Vizualizácia kolokácií

Zobrazenie distribúcie vzdialenosti medzi dvomi blízkymi slovami v Slovenskom národnom korpuse.

Napíšte dve slová alebo lemy (napr. dať pozor):

log y

výskyt vevyslanec v korpuse: 0
Nulový výskyt v korpuse!


Vizualizácia kolokácie slov vevyslanec (x=0) a krovstva:

kolokácie vevyslanec, krovstva

Legenda: