r1955az1989-5.0 numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden135505
2dva91705
3prvý82591
4druhý81533
5raz45352
6tri43792
7jediný26260
8veľa26033
9viac21385
10oba20757
11mnohý19489
12štyri16826
13tretí15177
14posledný15125
15päť14071
16desať12141
17pol10659
18obidva10588
19pár10347
20dosť8845
21viacero8383
22šesť8042
23dvadsať7714
24tisíc7670
25sto7150
26neraz6873
27málo6855
28mnoho6307
29sedem6117
30zopár5842
31štvrtý5736
32ostatný5058
33milión4625
34piaty4556
35trochu4345
36tridsať4293
37osem4277
38dvanásť3857
39päťdesiat3537
40šiesty3517
41pätnásť3194
42siedmy3026
43dvadsiaty3022
44viacej2820
45štyridsať2798
46menej2673
47desiaty2666
48ôsmy2659
49deväť2570
50nejeden2537
51deviaty2325
52priveľa2238
53dvakrát2130
54najviac2031
55dvesto1931
56tridsiaty1793
57niekoľkokrát1774
58plno1696
59jedenásť1621
60jedenásty1590
61trocha1512
62štyridsiaty1490
63tristo1456
64štrnásť1376
65šesťdesiat1369
66dvanásty1350
67trikrát1334
68dvojitý1260
69päťdesiaty1253
70prvýkrát1217
71šestnásť1196
72šesťdesiaty1142
73osemnásť1131
74päťsto1065
75dvadsaťpäť1055
76trinásť1006
77sedemnásť979
78štvrť862
79trošku840
80viackrát809
81sedemdesiaty803
82dvoje797
83osemdesiat791
84sedemdesiat770
85dvadsaťštyri732
86desaťtisíc731
87dvetisíc671
88dvojnásobný646
89osemnásty645
90troška630
91trinásty630
92dvojaký630
93stotisíc615
94devätnásty603
95štrnásty585
96štyristo583
97miliarda572
98pätnásty537
99deväťsto537
100máličko535
101najmenej519
102dvojnásobne505
103stokrát494
104devätnásť494
105párkrát473
106mnohokrát470
107päťtisíc453
108sedemnásty451
109tritisíc447
110oboje443
111osemdesiaty434
112nemálo433
113tridsaťpäť431
114osemsto430
115šestnásty423
116hodne416
117sedemsto414
118šesťsto397
119deväťdesiat394
120stopäťdesiat354
121dvadsaťdva352
122tisíci345
123predposledný339
124dvadsaťjeden326
125dvadsaťtisíc320
126stý301
127desatina292
128tisíckrát290
129nula281
130štyridsaťpäť275
131troje263
132trištvrte260
133druhýkrát247
134dvadsaťsedem246
135dvadsaťtri239
136desaťkrát237
137premnohý236
138päťkrát236
139štyritisíc233
140nadostač232
141desaťtisíci232
142dvadsaťšesť223
143státisíce222
144päťdesiattisíc222
145štyrikrát219
146deväťdesiaty219
147dvadsaťosem211
148mnohoraký208
149šesťtisíc207
150poldruha206
151neposledný200
152štvoro199
153storaký197
154trojnásobný195
155tridsaťšesť190
156tridsaťdva187
157štyridsaťosem187
158tridsaťtri176
159stodvadsať176
160viacerí174
161mnohonásobne174
162jedinký174
163tridsaťtisíc169
164dvestotisíc167
165mnohonásobný161
166trojitý159
167pätina159
168veľakrát158
169jednorazový155
170sedemdesiatpäť151
171tridsaťosem149
172tisícoraký147
173viacnásobný143
174štyridsaťtisíc139
175tridsaťsedem138
176šesťdesiatpäť135
