníky, štúdie, články, recenzie, správy z oblasti počítačovej a korpusovej lingvistiky, terminológie a iných oblastí lingvistiky

2021

2020

2019

GARABÍK, Radovan — KARČOVÁ, Agáta: Frekvencia lexikálnych jednotiek cudzieho pôvodu v slovenčine. In: Slovenská reč, 2019, roč. 84, č. 1, s. 26 – 46. ISSN 0037-6981.

KARČOVÁ, Agáta: Archív nárečí Slovenského národného korpusu. Východiská jeho tvorby, súčasný stav a perspektívy. In: Variety jazyka a jazykovedy. Východoslovenské nárečia v minulosti a dnes (na počesť doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.). Ed. P. Karpinský — V. Perovská. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2019. 131 – 148 s. ISBN 978-80-555-2381-1. PDF

2018

GARABÍK, Radovan — KMEŤOVÁ, Beáta — KARČOVÁ, Agáta — BOBEKOVÁ, Kristína — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — CHLPÍKOVÁ, Katarína: Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu. Ed. R. Garabík. Bratislava: Veda 2018. 848 s. ISBN 978-80-224-1699-3.

GARABÍK, Radovan — KARČOVÁ, Agáta — ŽÁKOVÁ, Adriána: Kvantitatívna analýza polyfunkčného komponentu sa na báze Slovenského národného korpusu. In: Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 1, s. 23 – 34. ISSN 0037-6981. PDF

KARČOVÁ, Agáta: Cenný prameň aj praktická príručka. In: Kultúra slova, 2018, roč. 52, č. 4, s. 237 – 241. (recenzia). ISSN 0023-5202. PDF

KARČOVÁ, Agáta — ZUMRÍK, Miroslav: Slovko 2017. Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Terminology, e-Terminology. In: Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 1, s. 91 – 99. (správa). ISSN 0037-6981. PDF

2017

2016

GARABÍK, Radovan — KARČOVÁ, Agáta — ŠIMKOVÁ, Mária — BRÍDA, Radoslav — ŽÁKOVÁ, Adriána: Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi. Bratislava: Vydavateľstvo Mikula 2016. 656 s. ISBN 978-80-88814-91-7.

2015

KARČOVÁ, Agáta — LEVICKÁ, Jana: Aktuálne otázky terminológie marketingu. In: Kultúra slova, 2015, roč. 49, č. 1, s. 48 – 53. ISSN 0023-5202.

2014

KARČOVÁ, Agáta: Frekventované bohemizmy v slovenčine – substantíva s formantom -tko. In: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája II. (2nd Conference for Young Slavists in Budapest). Ed. Aleksander Urkom. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem 2014, s. 80 – 90. PDF

KARČOVÁ, Agáta: Jazykový obraz sveta – fenomén videnia a zraku a ich axiologický rozmer. In: Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara. Ed. Slavomír Ondrejovič — Lucia Satinská — Júlia Vrábľová. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2014, s. 224 – 248. PDF

KARČOVÁ, Agáta — KMEŤOVÁ, Beáta: Slovko 2013. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, e-learning. In: Jazykovedný časopis, 2014, roč. 65, č. 1, s. 91 – 98. ISSN 1337-6853.

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — DUŠEK, Ondřej — HAJIČ, Jan — KARČOVÁ, Agáta — GARABÍK, Radovan: Semi-automatic detection of Multiword Expressions in the Slovak Dependency Treebank. In: Computational Linguistics in Bulgaria. Ed. Svetlozara Leseva — Tsvetana Dimitrova — Ivelina Stoyanova — Ekaterina Tarpomanova — Rositsa Dekova. Sofia: The Institute for Bulgarian Language Prof. Lyubomir Andreychin – Bulgarian Academy of Sciences 2014, s. 32 – 38. PDF

2013

KARČOVÁ, Agáta: Jazykový obraz sveta – predstavy o zrakovom vnímaní zakódované v slovenskom jazyku. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013. 104 s. Dizertačná práca.

