Frekvencie tetragramov slov v korpuse r864az1843-1.0

1. Top 1000

   49 to   tak   a    tak
   49 to   sem   to   tak
   49 sem   to   tak   a
   49 hen   to   sem   to
   29 zásluhách    trest  v    svete
   29 v    našich sídlach sestry
   29 trest  v    svete  postihol
   29 teraz  v    našich sídlach
   29 teraz  víťazstvo    je   tu
   29 rozkoš po   zásluhách    trest
   29 po   zásluhách    trest  v
   29 našich sídlach sestry sú
   29 mrzkú  rozkoš po   zásluhách
   29 keďže  mrzkú  rozkoš po
   27 so   sprievodom   lýry  spievajte
   26 vy   už   so   sprievodom
   26 už   so   sprievodom   lýry
   25 vo   dne   v    noci
   22 zo   dňa   na   deň
   20 amint  a    magyar mondja
   19 šel   gudel  na   víno
   19 primlúvaj    sa   za   nás
   19 mi   pastírská    trúchlí spev
   18 začňi  mi   pastírská    trúchlí
   18 ňech  je   chvála bohu
   18 je   chvála bohu  daná
   17 vipros nám   od   boha
   17 včil  sa   za   nás
   17 toho  istého dňa   sme
   17 dne   i    v    noci
   17 čo   je   to   za
   16 o    najveľebňejšéj svátosťi    oltárnéj
   16 na   to   dobré  pivo
   16 nám   od   boha  milosť
   16 načo  mi   je   žena
   16 když  nemám  nic   doma
   16 kdo   jen   na   boha
   15 že   som   ho   smutná
   15 v    tom   zelenom háji
   15 včil  už   v    ňebi
   15 včil  mající večnú  radosť
   15 som   ho   smutná stratila
   15 keby  som   ja   mala
   15 kde   sme   strávili    noc
   15 jen   na   boha  se
   14 že   sa   mu   chce
   14 ve   dne   v    noci
   14 sa   mu   chce  ješte
   14 pošol  bych  ja   do
   14 pes   nechce gudla  hrýzti
   14 mu   chce  ješte  píti
   14 keď   mi   na   um
   14 iná   o    najveľebňejšéj svátosťi
   14 diovča z    bielej hory
   14 bych  ja   do   vas
   13 ve   dne   i    v
   13 práve  v    tom   čase
   13 pán   ján   filip  weltz
   13 a    ja   som   sa
   13 a    ja   by   som
   12 že   si   zostal mladý
   12 si   zostal mladý  kňaz
   12 radosť vipros nám   od
   12 kyj   nechce psa   mlátiti
   12 keby  mi   milý  muoj
   12 čože  je   to   za
   11 ze   ďňa   na   ďeň
   11 ze   dňa   na   deň
   11 za   nás   už   primlúvaj
   11 veď   som   sa   vydala
   11 večnú  radosť vipros nám
   11 ťa   na   sto   ráz
   11 škoda  ťa   na   sto
   11 sme   prišli do   mesta
   11 sa   za   nás   už
   11 nic   nedbám na   ten
   11 nedbám na   ten   svět
   11 na   boha  se   spoléhá
   11 mající večnú  radosť vipros
   10 z    ďňa   na   ďeň
   10 veľkí  ve   svéj  mocnosťi
   10 skočí  mu   do   reči
   10 protož já   radím  tobe
   10 pekne  krákorí cez   té
   10 ó    najvišší    otče  ňeba
   10 oj   did   i    lado
   10 oheň  nechce kyj   páliti
   10 od   slova  do   slova
   10 krákorí cez   té   naše
   10 keď   som   sa   ja
   10 keď   sme   sa   my
   10 chodí  šuhaj  po   dvore
   10 ešte  ti   raz   poviem
   10 cez   té   naše  dvory
   10 a    to   kura  harabura
   10 a    toho  istého dňa
   9 výstup druhý  výstup tretí
   9 v    tom   sa   na
   9 venček teraz  kladiem ochotne
   9 už   v    ňebi  oslávení
   9 už   je   sedem  týždňov
   9 ubytovali    sme   sa   v
   9 to   kura  harabura    pekne
   9 teraz  kladiem ochotne a
   9 ten   svoj  venček teraz
   9 tá   kačka  blato  tlačká
   9 šajna  driny  driny  drom
   9 svoj  venček teraz  kladiem
   9 stal  sa   mojím  ženíchom
   9 so   slzami v    očiach
   9 sem   i    tam   sa
   9 pri   brode  na   vode
   9 ochotne a    prsteň dávam
   9 na   jeho  hlavu  ten
   9 kým   svet  svetom bude
   9 kura  harabura    pekne  krákorí
   9 kladiem ochotne a    prsteň
   9 keď   si   od   nás
   9 keď   si   ja   zaspievam
   9 keď   ja   ztato  povandrujem
   9 jeho  hlavu  ten   svoj
   9 ja   som   sa   nazdala
   9 hlavu  ten   svoj  venček
   9 harabura    pekne  krákorí cez
   9 druhý  výstup tretí  výstup
   9 dosť  som   sa   nachodil
   9 darmo  ty   k    nám
   9 by   stal  sa   mojím
   9 bůh   o    mne   pečuje
   9 bolo  mi   tej   noci
   9 biskupovi    a    viznavačovi   1
   9 a    tá   kačka  blato
   9 a    prsteň dávam  mu
   8 za   ten   tichý  dunaj
   8 voda  nechce oheň  hasiti
   8 v    mojej  milej  dvore
   8 tam   dole  na   dole
   8 tá   husa  trávu  kúsa
   8 svátek naňebevstúpeňá krista pána
   8 som   sa   s    ním
   8 smiluj nade  mnou  a
   8 pri   najsvaťejšéj  obeťe  omše
   8 pres  ten   zelený háj
   8 panňe  a    mučedelňici   1
   8 pána  našého jéžiša krista
   8 o    umučeňú krista pána
   8 o    najsvaťejšém  méňe  jéžiš
   8 o    bych  nebyl  znal
   8 nemám  ich   kde   vziati
   8 nebyl  znal  o    milosti
   8 na   tom   istom  mieste
   8 na   svátek naňebevstúpeňá krista
   8 nalož  laskavě se   mnou
   8 najsvaťejšéj  obeťe  omše  svatéj
   8 nade  mnou  a    nalož
   8 mnou  a    nalož  laskavě
   8 mi   na   um   prídu
   8 mala  som   frajera i
   8 keď   som   pásou  kone
   8 keď   som   ja   bou
   8 keď   som   ja   bol
   8 keď   som   išol  čes
   8 keď   k    nám   prídeš
   8 jak   som   išol  od
   8 istého dňa   sme   prišli
   8 ešte  sme   len   boli
   8 do   večnéj prišli radosťi
   8 dňa   sme   prišli do
   8 čím   si   ich   chovala
   8 bych  nebyl  znal  o
   8 biskupovi    a    cirkvi učitelovi
   8 a    tá   husa  trávu
   8 a    nalož  laskavě se
   8 aby   sme   v    hanbe
   7 že   je   to   tak
   7 z    místa  na   místo
   7 zmiluj sa   nado  mnou
   7 z    hlubokosti   volám  k
   7 z    ázie  do   európy
   7 za   našimi humny  zelená
   7 zahradenka   a    v    nej
   7 v    sobotišti    na   rínečku
   7 v    jakém  sme   súžeňú
   7 veru  si   k    nám
   7 veľkí  ňebeskí náš   paňe
   7 v    čem   kdo   chce
   7 už   som   si   oddýchou
   7 už   som   bol   za
   7 už   sa   tá   lavička
   7 už   je   malá  chvíľa
   7 ty   k    nám   chodíš
   7 toto  je   tá   cesta
   7 to   nie   je   pravda
   7 to   nie   je   možné
   7 tá   morka  len   si
   7 s    vršku  do   doliny
   7 spravodlivý   je   smútok váš
   7 som   šeu   zo   zálet
   7 som   prišou k    milej
   7 som   išol  od   svej
   7 som   bol   za   mostom
   7 sme   v    hanbe  nezostali
   7 si   k    nám   chodiu
   7 radšej by   si   ženy
   7 prišiou som   k    vám
   7 pre   teba  mňa   bijú
   7 po   valasky od   zeme
   7 potom  sme   prišli do
   7 pero  som   mu   dala
   7 noc   sme   strávili    v
   7 nedaj  žene  po   vuoli
   7 nebou  som   pri   bete
   7 na   kopečku rastie rož
   7 na   čo   mi   je
   7 morka  len   si   dvorká
   7 má   duše  krista miluje
   7 kobej  to   tak   bolo
   7 k    mojej  milej  cesta
   7 keď   som   šeu   zo
   7 keď   som   prišou k
   7 keď   som   išol  hore
   7 keď   som   išiou  i
   7 keď   puojdeš popred nás
   7 keď   prídeš k    nám
   7 keď   pojdeš popred nás
   7 keď   ma   vo   dne
   7 keď   já   stato  puojdem
   7 keď   išla  zo   salaša
   7 keď   bych  som   ťa
   7 kebys  ma   tak   milovala
   7 keby  mne   tak   bolo
   7 když  si   v    štestí
   7 jeden  a    ten   istý
   7 jako  je   to   pekne
   7 išol  od   svej  milej
   7 hore  na   tom   vepre
   7 hlubokosti   volám  k    tobě
   7 gudel  nechce domú  jíti
   7 ešte  toho  istého dňa
   7 do   svého  sa   bidla
   7 dosť  som   sa   nachodiu
   7 dosti  som   sa   nachodiu
   7 dobre  je   mne   bieliť
   7 der   der   der   bum
   7 der   der   bum   bum
   7 der   bum   bum   bum
   7 dala  by   mu   zvoniť
   7 čože  sa   mi   stálo
   7 čo   nám   naši  reknú
   7 čo   koho  do   toho
   7 čí   je   to   domčok
   7 azda  mňa   moja  mať
