→English

Kondicionálová morféma

Pozícia

Znak

Hodnota

Príklad

1. slovná trieda

Y

kondicionálová morféma

by

Ukážka: To by/Y sa mali naučiť aj kluby .