Vonkajšia anotácia textov v projekte budovania korpusu textov študentov učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk – ERRKORP

Informácie o študentovi

Popis položky

Položka

Konštantné hodnoty

pohlavie študenta

spk sex

 • muž (m)
 • žena (f)

vek študenta

spk age

napr. 23, ale aj XXX (v prípade neznámej hodnoty)

dekáda

spk decade

 • 10+ (10+)
 • 20+ (20+)
 • 30+ (30+)
 • 40+ (40+)
 • 50+ (50+)
 • 60+ (60+)
 • 70+ (70+)
 • 80+ (80+)
 • 90+ (90+)

najvyššie dosiahnuté vzdelanie študenta

spk edu

 • základné (zs)
 • stredoškolské (ss)
 • vysokoškolské I. stupňa (vs1)
 • vysokoškolské II. stupňa (vs2)
 • vysokoškolské III. stupňa (vs3)

informácia o študentovej profesionálnej práci s jazykom

spk jobling

 • áno (y)
 • nie (n)

krajina, z ktorej študent pochádza

spk country1

napr. Maďarsko

krajina, v ktorej študent momentálne dlhodobo žije/študuje

spk country2

napr. Slovensko

materinský jazyk

spk L1

podľa zoznamu jazykov

skupina, do ktorej patrí materinský jazyk

spk L1_group

 • slovanské (slavic)
 • neslovanské (nonslavic)

druhý materinský jazyk

spk L1b

podľa zoznamu jazykov

skupina, do ktorej patrí druhý materinský jazyk

spk L1b_group

 • slovanské (slavic)
 • neslovanské (nonslavic)

iné jazyky, ktoré študent ovláda, podľa úrovne ovládania, napr. ru-B2, en-B1, de-A1

spk languages

podľa zoznamu jazykov

jazyková úroveň v slovenskom jazyku

spk level_ERR

 • A1.1 (A1.1)
 • A1.2 (A1.2)
 • A2.1 (A2.1)
 • A2.2 (A2.2)
 • B1 (B1)
 • B2 (B2)
 • C1 (C1)
 • C2 (C2)

kontakt s ľuďmi hovoriacimi po slovensky mimo školského prostredia

spk contact

aj viaceré:

 • nikto (0)
 • rodič (parent)
 • partner (partner)
 • iný rodinný príslušník (other relative)
 • kamarát alebo kolega (friend/colleague)

typ pobytu na Slovensku

spk stay_SR

(aj viaceré)

 • žiadny (no)
 • študijný (study)
 • pracovný (work)
 • iný (návšteva, rodina, dovolenka) (other)
 • azyl alebo doplnková ochrana (asylum)
 • trvalý (permanent)

dĺžka pobytu na Slovensku

spk years_SR

 • menej ako 6 mesiacov (-6)
 • 6 – 12 mesiacov (6-12)
 • 1 – 2 roky (12-24)
 • 2 roky a viac (24-)

spôsob učenia sa slovenčiny

spk learning

 • individuálna výučba s lektorom (individual)
 • komerčná výučba (commerce)
 • samoštúdium (selftaught)
 • vysokoškolské štúdium (vs)
 • stredoškolské štúdium (ss)
 • výučba na základnej škole (zs)
 • iný (other)

iný spôsob učenia sa slovenčiny

spk learning_other

dĺžka štúdia slovenčiny

spk learning_years

 • menej ako 6 mesiacov (-6)
 • 6 – 12 mesiacov (6-12)
 • 1 – 2 roky (12-24)
 • 2 roky a viac (24-)

intenzita kontaktu so slovenčinou (štúdium, konverzácie a iné) v hodinách za týždeň

spk learning_hours_week

 • menej ako 5 hodín (-5)
 • 5 – 15 hodín (5-15)
 • viac ako 15 hodín (15-)

používané učebnice

spk textbook

 • Krížom-krážom A1 (Kamenárova a kol.) (kka1)
 • Krížom-krážom A2 (Kamenárova a kol.) (kka2)
 • Krížom-krážom B1 (Kamenárova a kol.) (kkb1)
 • Krížom-krážom B2 (Gabríková a kol.) (kkb2)
 • Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 - B2 (Ľ. Žigová) (prak)
 • Slovenčina pre cudzincov. Praktická fonetická príručka (J. Pekarovičová, Ľ. Žigová, M. Palcútová, J. Štefánik) (spcfp)
 • Slovak for You (Böhmerová) (sfy)
 • Slovenčina pre cudzincov (Dratva – Buznová) (spc)
 • Hovorme spolu po slovensky A (Zebegneyová – Puzderová – Baková) (hspsa)
 • Hovorme spolu po slovensky B (Bortlíková – Maierová – Navrátilová) (hspsb)
 • Hovorme spolu po slovensky B1 (Bortlíková – Maierová – Navrátilová) (hspsb1)
 • Hovorme spolu po slovensky B2 (Bortlíková – Maierová – Navrátilová) (hspsb2)
 • Tri, dva, jeden – slovenčina A1, A2.1 (Uličná – Andorová – Báčkaiová – Gabríková) (321a12)
 • Tri, dva, jeden – slovenčina – úroveň A2 (Andorová – Uličná – Bashir Géčová – Gabríková) (321a2)
 • Slovackij jazyk: Učebnik dľa studentov vysšich učebnych zavedenij (S. N. Pachomova – J. Džoganik) (padzo)
 • Učebnik slovackogo jazyka (J. Mistrík – R. Tuguševa) (mitu)
 • Slovenčina a čeština (synchrónne porovnanie s cvičeniami) (Sokolová - Musilová - Slančová) (sac)
 • Slovenčina. Slovak. Slovacco (D. Kročanová-Roberts – B. Resutíková-Toppi) (krore)
 • Praktická slovenčina (K. Resutíková – B. Resutíková-Toppi) (pslo)
 • Po Slovensku po slovensky (M. Machata) (posk)
 • online kurz e-slovak.sk (eslovak)
 • online kurz slovake.eu (slovake)
 • iné (other)

Informácie o texte

Popis položky

Položka

Konštantné hodnoty

dátum vzniku textu

doc date

v podobe RRRR-MM-DD

miesto vzniku textu

doc place

napr. Belehrad

pôvod vzniku textu

doc origin

 • vo vzdelávacej inštitúcii (škola, kurz) (eduinst)
 • mimo vzdelávacej inštitúcie (noeduinst)

typ textu

doc type

 • vlastný (vymyslený) text (own)
 • preklad z jazyka (translation)

jazyk orig. textu pri preklade

doc type_lang

pri preklade z jazyka – z akého jazyka bol preklad – podľa zoznamu jazykov

forma textu

doc medium

 • rukopis (rkp)
 • text v elektronickej podobe (pc)

text ako súčasť testovania

doc text_test

 • áno (y)
 • nie (n)

minútový limit na tvorbu textu

doc time_limit

 • áno (y)
 • nie (y)

povolená pomôcka

doc materials

 • áno (y)
 • nie (n)

typ pomôcky

doc material_type

 • slovník (dic)
 • iné (other)

iný typ pomôcky ako slovník

doc material_type_other

napr. internet

názov textu podľa zadania

doc topic

napr. Moje mesto

rozsah textu v slovách

doc word_limit

 • menej ako 50 slov (-50)
 • 50 – 150 slov (50-150)
 • viac ako 150 slov (150-)

kľúčové slová

doc keywords

napr. prázdniny, leto, priatelia, zážitky

žáner textu

doc genre

 • opisný / informačný text (opis predmetu, miesta, osoby, udalosti) (oi)
 • publicistické žánre spravodajské (správa, interview) (ps)
 • publicistické žánre analytické (komentár, recenzia) (pa)
 • publicistické žánre beletristické (fejtón, reportáž) (pb)
 • umelecké žánre (poviedka, balada, text hry) (uz)
 • argumentačný text (esej, persuazívny text) (at)
 • odborný text (abstrakt, referát) (ot)
 • administratívny text (žiadosť, objednávka) (adm)
 • e-mailová komunikácia (mail)
 • iné / nešpecifikovateľné (other)