   7 a    v    nej   trninka
   7 a    tá   morka  len
   7 a    takímito    rečnuje slovmi
   7 a    takímito    odreče slovmi
   7 a    také  slova  ustami
   7 a    prišli sme   do
   7 a    pod   našim  domečkom
   7 ani   som   sa   nevyspal
   7 ak   ja   puojdem domov
   7 a    keď   sa   už
   7 aj   v    našich časoch
   6 že   si   sa   tak
   6 že   nie   je   to
   6 že   by   som   sa
   6 že   by   sa   bol
   6 ze   všéj  srdca  vďačnosťi
   6 ze   dne   na   den
   6 za   džbán  sa   ti
   6 vždy  viac  a    viac
   6 v    tom   istom  čase
   6 v    tom   čase  sa
   6 vól   nechce vodu  píti
   6 viznavačovi   a    cirkvi učitelovi
   6 ve   méňe  tvém  aj
   6 veľebnosťi   chvála daná  ze
   6 veľebnosťi   ďéki  zdávám s
   6 už   sme   vršky  zorali
   6 už   mne   má   milá
   6 urbánovi    pápežovi    a    mučedelňíkovi
   6 tvojéj veľebnosťi   ďéki  zdávám
   6 tvéj  veľebnosťi   chvála daná
   6 tu   pán   zríni  mikuláš
   6 túlajúcich   sa   po   svete
   6 to   sa   aj   stalo
   6 to   prasa  kvikom zasa
   6 tá   najviššá    ňeskončená   dobroto
   6 tam   s    tej   strany
   6 tam   hore  na   tom
   6 tak   sa   aj   stalo
   6 také  slova  ustami pusťí
   6 tá   istá  dora  naša
   6 ta   hore  som   išla
   6 s    tím   mne   neutrucuješ
   6 s    ťebú  sa   radovali
   6 spasitela    jéžiša našého vikupitela
   6 smiluj se   nade  mnou
   6 sme   sa   vrátili do
   6 sme   prišli napoludnie   do
   6 sláva  a    chvála i
   6 si   k    nám   chodievau
   6 se   mi   má   stať
   6 sám   tá   najviššá    ňeskončená
   6 prvý  výstup druhý  výstup
   6 proťi  pádu  lichvi patrónovi
   6 proťi  ňebezpečenstvu ohňa  patrónovi
   6 pred  skalou na   vepre
   6 plac  pred  skalou na
   6 o    tom   ani   slova
   6 ode   všeho  chráňil škodného
   6 obsah  prvý  výstup druhý
   6 nové  oblékaj príroďe rúcho
   6 nic   dobre  ani   zle
   6 nechodiu    som   za   ňou
   6 ňech  ju   ve   méňe
   6 nebol  som   tam   len
   6 na   tom   druhom rade
   6 našimi humny  zelená kapusta
   6 na   kvetnú ňeďelu pri
   6 na   druhý  deň   sa
   6 na   druhý  deň   ráno
   6 na   bílú  sobotu pri
   6 mne   má   milá  odprovodila
   6 mňa   ode   všeho  chráňil
   6 mňa   moja  mať   na
   6 miléj  naspor všeckému    radosťi
   6 mi   je   k    vuoli
   6 méňe  tvém  aj   dokonám
   6 mau   som   ja   frajerku
   6 len   za   džbánom želelo
   6 kto   by   si   bol
   6 krv   spasitela    jéžiša našého
   6 keď   som   sa   zverboval
   6 keď   som   išiou  cez
   6 keď   sa   ho   pýtali
   6 keď   my   cez   hory
   6 keď   ja   ztato  puojdem
   6 keď   ho   tak   verne
   6 k    bohu  a    k
   6 ju   ve   méňe  tvém
   6 ja   prídem k    vám
   6 i    shora  i    zdola
   6 chvála daná  ze   všéj
   6 chodila zuzanka okolo  dunaja
   6 chodievali   by   k    nám
   6 ho   tak   verne  miluješ
   6 hneď  na   druhý  deň
   6 ešte  by   to   nič
   6 eb   a    ki   nem
   6 džbán  sa   ti   zaplatí
   6 do   uherskéj    dobréj zeme
   6 dost  mej   na   tem
   6 donátovi    biskupovi    a    mučedelňíkovi
   6 dobre  sa   tu   majte
   6 ďéki  zdávám s    povďačnosťi
   6 dejstvo obsah  prvý  výstup
   6 daná  ze   všéj  srdca
   6 dala  som   mu   rúčku
   6 čože  mi   je   po
   6 čo   z    toho  vyplýva
   6 čo   se   mi   má
   6 čo   sa   stalo  s
   6 čo   sa   s    ním
   6 by   to   nič   nebolo
   6 bi   mňa   ode   všeho
   6 ber   sa   mi   ríchlonohí
   6 a    z    polročka    do
   6 ať   se   zahanbí pohané
   6 a    to   prasa  kvikom
   6 a    tak   ustami rekňe
   6 a    s    nimi  se
   6 a    pýtal  sa   ho
   6 a    potom  sme   sa
   6 a    nové  oblékaj príroďe
   6 ani   si   ho   neviaž
   6 a    na   vlastné oči
   6 a    miléj  naspor všeckému
