Vizualizácia kolokácií

Zobrazenie distribúcie vzdialenosti medzi dvomi blízkymi slovami v Slovenskom národnom korpuse.

Napíšte dve slová alebo lemy (napr. dať pozor):

log y

výskyt dať v korpuse: 1073258
výskyt pozor v korpuse: 82552
výskyt dať pozor v korpuse: 7471
stredný výskyt pozor v našej vzorke (iba napravo od dať): 2226.500
výskyt pozor v kolokácii s dať, za predpokladu, že sú nezávislé: 64.395±0.561


Vizualizácia kolokácie slov dať (x=0) a pozor:

kolokácie dať, pozor

Legenda: