r55az89-3.0 numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden101036
2prvý72319
3dva66711
4druhý59694
5tri32677
6raz30243
7mnohý20556
8veľa19421
9jediný18907
10viac17372
11oba14387
12štyri13152
13posledný12296
14tretí11596
15päť10477
16viacero10023
17desať8479
18obidve6912
19tisíc6757
20pol6658
21pár6634
22šesť6061
23dvadsať5625
24málo5604
25dosť5601
26neraz5578
27mnoho5304
28sto5012
29milión4734
30sedem4669
31štvrtý4243
32zopár3692
33piaty3345
34osem3311
35tridsať3136
36ostatný3097
37dvanásť2726
38päťdesiat2533
39dvadsiaty2513
40šiesty2443
41trochu2402
42menej2323
43pätnásť2300
44siedmy2174
45nejeden2112
46štyridsať2093
47najviac2052
48deväť1983
49ôsmy1835
50desiaty1732
51tridsiaty1725
52dvakrát1559
53viacej1468
54šesťdesiaty1441
55deviaty1427
56dvesto1417
57niekoľkokrát1382
58päťdesiaty1377
59prvýkrát1321
60trocha1292
61priveľa1288
62jedenásť1206
63plno1176
64štyridsiaty1126
65šesťdesiat1080
66sedemdesiaty1073
67tristo1064
68štrnásť1050
69trikrát1002
70jedenásty992
71obidva960
72dvojitý917
73trinásť887
74viacerí855
75osemnásť833
76šestnásť817
77tucet781
78dvanásty774
79päťsto766
80dvadsaťpäť705
81miliarda687
82viackrát686
83sedemnásť672
84osemdesiat596
85sedemdesiat593
86dvojaký590
87dvojnásobný580
88dvetisíc509
89osemdesiaty503
90dvoje481
91desaťtisíc478
92trinásty470
93nemálo465
94mnohokrát465
95dvadsaťštyri465
96dvojnásobne454
97osemnásty442
98štvrť441
99devätnásty437
100štyristo414
101stotisíc402
102obe397
103štrnásty384
104troška382
105pätnásty372
106hodne368
107trošku347
108devätnásť345
109tritisíc338
110oboje335
111stý327
112stokrát323
113tridsaťpäť316
114tisíci315
115päťtisíc312
116sedemsto305
117sedemnásty305
118šesťsto299
119deväťdesiat293
120šestnásty290
121osemsto280
122predposledný279
123nula268
124párkrát267
125máličko266
126desatina265
127neposledný255
128najmenej249
129dvadsaťdva247
130desaťtisíci229
131deväťsto228
132deväťdesiaty225
133státisíce223
134dvadsaťtisíc222
135dvadsaťjeden219
136stopäťdesiat211
137poldruha204
138mnohoraký204
139trojnásobný203
140troje192
141jednorazový192
142mnohonásobne191
143štyridsaťpäť190
144pätina190
145tisíckrát188
146päťkrát188
147neúrekom186
148trištvrte179
149štyrikrát178
150viacnásobný177
151mnohonásobný168
152štyritisíc167
153druhýkrát165
154tretina164
155desaťkrát160
156dvadsaťsedem154
157päťdesiattisíc153
158veľakrát152
159šesťtisíc144
160dvadsaťšesť142
161storaký141
162premnohý137
163dvadsaťosem135
164dvadsaťtri133
165niekoľkonásobne131
166štvoro129
167štyridsaťosem127
168tridsaťtisíc124
169trojitý122
170niekoľkonásobný121
171dvestotisíc121
172tridsaťšesť120
173tridsaťdva120
174trojnásobne111
175nemnohý108
176jedinký107
177šesťkrát105
178šesťdesiatpäť104
179jsem104
180tridsaťtri100
181tisícoraký100
182stodvadsať98
183nadostač98
184meruôsmy96
185nultý95
186tridsaťosem94
187tisícpäťsto94
188sedemtisíc92
189sedemkrát92
190dvadsaťdeväť89
191štyridsaťtisíc88
192pätnásťtisíc88
193desaťnásobne86
194podajeden85
195jednako82
196neveľa80
197sedemdesiatpäť79
198štyridsaťdva77
199dvestopäťdesiat74
200osemtisíc72
201obidvoje72
202primnoho70
203tristotisíc69
204pramálo69
205trojaký68
206štyridsaťštyri67
207tridsaťštyri66