   6 ako   som   už   spomenul
   6 ako   som   už   povedal
   6 a    ja   som   ju
   6 a    i    v    reči
   6 a    i    v    noci
   6 a    chvála i    česť
   6 aby   studňa vodu  dala
   6 aby   sa   čím   skôr
   5 že   v    tom   čase
   5 že   to   nie   je
   5 že   sme   sa   ľúbili
   5 zelenej pažiti fialka prekvitá
   5 z    času  na   čas
   5 zbojníčia    veľmi  ukrutne a
   5 za   ťebú  do   večnéj
   5 zajatého    majú  v    moci
   5 výťah  obsah  první  výstup
   5 v    ten   istý  deň
   5 v    tej   čiernej haline
   5 v    šírom  poli  hruška
   5 však  je   to   peknuo
   5 vitaj  najsvaťejšá   krv   spasitela
   5 v    horách a    dvoch
   5 veru  sa   ja   skryjem
   5 veľmi  ukrutne a    strašne
   5 ve   ďňe   i    v
   5 ve   dne   a    i
   5 v    čelo  se   pleskne
   5 už   som   ťa   bou
   5 už   sme   sa   nažali
   5 ukrutne a    strašne tam
   5 ty   pojdeš k    nám
   5 tu   sme   strávili    noc
   5 tú   i    na   tú
   5 třetí  scéna  čtvrtá scéna
   5 tri   noci  som   nespala
   5 tretieho    biedne zajatého    majú
   5 toto  je   tá   panna
   5 to   sa   moje  mozole
   5 to   sa   mi   páči
   5 to   na   tom   nezáleží
   5 tešila by   se   so
   5 tešila by   sa   so
   5 tam   v    horách a
   5 tak   som   sa   nazdala
   5 tá   koza  spadla s
   5 tak   a    i    ty
   5 štyristo    červených    a    za
   5 šla   anna  pre   vodu
   5 šírom  poli  hruška stojí
   5 szó   annyi  mint  száz
   5 svete  nepoteší    zbožné mravy
   5 strašne tam   v    horách
   5 stojí  hruška v    sade
   5 s    tebou  moje  srdce
   5 spoločníci   zbojníčia    veľmi  ukrutne
   5 som   ťa   bou   zabou
   5 som   po   prvý  raz
   5 som   išol  hore  járky
   5 som   išol  čes   hory
   5 s    milým  pánom  bohom
   5 smiluj se   nad   námi
   5 sme   sa   v    krčme
   5 sme   sa   v    hostinci
   5 sme   sa   pobrali do
   5 sme   sa   my   s
   5 sme   prišli do   krčmy
   5 sme   pokračovali   v    ceste
   5 s    kym   se   já
   5 s    kým   sa   ja
   5 skloň  se   k    nám
   5 si   ja   i    spievam
   5 septembra    sme   prišli do
   5 se   já   tešiť  mám
   5 sedni  si   na   stolčok
   5 s    času  na   čas
   5 scéna  třetí  scéna  čtvrtá
   5 scéna  druhá  scéna  třetí
   5 scéna  čtvrtá scéna  pátá
   5 sa   ty   na   mňa
   5 sa   my   s    milým
   5 sa   ja   tešiť  mám
   5 přišloť k    nám   padlým
   5 první  výstup druhý  výstup
   5 první  scéna  druhá  scéna
   5 primlúvaj    a    prosívať    ňeprestávaj
   5 predsi muśiš  moja  byc
   5 pred  okienkom    zahradenka   a
   5 pred  bohem  i    pred
   5 po   prvý  raz   v
   5 po   ňom   sa   prechodí
   5 poli  leží  skala  bielá
   5 pokud  mi   nedoneseš    od
   5 pojdeme my   na   lovy
   5 pod   kaštielom    panská lúčka
   5 ostrihomského  v    trnavskéj    polovici
   5 orie  rataj  pod   horou
   5 okienkom    zahradenka   a    v
   5 od   rána  až   do
   5 obsah  první  výstup druhý
   5 obsah  první  scéna  druhá
   5 ništ  to   na   tom
   5 nič   na   svete  nepoteší
   5 nepuojdem    já   za   muž
   5 nech  ťa   parom  vezme
   5 nechoď do   hlinického   domu
   5 nedeľu po   veľkej noci
   5 na   zelenej pažiti fialka
   5 na   tú   i    na
   5 na   svete  nepoteší    zbožné
   5 narosla nám   predo  dvermi
   5 na   poli  leží  skala
   5 na   peci  nechala mati
   5 naľezeňú    straťeních   vecí  patrónovi
   5 najveľebňejšéj svátosťi    oltárnéj    1
   5 najsvaťejšá   krv   spasitela    jéžiša
   5 načo  sa   mi   štyri
   5 muśiš  moja  byc   a
   5 muoj  dneska večer  prišol
   5 môže  to   byť   pravda
   5 moja  byc   a    moju
   5 mi   tú   radu  dal
   5 mi   milý  muoj  dneska
   5 milý  muoj  dneska večer
   5 mám   za   vodou  frajerečku
