Textové zdroje korpusu DIALEKT – verzie dialekt-3.0 a nižšie

Bibliografický údaj

Štruktúra v korpuse

Verzia korpusu

Počet tokenov

MÚCSKOVÁ, Gabriela – MUZIKOVÁ, Katarína – WAMBACH, Viera: Praktická dialektológia. Vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu. Wien: Facultas Verlags- & Buchhandels AG Wien, 2012. 138 s. + CD. ISBN 978-3-200-02560-8.

<doc source="prir">

dialekt-1.0 a vyššie

33 513

JÓNA, Eugen: Novohradské nárečia. Ed. P. Žigo. Bratislava: Veda 2009. 164 s. ISBN 978-80-224-1070-0.

<doc source="nov">

dialekt-1.0 a vyššie

22 980

ANT DO JÚĽŠ 19/12 – Dolný Hričov. Archív nárečových textov dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.

<doc source="ant">

dialekt-1.0 a vyššie

10 195

ANT DO JÚĽŠ 50/28 – Ábelová. Archív nárečových textov dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.

<doc source="ant">

dialekt-1.0 a vyššie

2 535

ANT DO JÚĽŠ 52/42 – Klenovec. Archív nárečových textov dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.

<doc source="ant">

dialekt-1.0 a vyššie

1 380

ANT DO JÚĽŠ 72/13 – Čemerné. Archív nárečových textov dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.

<doc source="ant">

dialekt-1.0 a vyššie

1 198

HABOVŠTIAK, Anton: Oravci o svojej minulosti. Reč a slovesnosť oravského ľudu. Martin: Osveta 1983, s. 23 – 358.

<doc source="osm">

dialekt-2.0 a vyššie

159 892

HABOVŠTIAK, Anton: Oravské nárečia. Bratislava: Slovenská akadémia vied 1965, s. 355 – 396.

<doc source="oravn">

dialekt-2.0 a vyššie

30 244

BUFFA, Ferdinand: Šarišské nárečia. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1995, s. 318 – 373.

<doc source="sarnar">

dialekt-2.0 a vyššie

25 306

BUFFA, Ferdinand: Nárečie Dlhej Lúky v Bardejovskom okrese. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1953, s. 116 – 128.

<doc source="nadlhl">

dialekt-2.0 a vyššie

5 612

KOVÁČOVÁ, Viera: Sotácke nárečia na západoslovansko-východoslovanskom jazykovom pomedzí. Bratislava: Slovenská akadémia vied v Bratislave, Slavistický ústav Jána Stanislava 2005, s. 123 – 144.

<doc source="vkov">

dialekt-2.0 a vyššie

11 976

RIPKA, Ivor: Dolnotrenčianske nárečia. Bratislava: Veda 1975, s. 216 – 246.

<doc source="dolntrn">

dialekt-2.0 a vyššie

11 671

MÚCSKOVÁ, Gabriela: Nárečie a spisovný jazyk v bežnej hovorenej komunikácii obyvateľov Gelnice. Dizertačná práca. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2006, s. 92 – 100.

<doc source="gmucs">

dialekt-2.0 a vyššie

7 403

PAULINY, Eugen: Nárečie zátopových osád na hornej Orave. Spisy Jazykovedného odboru Matice slovenskej. Séria B. Zväzok 3. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1947, s. 99 – 115.

<doc source="zatopos">

dialekt-2.0 a vyššie

5 006

SMATANA, Miloslav – BALLEKOVÁ, Katarína – HLÔŠKOVÁ, Hana – HOLEC, Roman: Rozpamätávanie. Prvá svetová vojna jazykom prastarých otcov a materí. Ed. Miloslav Smatana – Katarína Balleková – Martina Kopecká – Dagmar Šimunová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015, s.66 – 204, 210 – 236, 244 – 248.

<doc source="rozpamat">

dialekt-3.0 a vyššie

86 265

ORLOVSKÝ, Jozef: Stredogemerské nárečia. Martin: Osveta 1975. 266 s.

<doc source="strgemnar

dialekt-3.0 a vyššie

27 708

Sborník Matice slovenskej, 1940, roč. XVIII ((FEDÁK, Ján: Nárečové texty zo Zemplína, s. 111 – 120; FENDRICHOVÁ, Ľudmila: Nárečové texty z Párnice, s. 144 – 151; ORLOVSKÝ, Jozef: Nárečové texty z Gemera, s. 138 – 143; ŠIMOVIČ, Ladislav: Nárečové texty z oblasti nár. terchovského, s. 152 – 160))

<doc source="sborms40">

dialekt-3.0 a vyššie

21 123

Sborník Matice slovenskej, 1936, roč. XIV, č. 1 (ŠTOLC, Jozef: Nárečové texty zo Spiša, s. 193 – 208; KELLNER, Adolf: Nářeční texty z liptovsko-spišského pomezí, s. 201 – 207; SZABÓ, Jozef: Ukážky z gemerských nárečí, s. 209 – 213)

<doc source="sborms1936">

dialekt-3.0 a vyššie

11 183

STANISLAV, Ján: Liptovské nárečia. Turčiansky Sv. Martin: Vydanie Matice slovenskej 1932, s. 489 – 505.

<doc source="liptnar

dialekt-3.0 a vyššie

7 248

SABRŠÚL, Ján: Nárečové texty z podjavorinského nárečia. In: Sborník Matice slovenskej. r. XIII, 1935, č. 1 – 2. s. 128 – 135.

<doc source="sborms35">

dialekt-3.0 a vyššie

3 707

DODEKOVÁ, Eva: Charakteristika nárečovej terminológie Turzovky. Rigorózna práca. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2002, s. 124 – 130.

<doc source="dodekova">

dialekt-3.0 a vyššie

2 687

Sborník Matice slovenskej, 1937, roč. XV (PAULINY, Eugen: Ukážky z detvianskeho nárečia, s. 180 – 182; MIHÁL, Ján: Nárečové ukážky zo zvolenského Horehronia, s. 183 – 185)

<doc source="sborms37">

dialekt-3.0 a vyššie

2 635

ROMAN, Ján: Kokavské nárečie. Martin: Osveta 1976, s. 43 – 48.

<doc source="kokavnar

dialekt-3.0 a vyššie

1 793

KILIÁNOVÁ, Gabriela: Ukážka z repertoáru Alojza Kováča. In: Národopisné informácie. Bulletin Národopisného ústavu SAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV, Bratislava, roč. 1981, č. 2, s. 220 – 224.

<doc source="narodopisinfo81">

dialekt-3.0 a vyššie

1 463