208tridsaťjeden66
209šestina66
210pätoro66
211mapár66
212stonásobne65
213tridsaťsedem64
214tretíkrát62
215trošičku61
216dvojako58
217bilión58
218deväťdesiatdeväť56
219byľku55
220dvanásťtisíc54
221násobne53
222jednoho53
223dvadsaťpäťtisíc53
224päťdesiatpäť52
225tridsaťdeväť50
226moc50
227jedenkrát49
228stotisíci48
229štvornásobný47
230štvornásobne47
231osemdesiattisíc47
232najviacej47
233miliónkrát47
234dvojmo47
235tisícina46
236štyridsaťtri44
237stoosemdesiat44
238tisícdvesto43
239štyristotisíc43
240osemdesiatpäť43
241dvadsaťkrát41
242štyridsaťšesť40
243šesťdesiatjeden40
244polovica40
245štyridsaťsedem39
246šesťdesiatosem39
247päťadvadsať39
248desiatina39
249sedemdesiatsedem38
250sedemdesiatdva38
251nepodobný38
252polovina37
253päťdesiattri37
254päťdesiatdva36
255osemkrát36
256ktero36
257jednaký36
258päťstotisíc35
259osmina35
260deväťtisíc35
261šesťdesiattisíc34
262šesťdesiatsedem34
263päťdesiatdeväť34
264osemstotisíc34
265habadej34
266tristopäťdesiat33
267deväťkrát33
268zápäť32
269stošesťdesiat32
270päťnásobný32
271päťnásobne32
272nespočetnekrát32
273viacnásobne31
274štyridsaťjeden31
275štvrtina31
276sedemdesiattisíc31
277päťdesiatšesť31
278dajeden31
279stotridsať30
280stopäťdesiattisíc30
281stámilióny30
282päťdesiatosem30
283niekoľkoraký30
284jedenadvadsať30
285trilión29
286tisícnásobne29
287stoštyridsať29
288tisícnásobný28
289štyridsaťdeväť28
290milióntina28
291deväťdesiatpäť28
292stodesať27
293desatoro27
294šesťdesiatdva26
295päťdesiatjeden25
296dvanásťkrát25
297desaťnásobný25
298trošička24
299tisícero24
300šestoro24
301poslednýkrát24
302osemdesiatšesť24
303obojaký24
304nesčíselnekrát24
305málinko24
306zopárkrát23
307tisícšesťsto23
308prepitný23
309dvojstý23
310stopäť22
311sedmoro22
312preveľa22
313päťdesiatštyri22
314päťdesiatsedem22
315dvestoštyridsať21
316tatenko20
317šesťdesiattri20
318sedemstotisíc20
319sedemnásobný20
320sedemdesiatosem20
321osemdesiatštyri20
322vnímateľa19
323šesťstotisíc19
324sedmoraký19
325premnoho19
326místo19
327deväťdesiatšesť19
328tisícosemsto18
329stosedemdesiat18
330šesťdesiatštyri18
331nepravdepodobne18
332jedenásťtisíc18
333štyriadvadsať17
334stonásobný17
335sedemdesiattri17
336osemnásťtisíc17
337osemdesiatsedem17
338miliónty17
339llčíčka17
340hoden17
341hltý17
342dvetisícpäťsto17
343den17
344šesťdesiatdeväť16
345sedemnásťtisíc16
346sedemdesiatštyri16
347päťdesiatkrát16
348päťdesiatina16
349dvanástina16
350tisíctristo15
351štyristopäťdesiat15
352štrnásťtisíc15
353stodvadsaťpäť15
354šesťnásobný15
355šesťnásobne15
356šesťdesiatšesť15
357prečasto15
358osemdesiattri15
359niekoľkotisíc15
360deväťdesiatosem15
361deväťdesiatdva15
362štvrtýkrát14
363stodvadsaťtisíc14
364šestnásťtisíc14
365päťstý14
366osemdesiatosem14
367vyvieračka13
368trošíčku13
369trojmo13
370trinásťtisíc13
371trinásťkrát13
372tridsaťkrát13
373tisícštyristo13
374stotina13
375sedmina13
376sedemdesiatpäťtisíc13
377sedemdesiatjeden13
378osemdesiatdva13
379niekoľkosto13
380maurica13
381dvojito13
382deväťdesiattri13
383zaveľa12
384vovnútri12
385vica12
386neradostný12
387dvestodvadsať12
388dvaadvadsať12
389vokálno11
390tisícsedemsto11
391stodeväťdesiat11
392sedemdesiatšesť11
393rodem11