   5 ľudí  zabili už   dosiaľ
   5 lebo  jeho  dom   bude
   5 kym   se   já   tešiť
   5 kým   sa   ja   tešiť
   5 kto   by   sa   mi
   5 král  věčný  nás   požehnej
   5 koza  spadla s    voza
   5 kopáčího    arcibiskupa   ostrihomského  v
   5 k    nám   padlým spasení
   5 k    naľezeňú    straťeních   vecí
   5 kedyže to   žitko  zejde
   5 keď   ty   pojdeš k
   5 keď   sme   stadiaľ odišli
   5 keď   sme   išli  do
   5 keď   si   za   mnou
   5 keď   si   ništ  nemala
   5 keď   si   já   zaspievám
   5 keď   si   ja   i
   5 keď   sa   my   dva
   5 keď   k    vám   prídem
   5 keď   ja   puojdem cez
   5 keď   já   puojdem bojovati
   5 keby  to   pán   boh
   5 keby  ja   mala  krídla
   5 kebych ja   bol   o
   5 když  se   múj   milenký
   5 kam   dál   vícej  sa
   5 kam   dál   vícej  a
   5 jozefa kopáčího    arcibiskupa   ostrihomského
   5 je   to   za   zelina
   5 jest  mé   srdce  smutné
   5 jenž  v    nebi  bydlíš
   5 jeho  spoločníci   zbojníčia    veľmi
   5 jeho  dom   bude  tvojím
   5 jeden  z    nich  sa
   5 ja   teraz  svojou čašou
   5 ja   som   sa   s
   5 ján   filip  weltz  a
   5 ja   by   som   ce
   5 ja   bol   o    tom
   5 i    jeho  spoločníci   zbojníčia
   5 iba   ak   by   sa
   5 chvála i    česť  atď
   5 chodievau    si   do   nás
   5 choc  by   som   jechal
   5 chcel  se   janik  ženiť
   5 chcel  sa   janík  ženiť
   5 horách a    dvoch  ľudí
   5 hej   ani   ja   ne
   5 ešte  jednu  na   rozchodnú
   5 egy   szó   annyi  mint
   5 dvoch  ľudí  zabili už
   5 druhí  rozďíl je   o
   5 druhá  scéna  třetí  scéna
   5 drahí  krajania    a    priatelia
   5 do   ňeba  sa   dostali
   5 dom   bude  tvojím nešťastím
   5 ďňe   i    v    noci
   5 dne   a    i    v
   5 daj   ti   mi   bože
   5 čtvrtá scéna  pátá  scéna
   5 čo   to   dievče hovorí
   5 čo   se   ty   domníváš
   5 čo   na   vodu  ide
   5 čo   mi   dobre  praje
   5 či   je   to   pravda
   5 by   som   sa   ja
   5 by   som   ja   mohol
   5 by   som   ce   neľubila
   5 by   mu   zvoniť na
   5 bych  ja   k    vám
   5 byc   a    moju  voľu
   5 bum   bum   bum   atď
   5 bol   o    tom   vedel
   5 bola  som   v    hájičku
   5 bi   sme   boha  milovali
   5 bis   duo   sunt  quatuor
   5 biedne zajatého    majú  v
   5 bez   ohľadu na   to
   5 berieš si   ty   ženu
   5 ba   i    jeho  spoločníci
   5 a    tvoju  voľu  vypelnic
   5 a    to   tým   viac
   5 a    tá   koza  spadla
   5 a    strašne tam   v
   5 a    s    ťebú  sa
   5 a    spýtal sa   ho
   5 a    preto  sme   sa
   5 a    predsi muśiš  moja
   5 ani   to   nie   je
   5 a    moju  voľu  vypelnic
   5 a    k    tomu  ešče
   5 akt   obsah  první  scéna
   5 ako   sa   ti   spalo
   5 ako   sa   len   dalo
   5 ako   by   nám   nebolo
   5 ako   bis   duo   sunt
   5 aj   to   je   pravda
   5 a    jeden  z    nich
   5 a    ja   som   si
   5 a    dvoch  ľudí  zabili
   5 a    do   svého  sa
   5 a    čo   by   sa
   5 ač   jest  mé   srdce
   5 ač   chceš  moja  milá
   5 a    cirkvi učitelovi    1
   4 1472  v    tridenťe    od
   4 žofii  a    troch  jéj
   4 žigmundovi   královi a    mučedelňíkovi
   4 žial  na   mém   srdci
   4 že   si   ma   previedou
   4 že   sa   mu   v
   4 ženie  šuhaj  dva   voly
   4 že   nám   přeje  chvíle
   4 že   je   to   ten
   4 že   je   to   len
   4 že   ja   k    vám
   4 že   bych  já   tě
   4 že   ak   by   sa
   4 žalost mám   pro   tebe
   4 z    veľebnú svátosťú    oltárnú
   4 zuzanka na   dunaji stála
   4 z    tej   plešivskej   brány
   4 z    roka  na   rok
   4 známý  plac  pred  skalou
   4 z    mého  koníčka vraného
   4 z    ligora viznavačovi   a
   4 zlá   žena  k    tomu
   4 zlatého slunce krásný běh
   4 z    jedného miesta na
