→English

Korpus náboženských textov

Špecializovaný korpus textov z tematickej oblasti viera a nadprirodzeno blf-2.0 bol sprístupnený 18. 12. 2014 v rozsahu takmer 66 miliónov tokenov.

Korpus bol vytvorený v SNK pre potreby výskumu v oblasti náboženskej terminológie.

Korpus je lematizovaný a morfologicky anotovaný, pri textoch je uvedená podrobná bibliografická a štýlovo-žánrová anotácia.

Prvá verzia korpusu náboženských textov bola vytvorená ako interný zdroj v r. 2008 v rozsahu vyše 14,5 mil. tokenov.