394preukrutný11
395mnohotisíc11
396lazový11
397jaký11
398desaťtisíckrát11
399desatoraký11
400viacmenej10
401štvrtka10
402štvoraký10
403stoosem10
404stodva10
405severo10
406šesťstopäťdesiat10
407sedemstý10
408sedemdesiatdeväť10
409osemnásobný10
410osemdesiatdeväť10
411dvestosedemdesiat10
412deväťstotisíc10
413trošilinku9
414tristošesťdesiat9
415tristoosemdesiat9
416tridsaťsedmička9
417tisícdeväťstoštyridsaťštyri9
418svý9
419štyridsaťpäťtisíc9
420štrnásťkrát9
421skasať9
422šesťdesiatina9
423sedemnásťkrát9
424sedemdesiatina9
425osemdesiatjeden9
426neúrodný9
427nejedenkrát9
428nedva9
429národníci9
430mnohorako9
431lexikálno9
432èoraz9
433devätoraký9
434tridsaťpäťtisíc8
435tisícdeväťsto8
436sedemstopäťdesiat8
437schový8
438poový8
439nemnoho8
440nedôsledný8
441mužíčku8
442kurát8
443koľkýkrát8
444jedenadvadsiaty8
445dvestopäťdesiattisíc8
446dvestokrát8
447dvestodesať8
448dvadsaťsedemtisíc8
449dlouhý8
450deväťstopäťdesiat8
451deväťdesiatsedem8
452tristodvadsať7
453triatridsať7
454triadvadsať7
455tisícsto7
456štyridsaťsedemtisíc7
457štyridsaťnásobne7
458stotridsaťpäť7
459stošesťdesiattisíc7
460šestnásťkrát7
461priemyselno7
462piatykrát7
463péčko7
464pädesiat7
465nastokrát7
466mnohosľubne7
467mezón7
468lucero7
469kero7
470jedenásťkrát7
471emocionálno7
472dvestoosemdesiat7
473dvadsatina7
474devuška7
475deväťstodeväťdesiatdeväť7
476devätoro7
477deväťdesiatjeden7
478znôška6
479záľubne6
480vynášku6
481vlastiveden6
482více6
483tritisícštyristosedemdesiatdva6
484štyristodva6
485štyridsaťdvatisíc6
486stotridsaťosem6
487stošestnásť6
488stosedemdesiatpäť6
489šikovateľa6
490prisilno6
491prelestný6
492pätnásťkrát6
493obrfeldkurát6
494neuróny6
495nepodobne6
496nejsem6
497naprosto6
498město6
499měsíc6
500kvadrilión6
501konštantínopol6
502kaeweaoho6
503jsty6
504jsmy6
505jedenapolkrát6
506istoisty6
507hohoho6
508formálno6
509èoho6
510dvadsaťosemtisíc6
511deväťnásobne6
512desaťtisícnásobný6
513čtyri6
514čisty6
515burtý6
516boženku6
517ztoho5
518zprávý5
519záludný5
520tisícdeväťstoštyridsaťtri5
521suscipiat5
522štyridsaťkrát5
523stýkrát5
524stotridsaťtisíc5
525stotridsaťdva5
526sti5
527sprepitný5
528šestnástina5
529prevdepodobne5
530prešťastný5
531predsmrtný5
532polkrát5
533pión5
534päťnásť5
535pascalopol5
536osmoraký5
537navýsosť5
538monumentálno5
539maršbatalión5
540karpate5
541huhuhý5
542hrát5
543fermióny5
544dvetisícštyristo5
545dvetisícšesťsto5
546dvetisícsedemsto5
547dvestošesťdesiat5
548dvadsaťtritisíc5
549dvadsaťšesťtisíc5
550dvadsaťnásobne5
551dvadsaťjedentisíc5
552dvadsaťdvatisíc5
553dvacet5
554dvaapolkrát5
555dlhodobe5
556deväťnásobný5
557cinka5
558christo5
559bozón5
560zlobne4
561zhusty4
562zdieľa4
563vysokoteplotný4
564víckrát4
565viactisíc4
566trojstý4
567trojito4
568tritisícpäťsto4
569tristoštyridsať4
570tristošesťdesiatpäť4
571tristosedemdesiat4
572tridsaťdvatisíc4
573triatridsaťtisíc4
574touha4
575tisícdvestoštyri4
576tesárička4
577teplúčko4
578tenkrát4
579taxóny4
580tanty4
581tabula4
582svetelno4
583švábočku4
584streden4
585stotridsaťsedem4
586stotisíckrát4
587stoštyridsaťtisíc4
588stoštyridsaťosem4
589stoštyri4
590stosedem4
591storako4
592stopätnásť4
593stoosemdesiattisíc4
594stojeden4
595stodeväť4