   4 zeľení štvrtek o    ustanoveňú
   4 ze   dna   na   den
   4 zdalo  sa   mi   tej
   4 zažiadalo    sa   mi   tvoje
   4 zavírce služeb božích jako
   4 zaviau vetrík cez   dolinu
   4 za   rímského    otca  pápeža
   4 za   odvráťeňí    ohňa  a
   4 za   nás   primlúvaj    a
   4 zámke  dobývati    do   uherskéj
   4 zakvitla    v    mém   srdci
   4 zajtra na   sobáš  iť
   4 za   celý  ten   čas
   4 v    zime  i    v
   4 vzbudzujícá   k    póstu  a
   4 vzau  by   som   ťa
   4 vzal  som   si   ja
   4 vzal  sem   si   starú
   4 v    zahrade ruža  kvitne
   4 výstup tretí  výstup štvrtý
   4 vymeň  ma   z    vezenia
   4 vydať  zo   seba  ani
   4 v    trnavskéj    polovici    mesto
   4 v    tridenťe    od   židov
   4 v    tom   vacovskom    závoze
   4 v    tomto  svatém chrámě
   4 v    tom   hámorskom    komorhofe
   4 v    tom   bystrickom   poli
   4 v    temto  osemnástem   stoletu
   4 v    tej   mojej  zahradke
   4 v    tej   mojej  zahrade
   4 vtedy  boly  dobré  letá
   4 v    tajnosti    držet  musím
   4 v    šírom  poli  i
   4 v    šípe  trník  kvitne
   4 všecka radost se   mi
   4 všakže ten   pán   farár
   4 však  som   ti   povedal
   4 však  som   ti   ja
   4 vstúp  do   srdce  tvého
   4 v    srdci  som   ťa
   4 v    reči  i    v
   4 vráť  mi   z    toho
   4 vrátili sme   sa   do
   4 voláňí a    vrúcnéj prosbi
   4 v    oku   som   vám
   4 vojťechovi   aneb  adalbertovi   biskupovi
   4 vojni  pomoc  na   ňepráťela
   4 vo   dva   rady  stáli
   4 vodu  na   lúčku  zelenú
   4 vo   dne   i    v
   4 vode  kone  vodu  pijú
   4 v    oči   ti   ho
   4 v    nedeľu doma  nebudem
   4 v    ňebesách    ťešící svú
   4 v    našom  dvore  holubinec
   4 v    nášho  pánovom dvore
   4 vlna  na   bielom baranci
   4 vlk   sa   chcel  ženiti
   4 v    liptove dva   duby
   4 v    lásce  a    v
   4 vlani  lepšie svoju  vec
   4 vistátích    v    ňebesách    ťešící
   4 vím   já   ptáča  krásné
   4 ve   svete  u    lidí
   4 veru  som   ja   žala
   4 veru  nechoď k    nám
   4 veru  bys   mi   otvorila
   4 veru  by   ma   dali
   4 vendelínovi   proťi  pádu  lichvi
   4 veď   som   ja   sama
   4 veď   je   ona   pekná
   4 veď   je   naša  veža
   4 veď   ho   ja   mám
   4 veď   aj   ja   som
   4 včil  po   vistátích    v
   4 v    čem   se   mé
   4 v    čas   plnomocních   odpustkov
   4 v    čas   nakazeňá    a
   4 v    čas   moru  a
   4 v    čas   i    vojni
   4 v    čas   hladu  a
   4 vás   pase  kdo   chce
   4 varuj  se   s    pilností
   4 vám   budem  na   dobrej
   4 vaľentínovi   biskupovi    a    mučedelňíkovi
   4 václavovi    českém vodcovi a
   4 už   ty   moja  nebudeš
   4 už   ten   koníček po
   4 už   ten   jarčok vyschou
   4 už   som   sa   oženiu
   4 už   som   sa   oženil
   4 už   som   bou   za
   4 už   som   bez   starosti
   4 už   sme   vrchy  požali
   4 už   sme   sa   napili
   4 už   sa   zimozel stele
   4 už   sa   ten   koníček
   4 už   sa   muoj  najmilší
   4 už   nastalo milé  jaro
   4 už   ja   nepuojdem    k
   4 už   celý  rok   minul
   4 uršuli a    tovariškách   pannách
   4 u    grékov a    rimanov
   4 u    boha  sa   tam
   4 ty   mňa   nikdy  nepoľutuješ
   4 ty   mi   neprídeš    po
   4 tvoja  matka  takto  odkázala
   4 tvoja  byc   a    tvoju
   4 tu   prenocuj    do   rána
   4 truc  na   truc  nekomu
   4 trňovéj koruňe pána  našého
   4 tridenťe    od   židov  hrozňe
   4 tretí  výstup štvrtý výstup
   4 trebas sem   já   študent
   4 trebárs aká   stará  baba
   4 tovariškách   pannách a    mučedelňicách
   4 toto  naše  voláňí a
   4 toto  je   ten   prsteň
   4 to   teraz  za   svet
   4 to   teľa  žerie  veľa
   4 to   sa   mi   ľúbi
   4 to   pán   boh   dal
   4 to   je   pravda jistá
