Typy textov v Korpuse nárečí Slovenského národného korpusu

Typ textu

Skratka

monografia

mon

vlastivedná monografia

vlmon

príručka

hnd

dizertácia

dis

rigorózna práca

rig

diplomové, bakalárske a záverečné práce

dpl

štúdia

std

referát, seminárna práca

ref

popularizačné texty

popu

nepublikované texty, rukopisy

npu