596státisíc4
597spinový4
598sovsem4
599slnéčko4
600sklepár4
601sklenku4
602sedemnásobne4
603sedemdesiatdvatisíc4
604rytóny4
605prítomnostný4
606príroden4
607princeznička4
608prérijný4
609peristý4
610péčka4
611päťstopäťdesiat4
612päťstojeden4
613päťaštyridsať4
614osmoro4
615osemnásobne4
616osemdesiatpäťtisíc4
617niekoľkoraz4
618nezaveľa4
619neurón4
620netaktný4
621několikrát4
622nehodnotný4
623naisty4
624nadosobne4
625mnohoraz4
626miláčka4
627mikrobionty4
628menejkrát4
629menejhodnotný4
630lavoro4
631kývnutí4
632kauzálno4
633jurát4
634jiný4
635jedný4
636jednosto4
637jedenapäťdesiat4
638ideálno4
639hradobný4
640dvojný4
641dvestopäťdesiať4
642dvestoosemdesiatjedentisíc4
643dvanásťnásobne4
644dvadsaťštyritisíc4
645dunajčíci4
646dramatičnosť4
647devätina4
648biliarda4
649bieden4
650amaróny4
651akisto4
652zosúvzťažneností3
653zlodejový3
654zecchiny3
655závadný3
656zahoden3
657vysokokvalitný3
658vústy3
659všemohúcnosť3
660vovedne3
661vlčindolský3
662vlákienko3
663vieryhodný3
664vidlochvosty3
665viacraz3
666veronka3
667veľmesto3
668vedeckovýrobný3
669vedeckotechnický3
670ukazováčkom3
671trojfarebný3
672tritisícšesťsto3
673tristodesať3
674trinásťnásobný3
675trikrátštyri3
676tridsaťosmička3
677tridsaťnásobne3
678tridsatina3
679tisícorako3
680tisícdvestošesťdesiat3
681tisícdeväťstoštyridsaťpäť3
682tisícdeväťstoštyridsaťdva3
683takový3
684tajdem3
685syfón3
686štyritisícpäťsto3
687štyristotridsaťsedem3
688štyristotridsať3
689štyristoštyridsať3
690štyristosedemdesiat3
691štyridsaťosemtisíc3
692štvorstý3
693stotridsaťtri3
694storaz3
695stoprvý3
696stopäťdesiatpäť3
697stopäťdesiatdva3
698stojedenásť3
699stodvanásť3
700stodeväťdesiattri3
701stejný3
702starečku3
703smy3
704slabúčko3
705skalno3
706šimečka3
707signifikantný3
708siedmykrát3
709síc3
710šesťtisícstopäťdesiat3
711šesťstošesťdesiat3
712šestori3
713šesťdesiatnásobne3
714šesťdesiatdvatisíc3
715sedemstoštyridsaťdva3
716sedemdesiatkrát3
717rozlúštiteľa3
718remeselno3
719reálno3
720radikálno3
721radiálno3
722prostonárodný3
723projdem3
724primoc3
725primnohý3
726prikrátka3
727prenešťastný3
728preledva3
729prehrabne3
730prednostový3
731praobraz3
732pový3
733potrebne3
734poprvýkrát3
735popretí3
736polosediac3
737pololežiac3
738podmy3
739podmnožina3
740plavúnka3
741pilno3
742pibre3
743päťtisícpäťsto3
744päťstosedemnásť3
745päťstosedemdesiat3
746pätoraký3
747pätdesiat3
748panečku3
749osemstodvadsaťosem3
750osemstodvadsať3
751osemnásťkrát3
752osemdesiatina3
753opovrhnutiahodný3
754obyèajný3
755objavovateľa3
756nízkoteplotný3
757niekoľkrát3
758ničový3
759nezbytný3
760nevyhovujúci3
761nevľúden3
762nepriepustný3
763neobozretný3
764neobchodný3
765nemraz3
766někoho3
767nasledovaniahodný3
768mýška3
769mračienko3
770mokasíny3
771mockrát3
772mnohofarebný3
773mjesto3
774minoriet3
775mimotelový3
776milóny3
777milón3
778mikroobjeket3
779midem3
780mefisto3
781medzirezortný3
782medve3
783medva3
784mauriac3
785marška3
786malovýrobný3
787málilinko3
788madva3
789lesem3
790leptóny3
791kvintilión3
792krivonohý3
793kre3
794krátkodobe3
795krásnovýhľadný3
796košieľočku3
797knihovedný3
798jisto3
799jezero3
800jednorázový3
801jedenásťnásobný3
802interferón3
803hydrofón3