177prineskoro135
178podajeden135
179osemtisíc126
180šesťkrát124
181sedemtisíc123
182dvadsaťdeväť122
183trošičku121
184primnoho121
185neveľa121
186dvestopäťdesiat120
187tretina118
188habadej118
189niekoľkonásobný117
190neúrekom114
191trojnásobne111
192tretíkrát110
193stotina109
194niekoľkonásobne109
195nemnohý109
196štvrtina108
197pätnásťtisíc107
198tisícpäťsto106
199obidvoje106
200sedemkrát104
201štyridsaťdva102
202stoosemdesiat101
203nultý97
204štyridsaťštyri93
205stonásobne93
206dvanásťtisíc91
207tridsaťjeden87
208pramálo87
209päťdesiatpäť87
210meruôsmy87
211štyridsaťšesť86
212polovica86
213jsem86
214tridsaťštyri83
215desaťnásobne83
216zažmúrení82
217pätoro82
218trojaký81
219tristotisíc80
220deväťdesiatdeväť79
221tridsaťdeväť75
222sedemdesiatdva75
223päťadvadsať75
224päťdesiatdva74
225dvojako73
226stotridsať72
227štyridsaťsedem70
228byľku67
229stošesťdesiat66
230najviacej66
231dvadsaťpäťtisíc66
232miliónkrát65
233tisícdvesto64
234poslednýkrát63
235jednaký63
236dvojmo63
237dvadsaťkrát63
238stoštyridsať62
239osemdesiattisíc62
240jednako62
241šesťdesiatosem61
242bilión60
243štyristotisíc59
244päťdesiatosem58
245štyriadvadsať57
246päťstotisíc57
247tisícero56
248jedenkrát56
249tisícina55
250štyridsaťdeväť55
251šesťdesiattisíc54
252štyridsaťtri53
253deväťtisíc53
254šestina51
255premnoho51
256stodesať50
257nepodobný50
258stotisíci49
259päťdesiatšesť49
260šesťdesiatsedem48
261päťdesiattri48
262osemdesiatpäť48
263Dvadsaťtisíc48
264šesťdesiattri47
265sedmoro47
266dajeden47
267šestoro46
268sedemdesiatsedem46
269osemkrát46
270hoden46
271štyridsaťjeden45
272sedemdesiattisíc45
273päťdesiatštyri45
274zopárkrát44
275tristopäťdesiat44
276šesťdesiatjeden44
277stopäťdesiattisíc43
278päťdesiatjeden43
279jedenadvadsať43
280trošička42
281štvornásobne41
282šesťdesiatdva40
283osemstotisíc39
284jednoho38
285deväťkrát38
286Boho38
287tisícnásobne37
288stosedemdesiat37
289päťdesiatdeväť37
290málinko37
291dvaadvadsať37
292päťdesiatsedem36
293osmina35
294nespočetnekrát35
295dvanásťkrát35
296stopäťdesať34
297deväťdesiatpäť34
298desaťnásobný34
299štvornásobný33
300sedemdesiatosem33
301polovina33
302desatoro33
303šesťdesiatštyri32
304šesťdesiatšesť32
305viacnásobne31
306stopäť31
307preveľa31
308päťnásobne31
309osemdesiatšesť31
310milióntina31
311agrestskí31
312triatridsať30
313triadvadsať30
314šesťdesiatina30
315obojaký30
316moc29
317trilión28
318tobiášovskom28
319šesťdesiatdeväť28
320sklenku28
321prepriahacej28
322nesčíselnekrát28
323tisícšesťsto27
324stámilióny27
325deväťdesiatosem27
326zaveľa26
327stoštvrtý26
328osemdesiatsedem26
329nedôsledný26
330jedenásťtisíc26
331dvestodvadsať26
332deväťdesiatdva26
333sedemstotisíc25
334sedemdesiatštyri25
