→English

Korpus ekonomických textov

Aktuálna verzia špecializovaného korpusu textov z tematickej oblasti ekonómia a riadenie ecn-2.0-public bola sprístupnená 15. 2. 2016 v rozsahu 164 987 015 tokenov. K textom spracovaným v prvej verzii pribudli 3 odborné publikácie, 40 čísel časopisu Profit z r. 2002 a 2003, Hospodárske noviny z r. 2002 – 2013. Oproti prvej verzii sa podstatne zmenila distribúcia textov: odborné texty predstavujú 3,76 %, publicistické texty 96,24 %.

Korpus bol vytvorený v SNK pre potreby projektu Slovenská terminologická databáza.

Korpus je lematizovaný a morfologicky anotovaný, pri textoch je uvedená podrobná bibliografická a štýlovo-žánrová anotácia.

Verzia 1.0

Prvá verzia korpusu ekonomických textov ecn-1.0-public bola sprístupnená 7. 10. 2014 v rozsahu 19 782 089 tokenov. Obsahovala 81,4 % odborných a 18,6 % publicistických textov z ekonómie, bankovníctva, obchodu, manažmentu a tovaroznalectva.