Rozdelenie textov v SNK podľa typu

Tokeny

type-tokens.png

SVG PDF

Vety

type-sentences.png

SVG PDF

Dokumenty

type-documents.png

SVG PDF