335päťdesiatkrát25
336niekoľkoraký25
337dvestoštyridsať25
338deväťdesiatšesť25
339zápäť24
340stoosem24
341stonásobný24
342sedemdesiattri24
343päťdesiatina24
344osemnásťtisíc24
345osemdesiatdva24
346dvetisícpäťsto23
347devätoro23
348desatoraký23
349štrnásťtisíc22
350stodeväťdesiat22
351smrte22
352sedmoraký22
353sedemdesiatšesť22
354Modesto22
355miliónty22
356tristošesťdesiat21
357šesťstotisíc21
358šestnásťtisíc21
359kajutnej21
360dvestoosemdesiat21
361tisícsto20
362sedemnásťtisíc20
363sedemdesiatjeden20
364päťnásobný20
365osemdesiatštyri20
366neúrodný20
367McGinty20
368čisty20
369Vanden19
370tridsaťkrát19
371tisíctristo19
372tisícosemsto19
373tisícnásobný19
374tisícdeväťsto19
375šesťadvadsať19
376predkolumbovskí19
377osemdesiattri19
378hámorníci19
379dvaatridsať19
380deväťdesiattri19
381trošíčku18
382trojmo18
383štyristopäťdesiat18
384stodvadsaťpäť18
385niekoľkotisíc18
386jaký18
387sedmina17
388osemdesiatosem17
389dvojstý17
390deväťdesiatsedem17
391vovnútri16
392tristodvadsať16
393trinásťkrát16
394stodvadsaťtisíc16
395plutvonožce16
396päťprstý16
397lampočku16
398jedenadvadsiaty16
399chvostiskom16
400dvestosedemdesiat16
401dvestodesať16
402deväťdesiatjeden16
403trošilinku15
404tristoosemdesiat15
405sedemdesiatdeväť15
406niekoľkosto15
407nedva15
408nastokrát15
409dukelsko15
410árendovanej15
411trinásťtisíc14
412tridsaťpäťtisíc14
413stopäťdesiaty14
414sedemadvadsať14
415Rodem14
416pospartakiádnej14
417osemdesiatjeden14
418mnohorako14
419kornilovovskí14
420chalkisovskom14
421dvestopäťdesiattisíc14
422vnútrodivadelnej13
423tisícštyristo13
424tisícdeväťstoštyridsaťštyri13
425štvrtýkrát13
426šesťstopäťdesiat13
427stodva13
428sedemdesiatina13
429prečasto13
430päťatridsať13
431osemdesiatdeväť13
432nesmrte13
433Malden13
434hominin13
435fermióny13
436dvanástina13
437Agli13
438verofóny12
439stotridsaťpäť12
440stosedemdesiatpäť12
441stosedem12
442stoprvý12
443sedemstopäťdesiat12
444sedemdesiatpäťtisíc12
445prevelebný12
446preukrutný12
447päťstý12
448nieko¾ko12
449maršbatalión12
450Esmy12
451dvaadvadsiaty12
452diskriminančnej12
453deväťdesiatštyri12
454desaťtisíckrát12
455zlorečiteľa11
456zaveden11
457zahynutí11
458tľapušku11
459synečku11
460stýkrát11
461stotisíckrát11
462Stopäťdesiat11
463pololežiac11
464nka11
465kterí11
466koľkýkrát11
467dvadsaťsedemtisíc11
468záludný10
469vesmíran10
470tritisícpäťsto10
471štyridsaťpäťtisíc10
472šestnásťkrát10
473stotridsaťosem10
474stoštrnásť10
475sedemnásťkrát10
476päťstopäťdesiat10
477pätnásťkrát10
478osmoro10
479odsúdeniahodný10
480Kornej10
481kokrát10
482hlúčky10
483dvojito10
484dvetisícsedemsto10
485dvaasedemdesiat10
486deväťstotisíc10
487camdlessbayskom10
488amaróny10
489Warden9
490vysadnutí9
491voskovica9