804huanaký3
805hitlerovce3
806gulička3
807experimentálno3
808ernesto3
809dvetisíctristo3
810dvestotridsať3
811dvestošesťdesiattisíc3
812dvestosedemdesiatpäť3
813dvestodeväťdesiat3
814dvatisíc3
815dvanástoraký3
816dvaatridsať3
817dočka3
818dispozica3
819dievčininý3
820deväťstošesťdesiatdeväť3
821deväťdesiattisíc3
822desaťtisíce3
823craz3
824čitateľový3
825chu3
826byľu3
827bratri3
828bozóny3
829anty3
830amarón3
831zvýraznenej2
832zvariteľnosť2
833zrúký2
834zrádný2
835zový2
836zovrubne2
837zlatíčko2
838zkúsenejšiy2
839ziabne2
840zhoršenej2
841zero2
842zblízučka2
843zastavujíce2
844západovýchodný2
845žalobne2
846základem2
847zájazdný2
848žádný2
849vyvieračku2
850vylomenina2
851vtač2
852všenárodný2
853vŕzgajúci2
854vranka2
855vpádem2
856voskovica2
857vojakový2
858vnídem2
859vlákienka2
860vklinenc2
861víc2
862viacvrstvovosť2
863viackopulový2
864vesmírany2
865vero2
866verbálno2
867veľrybárský2
868velký2
869veľasľubne2
870väzniteľa2
871valeuri2
872valetanet2
873vácej2
874ustarchu2
875urda2
876uhľohydrát2
877učka2
878učiteľôčka2
879typičnosť2
880tympanón2
881turíc2
882turgidný2
883tucetkrát2
884trošinku2
885trolilinku2
886trojloďový2
887trojkorunáčku2
888trojdecový2
889tritisíctristo2
890tritisíci2
891tristotridsaťosem2
892tristopäťdesiattisíc2
893tristoosemnásť2
894tristoosemdesiatdva2
895tristodeväťdesiatpäť2
896tristodeväťdesiat2
897trieden2
898tridsaťštyritisíc2
899tridsaťštyrikrát2
900tridsaťsedemtisíc2
901tridsaťosemtisíc2
902tridsaťesťtisíc2
903třicet2
904triapolkrát2
905trhnutí2
906treťoosobne2
907trestajúci2
908traverz2
909transplantáet2
910tragifraška2
911toužebný2
912torero2
913toľkýkrát2
914toje2
915tobe2
916toba2
917tľapušku2
918tisícštyristoosemdesiatdva2
919tisícsedemstodvadsaťštyri2
920tisícraz2
921tisícpäťdesiatsedem2
922tisícosemstopäťdesiatšesť2
923tisícikrát2
924tisícdeväťstoštyridsaťosem2
925tisícdeväťstosedemdesiatdva2
926tetička2
927testo2
928termo2
929tepelno2
930tenúčko2
931temnosvitný2
932tektiet2
933tank2
934synový2
935synáčka2
936svrbica2
937svoho2
938svobodný2
939sutí2
940sukňovito2
941súčastníci2
942štyritisíctristo2
943štyritisíckrát2
944štyristoštyridsaťštyri2
945štyristosedemdesiattri2
946štyristosedemdesiatpäť2
947štyristopäťdesiattisíc2
948štyristoosemdesiattisíc2
949štyristoosemdesiat2
950štyristodvadsaťpäť2
951štyristodvadsať2
952štyristodeväťdesiat2
953štyridsiatyštvrtý2
954štyridsaťjedentisíc2
955štvormo2
956stotridsaťštyri2
957stotri2
958stotisícina2
959stoštyridsaťtri2
960stoštyridsaťštyri2
961stošesťdesiatsedem2
962stosedemdesiattisíc2
963stosedemdesiatsedem2
964stosedemdesiatdva2
965stopedesiat2
966stopäťdesiatosem2
967stopäťdesiatkrát2
968stopäťdesiatdeväť2
969stopäťdesiať2
970stomilión2
971stodvadsiatký2
972stodvadsaťsedem2
973stodvadsaťdeväť2
974stodeväťdesiattisíc2
975sticha2
976stelesňovateľa2
977štefunku2
978srdénko2
979spotený2
980spoluusporiadateľký2
981spleteen2
982spin2
983spátka2
984soľanka2
985sociálšoviniset2
986sobe2
987snehuliačka2
988slepačinc2
989skúsenostný2
990škoro2
991sklenka2
992signorina2
993sexuálno2
994šeťsto2
995šesťstý2
996šesťstodvadsaťosem2
997šestnásťnásobný2
998šesťnásť2
999šesťmiliónty2
1000šesťdesiattritisíc2