   4 to   je   ako   bis
   4 ti   tej   noci  se
   4 timon  v    knihe  imago
   4 ti   ja   moj   vankuš
   4 této  slavit milostivé    léto
   4 té   štiavnické   veľké  zvony
   4 ťešící svú   sa   mzdú
   4 teraz  som   sa   rozihrala
   4 ten   koníček po   dvore
   4 tej   noci  se   mnou
   4 tebou  moje  srdce  ve
   4 ťa   v    srdci  nosím
   4 tašel  mi   muoj  milý
   4 ťa   parom  vezme  do
   4 tam   primlúvaj    a    prosívať
   4 tam   pod   skalou vysokou
   4 tá   má   trvati na
   4 takú  som   ženu  mau
   4 takú  som   si   nevestičku
   4 takto  ona   sobe  myslí
   4 tak   se   s    nimi
   4 tak   sem   si   já
   4 tak   je   to   aj
   4 tak   i    v    noci
   4 také  sa   mi   dívča
   4 taká  sa   mi   škoda
   4 ta   ja   puojdem i
   4 ťa   ja   chytím za
   4 ta   dala  matka  svoj
   4 štyri  razy  v    týdni
   4 šťastný je   to   človek
   4 škoda  mojej  mladej ženy
   4 škaredú stredu pri   popelci
   4 šimónovi    a    júdovi ináč
   4 šiel  bych  do   kostola
   4 ščastném    a    zbožném mučedelňíkoch
   4 svátek najsvaťejšého  ména  bl
   4 s    tou   červenou    hrivou
   4 stodolečka   deravá a    zlá
   4 s    tej   strany mora
   4 starala sa   moja  mat
   4 starala sa   mati  má
   4 starala sa   mamka  má
   4 stala  ja   na   lodze
   4 stadiaľ sme   šli   do
   4 stadiaľ sme   prišli do
   4 spev  pastírov    novonaroďenému spasitelovi
   4 som   ti   ja   na
   4 som   šiel  do   vojny
   4 som   si   ja   ženu
   4 som   siala  a    klince
   4 som   sa   s    nimi
   4 som   ja   čepiec mala
   4 som   ja   bou   malý
   4 som   išol  v    jednom
   4 som   išol  do   dvora
   4 som   išiou  do   stodoly
   4 som   čerešničku   v    zime
   4 som   bula  ptačiček    sykora
   4 som   bou   za   mostom
   4 sobotu pri   hrobe  krista
   4 sobotišti    na   rínečku rúbali
   4 s    nimi  se   silně
   4 s    našimi se   bili
   4 smutné vale  tobe  dávám
   4 smutná je   to   hora
   4 smútiš a    proč  mne
   4 sme   strávili    noc   v
   4 sme   sa   na   cestu
   4 sme   boli  dobrej mysli
   4 službi božé  slovenskú    rečú
   4 sľiš  toto  naše  voláňí
   4 slavnosť    skríšeňá    krista pána
   4 slavnosť    naroďeňá    krista pána
   4 slavnosť    najsvaťejšého  rúženca bl
   4 sláva  jeho  moci  a
   4 sláva  budiž  bohu  na
   4 s    kým   ja   budem
   4 skór  ber   sa   ňevesťe
   4 s    jednej strany hory
   4 si   v    štestí postavený
   4 sivé  hory  a    zelené
   4 si   sa   na   to
   4 si   od   nás   išou
   4 si   ma   previedou    cez
   4 si   ma   musel  opustiť
   4 siala  by   som   kvieťa
   4 siala  a    klince mi
   4 s    grúňa  do   doliny
   4 se   z    matky  rodí
   4 se   smútiš a    proč
   4 sem   šel   po   praze
   4 sem   si   starú  babu
   4 sem   i    tam   se
   4 sem   i    tam   po
   4 se   již   od   tebe
   4 sedlákov    a    pacholkov    patrónovi
   4 sedí  vrabec na   kostole
   4 sedí  dudok  na   kope
   4 sedeli dva   v    chládku
   4 sa   za   nás   primlúvaj
   4 sa   v    hostinci    u
   4 sa   s    nimi  a
   4 sa   s    ním   do
   4 sa   pred  nevedomým    ľudom
   4 sa   na   vlastné oči
   4 sa   na   to   dal
   4 sa   my   dva   rozlúčime
   4 sa   mi   tvoje  líčka
   4 sa   mi   tej   noci
   4 sa   mi   štyri  voly
   4 sa   mi   škoda  stala
   4 sami  jeden  z    druhého
   4 sa   k    nemu  a
   4 sadla  si   k    nemu
   4 rozáľii panňe  proťi  moru
   4 roku  1472  v    tridenťe
   4 róchovi proťi  moru  a
   4 ráno  pred  východom    slnka
   4 radost se   mi   mení
   4 radnej bych  bol   doma
   4 rád   by   som   bol
   4 pusť  ma   do   komory
   4 pusti  chrta  po   vuoli
   4 pusti  chrta  po   voli
   4 puojdem bojovati    na   vranom
