→English

Štruktúra Slovenského národného korpusu

Hlavný korpus písaných textov SNK

Aktuálna verzia korpusu prim-10.0 bola vytvorená 28. 4. 2022 a sprístupnená 15. 6. 2022 v rozsahu vyše 1,68 mld. tokenov. Využitie na vedecko-výskumné ciele je bezplatné, prístup na vyhľadávanie dostane používateľ po zaregistrovaní.

Používateľom ostáva k dispozícii aj predchádzajúca verzia korpusu prim-9.0 v rozsahu vyše 1,65 mld. tokenov.

Na požiadanie je možné povoliť prístup aj k starším verziám.

Ručne morfologicky anotovaný korpus SNK

Morfologická databáza SNK

Ďalšie korpusy súčasných písaných textov SNK

Korpusy textov spred r. 1955

Akvizičné korpusy

Hovorené korpusy SNK

Korpus nárečí SNK

Archív nárečí SNK

Historický korpus slovenčiny

Korpus krymskotatárskeho jazyka

Slovenská terminologická databáza

Slovenský WordNet

Lexikálna databáza typu WordNet predstavuje sémantickú sieť slov alebo slovných spojení budovanú podľa vzoru pôvodného (princetonského) WordNetu angličtiny. Slovenské výrazy sú zároveň prepojené s anglickými ekvivalentmi.