492vnímateľa9
493tyri9
494tristošesťdesiatpäť9
495tristopäťdesiattisíc9
496tisícsedemsto9
497tisícdeväťstoštyridsaťtri9
498štvoraký9
499šesťnásobne9
500stoštyri9
501stošesť9
502stojedenásť9
503stodvanásť9
504skasať9
505severo9
506sedemnásobný9
507sedemadvadsiaty9
508primnohí9
509potíšku9
510päťnásť9
511päťaštyridsať9
512olšovickom9
513Ogden9
514neuróny9
515mnohotisíc9
516místo9
517Mariška9
518málilinko9
519kopnutí9
520jedný9
521chvatkanku9
522hohoho9
523exkvizitnej9
524dvetisícštyristo9
525dvadsatina9
526dvadsaťdvatisíc9
527deväťstodeväťdesiatdeväť9
528xerotermnej8
529vynášku8
530vesperunskí8
531tisícdeväťstoštyridsaťpäť8
532štyridsaťkrát8
533štrnásťkrát8
534špeciálnovednej8
535svý8
536subcelulárnej8
537stotridsaťsedem8
538stotridsaťdva8
539stopätnásť8
540Selden8
541rozsadlina8
542prebdenej8
543polosediac8
544pestrica8
545osemaštyridsať8
546neviemaký8
547nestreženej8
548nejedenkrát8
549nadiaľku8
550mezón8
551leština8
552kurát8
553ktoro8
554komínka8
555klepaní8
556kerskom8
557katecholamíny8
558jedenásťkrát8
559interferón8
560Christo8
561hydrofón8
562dvadsaťšesťtisíc8
563dvadsaťosemtisíc8
564deväťnásobný8
565bumašku8
566bozóny8
567žáden7
568zoraďovacej7
569zlobne7
570záľubne7
571verenica7
572tristoštyridsať7
573tridsaťdvatisíc7
574štyristotridsať7
575svartsjöskom7
576stotrinásť7
577stotridsaťjeden7
578stosedemdesať7
579stojeden7
580sta7
581spovedelnica7
582sklepár7
583sedemstý7
584príchyľu7
585predspartakiádnej7
586polonina7
587polkrát7
588pochytaní7
589podvoje7
590podbití7
591piatykrát7
592odlučnej7
593nukleóny7
594nepresvietenej7
595nepodobne7
596neobhospodarovanej7
597nemnoho7
598mezóny7
599konzervičku7
600kaštieľnej7
601Kaeweaoho7
602jotanku7
603Jaký7
604hillebrandtovskom7
605hauptwachu7
606dvestý7
607dvestopäťdesať7
608dvestodeväťdesiat7
609dvadsaťštyritisíc7
610dvadsatoraký7
611dvaapolkrát7
612desaťtisícnásobný7
613čéesem7
614biliarda7
615aštičku7
616angnangskom7
617zlatíčko6
618zdieľa6
619záčinka6
620všenárodný6
621úplaz6
622tritisícštyristosedemdesiatdva6
623tristý6
624tristoštrnásť6
625tisícdeväťstoštyridsiaty6
626tisícdeväťstoštyridsaťšesť6
627štyristoosemdesiat6
628štyristodvadsať6
629štyristodva6
630střekovskom6
631stotridsaťtisíc6
632stotridsaťšesť6
633stoštyridsaťtisíc6
634stošestnásť6
635stošesťdesať6
636stopäťdesiatpäť6
637stoosemdesiaty6
638stoosemdesiatšesť6
639stodeväť6
640spin6
641síc6
642recipujúcej6
643pronominálnej6
644prisilno6
645prevracaní6
646preflámovanej6
647portmonku6
648polotemnej6
649peristý6
650péčko6
651pätoraký6
652pädesiat6
653osemnásobný6
654opovrhnutiahodný6
655nejsem6
656národníci6
657Najden6
658nacionálliberálnej6
659muti6
660moho6
661misôčku6
662mina6
663mamuška6
664kvintilión6