   4 pújdem polem  i    horami
   4 při   zavírce služeb božích
   4 přeje  chvíle této  slavit
   4 proťi  škodľivéj    búrce  patrónovi
   4 proťi  padúcéj ňemoci a
   4 proťi  moru  a    nákazľivím
   4 proťi  boľeňú zubov  patrónce
   4 prokopovi    opátovi a    viznavačovi
   4 proč  se   smútiš a
   4 pri   vode  na   brode
   4 pri   uďelováňú    svátosťi    birmováňá
   4 pri   trnave ruža  kvitne
   4 pri   tej   levickej    kasárni
   4 prišiou som   do   krčmy
   4 pri   ročitém modľeňú k
   4 pri   pokropováňú   svaťenú vodú
   4 pri   omši  svatéj za
   4 prímaša jozefa kopáčího    arcibiskupa
   4 pri   malande každý  šuhaj
   4 pri   hrobe  krista pána
   4 príď  mi   štyri  razy
   4 priadla som   tri   roky
   4 pre   vodu  na   lúčku
   4 predsi nechcem tvoja  byc
   4 predo  dvermi zelená bukvička
   4 pred  mlynárov    na   pažiti
   4 prečo  si   ma   musel
   4 požehnáňú    z    veľebnú svátosťú
   4 pozdola trnavy chodníčok    krvavý
   4 povstal sem   náramne smutný
   4 po   vistátích    v    ňebesách
   4 povedala    som   ti   v
   4 po   tyto  tri   noci
   4 potrestau    ma   pán   boh
   4 potom  sme   šli   do
   4 potom  sme   prišli k
   4 potlapká    ho   po   pleci
   4 pošepne mu   do   ucha
   4 póstu  a    k    pokáňú
   4 póstná vzbudzujícá   k    póstu
   4 po   smrti  v    nebi
   4 poniže dediny v    šípe
   4 ponáhľal    som   sa   k
   4 pohanov pravích učiňíš kresťanov
   4 pod   tú   vartu  dali
   4 pod   tou   skalou studnička
   4 pod   tatrou zástavy vejú
   4 podobne je   to   aj
   4 pod   javorníčky   štyri  chodníčky
   4 po   čože  si   prišieu
   4 po   čo   ste   tu
   4 peniaze na   cestu  a
   4 peknuo je   to   brezno
   4 pápežovi    a    cirkvi učitelovi
   4 pán   v    poli  stojí
   4 pán   pater  sa   díva
   4 panni  marie  s    kološu
   4 panňe  proťi  moru  patrónce
   4 panňe  marii  za   odvráťeňí
   4 pán   boh   nám   pomáhaj
   4 památku strašľivéj   povodňe váhu
   4 pači  śe   mi   šuhaj
   4 ožvaldovi    královi a    mučedelňíkovi
   4 o    všech  verních dušičkách
   4 o    tyranko srdce  mého
   4 otvorila    v    mojej  potrebe
   4 o    to   slabá  starosť
   4 osvíťenosťi   prímaša jozefa kopáčího
   4 o    si   s    nami
   4 o    premeňeňú    krista pána
   4 o    očekáváňú    porodu bl
   4 on   ochorel včera  večer
   4 o    najsvaťejšém  srdci  jéžiša
   4 o    najsvaťejšéj  trojici božéj
   4 o    najsvaťejšéj  trňovéj koruňe
   4 o    najdražšéj   krvi  pána
   4 omšu  a    iné   službi
   4 omši  svatéj za   mrtvích
   4 omše  svatéj pri   začátku
   4 o    mestečku    ompitál a
   4 okrásí na   sľichu vencem
   4 okolo  tretej hodiny popoludní
   4 okolo  štvrtej hodiny popoludní
   4 o    jak   velkú  mám
   4 od   židov  hrozňe umučeném
   4 odvráťeňí    ohňa  a    vihoreňá
   4 od   večera do   rána
   4 od   oravy  dážď  ide
   4 od   mňíchov na   volno
   4 od   konca  do   konca
   4 od   boha  milosrdních   zakladatelovi
   4 od   blatnice    k    čerňakovu
   4 odberám se   již   od
   4 o    čom   sme   sa
   4 oči   sa   mi   smejú
   4 o    červenom    kameni a
   4 obeťe  omše  svatéj pri
   4 nový  ja   včil  život
   4 norbertovi   biskupovi    a    viznavačovi
   4 noci  se   mnou  nesnívalo
   4 nimi  se   silně  bili
   4 nieto  na   zemi  toľko
   4 nie   je   to   nič
   4 nie   je   nič   iné
   4 nič   mi   je   nie
   4 nezakládaj   na   tvej  sile
   4 ňevinnosťi   a    čistoti patrónovi
   4 nepuojdeš    ty   za   mňa
   4 nepuojdem    tu   za   muž
   4 neprídeš    po   tyto  tri
   4 nepochybuj   o    mém   slove
   4 není  už   co   ufať
   4 nemohol vydať  zo   seba
   4 nemá  nič   spoločné    s
   4 ne   každému všecko svečí
   4 nejsem já   žádný  pes
   4 nech  vás   pase  kdo