Jazykovedný časopis, 2017, roč. 68, č. 2 – SLOVKO 2017

slovko2017.png Tematické číslo Jazykovedného časopisu venované počítačovému spracovaniu prirodzeného jazyka, korpusovej lingvistike, terminológii a e-terminológii.

Jazykovedný časopis, 2017, roč. 68, č. 2, Eds. K. Gajdošová – A. Žáková. PDF

Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi

sklonovanie.png Publikácia obsahuje 5 hlavných častí: "Predslov" (krátky kontext vzniku diela), "Úvod" (cieľ a obsah diela, použité metódy, zaujímavosti zo skloňovania podstatných mien v slovenčine), "Slovníková časť" (štruktúra hesla: heslové slovo = reprezentant skupiny slov s rovnakým skloňovaním, všetky tvary = paradigma reprezentanta, príklady na použitie jednotlivých tvarov v textoch z korpusu prim-7.0-frk, zoznam ďalších slov s rovnakou paradigmou), "Bibliografia textových zdrojov" (zoznam bibliografií textov citovaných v rámci príkladov skloňovania), "Abecedný zoznam slov s reprezentantmi príslušných skloňovacích typov" (register podstatných mien uvedených v slovníku s označením rodu a priradením k reprezentatovi). Ide o prvé komplexné korpusovolingvistické zachytenie deklinácie substantív.

GARABÍK, Radovan – KARČOVÁ, Agáta – ŠIMKOVÁ, Mária – BRÍDA, Radoslav – ŽÁKOVÁ, Adriána: Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi. Bratislava: Vydavateľstvo Mikula 2016. 656 s. ISBN: 978-80-88814-91-7.

SLOVKO 2015. Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, lexikografia (2015)

slovko2015.png Zborník príspevkov z 8. bienálnej medzinárodnej vedeckej konferencie SLOVKO 2015 s podtitulom počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, lexikografia obsahuje 15 vedeckých príspevkov venovaných oblastiam počítačového spracovania prirodzeného jazyka, korpusovej lingvistiky a e-lexikografie od autorov z Českej republiky, Francúzska, Rakúska, Slovenska a Slovinska. Štúdie v zborníku sú publikované v anglickom jazyku.

Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. SLOVKO 2015. Počítačové spracovanie prirodzeneého jazyka, korpusová lingvistika, lexikografia. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie SLOVKO 2015. Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Lüdenscheid: RAM-Verlag 2015. 170 s. ISBN 978-3-942303-32-3. PDF

Jazykovedné štúdie XXXI. Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu) (2014)

snk102014.png Zborník pozostáva zo 14 vedeckých príspevkov 20 autorov zo 6 krajín, ktoré odzneli na rovnomennej konferencii. Prvé dva príspevky sa týkajú medzinárodných projektov META-NET a CESAR, ktoré združujú viacero európskych krajín, ostatných 12 článkov poskytuje informácie o stave a vývoji národných projektov predovšetkým z oblasti korpusovej lingvistiky, automatického spracovania reči, softvérových aplikácií a nástrojov na tvorbu lexikálnych zdrojov, ako aj špecifické využitie textových korpusov napríklad v boji proti plagiátorstvu. Zborník na ploche 190 strán ponúka nielen informačne nasýtené správy o súčasnej európskej spolupráci v oblasti jazykových technológií a jej potenciáli do budúcnosti, ale najmä pomerne vyčerpávajúci pohľad na projekty počítačového spracovania jazyka v jazykovom priestore slovenčiny, češtiny, ruštiny, bulharčiny a maďarčiny. (z posudku recenzentky zborníka J. Levickej) Štúdie v zborníku sú publikované v slovenskom a anglickom jazyku.

Jazykovedné štúdie XXXI. Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Bratislava: VEDA 2014. 190 s. ISBN 978-80-224-1391-6. PDF

Aktuálne otázky terminológie marketingu (2014)

aotm2014.png Zborník pozostáva zo 14 príspevkov najmä vysokoškolských pedagógov, pričom tri z nich sú od zahraničných autorov. Články sa zaoberajú nielen všeobecnými teoretickými otázkami prijímania neologizmov, zjednocovania terminológie alebo vplyvom angličtiny na slovenskú terminológiu marketingu, ale aj špecifickejšími analýzami v zmysle presného vymedzenia príbuzných termínov a hľadania ekvivalentov v slovenčine. (z Úvodu zborníka) Štúdie v zborníku sú publikované v slovenskom jazyku.

Aktuálne otázky terminológie marketingu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ed. Jana Levická — Kristína Viestová. Bratislava: Slovenský národný korpus 2014.207 s. ISBN 978-80-971690-1-5. PDF

SLOVKO 2013

slovko2013.png Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie SLOVKO 2013 obsahuje 26 vedeckých príspevkov venovaných oblastiam počítačového spracovania prirodzeného jazyka, korpusovej lingvistiky a e-learningu. Štúdie v zborníku sú publikované v anglickom jazyku.

Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning. SLOVKO 2013. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, e-learning. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie SLOVKO 2013. Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Lüdenscheid: RAM-Verlag 2013. 303 s. ISBN 978-3-942303-18-7. PDF

Slovenský jazyk v digitálnom veku – The Slovak Language in the Digital Age (2012)

sj_v_digitalnom_veku.png Publikácia vznikla s podporou projektu CESAR a METANET v spolupráci s autormi z celého Slovenska. Zhŕňa históriu vzniku slovenčiny, jej špecifiká oproti ostatným jazykom a osobitne v európskej informačnej spoločnosti a porovnanie stavu podpory pre 30 skúmaných európskych jazykov. Cieľom Série bielych kníh je upozorniť vlády a komerčné sféry krajín so slabou podporou vývoja jazykových technológií na zaostávanie v tejto oblasti a iniciovať ich záujem o zlepšenie situácie.