665kernskom6
666jednosto6
667jedenapolkrát6
668istmijskom6
669hodovacej6
670hockwellskom6
671goldsboroughskom6
672Franty6
673Ernesto6
674emocionálno6
675dvetisícdvesto6
676dvaaštyridsať6
677duška6
678devätoraký6
679deväťdesiattisíc6
680deliessovskom6
681bozón6
682žalobne5
683zvarovaní5
684zošerenej5
685znôška5
686zájazdný5
687yri5
688vyvieračku5
689vysokopoloženej5
690uprášenej5
691udupkanej5
692tukany5
693tridsaťtritisíc5
694tridsaťosmičku5
695triatridsaťtisíc5
696triadvadsiaty5
697tesnina5
698taxón5
699štyristoštyridsať5
700štyristošesťdesiat5
701štyriaštyridsiaty5
702štvrtka5
703štrkovanej5
704šesťnásobný5
705šesťdesiatkrát5
706šesťdesiatdvatisíc5
707šesťatridsať5
708stošesťdesiattisíc5
709storako5
710Stopäť5
711stoosemdesať5
712stodvadsaťsedem5
713sporiteľničku5
714sedemnásobne5
715sedemdesiatdvatisíc5
716režnej5
717ratlíčka5
718Pripomenutí5
719prikrátka5
720prevdepodobne5
721prelestný5
722podobenku5
723päťaštyridsiaty5
724okopnenej5
725neurón5
726netaktný5
727nespôsobný5
728neradostný5
729mormón5
730milón5
731měsíc5
732medzistanica5
733lodica5
734lipicány5
735kupčíci5
736karlstadskom5
737jaz5
738jasnejúcej5
739hunty5
740Hoja5
741dvestotridsať5
742dvestošesťdesiat5
743dvestokrát5
744dvestojedenásť5
745dvadsaťpäťkrát5
746dvadsaťnásobne5
747dlouhý5
748devuška5
749deväťnásobne5
750devätina5
751deväťchvostý5
752desiat5
753byľu5
754boženku5
755ätihodnej5
756achtic5
757ahostajný5
758zrovnávacej4
759waldbürgeri4
760vzpažení4
761vytavenej4
762vsakujúcej4
763vôľušku4
764vieryhodný4
765více4
766vedeckopopularizačnej4
767valúny4
768uschýnajúcej4
769uhľovodany4
770učku4
771tucetkrát4
772trošinku4
773trolilinku4
774trojfarebný4
775tristosedemdesiat4
776tristopäťdesať4
777tristodvanásť4
778tristodesať4
779tridsaťšesťtisíc4
780tridsaťsedemtisíc4
781tridsaťosemtisíc4
782trhnutí4
783torero4
784torakálnej4
785tisícdvestotrinásť4
786tisícdeväťstotridsaťtri4
787tisícdeväťstoštyridsaťdva4
788tisícdeväťstopäťdesiat4
789tisícdeväťstodvadsaťdva4
790tisícdeväťstodevätnásť4
791taxóny4
792štyritisícpäťsto4
793štyridsaťsedemtisíc4
794štyridsaťsedemkrát4
795štyriatridsať4
796štrkotajúc4
797šesťstodvadsaťpäť4
798šestnástina4
799šesťadvadsiaty4
800suscipiat4
801stotridsiaty4
802stotridsaťtri4
803stotri4
804stosedemdesiattri4
805stosedemdesiattisíc4
806stopäťdesiatdeväť4
807státisíc4
808spružina4
809sociálnotriednej4
810slintavo4
811schodnica4
812shermany4
813sedemtisícosemstopäťdesiatpäť4
814sedemdesiatepiaty4
815sedematridsať4
816sedemasedemdesiat4
817reichu4
818pytón4
819psychu4
820prsíčka4
821prostonárodný4
822prírodne4
823preskáčku4
824prelumpovanej4
825predvýrobnej4
826predsvitnej4
827predsmrtný4
828predpažení4
829predatestačnej4
830práchnivina4
