→English

Paralelné korpusy SNK

Korpusy rovnakých textov v dvoch rôznych jazykoch (vzájomné preklady, preklady z tretieho jazyka) spárované na úrovni viet.