KARČOVÁ, Agáta: Delimitation of Participles in the Manual Morphological Annotation. In: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-Learning. Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Lüdenscheid: RAM-Verlag 2013, s. 108 – 117. PDF

KARČOVÁ, Agáta: Hovorené korpusy a korpusové výskumy reči. In: Slovenská reč, 2013, roč. 78, č. 1 – 2, s. 105 – 113. (recenzia). ISSN 0037-6981. PDF

KARČOVÁ, Agáta: Okrúhle jubileum Márie Šimkovej. In: Kultúra slova, 2013, roč. 47, č. 5, s. 307 – 309. (medailón). ISSN 0023-5202. PDF

KARČOVÁ, Agáta: Postpozícia nerozvitého zhodného atribútu (výskum na báze Slovenského národného korpusu a českého korpusu ORWELL). In: Gramatika a korpus 2012 – Grammar and Corpora 2012. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové 2013, s. 1 – 13. PDF

2012

2011

KARČOVÁ, Agáta: Výslovnostné realizácie dvojhlásky ô v súčasných hovorených prejavoch na báze Slovenského hovoreného korpusu. In: Korpusová lingvistika Praha 2011. 2. Výzkum a výstavba korpusů. Ed. František Čermák — Karel Kučera — Vladimír Petkevič. Praha: Ústav Českého národního korpusu – Nakladatelství Lidové noviny 2011, s. 240 – 251. PDF

2010

GAJDOŠOVÁ, Katarína — KARČOVÁ, Agáta — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: SLOVKO 2009. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. In: Jazykovedný časopis, 2010, roč. 61, č. 1, s. 90 – 97. (správa). PDF

KARČOVÁ, Agáta: Adaptácia vybraných akronymov do systému slovenčiny. In: Varia XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007). Ed. Viera Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV v Bratislave 2010, s. 207 – 212. PDF

KARČOVÁ, Agáta: Analýza jazykového prejavu v televíznej relácii (na báze Slovenského hovoreného korpusu). In: Varia 19. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava - Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009). Ed. Juraj Hladký — Ľubomír Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 139 – 146. PDF

KARČOVÁ, Agáta: Jazyková kultúra na začiatku 3. tisícročia. Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 9. – 10. septembra 2004 v Bratislave. In: Slovenská reč, 2010, roč. 75, č. 3, s. 185 – 191. (recenzia). ISSN 0037-6981. PDF

2009

KARČOVÁ, Agáta: Produktívnosť vzoru vysvedčenie, jeho vplyv na skloňovanie substantív stredného rodu a nové lexikálne jednotky prináležiace tomuto vzoru. In: Varia XVI. Zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006). Ed. Gabriela Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 257 – 268. PDF

KARČOVÁ, Agáta: SABOL, Ján – BÓNOVÁ, Iveta – SOKOLOVÁ, Miloslava: Kultúra hovoreného prejavu. In: Slovenská reč, 2009, roč. 74, č. 2, s. 111 – 112. (recenzia). ISSN 0037-6981. PDF

2008

KARČOVÁ, Agáta: Príprava a uskutočňovanie projektu morfologického analyzátora. In: Varia XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Ed. Anna Gálisová — Alexandra Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 286 – 292. PDF

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela — KARČOVÁ, Agáta — VASILIŠINOVÁ, Dorota: EGG 2007. 14th Central European Summer School in Generative Grammar. In: Jazykovedný časopis, 2008, roč. 59, č. 1 – 2, s. 181 – 185. (správa). ISSN 0021-5597. ODT PDF

ŠIMKOVÁ, Mária — GARABÍK, Radovan — KARČOVÁ, Agáta — GAJDOŠOVÁ, Katarína: Hovorený korpus slovenčiny. In: Čeština v mluveném korpusu. Ed. Marie Kopřivová — Martina Waclawičová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny – Ústav českého národního korpusu 2008, s. 227 – 233. PDF

2007

GARABÍK, Radovan — KARČOVÁ, Agáta: Návrhy na doplnenie a spresnenie pravidiel prepisu z ukrajinskej grafickej sústavy do slovenskej grafickej sústavy. In: Kultúra slova, 2007, roč. 41, č. 6, s. 329 – 332. ISSN 0023-5202. PDF

2006

KARČOVÁ, Agáta — MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Distribúcia prípon -mi, -ami v tvaroch maskulínnych substantív zakončených na konsonantické skupiny. In: Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Ed. Miloslava Sokolová — Martina Ivanová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2006, s. 155 – 175. PDF

KARČOVÁ, Agáta — ŠIMKOVÁ, Mária: Морфологічна анотація текстів словацького національного корпусу. In: Лексикографічний бюлетень 13. Київ: Інститут української мови Національної академії наук України 2006, s. 71 – 76. PDF

2005

2004

2003

2002

Profily pracovníka na iných stránkach