831poznávateľa4
832potrebne4
833poočku4
834ponku4
835poloosvetlenej4
836podhradnej4
837ploskáčku4
838pipinka4
839pión4
840päťstotisíci4
841päťdesiatdvatisíc4
842pantun4
843osmoraký4
844osemnásťsto4
845osemdesiatina4
846osemadvadsať4
847oro4
848odvšivovacej4
849obžalobne4
850obraznica4
851nukleón4
852niekoľkostokrát4
853niekoľkohodinový4
854nezaveľa4
855nespôsobne4
856neslobodný4
857neskosenej4
858neprivilegovaní4
859nepozemšťany4
860nemoho4
861nekompletný4
862negroidní4
863nedôsledne4
864naddunajskí4
865nacelkom4
866mongoloidný4
867mokasíny4
868misočku4
869Mefisto4
870mariánku4
871lomoziacej4
872lidem4
873laubne4
874kurvička4
875krivonohý4
876krasni4
877kováčka4
878konvičku4
879konkvisty4
880kero4
881kazero4
882karabinku4
883jurgovskí4
884jedenapäťdesiat4
885jedenadeväťdesiaty4
886isíc4
887chachacha4
888huja4
889hrnku4
890hitlerovský4
891Hayden4
892hadróny4
893hadrón4
894gazdíčko4
895formálno4
896esto4
897esť4
898ero4
899dvestoštyridsaťtisíc4
900dvestoosemdesiaty4
901dvestoosemdesiatjedentisíc4
902Dvestodvadsať4
903dvanásťnásobne4
904dvadsiatykrát4
905dvadsaťtritisíc4
906dvadsaťpäťkorunáčku4
907dvadsaťnásobný4
908dvaapäťdesiat4
909dunajčíci4
910desaťmilión4
911čtyri4
912cej4
913cadiliac4
914bratri4
915boginka4
916Bodnutí4
917bilaterárnej4
918baťuška4
919asto4
920žilovina3
921žiačkinej3
922žalárnej3
923žádný3
924zrýľovanej3
925zmrákajúcej3
926zhavranelí3
927zbelení3
928zaschýnajúcej3
929záčinku3
930vyvieračka3
931vylomenina3
932vyhľadávaný3
933vtedajška3
934vlákienko3
935vidlochvosty3
936viactisíc3
937vezikulárnej3
938veštica3
939vážnica3
940väčina3
941úžľabinku3
942útulno3
943uškatce3
944udiarničku3
945týden3
946turskom3
947túčka3
948trošíčka3
949trojstý3
950trojkorunáčku3
951tritisícšesťsto3
952tritisíci3
953tristotridsať3
954tristosedemnásť3
955tristopätnásť3
956tristoosemnásť3
957tristodeväťdesiat3
958trikrátštyri3
959tridsiatimipäť3
960tridsaťnásobne3
961triaštyridsať3
962triapäťdesiat3
963touha3
964tisícprvý3
965tisícosemstoštyridsaťosem3
966tisícosemdesiat3
967tisícorako3
968tisícikrát3
969tisícdvestoštyri3
970tisícdvestošesťdesiat3
971tisícdeväťstotridsiaty3
972tisícdeväťstoštyridsaťosem3
973tisícdeväťstoštyridsaťjeden3
974tisícdeväťstoštyridsať3
975tisícdeväťstopäťdesiattri3
976tisícdeväťstodvadsaťtri3
977tisícdeväťstodvadsať3
978tichúčko3
979tetuškinej3
980švagríčku3
981švábočku3
982štyritisíctristo3
983štyristý3
984štyristotridsaťsedem3
985štyristosedemdesiat3
986štyristoosemnásť3
987štyristodeväťdesiat3
988štyridsaťosemtisíc3
989štyriašesťdesiat3
990štyriadvadsiaty3
991štvormo3
992škoden3
993ška3
994šikovateľa3
995šiestykrát3
996šesťprstý3
997stoštyridsiaty3
998stoštyridsaťtri3
999stoštyridsaťsedem3
1000stoštyridsaťdva3