ŠIMKOVÁ, Mária — GARABÍK, Radovan — GAJDOŠOVÁ, Katarína — LACLAVÍK, Michal — ONDREJOVIČ, Slavomír — JUHÁR, Jozef — GENČI, Ján — FURDÍK, Karol — IVORÍKOVÁ, Helena — IVANECKÝ, Jozef: Slovenský jazyk v digitálnom veku – The Slovak Language in the Digital Age. Berlin – New York: Springer 2012. 85 s. ISBN 978-3-642-30370-8.

Neologizmy v terminológii marketingu (2010)

ntm2010.png Zborník Neologizmy v terminológii marketingu je jedným z výstupov projektu MŠ SR a SAV VEGA 2/0091/09 Spracovanie obchodnovednej terminológie pre potreby Slovenskej terminologickej databázy s dôrazom na analýzu terminologických neologizmov, ktorý Jazykovedný ústav Ľ. Štúra riešil v spolupráci s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave. V zborníku možno nájsť 15 príspevkov, z toho sú dva články zo zahraničia. Témy zborníka sa dotýkajú všeobecných teoretických a praktických otázok, ako je problematika neologizmov, možnosti zjednocovania terminológie v oblasti marketingu či terminológie v procese prekladu. Druhá polovica autorov sa však zameriava na konkrétnejšiu problematiku: terminologické plánovanie vo frankofónnych krajinách, vývoj pojmu „spotřebitel“, vplyv angličtiny na slovenskú terminológiu marketingu, špecifikácia marketingovej terminológie v oblasti dopravy, problematika inovácií, snaha o harmonizáciu pojmov, presné vymedzenie a odlíšenie príbuzných termínov a hľadanie ekvivalentov v slovenčine. Zborník ako aj rovnomenný seminár spĺňa stanovený cieľ analyzovať aktuálne terminologické témy a ponúknuť ich riešenia.

Neologizmy v terminológii marketingu. Ed. Jana Levická — Kristína Viestová. Bratislava: Slovenský národný korpus 2010.137 s. ISBN 978-80-7399-944-5. PDF

SLOVKO 2011

slovko2011.png Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie SLOVKO 2011 obsahuje 19 vedeckých príspevkov venovaných oblastiam počítačového spracovania prirodzeného jazyka a mnohojazyčnosti. Štúdie v zborníku sú publikované v anglickom jazyku.

Natural Language Processing, Multilinguality. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, multilingválnosť. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie SLOVKO 2011. Ed. Daniela Majchráková — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2011. 180 s. ISBN 978-80-263-0049-6. PDF

SLOVKO 2009

slovko2009.png Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie SLOVKO 2009 obsahuje 39 vedeckých príspevkov venovaných oblastiam počítačového spracovania prirodzeného jazyka, korpusovej lingvistike a gramatickému výskumu. Štúdie v zborníku sú publikované v anglickom jazyku.

NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie SLOVKO 2009. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2009. 405 s. ISBN 978-80-7399-875-2. PDF

Mondilex (2009)

mondilex2009.png Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Metalanguage and Encoding Scheme Design for Digital Lexicography obsahuje príspevky venované počítačovému spracovaniu a ukladaniu jazykových dát pre potreby všeobecnej lexikografie.

Metalanguage and Encoding Scheme Design for Digital Lexicography. Ed. Radovan Garabík. Brno: Tribune EU 2009.194 s. ISBN 978-80-7399-745-8. PDF

SLOVKO 2007

slovko2007.png Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie SLOVKO 2007 obsahuje 34 vedeckých príspevkov venovaných oblastiam počítačového spracovania slovanských a východoeurópskych jazykov. Štúdie v zborníku sú publikované v anglickom a českom jazyku.

Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Slovanské a východoeurópske jazyky v počítačovom spracovaní. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie SLOVKO 2007. Ed. Jana Levická — Radovan Garabík. Brno: Tribun 2007. 315 s. ISBN 978-80-87139-05-9. PDF

Insight into the Slovak and Czech Corpus Linguistics (2006)

iiszcl2006.png Zborník Insight into Slovak and Czech Corpus Linguistics bol pôvodne koncipovaný ako súbor prednášok zahraničných počítačových a korpusových lingvistov, ktorí od 4. 11. 2002 do 28. 6. 2004 pravidelne prednášali v oddelení Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Na základe dodaných príspevkov a doplnení štúdií o aktuálnych výsledkoch v projekte Slovenského národného korpusu, anotáciách spracovaných textov a plánoch na korpusový morfosyntaktický výskum predstavuje publikácia vybraný súbor štúdií o stave korpusov a možnostiach i výsledkoch korpusovej lingvistiky v Slovenskej republike a v Českej republike v prvej polovici prvého desaťročia 21. storočia.

Insight into the Slovak and Czech Corpus Linguistics. Ed. Mária Šimková. Bratislava: Veda 2006. 208 s. ISBN 80-224-0880-8. PDF

SLOVKO 2005

slovko2005.png Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie SLOVKO 2005 obsahuje 27 vedeckých príspevkov venovaných oblastiam počítačového spracovania slovanských a východoeurópskych jazykov. Štúdie v zborníku sú publikované v anglickom a jazyku.

Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Slovanské a východoeurópske jazyky v počítačovom spracovaní. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie SLOVKO 2005. Ed. Radovan Garabík. Bratislava: Veda 2005. 246 s. ISBN 80-224-0895-6. PDF