Vizualizácia kolokácií

Zobrazenie distribúcie vzdialenosti medzi dvomi blízkymi slovami v Slovenskom národnom korpuse.

Napíšte dve slová alebo lemy (napr. dať pozor):

log y

výskyt slovn v korpuse: 4
výskyt spojenie v korpuse: 77797
výskyt slovn spojenie v korpuse: 0
stredný výskyt spojenie v našej vzorke (iba napravo od slovn): 0.000
výskyt spojenie v kolokácii s slovn, za predpokladu, že sú nezávislé: 0.000±0.000


Vizualizácia kolokácie slov slovn (x=0) a spojenie:

kolokácie slovn, spojenie

Legenda: